Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TECHNOV, s.r.o.
Simulácia, modelovanie, vývoj algoritmov a aplikácie pre produkciu inovovaných výrobkov   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností v oblasti počítačového modelovania, simulácie a vývoja nových produktov,predovšetkým v kategórii oválneho potrubia a rôznych tvaroviek. Výsledkom bude vytvorenie plnohodnotnej databázyinformácií viazaných k potrubným rozvodom vo VZT a softwarových aplikácií, ktoré budú kompatibilné; a niektoré ichsúčasti budú následne použité ako doplnok knižnice BIM.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Žilinský samosprávny kraj
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja (ďalej lenStratégia alebo Stratégia ŽSK) pre Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Stratégia bude spracovaná v rozsahuadministratívneho územia ŽSK na základe dopravných prieskumov, prepravných charakteristík osobnej, verejnej anákladnej dopravy, analýzy dopravnej infraštruktúry a zložiek sídelnej štruktúry ŽSK, v súlade s Metodickým usmernenímRiadiaceho orgánu pre IROP č. 2 k vypracovaniu plánov udržateľnej mobility vydanom Ministerstvom pôdohospodárstvaa rozvoja vidieka SR (ďalej len MPaRV SR) dňa 25.09.2015 a jeho prílohy - Metodické pokyny k tvorbe plánovudržateľnej mobility vydanej Ministerstvom dopravy a výstavby SR, 2015, v znení neskorších aktualizácií primerane akopodklad pre čerpanie finančných prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov. Podrobnejšievymedzenie predmetu obstarávania je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmetzákazky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
TECHNOV, s.r.o.
Simulácia, modelovanie, vývoj algoritmov a aplikácie pre produkciu inovovaných výrobkov   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností v oblasti počítačového modelovania, simulácie a vývoja nových produktov,predovšetkým v kategórii oválneho potrubia a rôznych tvaroviek. Výsledkom bude vytvorenie plnohodnotnej databázyinformácií viazaných k potrubným rozvodom vo VZT a softwarových aplikácií, ktoré budú kompatibilné; a niektoré ichsúčasti budú následne použité ako doplnok knižnice BIM.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
CEHY s.r.o.
Novo vyvinuté zariadenie na verifikáciu technických parametrov axiálnych hydrostatických prevodníkov MFD23   
Osoba podľa § 8 ods. 2 obstaráva logický celok, sofistikované verifikačné zariadenie. Jedná sa o logický celok, ktorý bude posledným článkom produkčného procesu, ktorým dosiahneme realizáciu celkovej podstatnej zmeny (zlepšenia) produktu. Dosahované technické parametre vyrábaného inovovaného produktu budú verifikované práve naobstarávanom logickom celku, predstavujúcom finálny krok, vedúci k možnosti uvedenia inovovaného produktu - špeciálneho axiálneho piestového motora s fixným geometrickým objemom MFD23 na trh, čo bude v konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky realizácie projektového zámeru inovácie vybraného produktu v spoločnosti CEHY s.r.o. Zariadenie na verifikáciu musí byť na základe požadovanej špecifikácie vyvinuté, vyrobené a schválené v zmysle platnejlegislatívy.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Žilinský samosprávny kraj
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja (ďalej lenStratégia alebo Stratégia ŽSK) pre Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Stratégia bude spracovaná v rozsahuadministratívneho územia ŽSK na základe dopravných prieskumov, prepravných charakteristík osobnej, verejnej anákladnej dopravy, analýzy dopravnej infraštruktúry a zložiek sídelnej štruktúry ŽSK, v súlade s Metodickým usmernenímRiadiaceho orgánu pre IROP č. 2 k vypracovaniu plánov udržateľnej mobility vydanom Ministerstvom pôdohospodárstvaa rozvoja vidieka SR (ďalej len MPaRV SR) dňa 25.09.2015 a jeho prílohy - Metodické pokyny k tvorbe plánovudržateľnej mobility vydanej Ministerstvom dopravy a výstavby SR, 2015, v znení neskorších aktualizácií primerane akopodklad pre čerpanie finančných prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov. Podrobnejšievymedzenie predmetu obstarávania je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmetzákazky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
CEHY s.r.o.
Novo vyvinuté zariadenie na verifikáciu technických parametrov axiálnych hydrostatických prevodníkov MFD23   
Osoba podľa § 8 ods. 2 obstaráva logický celok, sofistikované verifikačné zariadenie. Jedná sa o logický celok, ktorýbude posledným článkom produkčného procesu, ktorým dosiahneme realizáciu celkovej podstatnej zmeny (zlepšenia)produktu. Dosahované technické parametre vyrábaného inovovaného produktu budú verifikované práve naobstarávanom logickom celku, predstavujúcom finálny krok, vedúci k možnosti uvedenia inovovaného produktu -špeciálneho axiálneho piestového motora s fixným geometrickým objemom MFD23 na trh, čo bude v konečnom efekte 1/6 naplnením hlavnej myšlienky realizácie projektového zámeru inovácie vybraného produktu v spoločnosti CEHY s.r.o.Zariadenie na verifikáciu musí byť na základe požadovanej špecifikácie vyvinuté, vyrobené a schválené v zmysle platnejlegislatívy.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Žilinský samosprávny kraj
Vykonanie a vyhodnotenie kombinovaného anketového, smerového a profilového dopravného prieskumu obchvatov miest a obcí na cestách II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji   
Predmetom tejto zákazky je vykonanie a vyhodnotenie kombinovaného anketového, smerového a profilovéhodopravného prieskumu obchvatov miest a obcí na cestách II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji v súlade sTechnickými podmienkami 16/2015 VÝPOČET KAPACÍT POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, s platnými všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi, normami, nariadeniami, metodickými usmerneniami a s pokynmi objednávateľa vrátanevypracovania a dodania Záverečnej správy. Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky a v Prílohe č. 1 zmluvy o vykonaní dopravných prieskumovOhraničenie územia dopravných prieskumov, charakteristika dopravných prieskumov.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Žilinský samosprávny kraj
Vykonanie a vyhodnotenie kombinovaného anketového, smerového a profilového dopravného prieskumu obchvatov miest a obcí na cestách II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji   
Vykonanie a vyhodnotenie kombinovaného anketového, smerového a profilového dopravného prieskumu obchvatov miest a obcí na cestách II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie