Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 92 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Malacky
  
Predmetom priameho rokovacieho konania je realizácia podujatí "Prvomájové Malacky" a "Vianočné trhy Malacky", ktorénasleduje po súťaži návrhov. Priame rokovacie konanie je rozdelené na dve časti na prvú časť "Prvomájové Malacky" adruhú časť "Vianočné trhy Malacky". Zmluva bola uzatvorená na obidve časti.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy
Mesto Malacky
"Prvomájové Malacky a Vianočné trhy Malacky"   
Predmetom priameho rokovacieho konania je realizácia podujatí "Prvomájové Malacky" a Vianočné trhy Malacky", ktorénasleduje po súťaži návrhov. Priame rokovacie konanie je rozdelené na dve časti na prvú časť "Prvomájové Malacky" adruhú časť "Vianočné trhy Malacky". Zmluva bola zatiaľ uzatvorená na prvú časť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy
Bratislavský samosprávny kraj
Agentúrne spravodajstvo SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s.   
Dodávka domáceho, zahraničného, regionálneho, politického a ekonomického spravodajského servisu elektronicky,prostredníctvom prístupového hesla do spravodajstva SITA umiestneného v počítačovej sieti Internet.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby spravodajských agentúr
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Čítanka pre 1.až3. ročník SOŠ s 3-roč. vzdel. prog.   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, prepis do Braillovho písma, vytvorenie elektronickejverzie a metodickej príručky pre učiteľa. Čítanka pre 1. až 3. ročník SOŠ so 3-ročným vzdelávacím programom ďalejdefinované ako didaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálne platným inovovaným štátnym vzdelávacímprogramom pre príslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Čítanka pre 1.až4.roč.SOŠ so 4-roč.vzdel.prog., nematuritné štúdium   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, prepis do Braillovho písma, vytvorenie elektronickejverzie a metodickej príručky pre učiteľa. Čítanka pre 1. až 4. ročník SOŠ so 4-ročným vzdelávacím programom,nematuritné štúdium ďalej definované ako didaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálne platným inovovanýmštátnym vzdelávacím programom pre príslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Slovenská agentúra životného prostredia
Filmová produkcia   
Predmetom zákazky je profesionálna produkcia informačných video spotov, televíznych spotov, rádio spotov, 360stupňových 3D animovaných stereoskopických audiovizuálnych diel vo virtuálnej realite, rozšírenej reality a poskytnutieiných profesionálnych produkčných služieb.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Geografia pre 1.-3.ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5.-7.ročník GOŠ   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, ich preklad do maďarského jazyka, vytvorenieelektronickej verzie a metodickej príručky pre učiteľa. Geografia pre 1.-3.ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5.-7.ročník gymnázia s osemročným štúdiom ďalej definované ako didaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálneplatným inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre príslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Geografia pre 5.-9. ročník ZŠ a 1.-4. ročník GOŠ   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, ich preklad do maďarského jazyka, prepis do Braillovhopísma, verzia v slovenskom posunkovom jazyku, vytvorenie elektronickej verzie a metodickej príručky pre učiteľa.Geografia pre 5.-9. ročník základnej školy a 1.-4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom ďalej definované akodidaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálne platným inovovaným štátnym vzdelávacím programom prepríslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Informatika pre 2. stupeň ZŠ   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, ich preklad do maďarského jazyka, prepis do Braillovhopísma, verzia v slovenskom posunkovom jazyku, vytvorenie elektronickej verzie a metodickej príručky pre učiteľa.Informatika pre 2. stupeň ZŠ ďalej definované ako didaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálne platnýminovovaným štátnym vzdelávacím programom pre príslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Informatika pre prvý stupeň základnej školy (pracovná učebnica a digitálny edukačný obsah)   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, ich preklad do maďarského jazyka, prepis do Braillovhopísma, verzia v slovenskom posunkovom jazyku, vytvorenie elektronickej verzie a metodickej príručky pre učiteľa.Informatika pre prvý stupeň základnej školy ďalej definované ako didaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálneplatným inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre príslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov   
Predmetom zákazky Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov sú služby v rozsahuuvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky a podľa podmienok zmluvy. Službami (ďalej len Služba) sa myslíkomplexné zabezpečenie systému Hazardných hier a zabezpečenie prevádzky Produktov poskytovaných Prevádzkamialebo Integrovanými prevádzkovateľmi. Zabezpečenie prevádzky Produktov zahŕňa najmä, nie však výlučne, poskytnutieslužieb súvisiacich s Technickým zariadením Prevádzok pre potreby prevádzkovania Produktov vrátane systémového atelekomunikačného prepojenia na informačný systém Objednávateľa, s tým súvisiaceho Spotrebného materiálu azabezpečenie servisu Terminálov Prevádzok. Objednávateľ zároveň požaduje zabezpečenie komplexného manažmentuTransakcií a operácií uskutočňovaných prostredníctvom Terminálov Prevádzok alebo koncových zariadení Integrovanýchprevádzkovateľov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov   
Predmetom zákazky Komplexné zabezpečenie stávok hazardnych hier a nelotériovych produktov sú služby v rozsahuuvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky a podľa podmienok zmluvy. Službami (ďalej len Služba) sa myslíkomplexné zabezpečenie systému Hazardnych hier a zabezpečenie prevádzky Produktov poskytovanych Prevádzkamialebo Integrovanymi prevádzkovateľmi. Zabezpečenie prevádzky Produktov zahŕňa najmä, nie však vylučne, poskytnutieslužieb súvisiacich s Technickym zariadením Prevádzok pre potreby prevádzkovania Produktov vrátane systémového atelekomunikačného prepojenia na informačny systém Objednávateľa, s tym súvisiaceho Spotrebného materiálu azabezpečenie servisu Terminálov Prevádzok. Objednávateľ zároveň požaduje zabezpečenie komplexného manažmentuTransakcií a operácií uskutočňovanych prostredníctvom Terminálov Prevádzok alebo koncovych zariadení Integrovanychprevádzkovateľov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Komunikačná kampaň prostredníctvom nosičov v autobusovej doprave   
Zabezpečenie mediálnej kampane (prenájom vysielacieho času na zariadeniach uchádzača) pre potreby komunikačnýcha informačných aktivít pre projekty realizované z prostriedkov EÚ v období rokov 2016 a 2017 vrátane poskytnutiasúvisiacich služieb v autobusoch verejnej dopravy. Zabezpečenie zobrazenia reklamných spotov v autobusoch verejnejdopravy. Poskytovateľ musí počas platnosti a účinnosti dohody deklarovať, že má k dispozícii v rámci svojej sieteminimálne 100 autobusov verejnej dopravy, v ktorých bude reklamná kampaň uskutočnená. Poskytovateľ zabezpečípočas kampane počet mesačných zobrazení spotov vo svojej sieti za celý mesiac v počte minimálne 100 000 zobrazení.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
TOP VISION, s.r.o.
LEZECKÉ CENTRUM - Inováciou k pohybu   
Predmetom postupu zadávania zákazky je realizácia cvičnej lezeckej steny pre lezecké centrum vrátane súvisiacichslužieb - doprava, montáž lezeckej steny a zaškolenie obsluhy.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Športové služby  >  Prevádzka športovísk
TOP VISION, s.r.o.
LEZECKÉ CENTRUM - Inováciou k pohybu   
LEZECKÉ CENTRUM - Inováciou k pohybu
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Športové služby  >  Prevádzka športovísk
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie