Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 132 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajský súd v Bratislave
Zabezpečenie stravných lístkov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Bratislave formoustravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetovýchslužieb a podobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Krajský súd v Trnave
Zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacíchpoukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetových služieb apodobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov   
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov VÚSCH, a.s., v rozsahu predpísaných diét podľaMetodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade soZáväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18),Odborným usmernením č. 168/2006 (Organizácia klinickej výživy - Vestník MZ SR, čiastka 48-51), Vyhláškou MZ SR č.533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločenského stravovania, Vyhláškou MZ SR č.553/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia a vzmysle Potravinového kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní systému u HACCP ako Správna výrobná prax, aleboekvivalentnými predpismi.  Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodávku realizovať v celom rozsahu podľa popisu predmetu zákazky aplatných predpisov a nepripúšťa čo i len čiastočné plnenie predmetu zákazky.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka bola predložená tak, že bude zodpovedať požiadavkám verejnéhoobstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch. 1/5
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)   
Predmetom zákazky je zabezpečovať služby hromadného stravovania, v súlade s platnými právnymi predpismi na územíSlovenskej republiky, pre zamestnancov verejného obstarávateľa a pre zamestnancov jeho rozpočtových a príspevkových organizácií prostredníctvom stravných lístkov (poukážok) u zmluvných partnerov poskytovateľa, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Okresný súd Bratislava I
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok   
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacíchpoukážok.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania zamestnancov Štatistického úradu Slovenskej republiky formou stravných poukážok s ochrannými prvkami, v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača na základe akceptovania stravných poukážok uchádzača a v lokalitách uvedených verejným obstarávateľom. Služby majú byť poskytované v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 104 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica   
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti MestaBanská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb vzriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenieopatrovateľskej služby, ul. Družby 25 Banská Bystrica - KOMUCE, ul. Krivánska 16 -26, Banská Bystrica - Strediskosociálnych služieb, ul. Robotnícka 12, Banská - Stredisko sociálnych služieb, ul. Na Uhlisku 1 , Banská Bystrica -Stredisko sociálnych služieb, ul. 9. mája 74, Banská Bystrica
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov ZSSK CARGO v zmysle ustanovenia §152zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích poukážok a poukážok napitný režim pri sťažených poveternostných podmienkach v teplom a v chladnom období roka v stravovacích zariadeniachnachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti pracovísk ZSSK CARGO, ktoré sú oprávnené tieto služby poskytovať.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.3 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania zamestnancov Štatistického úradu Slovenskej republiky formou stravných poukážok s ochrannými prvkami, v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača na základe akceptovania stravných poukážok uchádzača a v lokalitách uvedených verejným obstarávateľom. Služby majú byť poskytované v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 104 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)   
Predmetom zákazky je zabezpečovať služby hromadného stravovania, v súlade s platnými právnymi predpismi na územíSlovenskej republiky, pre zamestnancov verejného obstarávateľa a pre zamestnancov jeho rozpočtových a príspevkových organizácií prostredníctvom stravných lístkov (poukážok) u zmluvných partnerov poskytovateľa, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Národná transfúzna služba SR
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok   
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál vsamoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok - stravovanie, stravovacie poukážky
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Okresný súd Bratislava I
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok   
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacíchpoukážok.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cateringové služby pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je príprava a dodanie jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu, pre osoby prepravované lietadlami ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktoré sú v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj catering alebo cateringové služby),prostredníctvom on-line ponuky v minimálnom rozsahu, ktorého vzor je uvedený v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica   
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti MestaBanská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb vzriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenieopatrovateľskej služby, ul. Družby 25 Banská Bystrica - KOMUCE, ul. Krivánska 16 -26, Banská Bystrica - Strediskosociálnych služieb, ul. Robotnícka 12, Banská - Stredisko sociálnych služieb, ul. Na Uhlisku 1 , Banská Bystrica -Stredisko sociálnych služieb, ul. 9. mája 74, Banská Bystrica
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Záchranná služba
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v zmysle §152 Zákonníka práce formou stravovacíchpoukážok, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie