Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 145 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je v súlade s platnými normami verejného stravovania a hygienickými predpismi zabezpečeniestravovania v zmluvných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok. Ďalšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Krajský súd v Trnave
Zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetových služieb a podobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Krajský súd v Bratislave
Zabezpečenie stravných lístkov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetových služieb a podobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Stravovanie zamestnancov v lokalite Jaslovské Bohunice – teplá a mrazená strava   
Predmetom zákazky je  - Príprava jedál v priestoroch úspešného uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojovzodpovedajúcich zásadám správnej výživy pre zamestnancov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. s miestom výkonupráce v Jaslovských Bohuniciach teplá strava. - Zabezpečenie odberu stravy bezobjednávkovým reštauračným spôsobom prostredníctvom elektronického systémuPoskytovateľa. - Zabezpečenie stravovanie na dislokovaných pracoviskách mrazenou stravou s objednávkou ohrevu pre zamestnancovJadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. s miestom výkonu práce v Jaslovských Bohuniciach. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Okresný súd Galanta
Zabezpečenie stravných lístkov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Galanta formou stravovacíchpoukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetových služieb apodobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Okresný súd Bratislava I
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Bratislava I formoustravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetovýchslužieb a podobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov ZSSK CARGO v zmysle ustanovenia § 152zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích poukážok a poukážok napitný režim pri sťažených poveternostných podmienkach v teplom a v chladnom období roka, v stravovacíchzariadeniach nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti pracovísk ZSSK CARGO, ktoré sú oprávnené tieto službyposkytovať.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov   
Metodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18), Odborným usmernením č. 168/2006 (Organizácia klinickej výživy - Vestník MZ SR, čiastka 48-51), Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločenského stravovania, Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia a v zmysle Potravinového kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní systému u HACCP ako Správna výrobná prax, alebo ekvivalentnými predpismi. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodávku realizovať v celom rozsahu podľa popisu predmetu zákazky a platných predpisov a nepripúšťa čo i len čiastočné plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka bola predložená tak, že bude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)   
Predmetom zákazky je zabezpečovať služby hromadného stravovania, v súlade s platnými právnymi predpismi na územíSlovenskej republiky, pre zamestnancov verejného obstarávateľa a pre zamestnancov jeho rozpočtových a príspevkových organizácií prostredníctvom stravných lístkov (poukážok) u zmluvných partnerov poskytovateľa, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov   
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov VÚSCH, a.s., v rozsahu predpísaných diét podľa Metodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18), Odborným usmernením č. 168/2006 (Organizácia klinickej výživy - Vestník MZ SR, čiastka 48-51), Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločenského stravovania, Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia a v zmysle Potravinového kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní systému u HACCP ako Správna výrobná prax, alebo ekvivalentnými predpismi. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodávku realizovať v celom rozsahu podľa popisu predmetu zákazky a platných predpisov a nepripúšťa čo i len čiastočné plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka bola predložená tak, že bude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie služieb stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnacov ÚDZS   
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa dodať elektronické stravovacie karty (ďalej len stravovacie karty)objednávateľovi a zabezpečiť priradenie stravovacích jednotiek na stravovacie karty zamestnacov objednávateľa nazáklade mesačných objednávok objednávateľa.   Stravovacou jednotkou sa rozumie stravná poukážka vydaná v elektronickej forme prostredníctvom ktorej jezabezpečené stravovanie zamestnancov objednávateľa. Nominálna hodnota jednej stravovacej jednotky je v aktuálnejvýške 4,00 EUR a je priradená ku stravovacej karte s osobitnými ochrannými prvkami, ktorou sa zabezpečujebezhotovostná platba čipom alebo čipom pre bezkontaktnú platbu.  Držiteľom stravovacej karty bude zamestnanec úradu. Poskytovanie predmetu zmluvy musí byť v súlade s ustanovením§ 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 377/2004 Z. z. oochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania zamestnancov Štatistického úradu Slovenskej republiky formou stravných poukážok s ochrannými prvkami, v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača na základe akceptovania stravných poukážok uchádzača a v lokalitách uvedených verejným obstarávateľom. Služby majú byť poskytované v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 104 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Okresný súd Bratislava I
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok   
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacíchpoukážok.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Krajský súd v Bratislave
Zabezpečenie stravných lístkov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Bratislave formoustravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetovýchslužieb a podobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Krajský súd v Trnave
Zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacíchpoukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetových služieb apodobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie