Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 988 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávka energetických médií   
Nákup energetických médií. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo zemného plynu a elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
MAT - obaly, s. r. o.
Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia tovarov, ktorých výsledkom bude podporný fotovoltický systém, ktorýzabezpečí rast energetickej efektívnosti spoločnosti.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
IKE, spol. s r.o.
Fotovoltaická elektráreň   
Predmetom zákazky je fotovoltaický systém, ktorým sa zabezpečí výroba elektrickej energie pre vlastnú spotrebuverejného obstarávateľa. Podrobný opis je uvedený v Súťažných podkladoch. Predmet obstarávania sa nedelí na časti.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Motorová nafta   
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 5902014-05 triedy B, D, a F vhodného na celoročnépoužitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby doprava na miesta dodaniacisternami určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa a kontrolafyzikálnych vlastností stáčaného tovaru prostredníctvom meracích prístrojov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE   
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Elektrická energia   
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka silovej elektrickej energie do OM verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnýmiprávnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňavyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaníslužieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujúpravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka elektriny pre objekty TUKE   
Dodávka elektriny pre objekty TUKE
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Dodávka zemného plynu   
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na odberné miesta verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služiebspojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Tolerancia celkového objemu odberu 30%.Predpokladané množstvo odberu z odberných miest odberateľa na 47 mesiacov 8.400 MWh určené na základe predošlejspotreby na odberných miestach verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Dodávka elektriny   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednostiodberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým saustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy,distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosomelektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odbernémiesta verejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkovéhoporiadku PDS. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie za 47 mesiacov je 4.880 MWh podľa Prílohy č. 1 SP. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Úspešný uchádzač prevezmezodpovednosť za účtovanie odchýlok za všetky odberné miesta. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Motorová nafta   
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 5902014-05 triedy B, D, a F vhodného na celoročnépoužitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby doprava na miesta dodaniacisternami určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa a kontrolafyzikálnych vlastností stáčaného tovaru prostredníctvom meracích prístrojov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021)   
Dodávka zemného plynu do odberných miest UPJŠ vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku,v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pri dodržaní platných právnychpredpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu nazmluvné obdobie 24 mesiacov (od 0600 hod. SEČ 01. 05. 2019 do 0600 hod. SEČ 01. 05. 2021).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Pohonné hmoty 2017   
Pohonné hmoty. Dodávka pohonných hmôt pre Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. a Technické služby mesta Prešov zaIV. štvrťrok 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Pohonné hmoty 2017   
Pohonné hmoty. Dodávka pohonných hmôt pre Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. a Technické služby mesta Prešov zaIV. štvrťrok 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie