Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1234 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Banská Bystrica
Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica   
Predmetom tejto zákazky je opakované poskytnutie združenej dodávky elektriny, t. j. dodanie dohodnutého množstvasilovej elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku, zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanejtechnickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy - prenos elektriny, distribúcia elektriny a poskytovaniesystémových služieb do odberných miest verejného obstarávateľa podľa jednotlivých odberných miest od 0000 hod.dňa 01.01.2020 do 2400 hod. dňa 31.12.2021 do VV a NN pre všetky odborné miesta v objektoch verejnéhoobstarávateľa a v objektoch subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa uvedené v prílohe č. 1Zmluvy o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny.  Fakturovať sa bude skutočne odobraté množstvo. Úspešný uchádzač zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľompri odpojení a zapojení odberných miest. Prehľad objemov a rozsah spotreby za rok 2018 rozdelený podľa distribučnýchsadzieb je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka zemného plynu na roky 2020-2021   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberných miest verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisovSR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Žilinský samosprávny kraj
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravydistribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta vorganizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvoreniezmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Žilinský samosprávny kraj
ZEMNÝ PLYN   
Predmetom zákazky je zemného plynu vrátane všetkých súvisiacich poplatkov v zmysle platnej legislatívy pre odbernémiesta verejného obstarávateľa a odberné miesta v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejnéhoobstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
DataCentrum
Elektrina   
Dodávka silovej elektriny na obdobie od 1.1.2020 00.00 hod. do 31.12.2022 24.00 hod.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Farby, laky a pomocný materiál   
Predmetom zákazky je dodanie farieb, lakov a pomocného materiálu pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnejdopravy osôb a prevádzky verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostatnú časť týchtosúťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Nemocnica Poprad a. s.
Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s.   
Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s., (Elektrická energia, Zemný plyn)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Mesto Stupava
„Dodávka elektrickej energie“   
Predmetom plnenia zákazky je dodanie pravidelnej dodávka elektrickej energie dvoch zložiek/typov a to verejnéosvetlenie a 1-Tarif do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa vrátane prepravy a distribúcie doodberných miest verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa, a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisovSlovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete od01.01.2020 od 0000 hod do 31.12.2022 2400 hod v predpokladanom množstve 2703,26 MWh (tzn. 901,09 MWh/za 12mesiacov). Jednotlivé odberné miesta verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa so špecifikáciou odberu sú uvedené vprílohe č. 1 súťažných podkladov zoznam odberných miest a spotrieb.  Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, ktorého úlohou bude zabezpečiť dodávkuelektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa.  Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávka zemného plynu pre SPU v Nitre   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu podľa potrieb verejnéhoobstarávateľa za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou doodberných miest verejného obstarávateľa po dobu trvania rámcovej dohody od 01.01.2020 do 31.12.2022, spredpokladaným množstvom odobratého plynu počas účinnosti rámcovej dohody 56 243 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Združená dodávka elektriny   
Predmetom zákazky je združená dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za odberateľov azabezpečenie distribúcie elektriny pre všetky odberné miesta rozpočtových organizácií rezortu ministerstva podľa prílohyč.1 Rámcovej dohody.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Slovenské elektrárne, a.s.
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov   
Motorová nafta v zmysle STN EN 5902014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 5902014 označená ako trieda 2(podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600014198 III. kv. 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Obec Radobica
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti zaodchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkovýpredpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie 3 300,156 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup motorovej nafty do ŽKV   
Dodanie trakčnej motorovej nafty Diesel (MN triedy B,D,F a tr. 2) do čerpacích staníc obstarávateľa na území Slovenskejrepubliky, ktorá sa bude používať ako palivo na pohon dráhových vozidiel a na kúrenie v prívesných motorovýchvozňoch, prostredníctvom automobilových a železničných cisterien, ktorých uplatnenie v konkrétnych čerpacíchstaniciach určil obstarávateľ v súťažných podkladoch. Plnenie rámcovej dohody.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží   
benzín a nafta na karty na princípe akceptácie platobnej palivovej karty podľa predpokladu nákupu na čerpacíchstaniciach v SR a služby s tým spojené; dodávka motorovej nafty na tankovú loď Gbely. Predpoklad nákupu MP nafta vobjeme 3 180 450 l/1 rok, 12 721 800 l/4 roky a benzín v objeme cca 555 100 l/1 rok, 2 220 400 l/4 roky. Požiadavka ajpre čerpanie cisterien objemu do cca 3 000 l podľa aktuálnych potrieb jednotlivých OZ. Motorová nafta do nádrží natankovú loď Gbely s predpokladaným odberom 1 300 000 l/1 rok, 5 200 000 l/4 roky.  Čerpanie za III.Q 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Združená dodávka plynu   
Dodávka zemného plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie