Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1334 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022 - odberné miesto FS KRAO Mochovce   
Predmetom zákazky je dodávka elektriny do odberného miesta verejného obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednostiza odchýlku prostredníctvom priameho vedenia, na ktoré je odberné miesto pripojené. Prevádzkovateľom vedenia súSlovenské elektrárne, a.s. Doba plnenia (dodávka elektriny) je požadovaná na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2022.Odberným miestom je pracovisko odberateľa FS KRAO nachádzajúce sa v areáli Slovenských elektrární, a.s., závodAtómové elektrárne Mochovce. Celkové množstvo 2600 MWh/2roky. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 8 500 MWh ( 30 % ) prezmluvné obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miestodberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy za každé odberné miesto.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Nákup motorovej nafty   
Dodanie motorovej nafty podľa STN EN 5902014 (65 6506) triedy B,D,F vhodnej na celoročné použitie do nádržíumiestnených v areáli obstarávateľa v intervaloch uvedených v zmluve.  Doprava nafty má byť realizovaná v autocisternách vybavených prietokomermi ciachovanými štátnym metrologickýmústavom, so samostatným odvzdušňovaním a s automatickým zaznamenávaním výdajného množstva s následnýmvydaním dodacieho listu. Počas plnenia zmluvného vzťahu musí dodávka a kvalita motorovej nafty zodpovedať príslušným platným normám SR aEÚ.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Dodávka tepla pre Univerzitnú nemocnicu - Nemocnicu svätého Michala a. s. , pracovisko Košice.   
Predmetom zadávania zákazky je dodávka tepla pre potreby ústredného vykurovania (ÚK) objektu Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a.s. na Murgašovej ulici v Košiciach.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022   
Predmetom zakazky je zabezpecenie plynulych a spolahlivych dodavok elektrickej energie pre odberne miestaobstaravatela identifikovane v Prilohe c. 1 Sutaznych podkladov vratane zabezpecenia distribucie a prevzatiazodpovednosti za odchylku, a to po celu dobu platnosti zmluvy, ktora bude vysledkom postupu zadavania tejto zakazky.Obstaravatel uzatvori zmluvu s platnostou pocas doby 2 rokov v obdobi od 01.01.2021 0000 hod do 31.12.2022 2359hod.. Podrobny opis predmetu zakazky je uvedeny v casti B. Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre rok 2021   
Dodanie zemného plynu a elektrickej energie pre rok 2021
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
ENERGO-SK, a.s.
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie   
Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť obstarávateľovi združené službydodávky elektriny, t.j. dodávku silovej elektriny do odberných miest v predpokladanom množstve 9 543,923 MWh zaobdobie 20 mesiacov vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta a zabezpečenie distribúcieelektriny v kvalite zodpovedajúcej Technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len PDS) prenoselektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len distribučné služby) do odberných miest.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
ENERGO-SK, a.s.
Dodanie zemného plynu   
Predmetom zmluvy je pravidelné zabezpečovanie dodávky zemného plynu do odberných miest na celé zmluvné obdobie20 mesiacov, vrátane prepravy zemného plynu distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa vrátanemanažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením do distribučnej siete, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.  Predpokladaný odber je 59 090,385 MWh/20 mesiacov z toho  maloodber 21 185,591 MWh/20 mesiacov stredný odber 37 904,794 MWh/20 mesiacov  Úspešný uchádzač bude mať povinnosť spracovať žiadosť o zvýšenie denného meraného maxima a zabezpečiť totozvýšenie pre 24 strednoodberov v správe spoločnosti ENERGO-SK, a.s. k 1.10.2020, pričom toto zvýšenie jejednorázovým dôsledkom optimalizácie odberných miest, odzrkadľuje prechod na vykurovaciu sezónu a je započítané vcelkovom predpokladanom objeme objednávaného plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaa v súťažných podkladoch
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest, Nevädzová 8 a 10, Bratislava   
Predmetom zákazky je dodávka a odber a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa, pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníkuverejného obstarávania.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Združená dodávka elektriny   
Predmetom zákazky je združená dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za odberateľov azabezpečenie distribúcie elektriny pre všetky odberné miesta rozpočtových organizácií rezortu ministerstva podľa prílohyč. 1 Rámcovej dohody
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica Nitra
Združená dodávka zemného plynu   
Dodávka zemného plynu na rok 2020, 12660MWh
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV   
Predmetom zákazky je dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalejako ZSSK) pripojené do distribučnej sústavy Železníc Slovenskej republiky (ďalej len DS ŽSR) na napäťových úrovniach25 kV, 3 kV a 1,5 kV, vrátane distribúcie, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, v súlade s právnymi predpismiplatnými na území Slovenskej republiky, technickými podmienkami a prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa DS ŽSR,na rok 2020 a s možnosťou uplatnenia opcie na rok 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny   
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie