Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 733 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny   
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet   
Bezhotovostný nákup pohonných palív - automobilového benzínu a motorovej nafty do služobných motorových vozidielverejného obstarávateľa prostredníctvom platobných kariet uchádzača a zabezpečenie pomocou platobných palivovýchkariet nákupu drobného spotrebného tovaru, resp. poskytnutia umývania automobilov. Bližšie určenie v súťažnýchpodkladoch na predmet zákazky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMOS   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb aprevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k VO na základe podmienokstanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Obec Brodské
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlky pre odberné miestoObec Brodské, Obecný úrad Brodské na dodávateľa v súlade s Vyhláškou č. 24/2013 Úradu pre reguláciu sieťovýchodvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanievnútorného trhu s plynom a v súlade s nariadením vlády SR č. 317/2007 Z. z. Súčasťou dodávky elektrickej energie je ajzabezpečenie distribúcie elektrickej energie a služby spojené s využitím distribučnej sústavy. Zabezpečiť distribúciu a dodávku elektrickej energie do 22 odberných miest odberateľa Obecného úradu Brodské vdohodnutom množstve a čase. V prípade výpadku elektrickej energie zabezpečiť distribúciu elektriny.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Slovenská agentúra životného prostredia
Nákup pohonných hmôt, doplnkového sortimentu a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel, doplnkového sortimentu aposkytovanie doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s.   
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona o verejnom obstarávaní,ktorej predmetom bude dodanie pohonných hmôt do vozidiel MHD. Obstarávateľská organizácia požaduje ajposkytovanie služieb spojených s dodávkou pohonných hmôt, predovšetkým prevádzkovanie skladovacích terminálov,vedenie analytických a štatistických informácií o spotrebe dodaných pohonných hmôt do vozidiel MHD. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu   
Zákazka je rozdelená na 2 časti  - časť 1 Dodávka elektrickej energie - časť 2 Dodávka zemného plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Mesto Tornaľa
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – PSO 218   
Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ichprávnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcejtechnickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technickýchpodmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Solar 2009, a. s.
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka pohonných hmôt automobilového benzínu podľa normy STN EN 228a motorovej nafty podľa normy STN EN 590 (ďalej len PHM), na princípe akceptácie palivovej kartypredávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty vrátane vystavenia adodania palivových kariet, zúčtovania odobraných PHM. Predmetom zákazky je aj dodávka do skladovacíchnádrží na pohonné hmoty (ďalej len nádrž) kupujúceho, vrátane dopravy do miesta plnenia (miesto nádrže (CPTIncoterms 2010)), alebo s možnosťou prevzatia tovaru na parite FCA (Incoterms 2010), t. j. prevzatie tovaru navýdajných termináloch predávajúceho a ostatných služieb spojených s dodávkou.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Nafta motorová dovozom cisternami   
Predmetom zákazky je dodávka nafty motorovej a jej doprava cisternami do nasledovných miest dodania Výskumné pracovisko Borovce, okres Piešťany;  Výskumná šľachtiteľská stanica Vígľaš Pstruša, okres Detva;  Výskumná šľachtiteľská stanica Malý Šariš, okres Prešov.  Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s dodaním predmetu zákazky ako jespotrebná daň, poplatok za služby Agentúre pre skladovanie núdzových zásob ropy a ropných produktov, poplatok ADR,dodanie autocisternou na miesto dodania, prečerpanie nafty do palivových nádrží a všetky ostatné náklady súvisiace splnením predmetu zákazky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Mesto Nemšová
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisovSR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každéodberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu 9 752,593 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obec Horná Súča
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisovSR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každéodberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu 9 580,120 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet   
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží   
benzín a nafta na karty na princípe akceptácie platobnej palivovej karty podľa predpokladu nákupu na čerpacíchstaniciach v SR a služby s tým spojené; dodávka motorovej nafty na tankovú loď Gbely. Predpoklad nákupu MP nafta vobjeme 3 180 450 l/1 rok, 12 721 800 l/4 roky a benzín v objeme cca 555 100 l/1 rok, 2 220 400 l/4 roky. Požiadavka ajpre čerpanie cisterien objemu do cca 3 000 l podľa aktuálnych potrieb jednotlivých OZ. Motorová nafta do nádrží natankovú loď Gbely s predpokladaným odberom 1 300 000 l/1 rok, 5 200 000 l/4 roky.  Čerpanie za I.Q 2018
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie