Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1193 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Dunajská Streda
„Pohonné hmoty – mesto Dunajská Streda“   
je nákup automobilového bezolovnatého benzínu v objeme cca 10 000 litrov/ 24 mesiacov, podľa normy STN EN 228 2013 Automobilové pravidlá , Bezolovnatý benzín, Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505), Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách ( Natural 95 ) a motorovej nafty v objeme cca 4 000 litrov/ 24 mesiacov podľa normy STN EN 590 2014, Automobilové palivá, Motorová nafta, Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506) (ďalej len PHM), pre tankovanie do motorových vozidiel palivových kariet v počte 5 kusov,
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Technické služby mesta Svit
„Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit“   
Predmetom zákazky je nákup pohonných látok - motorová nafta (zimná, letná) a benzín motorový 95 (automobilovýbezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95) na čerpacej stanici uchádzača pre tankovanie do motorových vozidielverejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu tejto zákazky je aj vystavenie a dodanie 3 ks palivových kariet,prostredníctvom ktorých bude možné uhrádzať platby za pohonné hmoty, ale aj za nákup doplnkových tovarov a služiebna čerpacej stanici uchádzača (najmä motorový olej, olej do prevodoviek, nemrznúce kvapaliny do chladičov aostrekovačov, mazivá, autoumývareň, autodoplnky a iný sortiment čerpacej predajne).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Technické služby mesta Svit
„Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit“   
Predmetom zákazky je nákup pohonných látok - motorová nafta (trieda A až F) a benzín motorový 95 (automobilový bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95) na čerpacej stanici uchádzača pre tankovanie do motorových vozidiel verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu tejto zákazky je aj vystavenie a dodanie 3 ks palivových kariet, prostredníctvom ktorých bude možné uhrádzať platby za pohonné hmoty, ale aj za nákup doplnkových tovarov a služieb na čerpacej stanici uchádzača (najmä motorový olej, olej do prevodoviek, nemrznúce kvapaliny do chladičov a ostrekovačov, mazivá, autoumývareň, autodoplnky a iný sortiment čerpacej predajne).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Obec Tvrdošovce
„Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce“   
Premetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Obec Tvrdošovce
„Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Obec Tvrdošovce
„Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt - automobilového bezolovnatého benzínu v objeme cca 24 000 litrov/48 mesiacov,  - motorovej nafty v objeme cca 36 000 litrov/48 mesiacov,   1/3 - palivové karty v počte 5 kusov na bezhotovostné úhrady za odobraté pohonné hmoty.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Obec Tvrdošovce
„Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt - automobilového bezolovnatého benzínu v objeme cca 24 000 litrov/48 mesiacov,  - motorovej nafty v objeme cca 36 000 litrov/48 mesiacov  - palivové karty v počte 5 kusov na bezhotovostné úhrady za odobraté pohonné hmoty.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Mesto Komárno
„Nákup zemného plynu pre mesto Komárno“   
Predmetom zákazky je nákup zemného plynu vrátane všetkých poplatkov.  Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky  Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opispredmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetuzákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečoval nasledovné  Zemný plyn v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetuzákazky týchto súťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka zemného plynu preodberné miesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 48 mesiacov.   a)Celkový predpokladaný odber zemného plynu za mesto Komárno celkom je 9 967 208 kWh / 48 mesiacov   Mesto Komárno (zoznam OM podľa tabuľky v prílohe č. 1)  1/6 Tarifa M1 3 odberné miesta 13 032 kWh Tarifa M2 4 odberné miesta 208 780kWh Tarifa M3 5 odberných miest473 780 kWh Tarifa M4 3 odberné miesta629 244 kWh Tarifa M5 1 odberné miesto286 248 kWh Tarifa M6 4 odberné miesta1 942 248 kWh Tarifa M7 11 odberných miest6 413 876 kWh b)Celkový predpokladaný odber zemného plynu za Príspevkové organizácie Mesta Komárno celkom je 7 773 900 kWh /48 mesiacov.  Víťazný uchádzač uzavrie samostatná zmluvy s príspevkovými organizáciami mesta podľa právnej subjektivity, t.j.samostatné IČO. Príspevkové organizácie Mesta Komárno (zoznam OM podľa tabuľky v prílohe č. 1)  Tarifa M2 1 odberné miesto 8 000 kWh Tarifa M3 2 odberné miesta130 816 kWh Tarifa M4 3 odberné miesta680 412 kWh Tarifa M7 5 odberných miest3 254 752 kWh Tarifa M8 1 odberné miesto1 408 556 kWh Tarifa S 1 odberné miesto2 291 364 kWh c)Celkový predpokladaný odber zemného plynu za Základné školy v Meste Komárno celkom je 7 047 844 kWh / 48mesiacov  Víťazný uchádzač uzavrie samostatná zmluvy so základnými školami podľa právnej subjektivity, t.j. samostatné IČO. Základné školy v Meste Komárno (zoznam OM podľa tabuľky v prílohe č. 1)  Tarifa M2 2 odberné miesta 21 080 kWh Tarifa M4 1 odberné miesto230 624 kWh Tarifa M7 1 odberné miesto545 852 kWh Tarifa M8 2 odberné miesta3 770 192 kWh Tarifa S 1 odberné miesta2 480 096 kWh
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Komárno
„Nákup zemného plynu pre mesto Komárno“   
Predmetom zákazky je nákup zemného plynu vrátane všetkých poplatkov. Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetuzákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečoval nasledovné Zemný plyn v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka zemného plynu preodberné miesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
„Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020“   
Predmetom zákazky s názvom Nákup elektrickej energie pre StVPS a.s. Banská Bystrica a PVPS a.s. Poprad dodávkaelektrickej energie vrátane zabezpečenia distribúcie do jednotlivých odberných miest pre Stredoslovenskú vodárenskúprevádzkovú spoločnosť a.s. Banská Bystrica (StVPS) a Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Poprada.s. Poprad (PVPS) vrátane zodpovednosti za odchýlku
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Komárno
„Nákup elektrickej energie pre mesto Komárno“   
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača zabezpečiť verejnému obstarávateľovi distribúciu elektriny v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta a za podmienok uvedených v zmluve. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať verejnému obstarávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.Cieľom tejto zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok a distribúcie elektriny pre verejného obstarávateľa. Uzatvorená zmluva zahrnie distribučnú zmluvu a zmluvu o dodávke elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, pričom zodpovednosť za odchýlku preberá uchádzač. Zmluva nebude zahŕňať zmluvu o pripojení k distribučnej sústave.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Komárno
„Nákup elektrickej energie pre Mesto Komárno   
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej len ZVO) zákazka na nákup tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažnýchpodkladoch (ďalej len SP).  Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku a distribúciu elektrickej energie v 1/5 štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta uvedené v týchto SP.Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať Odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie doodberných miest verejného obstarávateľa po dobu 24 mesiacov, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatiazodpovednosti za odchýlku. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetuzákazky a Časť B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto SP.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Komárno
„Nákup elektrickej energie pre Mesto Komárno   
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) zákazka na nákup tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len SP). Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku a distribúciu elektrickej energie vštandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta uvedené v týchto SP. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať Odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa po dobu 24 mesiacov, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto SP.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Dunajská Streda
„Nákup a dodávka elektrickej energie“   
Predmetom zákazky je nákup elektrickej energie vrátane všetkých poplatkov.  1. Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky  Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opispredmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetuzákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečoval nasledovné  Elektrická energia  v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchtosúťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka elektrickej energie pre odbernémiesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 24 mesiacov. Celkový predpokladaný odberelektrickej energie celkom je 2 600, 00 MWh / 24 mesiacov   Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb,spotrebnej dane, odvodu do národného jadrového fondu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, všetkýchzákonných poplatkov a garancia dodávok v dohodnutom období. Úspešný uchádzač bude mať zmluvnú povinnosť vždydo 15 pracovných dní po zmene týchto zákonných poplatkov ich výšku nahlásiť verejnému obstarávateľovi a fakturovaťza dodaný tovar vždy s platnými zákonnými poplatkami. Predpoklad uzatvorenia zmluvy o dodávke elektrickej energie aprevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie je na obdobie 24 mesiacov. 1/5
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Dunajská Streda
„Nákup a dodávka elektrickej energie“   
Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky  Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opispredmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetuzákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečoval nasledovné  Elektrická energia  v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchtosúťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka elektrickej energie pre odbernémiesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 24 mesiacov. Celkový predpokladaný odberelektrickej energie celkom je 5 811, 28 MWh / 24 mesiacov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie