Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 1193 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Dunajská Streda
„Nákup a dodávka elektrickej energie“   
Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky  Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opispredmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetuzákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečoval nasledovné  Elektrická energia  v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchtosúťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka elektrickej energie pre odbernémiesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 24 mesiacov. Celkový predpokladaný odberelektrickej energie celkom je 5 811, 28 MWh / 24 mesiacov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Železnice Slovenskej republiky
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa   
Predmetom zákazky s názvom "Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa" je dodanie motorovej nafty vovýdajných miestach uchádzača, ktoré uchádzač určí podľa podmienok definovaných obsahom súťažných podkladov doautocisterien zabezpečených obstarávateľom, pričom prepravu motorovej nafty z výdajných miest uchádzača sizabezpečí obstarávateľ sám na vlastné náklady. Motorová nafta bude využitá ako palivo na pohon dopravnýchprostriedkov a mechanizácie vybavených motorom na motorovú naftu.  Predpokladané množstvo motorovej nafty, ktoré požaduje obstarávateľ odobrať počas trvania rámcovejdohody14.000.000,00 l. Obstarávateľ bude odoberať motorovú naftu podľa svojich aktuálnych prevádzkových potrieb, preto obstarávateľnebude povinný počas trvania rámcovej dohody odobrať uvedené predpokladané množstvo motorovej nafty v celomrozsahu.  Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj len"SP").
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávka energetických médií   
Nákup energetických médií. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo zemného plynu a elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Mesto Zvolen
DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU   
Predmetom zákazky je dodávka 3 790 MWh zemného plynu za dva roky pre mesto Zvolen a jeho zriadených organizáciía prevzatie záruky za odchýlku so všetkými nákladmi mimo DPH.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Modra
Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie 1 309,53 MWh pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku sovšetkými nákladmi mimo DPH na 36 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p.   
Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber doveľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa a na palivové karty a benzín automobilový podľa normy STN EN 228na palivové karty. Veľkoodber nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa cisternami vmnožstvách od 1.000 litrov do 20.000 litrov na daňový doklad a pohonné látky dodávané na princípe akceptáciepalivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacíchstaniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodaniapalivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.   a)Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet.Súčasťou predmetu zákazky je bezplatné vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhradyza nákup príslušných častí predmetu zákazky, pričom bezplatné vykonávanie transakcií palivovou kartou musí byťgarantované po celú dobu platnosti.  b)Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných vsamotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátanedopravy na miesto určené verejným obstarávateľom v minimálnom objeme 1.000 litrov a maximálnom objeme 20.000litrov na daňový doklad.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská akadémia vied (SAV)
Dodávka elektriny   
Predmet zákazky s názvom Dodávka elektriny obsahuje nasledujúce informácie 1.dodávku elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa, podľa potreby verejného obstarávateľa SAVv rozsahu predpokladaného odberu odberných miest uvedené v prílohe k zmluve v požadovanej kvalite a s garanciudodávky elektriny po celou dobu platnosti zmluvy, 2.zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku 1/3 ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných súvisiacich služieb, vrátanie odvodu do Národnéhojadrového fondu podľa nariadenia vlády č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanejelektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení ana nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov, 3.prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejnéhoobstarávateľa v súladu s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu selektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, voči zúčtovateľoviodchýlok. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miestaverejného obstarávateľa, voči zúčtovateľovi odchýlok, bude súčasťou koncovej ceny stanovenej za dodávku 1 MWhelektriny dodávanej do odberných miest verejného obstarávateľa. Podrobná špecifikácia je uvedená v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY   
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty pre Žilinskú univerzitu v Žiline a súčasti UNIZA v sieti čerpacíchstaníc, ktoré umožňujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na palivové karty vydané uchádzačom, na celom územíSlovenska a v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko,Taliansko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina). Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie umývania automobilov vsieti čerpacích staníc uchádzača a/alebo jeho zmluvných partnerov. Verejný obstarávateľ požaduje existenciu minimálnejednej čerpacej stanice s umývacou linkou na území mesta Žilina. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je bezplatnévystavenie palivových kariet, prostredníctvom, ktorých bude objednávateľ realizovať nákup pohonných hmôt.Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu   
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Predmet obstarávania je rozdelený na 2 časti, ktoré sa samostatnevyhodnocujú.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Dodávka zemného plynu 2019   
Zákazka Dodávka zemného plynu je odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou.Dodávka zemného plynu v množstve a v čase trvania zmluvy do 2stredoodberných miest a 39 maloodberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku dodávateľav súlade s nariadením vlády SR č.317/2007 Z. z.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Bánovce nad Bebravou
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalšíchverejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejnéhoobstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Bánovce nad Bebravou
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Mesto Bánovce nad Bebravou   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejnýchobstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaa v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Šaľa
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa a zabezpečeniedistribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka zemného plynu (DNS)   
Predmetom zákazky je dynamický nákupný systém na dodávku zemného plynu (v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 -Palivá), časť (kategória) 09123000-7 - Zemný plyn, vrátane zabezpečenia distribúcie, prepravy, štruktúrovania aprevzatia zodpovednosti za odchýlku pre COO, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti COO, Banskobystrickúregionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica a jej strediská (odberné miesta),uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov (ďalej aj SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsahako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.  Predmetom zákazky (Výzvy č.4) je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania aprevzatia zodpovednosti za odchýlku na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažnýchpodkladov (ďalej aj SP).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie