Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 1183 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Združená dodávka elektrickej energie   
Združená dodávka elektriny v dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane preneseniazodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády č.317/2007 Z.z.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022   
Predmetom zakazky je zabezpecenie plynulych a spolahlivych dodavok elektrickej energie pre odberne miestaobstaravatela identifikovane v Prilohe c. 1 Sutaznych podkladov vratane zabezpecenia distribucie a prevzatiazodpovednosti za odchylku, a to po celu dobu platnosti zmluvy, ktora bude vysledkom postupu zadavania tejto zakazky.Obstaravatel uzatvori zmluvu s platnostou pocas doby 2 rokov v obdobi od 01.01.2021 0000 hod do 31.12.2022 2359hod.. Podrobny opis predmetu zakazky je uvedeny v casti B. Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
„Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020“   
Predmetom zákazky s názvom Nákup elektrickej energie pre StVPS a.s. Banská Bystrica a PVPS a.s. Poprad dodávkaelektrickej energie vrátane zabezpečenia distribúcie do jednotlivých odberných miest pre Stredoslovenskú vodárenskúprevádzkovú spoločnosť a.s. Banská Bystrica (StVPS) a Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Poprada.s. Poprad (PVPS) vrátane zodpovednosti za odchýlku
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Dodávka pevných palív pre potreby MO SR   
Predmetom zákazky je dodávka pevných palív, vrátane dopravy a uloženie na skládky pre zabezpečenie prevádzkyvykurovacích zariadení v jednotlivých SPO a ich odlúčených pracovísk v starostlivosti ASM Bratislava. Termín plneniazákazky je na dobu 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Pevné palivá
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Nákup pohonných hmôt palivovými kartami pre motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je nákup tovaru - pohonných hmôt (motorovej nafty a bezolovnatého benzínu) a ich dodanie domotorových vozidiel na princípe akceptácie palivovej karty, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonnéhmoty.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávka zemného plynu   
Dodávka zemného plynu pre veľkoodbery a maloodbery objektov Ekonomickej univerzity v Bratislave v dohodnutommnožstve a čase.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane komplexných služieb spojených sbezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odbernýchmiest verejného obstarávateľa, t.j. objektov Technickej univerzity vo Zvolene, vrátane ostatných regulovaných služieb aprevzatie zodpovednosti za odchýlku, a to v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
BIONERGY, a. s.
Dodávka zemného plynu   
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na odberné miesta obstarávateľavrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, zadodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľadistribučnej siete. Obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkouplynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Predpokladané množstvo odberu z odberných miest odberateľa na24 mesiacov 13 000,00 MWh určené na základe predošlej spotreby na odberných miestach verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
BIONERGY, a. s.
Dodávka elektriny   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednostiodberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým saustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy,distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkovéhoporiadku PDS. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie za 24 mesiacov je 26 400 MWh podľa Prílohy č. 3Zmluve. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Úspešný uchádzačprevezme zodpovednosť za účtovanie odchýlok za všetky odberné miesta
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka zemného plynu na roky 2020-2021   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberných miest verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisovSR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Pohonné hmoty 2017   
Pohonné hmoty. Dodávka pohonných hmôt pre Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. a Technické služby mesta Prešov zaII. štvrťrok 2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednostiodberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým saustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy,distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkovéhoporiadku PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
DataCentrum
Elektrina   
Dodávka silovej elektriny na obdobie od 01. 01. 2020 0000 hod. do 31. 12. 2022 2400 hod.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020   
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020   
Predmetom zadania zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie