Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 233 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora   
Predmetom zákazky je dodávka sieťových zariadení, systémov a servisnej podpory na obdobie 48 mesiacov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zabezpečenie špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov kamerovým zabezpečovacím systémom.   
Vybudovanie kamerového systému špecializovaných výsluchových miestností pre maloleté obete a obete domácehonásilia je jednou z aktivít národného projektu s názvom Špecializované výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšieobzvlášť zraniteľné obete trestných činov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia uzavretého televízneho okruhu tunela Branisko   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t .j. demontáž a úprava existujúcich zariadení uzatvorenéhotelevízneho okruhu, dodanie a montáž nových zariadení uzatvoreného televízneho okruhu (ďalej len "UTO") a zariadenína identifikáciu a vyhodnotenie vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci ADR pre prevádzkový súbor 422.12 UzatvorenýTV okruh UTO. Predmetom zákazky je taktiež aj poskytnutie služby, t. j. výkon technického servisu na dotknutých zariadeniachuzatvoreného televízneho okruhu UTO počas záručnej doby a vykonávanie opráv, za ktoré nie je zhotoviteľ zodpovednýv rámci zodpovednosti za vady diela v rámci záručnej doby, na základe písomnej objednávky objednávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia Modernizácia uzatvoreného televíznehookruhu, dokumentácia pre realizáciu stavby (DP/DRS), ktorú vypracovala spoločnosť PROJ-SIG s.r.o. (04/2019), a ktorátvorí prílohu č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov. Elektromontážne a stavebné práce na PS 422.12 Uzatvorený TV okruh UTO budú vykonané podľa projektovejdokumentácie Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu, ktorá je Prílohou č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazkySúťažných podkladov, v kvalite požadovanej podľa platných technických noriem a právnych predpisov. Pred zahájenímprác je potrebná súčinnosť servisnej organizácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetuzákazky Súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rádiový maják NDB   
Zariadenie sa používa na traťovú navigáciu a nepresné prístrojové priblíženie na pristátie. Zabezpečuje vedenie lietadlapo požadovanej trati letu a privedenie lietadla do zóny.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez...
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky zadávanej v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie sieťových komponentov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Slovenská filharmónia
Hardware a Support - Rozšírenie existujúceho wifi riešenia SF   
Rozšírenie existujúceho wifi riešenia Slovenskej filharmónie
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule   
Predmetom zákazky je vybaviť diaľnicu D2 a pravostranné odpočívadlo Sekule predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pre detekciu prekročenia rozmerových a hmotnostných limitov nákladných vozidiel a ich odklon z premávky na úradné váženie na certifikovanej váhe. Predmetom dodávky budú technologické zariadenia a stavebná časť (výkopy, stĺpy) a to v zmysle priloženej projektovej dokumentácie.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Rozhlas a televízia Slovenska
Rekonštrukcia TV technológie štúdia Košice   
Predmetom zákazky sú realizačné projekty, dodávka, montáž zariadení a inštalačné montážne činnosti pre rekonštrukciuTV štúdia Košice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti D. OPISPREDMETU ZÁKAZKY.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Obnova rádiofónnej siete spoločnosti   
Účelom realizácie obnovy rádiofónnej siete Objednávateľa (ďalej aj RDST sieť) je stabilizovať prostriedok pre krízovú komunikáciu pre jednotlivé zložky Objednávateľa (ďalej aj ZSD), ktoré zabezpečujú prevádzkovanie distribučnej siete. Predmetom verejného obstarávania je zhotovenie diela, t.j. obnova RDST siete, ktorá spočíva v celkovej výmene technológie, teda HW, SW, koncových účastníckych zariadení a pracovísk na monitoring, pomocných zariadení, inštalačného materiálu rádiofónnych vykrývačov a rádiových staníc a ich uvedenie do prevádzky a poskytnutie Súvisiacich plnení, t.j. dodávka náhradných dielov a s tým spojených súvisiacich činností.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Mesto Tornaľa
Výstražný a varovný systém bez hraníc pre bezpečný život v meste Tornaľa   
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému s meranímovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnychudalosti ovplyvnených zmenou klímy. Dodávaný systém musí byť kompatibilný s existujúcim systémom SEHIS naregionálnej a národnej úrovni, so zložkami krízového riadenia Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rádiostanice s príslušenstvom   
Jedná sa o zakúpenie rádiostaníc s príslušenstvom, ktoré zahŕňa dodanie systému, ktorý sa skladá z manažovacích staníc, ručných terminálov a nevyhnutného príslušenstva k zabezpečeniu riadnej prevádzky uvedených rádiokomunikačných zariadení.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Mesto Tornaľa
„Výstražný a varovný systém bez hraníc pre bezpečný život v meste Tornaľa“   
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému s meranímovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnychudalosti ovplyvnených zmenou klímy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky zadávanej v zriadenom dynamickom nákupnom systéme je dodanie sieťovej infraštruktúry a jejinštalácia.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Divadlo Nová scéna
Výmena systému ozvučenia v hľadisku Divadla Nová scéna   
Predmet zákazky spočíva v ozvučení prízemia hľadiska a balkónu Divadla Nová scéna, ktorý rovnomerne pokryje všetkydivácke miesta, minimálne v úrovni 100 dB SPL, v tolerancii maximálne od -3 do +3dB. Z dôvodov potrieb scénografie sa požaduje umiestnenie reproduktorov približne v mieste ich zavesenia v súčasnosti. V prípade pasívneho systému verejný obstarávateľ požaduje príslušný počet zosilňovačov a taktiež celú silovú i signálnukabeláž. Ďalej ide o požiadavku na 10 ks odposluchových reproduktorov pre javisko divadla, s preferovaním aktívneho 2-pásmového koaxiálneho reproboxu s integrovaným zosilňovačom, s držiakom umožňujúcim zavesenie na stenu/strop, smaximálnymi rozmermi 300 x 450 x 350 mm. Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole D.Opis predmetu zákazky vsúťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Mesto Tornaľa
„Výstražný a varovný systém bez hraníc pre bezpečný život v meste Tornaľa“   
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému s meranímovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnychudalosti ovplyvnených zmenou klímy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie