Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 307 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2   
Predmetom zákazky je nákup, demontáž a montáž zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 pre potreby Národnejdiaľničnej spoločnosti, a.s. jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), stredísk správy a údržbyrýchlostných ciest (ďalej len SSÚR) a strediska špecializovaných činností (ďalej len SŠČ) v špecifikácii podľa prílohy č. 2Jednotkové ceny k časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
Dodanie technickej posypovej soli a zeolitu   
Nákup a dodanie soli a zeolitu potrebných pre výkon zimnej údržby v Mestskej časti Bratislava Ružinov, ktorú na základerámcovej zmluvy vykonáva a zabezpečuje verejný obstarávateľ.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vozidlá na zametanie vozoviek veľkokapacitné   
Predmetom zákazky je nákup nových vozidiel na zametanie vozoviek pre výkonné zložky prevádzkového úseku (SSÚD aSSÚR). Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Mesto Hlohovec
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad - sídlisko Sihoť Hlohovec   
Predmetom zákazky je vybudovanie (výstavba/montáž/tovar) 6 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny atriedený odpad, ktoré sa budú nachádzať v meste Hlohovec nasledovne - stojisko 4 Gaštanová 8 - kruhové - stojisko 5 Gaštanová 16 - kruhové - stojisko 6 Gaštanová 30 - štvorcové - stojisko 7 Sihotská 9 - kruhové - stojisko 8 Nábr. A. Hlinku 10 - kruhové - stojisko 9 Gaštanová 6 - štvorcové  Navrhované stojiská polopodzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská 1100 l zberných nádob v danýchlokaltách. Miesta pre osadenie stojísk sú prevažne rovinaté, tvorené spevnenými asfaltovými resp. betónovými plochami,alebo nespevnenými trávnatými plochami.   Počet obstarávaných kontajnerov je 27 ks. Súčasťou zákazky je - presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich správcami, a to i sietí nezakreslených vo výkresovej častidokumentácie pred začatím stavebných prác  - PD skutočného vyhotovenia stavby v 3 vyhotoveniach a v digitálnej podobe  - vypracovanie plánu užívania verejnej práce - všetky ostatné súvisiace práce a dodávky  1/6 - porealizačné zameranie a geometrický plán v 3 vyhotoveniach + CD  - štandardná záruka pre daný predmet zákazky Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený vo výkaze-výmer a v projektovej dokumentácii spracovanej spoločnosťouPro ateliér RK, s.r.o. Trenčín, Ing. Róbertom Kováčikom, autorizovaným stavebným inžinierom, ktorá je prílohousúťažných podkladov k zákazke. Zároveň popisuje aj montážne a stavebné práce nevyhnutné pri realizácii zákazky. - Kontajnery musia byť typovo a vizuálne (materiálovo aj farebne) zosúladené.  - telá nadzemných častí kontajnerov, pozostávali z materiálu odolného voči korózii (napr. HDPE, antikór), v prípadepožiaru nesmú uvoľňovať toxické plyny a musia byť odolné voči UV žiareniu, - telá šácht kontajnerov musia byť z recyklovateľného HDPE (vysokohustotný polyetylén), vodotesné, hygienickynezávadné a chemicky stálea v prípade požiaru nesmú uvoľňovať toxické plyny.  - Telo šachty kontajnera bude z materiálu o hrúbke minimálne 10 mm, podzemná časť kruhového kónického pôdorysubude doplnená špeciálnymi kotvami proti vztlaku spodnej vody, nakoľko hoci priestory pre stojiská nie sú bezprostredneohrozené spodnou vodou, ale nachádzajú sa v blízkosti rieky Váh - veká plniacich otvorov musia byť farebne odlíšené pre zber zložiek separovaného odpadu papier modrá, plast žltá,sklo zelená, VKM + kovy červené. Samotné veko bude neutrálnej šedej farby.  - Opláštenie nadzemných častí kontajnerov bude z plnofarebného drevokompozitu , so zvislých lamiel, alebo ekvivalent,tmavo hnedej farby, - Na opláštení každého kontajnera bude upevnená kovová tabuľka s piktogramom a nálepkou s názvom zložkyzbieraného druhu odpadu, - Zberové vrecia budú z pevných recyklovateľných materiálov, vodeodolné a hygienicky nezávadné, budú zaručovaťdlhodobé používanie bez potreby výmeny v záručnej dobe (s výnimkou poškodení pri manipulácii). Vrecia na sklo a kovy(spoločný zber kovy+VKM) budú mať špeciálnu úpravu proti poškodeniu ostrými hranami odpadu, systém spodnéhootvárania zberového vreca musí mať jednoduchú manipuláciu popruhom resp. lanom, musí byť zabezpečený poistkouproti nežiadúcemu otvoreniu počas jeho zdvihu a presunu, - Spôsob vyprázdňovania kontajnerov / vreca bude jednobodovým upínacím systémom zdvihu, zdvih a presun zbernéhovreca hydraulickým ramenom zberového vozidla, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera, umožňujúcivyprázdňovanie vreca a zároveň obsluhu hydraulického ramena zberového vozidla jednou osobou. Kvalitatívne parametre a technický popis jednotlivých kontajnerov je podrobne popísaný v prílohe Špecifikácia/opispredmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Náhradné diely na vozidlá Mercedes Benz   
Predmetom zákazky je nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva a pozáručný servis vozidiel továrenskejznačky Mercedes Benz
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Slovenská agentúra životného prostredia
SMART (inteligentný) odpadkový systém   
Predmetom zákazky je SMART (inteligentný) odpadkový systém pozostávajúci zo SMART odpadkových košovprepojených systémom umožňujúcim ich centrálne diaľkové ovládanie. SMART odpadkový systém bude slúžiť na zber,triedenie a lisovanie odpadu ako aj na poskytovanie informácií prostredníctvom software a obrazoviek. Predmet zákazkyje bližšie špecifikovaný v Časti B. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Chemický posypový materiál na báze NaCl   
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 39 700 t , z toho cca 31 250 t doprava návesmi, cca 7 750 t výtlakovými cisternami a cca 700 t chlorid sodný vrecovaný.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových cestných oceľových zvodidiel a ich príslušenstva, ktoré sú určenéna zvýšenie bezpečnosti ciest. Cestné zvodidlá musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre vzmysle platnej STN EN 1317 - Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách a TP 010 Zvodidlá napozemných komunikáciách, vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Sekciadopravnej infraštruktúry. V prípadoch, kedy Technické podmienky stanovujú požiadavku na zhodu s ktoroukoľvekčasťou slovenskej normy (STN) alebo inej technickej špecifikácie, možno túto požiadavku splniť zaistením súladu s a) normou alebo kódexom osvedčených postupov vydaných vnútroštátnym normalizačným orgánom alebo rovnocennýmorgánom niektorého zo štátov EHP a Turecka; (b) ktoroukoľvek medzinárodnou normou, ktorú niektorý zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu alebo kódex osvedčených postupov; (c) technickou špecifikáciou, ktorú verejný orgán niektorého zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu; alebo (d) európskym technickým posúdením vydaným v súlade s postupom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 305/2011. Opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev jednotlivých tovarov), tvorí časť B Súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti Časť predmetu zákazky č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá systém NH4 Časť predmetu zákazky č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá systém NH4 pozostáva z dodávky zvodidlového systému NH4,ktorý sa používa pri výmenách existujúcich zvodidlových systémov typu NH4, poškodených pri dopravných nehodách. Podrobnejší opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev) je uvedený v časti B Súťažných podkladov. Časť predmetu zákazky č. 2 - Cestné oceľové zvodidlá - ostatné zvodidlové systémy Časť predmetu zákazky č. 2 - Cestné oceľové zvodidlá - ostatné zvodidlové systémy pozostáva z dodávky zvodidlovýchsystémov Fracasso a KREMSBARRIER, ktoré sa používajú pri výmenách existujúcich zvodidlových systémov Fracassoalebo KREMSBARRIER, poškodených pri dopravných nehodách. Podrobnejší opis predmetu zákazky (vrátanepredpokladaných množstiev) je uvedený v časti B Súťažných podkladov. Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo 1/3 viacero častí.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Technika na zimnú a letnú údržbu komunikácií, dodávka a montáž   
Technika na zimnú a letnú údržbu komunikácií, dodávka a montáž.  a) Čelná snehová radlica k podvozku Mercedes-Benz Actros 4x4 - 5 ks. b) Posýpacia nadstavba k podvozku Mercedes-Benz Actros 4x4 - 5 ks. c) Čelná snehová radlica k podvozku Mercedes-Benz Unimog U400 - 5 ks. d) Posýpacia nadstavba k podvozku Mercedes-Benz Unimog U400 - 5 ks. e) Predné pracovné dvojrameno k podvozku Mercedes-Benz Unimog U400 - 5 ks.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Železnice Slovenskej republiky
Náhradné diely na železničné výhybky a výhybkové konštrukcie   
Predmetom zákazky s názvom "Náhradné diely na železničné výhybky a výhybkové konštrukcie" je dodanie tovarov - náhradných dielov na železničné výhybky a výhybkové konštrukcie jazyky, srdcovky, opornice, ostatné výhybkové súčiastky a príbuzný materiál (ďalej aj ako "predmet zákazky" v príslušnom gramatickom tvare).  Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Podvaly a mostnice   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru podvalov impregnovaných drevených priečnych, podvalov impregnovaných drevených výhybkových a mostníc impregnovaných drevených, ktoré sa používajú pri budovaní, opravách a údržbe železničných tratí bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku.  Predmet zákazky je rozdelený na tri (3) samostatné časti nasledovne Časť 1 - Podvaly impregnované drevené priečne Časť 2 - Podvaly impregnované drevené výhybkové Časť 3 - Mostnice impregnované drevené  Bližšie informácie sú uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Materiál železničného zvršku - spojovací materiál   
Predmetom zákazky je dodávka spojovacieho materiálu určeného pre spájanie a upevňovanie jednotlivýchkonštrukčných prvkov železničného zvršku v rámci železničnej trate. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso   
Predmetom zákazky je nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva   
Dodanie zvislého dopravného značenia vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravných zariadení a príslušenstvapodľa určenia a potrieb objednávateľa s dodaním do sídla oblastí v rámci PSK v rozsahu podľa aktuálnej potrebyobjednávateľa.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Zvislé dopravné značenie apríslušenstvo, dopravné a bezpečnostné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo pre potrebyletnej a zimnej údržby komunikácií pre Správu a údržbu ciest TTSK.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie