Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 261 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky   
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Úradu vlády SR o. i. aj formou poskytnutia stravných poukážok. Bližšie určeniev súťažných podkladoch na predmet zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovak Business Agency
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, vrátane súvisiacichslužieb dodávka, doprava, vykládka, na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti zmluvya podľa potrieb verejného obstarávateľa. Uchádzač zabezpečí dodávku a dopravu kancelárskeho papiera akancelárskych potrieb do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom v objednávke, podrobné vymedzeniepredmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 týchto súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejnéhoobstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.skvedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len "IS EVO") verejný obstarávateľ k nimposkytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Okresný súd Pezinok
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok 2018   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby spočívajúcej v zabezpečení služieb stravovania prostredníctvom stravnýchpoukážok v papierovej forme (nie elektronické karty a iné prostriedky). Služba pozostáva z poskytnutia papierovýchstravných poukážok, ktoré Objednávateľovi a jeho zamestnancom zabezpečujú možnosť stravovať sa v súlade sovšeobecne záväznými právnymi predpismi pracovnoprávneho charakteru. Súčasťou služby je aj tlač, balenie stravnýchpoukážok a ich doprava na miesto dodania, a to na základe objednávok Objednávateľa, za podmienok uvedených vrámcovej dohode a v príslušnej objednávke. Bližšie podmienky poskytovania služby sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Obstaranie stravných poukážok   
Predmetom zákazky bolo obstaranie akceptovaných stravných poukážok v listinnej podobe pre zabezpečenie stravovaniazamestnancov verejného obstarávateľa v zmysle § 152 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonník práce v zneníneskorších predpisov v požadovanej nominálnej hodnote s využitím v zariadeniach nachádzajúcich sa v blízkom okolímiest plnenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Obstaranie papierových stravných poukážok pre zabezpečenie stravovania zamestnancov   
Predmetom obstarávanej zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formoustravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení azákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to formou stravných poukážok s ochrannými prvkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom vBratislave
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok   
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodaniestravných lístkov, zabezpečenie stravovania
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovenská pošta, a.s.
Tabelačný papier   
Predmetom obstarania je dodávka tabelačného papiera bez potlače pre pošty a úseky v rámci celého územia Slovenskejpošty, a. s. a dodávka tabelačného a listového papiera pre slovenskú poštu, a. s., Post servis Bratislava.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 podľa technickej špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky súťažných podkladov pre organizácie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane súvisiacich služieb, t. j. dodávka, doprava, vykládka na základe Rámcovej dohody a písomnej objednávky prostredníctvom elektronického objednávacieho systému predávajúceho. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie.   
Dodanie kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, obálok a fólií v rámci celého Slovenska v súlade so špecifikáciamipredmetu zákazky uvedených v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom vBratislave
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok   
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, dodanie stravných lístkov,zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí   
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Polygrafický materiál   
Predmetom zákazky je dodávka polygrafického materiálu ( papier, kartón a lepenka), vrátane obalov a dopravy predmetu zákazky do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Stravné poukážky   
Stravné poukážky, zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach, stravné poukážky, dodaniestravných poukážok
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Národná transfúzna služba SR
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok   
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok stravovanie, stravné poukážky
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Obstaranie stravných poukážok   
Predmetom zákazky je obstaranie akceptovaných stravných poukážok v listinnej podobe pre zabezpečenie stravovaniazamestnancov verejného obstarávateľa v zmysle § 152 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zneníneskorších predpisov v požadovanej nominálnej hodnote s využitím v zariadeniach nachádzajúcich sa v blízkom okolímiest plnenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie