Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 112 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vranovská nemocnica, a.s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných prekomplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddelenia. Dodanie zahŕňa 6 ks špeciálnych lôžok preintenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 4 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnustarostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 4 ks špeciálneho lôžka preintenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanými váhami, laterálnym náklonom a s príslušenstvom,20 ks elektricky polohovateľných ošetrovateľských lôžok s príslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedenýchzariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania,vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 1 ks špeciálneho lôžka preintenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanými váhami, laterálnym náklonom a s príslušenstvom,4 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a spríslušenstvom, 14 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 12ks lôžok transportných RTG transparentných a 96 ks lôžok elektricky polohovateľných s príslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky auvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je nákup - operačný ORL mikroskop [1 ks] - multidisciplinárny operačný stôl [1 ks] - operačné svietidlá [2 ks] - stropné vyšetrovacie svietidlo [10 ks] - rozvieracie systémy [1 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia prepotreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia prepotreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho a laboratórneho materiálu zo skla, plastu a gumy,chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklenýchbánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek , lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ,silikagélov, pipiet, kultivačných platničiek, mikroskúmaviek, špičiek, filtračných papierikov, obväzov, vriec, injekčnýchihiel, injekčných striekačiek, držiakov, miešadiel, lyžičiek, svoriek, skalpelov, pinziet a stojanov potrebné na výuku avýskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Svet zdravia, a.s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných prekomplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 6 ks špeciálnych lôžok preintenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 4 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnustarostlivosť typ 2 pre kritickú staroslivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 1 ks špeciálneho lôžka preintenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú staroslivosť s integrovanými váhami,laterálnym náklonom a s príslušenstvom,100 ks elektricky polohovateľných ošetrovateľských lôžok s príslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedenýchzariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania,vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Operačný stôl pre oddelenie ortopédie   
Predmetom zákazky je dodanie operačného stola pre oddelenie ortopédie FNsP J.A. Reimana Prešov. Predmet kúpy musíbyť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a zodpovedať všetkým platným právnym predpisomSlovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu kúpy do dohodnutého miesta dodania, doprava do miestadodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckehopráva k predmetu kúpy, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu kúpy, uvedenie predmetu kúpy doprevádzky(inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie zdravotníckeho personálu kupujúceho o správnomužívaní predmetu kúpy s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckehopersonálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu kúpy v priebehu záručnej doby. Všetkypísomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú v súvislosti s riadnym a riadnym a bezproblémovým užívaním predmetu kúpy právnymi predpismi vyžadovanéúradné kontroly alebo merania, súčasťou záväzku predávajúceho je taktiež vydanie alebo zabezpečenie vydaniapotvrdení o vykonaní týchto právnymi predpismi požadovaných kontrol a meraní. Ak sú pre uvedenie predmetu kúpy do prevádzky a jeho riadne užívanie potrebné softvérové ovládače a licencie k nim, súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto zmluvy je rovnako poskytnutie týchto softvérovýchovládačov a udelenie všetkých licencií k nim v rozsahu potrebnom pre riadne, nerušené a neobmedzené užívaniepredmetu kúpy vrátane jeho softvérových súčastí a príslušenstva.  1/5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia prepotreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opisepredmetu zákazky 334 ks lineárna pumpa 114 ks volumetrická pumpa 52 ks dokovacia stanica
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Prístrojová, sterilizačná a dezinfekčná technika   
Predmetom zákazky je nákup - dezinfektor podložných mís [2 ks] - horúcovzdušný sterilizátor s príslušenstvom [3 ks] - parný sterilizátor 400 [1 ks] - stolný autokláv [4 ks] - germicídny systém pre OAIM [1 komplet] - germicídny systém pre urgentný príjem [1 komplet] - stropný zdrojový most [4 ks] - nástenná zdrojová rampa [2 ks] - stropný otočný záves dvojramenný [5 ks] - stropná vyšetrovacia lampa [10 ks] - svietidlo vyšetrovacie pojazdné [1 ks] - stropná operačná lampa (hlavné svetlo + satelit) [1 ks] - pojazdné operačné svetlo [1 ks] - operačný stôl traumatologicko ortopedický [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 3   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (vyšetrovacie stoly, operačné stoly,pacientské lôžka, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, skompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciouobalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Elektrické polohovateľné zdravotnícke lôžka s príslušenstvom   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Elektrické polohovateľné zdravotnícke lôžka s príslušenstvom 158 ks, vrátane dodania do miesta plnenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania, zaškolenia obsluhujúceho personálu , odovzdania sprievodnej dokumentácie, návodu na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Operačné stoly   
Predmetom zákazky je dodanie operačných stolov rozdelených do 3 častí Očné operačné stoly, Systémové operačnéstoly a Mobilné operačné stoly. Operačný stôl je štandardnou výbavou operačných sál na zabezpečenie operačnýchvýkonov všetkých špecializácií medicíny. Jednotlivé špecializácie potrebujú rôzne príslušenstvo a výbavu operačnéhostola pre rôzny typ zákrokov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologický prístroj vrátanemonitoringu, infúzna pumpa, injekčný dávkovač, monitor vitálnych funkcií, prístroj na umelú ventiláciu pľúc, monitorypre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, skompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciouobalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie