Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 129 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia prepotreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Plazmový sterilizátor   
Predmetom zákazky je dodanie Plazmového sterilizátora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologický prístroj vrátane monitoringu, infúzna pumpa, injekčný dávkovač, monitor vitálnych funkcií, prístroj na umelú ventiláciu pľúc, monitory pre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 3   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (vyšetrovacie stoly, operačné stoly, pacientské lôžka, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Operačný stôl pre oddelenie ortopédie   
Predmetom zákazky je dodanie operačného stola pre oddelenie ortopédie FNsP J.A. Reimana Prešov. Predmet zákazkymusí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a zodpovedať všetkým platným právnym predpisomSlovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miestadodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckehopráva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnomužívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako ajposkytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomnédoklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opispredmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho a laboratórneho materiálu zo skla, plastu a gumy,chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklenýchbánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek , lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ,silikagélov, pipiet, kultivačných platničiek, mikroskúmaviek, špičiek, filtračných papierikov, obväzov, vriec, injekčnýchihiel, injekčných striekačiek, držiakov, miešadiel, lyžičiek, svoriek, skalpelov, pinziet a stojanov potrebné na výuku avýskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu   
Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu. Hlásenie o čerpaní za 3.Q 2019
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Operačný stôl pre oddelenie urológie   
Predmetom zákazky je prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - operačný stôl preoddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 1ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný anerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručnýchopráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Inkubátory, lôžka, ležadlá   
Predmetom zákazky je nákup - hybridný novorodenecký inkubátor [1 ks] - neonatologické vyhrievané lôžko [2 ks] - transportný inkubátor [1 ks] - akútne detské elektrické lôžko [25 ks] - urgentný transportný vozík stretcher s RTG ložnou plochou [4 ks] - urgentný transportný vozík stretcher štandard [4 ks] - vyšetrovacie ležadlo výškovo nastaviteľné [5 ks]  Predmet zákazky je rozdeleny do viacerych častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažnych podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Prístrojová, sterilizačná a dezinfekčná technika   
Predmetom zákazky je nákup - dezinfektor podložných mís [2 ks] - horúcovzdušný sterilizátor s príslušenstvom [3 ks] - parný sterilizátor 400 [1 ks] - stolný autokláv [4 ks] - germicídny systém pre OAIM [1 komplet] - germicídny systém pre urgentný príjem [1 komplet] - stropný zdrojový most [4 ks] - nástenná zdrojová rampa [2 ks] - stropný otočný záves dvojramenný [5 ks] - stropná vyšetrovacia lampa [10 ks] - svietidlo vyšetrovacie pojazdné [1 ks] - stropná operačná lampa (hlavné svetlo + satelit) [1 ks] - pojazdné operačné svetlo [1 ks] - operačný stôl traumatologicko ortopedický [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Operačný stôl pre oddelenie ortopédie   
Predmetom zákazky je dodanie operačného stola pre oddelenie ortopédie FNsP J.A. Reimana Prešov. Predmet zákazkymusí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a zodpovedať všetkým platným právnym predpisomSlovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miestadodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckehopráva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie zdravotníckeho personálu verejného obstarávateľa osprávnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckeho personálu, ako aj poskytovaniezáručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byťvyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú v súvislosti s riadnym a bezproblémovým užívaním predmetu zákazky právnymi predpismi vyžadované úradné kontroly alebo merania, súčasťou záväzku uchádzača je taktiež vydanie alebo zabezpečenie vydania potvrdení o vykonaní týchto právnymi predpismi požadovaných kontrol a meraní. Ak sú pre uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a jeho riadne užívanie potrebné softvérové ovládače licencie k nim,súčasťou záväzku uchádzača podľa tejto zmluvy je rovnako poskytnutie týchto softvérových ovládačov a udelenievšetkých licencií k nim v rozsahu potrebnom pre riadne, nerušené a neobmedzené užívanie predmetu zákazky vrátanejeho softvérových súčastí a príslušenstva.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia prepotreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Prístrojová a operačná technika   
Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zariadení - germicídny systém pre OAIM [1 komplet] - germicídny systém pre urgentný príjem [1 komplet] - stropný zdrojový most [4 ks] - nástenná zdrojová rampa [2 ks] - stropný otočný záves dvojramenný [5 ks] - stropná vyšetrovacia lampa [10 ks] - svietidlo vyšetrovacie pojazdné [1 ks] - stropná operačná lampa (hlavné svetlo + satelit) [1 ks]  1/6 - pojazdné operačné svetlo [1 ks] - operačný stôl traumatologicko ortopedický [1 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Zdravotnícky nábytok   
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku - nemocničné lôžko pre dospelých [3 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť s váhou, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [2 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť s váhou, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [1 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [2 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť s laterálnym náklonom, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [1 ks] - transportné lôžko komplet pre OAIM [1 ks] - transportné lôžko intenzívnej starostlivosti [2 ks] - transportné lôžko RTG transparentné (trauma stretcher) [2 ks]  1/5 - transportné vozíky pre Urgentný príjem [2 ks] - vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom [3 ks] - stôl sádrovací pacientsky [1 ks] - pojazdný stojan na drôtené koše, obojstranný vrátane 8 ks košov [4 ks] - set inštrumentačných stolíkov s plynovým perom [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Zdravotnícky nábytok s príslušenstvom pre Chirurgicko-traumatologické oddelenie a Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie   
Zdravotnícky nábytok s príslušenstvom na Chirurgicko-traumatologické oddelenie a Gynekologicko-pôrodnické oddelenie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie