Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 139 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Operačné stoly   
Predmetom zákazky je dodávka operačných stolov s príslušenstvom, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie,uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu vslovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnejtechnickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, prepotreby oddelení kardiochirurgie a cievnej chirurgie NÚSCH, a.s.  Operačný stôl je štandardnou výbavou operačných sál na zabezpečenie špecializovaných operačných výkonov, ktorévyžadujú rôzne funkčné možnosti nastavenia operačného stola a príslušenstvo pre rôzne typy chirurgických zákrokov.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Obec Kružlov
Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Kružlov   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka materiálno-technického vybavenia interiéru centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia a požiadavky na jednotlivé položky predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky, - protokolárne odovzdanie predmetu zákazky, - zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa pre rutinnú prevádzku a údržbu, - odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Obec Zborov
Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka materiálno-technického vybavenia interiéru centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia a požiadavky na jednotlivé položky predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky, - protokolárne odovzdanie predmetu zákazky, - zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa pre rutinnú prevádzku a údržbu, - odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zariadenia pre sterilizáciu   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Sterilizácia - Umývací a dezinfekčný prístroj na nástroje - 2 ks - Sterilizačné zariadenie - 3 ks - Úpravovňa vody na princípe reverznej osmózy - 4 ks - Formaldehydový sterilizátor jednodverový - 2 ks - Sterilizačný prístroj na operačný sál - 2 ks LC2 Kontajnerový systém s príslušenstvom pre Centrálne operačné sály - 1 komplet Predmet zákazky je rozdelený do dvoch častí / logických celkov (LC), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponukuna jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Mobilné operačné lôžka   
Predmetom zákazky sú mobilné operačné lôžka pre Oddelenie oftalmológie FNsP J. A. Reimana Prešov.  Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku najednu ucelenú časť predmetu zákazky alebo na celý predmet zákazky.  Časť 1 Mobilné operačné lôžko pre malé operačné zákroky  Časť 2 Mobilné operačné lôžko pre operačné sály   Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení verejnéhoobstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako ajposkytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. 1/5 Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa na predmet zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Časť C. Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu   
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu. Konkrétny predmet zákazky tvorí súčasť jednotlivých výziev. Hlásenie - čerpanie za 3.Q 2019
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno - technického vybaveniapre potreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Plazmový sterilizátor   
Predmetom zákazky je dodanie Plazmového sterilizátora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Plazmový sterilizátor   
Predmetom zákazky je dodanie Plazmového sterilizátora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Operačné stoly   
Predmetom zákazky je nákup tovaru - operačných stolov s príslušenstvom, rozdelených do 2 častí Systémový operačnýstôl pre urológiu a Ortopedický systémový operačný stôl pre urgent a ich dodanie do miesta plnenia. Operačný stôl je štandardnou výbavou operačných sál na zabezpečenie operačných výkonov všetkých špecializáciímedicíny. Jednotlivé špecializácie vyžadujú rôzne funkčné možnosti nastavenia operačného stola a príslušenstvo prerôzne typy chirurgických zákrokov.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia prepotreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Plazmový sterilizátor   
Predmetom zákazky je dodanie Plazmového sterilizátora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologický prístroj vrátane monitoringu, infúzna pumpa, injekčný dávkovač, monitor vitálnych funkcií, prístroj na umelú ventiláciu pľúc, monitory pre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 3   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (vyšetrovacie stoly, operačné stoly, pacientské lôžka, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Operačný stôl pre oddelenie ortopédie   
Predmetom zákazky je dodanie operačného stola pre oddelenie ortopédie FNsP J.A. Reimana Prešov. Predmet zákazkymusí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a zodpovedať všetkým platným právnym predpisomSlovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miestadodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckehopráva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnomužívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako ajposkytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomnédoklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opispredmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie