Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 104 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia prepotreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opisepredmetu zákazky 334 ks lineárna pumpa 114 ks volumetrická pumpa 52 ks dokovacia stanica
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Prístrojová, sterilizačná a dezinfekčná technika   
Predmetom zákazky je nákup - dezinfektor podložných mís [2 ks] - horúcovzdušný sterilizátor s príslušenstvom [3 ks] - parný sterilizátor 400 [1 ks] - stolný autokláv [4 ks] - germicídny systém pre OAIM [1 komplet] - germicídny systém pre urgentný príjem [1 komplet] - stropný zdrojový most [4 ks] - nástenná zdrojová rampa [2 ks] - stropný otočný záves dvojramenný [5 ks] - stropná vyšetrovacia lampa [10 ks] - svietidlo vyšetrovacie pojazdné [1 ks] - stropná operačná lampa (hlavné svetlo + satelit) [1 ks] - pojazdné operačné svetlo [1 ks] - operačný stôl traumatologicko ortopedický [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 3   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (vyšetrovacie stoly, operačné stoly,pacientské lôžka, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, skompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciouobalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Elektrické polohovateľné zdravotnícke lôžka s príslušenstvom   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Elektrické polohovateľné zdravotnícke lôžka s príslušenstvom 158 ks, vrátane dodania do miesta plnenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania, zaškolenia obsluhujúceho personálu , odovzdania sprievodnej dokumentácie, návodu na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Operačné stoly   
Predmetom zákazky je dodanie operačných stolov rozdelených do 3 častí Očné operačné stoly, Systémové operačnéstoly a Mobilné operačné stoly. Operačný stôl je štandardnou výbavou operačných sál na zabezpečenie operačnýchvýkonov všetkých špecializácií medicíny. Jednotlivé špecializácie potrebujú rôzne príslušenstvo a výbavu operačnéhostola pre rôzny typ zákrokov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologický prístroj vrátanemonitoringu, infúzna pumpa, injekčný dávkovač, monitor vitálnych funkcií, prístroj na umelú ventiláciu pľúc, monitorypre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, skompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciouobalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačnýchsál, pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miestododania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Novorodenecké a detské postieľky   
Predmetom zákazky je dodanie novorodeneckých a detských postieľok, určených pre novorodenecké a detské oddeleniazdravotníckych zariadení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných prekomplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 8 ks špeciálnych lôžok preintenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 2 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnustarostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 3 ks lôžok transportných RTGtransparentných a 1 ks špeciálneho lôžka pre intenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanýmiváhami, laterálnym náklonom a s príslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane zárukyna 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnejprevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky sa nedelí na časti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných prekomplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodaniezahŕňa19 ks špeciálnych lôžokpreintenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 12 ks špeciálneho lôžka preintenzívnustarostlivosťtyp 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanými váhami, laterálnym náklonom a spríslušenstvom, 5 ks lôžoktransportných RTG transparentných, 150 ks elektricky polohovateľných ošetrovateľských lôžok spríslušenstvom.Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania,montáže ainštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky auvedenie zariadení do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných prekomplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 19 ks špeciálneho lôžkapre intenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 3 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnustarostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 3 ks lôžok transportných RTGtransparentných a 1 ks špeciálneho lôžka pre intenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanýmiváhami, laterálnym náklonom a s príslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane zárukyna 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnejprevádzky auvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho a laboratórneho materiálu zo skla, plastu a gumy,chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklenýchbánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek , lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ,silikagélov, pipiet, kultivačných platničiek, mikroskúmaviek, špičiek, filtračných papierikov, obväzov, vriec, injekčnýchihiel, injekčných striekačiek, držiakov, miešadiel, lyžičiek, svoriek, skalpelov, pinziet a stojanov potrebné na výuku avýskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Prístrojová, sterilizačná a dezinfekčná technika   
Predmetom zákazky je nákup - dezinfektor podložných mís [2 ks] - horúcovzdušný sterilizátor s príslušenstvom [3 ks] - parný sterilizátor 400 [1 ks] - stolný autokláv [4 ks] - germicídny systém pre OAIM [1 komplet] - germicídny systém pre urgentný príjem [1 komplet] - stropný zdrojový most [4 ks] - nástenná zdrojová rampa [2 ks]  1/7 - stropný otočný záves dvojramenný [5 ks] - stropná vyšetrovacia lampa [10 ks] - svietidlo vyšetrovacie pojazdné [1 ks] - stropná operačná lampa (hlavné svetlo + satelit) [1 ks] - pojazdné operačné svetlo [1 ks] - operačný stôl traumatologicko ortopedický [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných prekomplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 21 ks špeciálnych lôžokpre intenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 2 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnustarostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 3 ks lôžok transportných RTGtransparentných a 1 ks špeciálneho lôžka pre intenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanýmiváhami, laterálnym náklonom a s príslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane zárukyna 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnejprevádzky auvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie