Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 81 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Veľtrhy a výstavy 2018   
Organizačne zabezpečiť a realizovať účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu realizovanýchna základe rámcovej dohody a písomných objednávok. Jednotlivé veľtrhy a výstavy sa okrem rôznych miest konania líšiahlavne plochou, na ktorú je naviazaný typ expozície a rozsahom požadovaných zabezpečovaných služieb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Mesto Žilina
Profesionálne zachytenie a spracovanie digitálnych fotografických záznamov z kultúrnych a športových podujatí   
Profesionálne zachytenie a spracovanie digitálnych fotografických záznamov z kultúrnych a športových podujatí
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Slovenská národná knižnica
VÄZBA A ÚDRŽBA PERIODÍK A BROŽOVANÝCH TLAČÍ   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pevnej priemyselnej väzby periodík a brožovaných tlačí na trvaléuchovávanie v depozitoch. Ďalšie podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Publikačné služby
Slovenská národná knižnica
VÄZBA A ÚDRŽBA PERIODÍK A BROŽOVANÝCH TLAČÍ   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pevnej priemyselnej väzby periodík a brožovaných tlačí. Ďalšie podrobnostisú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Publikačné služby
Slovenská národná knižnica
VÄZBA A ÚDRŽBA PERIODÍK A BROŽOVANÝCH TLAČÍ   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pevnej priemyselnej väzby periodík a brožovaných tlačí. Ďalšie podrobnostisú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Publikačné služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Veľtrhy a výstavy 2018   
Organizačne zabezpečiť a realizovať účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu realizovanýchna základe rámcovej dohody a písomných objednávok. Jednotlivé veľtrhy a výstavy sa okrem rôznych miest konania líšiahlavne plochou, na ktorú je naviazaný typ expozície a rozsahom požadovaných zabezpečovaných služieb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
BECEP v akcii   
Predmetom tejto zákazky je realizácia série osvetovo-vzdelávacích podujatí BECEP v akcii, ktorá sa uskutoční na rôznychmiestach po celej SR. Cieľom týchto podujatí bude prístupnou a zaujímavou formou šíriť a zvyšovať povedomiespoločnosti o bezpečnosti cestnej premávky. Predpokladaný minimálny počet podujatí počas trvania zmluvy o poskytnutíslužieb je 60 s nasledovnými predpokladanými miestami poskytnutia predmetu zákazky 40 podujatí ,,BECEP v akcii na západnom Slovensku, 10 podujatí ,,BECEP v akcii na strednom Slovensku, 10 podujatí ,,BECEP v akcii na východnom Slovensku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Slovenská agentúra životného prostredia
Služby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením odborných podujatí a informačných podujatí   
Predmetom tejto zákazky je/bolo poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečenímmin.ubytovacích služieb, stravovacích služieb, prenájmu priestorov, tlmočníckej a prezentačnej techniky, služiebsúvisiacich s dopravou a ostatných služieb (doplnková technika a doplnkové služby) v rámci organizovaných odbornýchpodujatí (konferencií, seminárov, školení, workshopov, exkurzií, študijných ciest a pod.) a informačných podujatí(informačné dni, výstavy, festivaly a pod.). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Podpora cestovného ruchu na Slovensku   
Podpora cestovného ruchu na Slovensku. Poskytnutie služieb na podporu dosiahnutia cieľov Slovenska definovaných vmateriáli Stratégia rozvoja cestovného ruchu do 2020 www.mindop.sk s použitím loga a značky Good Idea Slovakiaresp. Travel in Slovakia Good Idea.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Slovenská správa ciest
Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále   
Jedná sa o výkon vybraných činností spojených so správou Školiaceho a rekreačného zariadenia Slovenskej správyciest,nachádzajúceho sa v k.ú. Horná Lehota, miestna časť Tále (ďalej len ŠRZ), tak aby bol zabezpečený jehobezporuchový chod resp. prevádzka počas jeho využitia na stanovený účel.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Podpora cestovného ruchu na Slovensku   
Podpora cestovného ruchu na Slovensku. Poskytnutie služieb na podporu dosiahnutia cieľov Slovenska definovaných vmateriáli Stratégia rozvoja cestovného ruchu do 2020 www.mindop.sk s použitím loga a značky Good Idea Slovakiaresp. Travel in Slovakia Good Idea.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. skratka L&P s.r.o.
SPACE FOR ALL   
Predmetom zákazky je organizácia eventov a workshopov v zmysle zadania a detailného popisu uvedeného v súťažnýchpodkladoch. Uchádzač zabezpečí aj materiálno-technické zabezpečenie, personálne zabezpečenie, marketingovézabezpečenie v zmysle pokynov uvedených v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je aj materiálno-technické zabezpečenie kancelárie zadávateľa vo forme výpočtovej techniky a ďalejdodávka zariadenia na údržbu pozemku, na ktorom sa budú organizovať eventy a workshopy. Podrobná špecifikáciapredmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
BECEP v akcii   
Predmetom tejto zákazky je realizácia série osvetovo-vzdelávacích podujatí ,,BECEP v akcii", ktorá sa uskutoční narôznych miestach po celej SR. Cieľom týchto podujatí bude prístupnou a zaujímavou formou šíriť a zvyšovať povedomiespoločnosti o bezpečnosti cestnej premávky. Predpokladaný minimálny počet podujatí počas trvania zmluvy o poskytnutíslužieb je 60 s nasledovnými predpokladanými miestami poskytnutia predmetu zákazky 40 podujatí ,,BECEP v akcii" na západnom Slovensku, 10 podujatí ,,BECEP v akcii" na strednom Slovensku, 10 podujatí ,,BECEP v akcii" na východnom Slovensku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie aktivity   
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb zabezpečenia informačnej a komunikačnej kampane pre širokúverejnosť/obyvateľov miest a obcí zameranou na poskytnutie informácií pre širokú verejnosť/obyvateľov miest a obcí oúlohe EÚ, partnerstve, ako aj o celkovej pomoci zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu v programovom období2007 - 2013 a štrukturálnych a investičných fondoch v programovom období 2014 - 2020. Bližšie špecifikované vsúťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Prevádzkovanie bungalovov č. 9 a 12 v Tatranskej Javorine   
Predmetom zákazky je prevádzkovanie bungalovov v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR Tatranská Javorina bungalovčíslo 09 (súpisné číslo 29, parcelné číslo 210/274, k.ú. Tatranská Javorina), bungalov číslo 12 (súpisné číslo 30, parcelnéčíslo 210/276, k.ú. Tatranská Javorina) a objekt náhradného zdroja el. energie (bez súpisného čísla, parcelné číslo119/13, k.ú. Tatranská Javorina). Súčasťou prevádzkovania je starostlivosť o zjazdnosť prístupovej cesty (číslo parcely210/273, k.ú. Tatranská Javorina) a o zatrávnené plochy pri bungalovoch (čísla parciel 210/277, 210/278 a 210/320, k.úTatranská Javorina). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v opise predmetu zákazky podľa prílohy čísloB. Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie