Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 63 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Mesto Levice
Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach   
Zákazka sa delí na dve časti. Predmetom 1. časti zákazky je údržba pohrebísk, vrátane údržby zelene na pohrebiskách acintorínskych služieb v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice a to Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.Predmetom 2. časti zákazky je údržbe verejnej zelene a čistenie verejných priestorov v mestských častiach Čankov,Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Univerzitná nemocnica Martin
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne apracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a zabezpečenie evidencie matracov vrátane súvisiacichslužieb. Predpokladané množstvo bielizne a odevov je 478 500 kg a 1 500 kg matracov za 1 rok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nájom plavidla   
Predmetom zákazky je nájom plavidla bez posádky na obdobie 12 mesiacov, pričom plavidlo bude slúžiť na prepravuosôb a motorových vozidiel. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe číslo 1 súťažných podkladov (Opis predmetuzákazky) a v prílohe č. 2 súťažných podkladov (Návrh nájomnej zmluvy).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nájom plavidla   
Predmetom zákazky je nájom plavidla bez posádky na obdobie 12 mesiacov, pričom plavidlo bude slúžiť na prepravuosôb a motorových vozidiel. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe číslo 1 súťažných podkladov (Opis predmetuzákazky) a v prílohe č. 2 súťažných podkladov (Návrh nájomnej zmluvy)
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Nemocnica Poprad a. s.
Pranie nemocničnej bielizne   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii  -pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne apracovných odevov pre zamestnancov, drobné opravy a zabezpečenie identifikácie bielizne a odevov vrátane súvisiacichslužieb podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z.z.   Uchádzač predloží ponuku len na celý predmet zákazky, pričom musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanúverejným obstarávateľom.  Predpokladané množstvo bielizne a odevov je 310 500 kg za 12 mesiacov.  Súvisiace služby s praním bielizne a odevov zahrnuté v cene budú  -manipulácia s bielizňou a odevami, zber, naloženie a odvoz znečistenej bielizne a odevov z oddelení a pracovísk, dovoza vyloženie čistej bielizne a odevov na jednotlivých oddeleniach a úsekoch (DZS, PZS, Nukleárna medicína, kožnýstacionár, geriatrické oddelenie, tepelné hospodárstvo, údržba, dvorní robotníci, ústredňa, mikrobiológia, patologicko-anatomické odd., odborné ambulancie Nemocnice Poprad a.s., VŠZP so sídlom na Tolstého ulici v Poprade), a podľapotrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa,  -uchádzač zabezpečí označenie všetkej bielizne a pracovných odevov, ktorý bude obsahovať minimálne skratku názvuverejného obstarávateľa, označenie pracoviska, pri pracovnom odeve zamestnanca meno pracovníka, hmotnosť (váhu)bielizne alebo pracovného odevu v čistom stave, nákladové stredisko (NS) pracoviska.  -Proces manipulácie z bielizňou, prania a dezinfekcie musí prebiehať v zmysle § 8   1/4 vyhlášky č. 553/2007 Z.z.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pranie a chemické čistenie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia výstrojových súčiastok v rámci rezortu MO SR
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne   
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckejbielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celomrozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy sneodstrániteľnými škvrnami, náhrada za inventúrne rozdiely) , doprava bielizne ( odvoz špinavej bielizne a dovoz čistejbielizne ), pravidelná veľkostná alebo objemová kontrola bielizne, elektronická evidencia z dôvodu možnosti monitoringufrekvencie používania a servisu, inventarizácia bielizne ( minimálne 1x ročne ).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Národný onkologický ústav
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb prania, spojených s prenájmom posteľnej bielizne a ostatnýmislužbami, ako sú žehlenie, opravy, odvoz a dovoz bielizne, vybavenie manipulačnou technikou pri dodržaní hygienickýchnoriem stanovených Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 a Európskou normou EN 14065 v objeme cca 255 600 kg za 24mesiacov. Zabezpečenie prania a chemického čistenia bielizne pre potreby verejného obstarávateľa je požadované minimálne vnasledovnom rozsahu a minimálne za nasledovných podmienok -Pranie a servisný prenájom posteľnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, krížne plachty,ďalej len posteľná bielizeň), zapožičanie bielizne. -Pranie a chemické čistenie osobnej, nemocničnej, pacientskej a detskej bielizne (pyžamá, nočné košele, andele, 1/5 pacientske župany, plienky, detská bielizeň a oblečenie), operačnej bielizne a operačných odevov (operačné plachty,kompresy, operačné nohavice, blúzy, plášte, masky, čiapky), profesných osobných a ochranných pracovných odevovzamestnancov nemocnice, ako aj iných zdravotníckych textílií a materiálov deky, výplne vankúšov a paplónov, matrace,dekubity a pod. Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne zahŕňa najmä -pranie a dezinfekciu bielizne, čistenie, žehlenie, finišovanie, sušenie, triedenie, skladanie, opravy a balenie bieliznepodľa potreby zadávateľa ako aj všetky služby spojené s manipuláciou s bielizňou, odvoz znečistenej bielizne a dovozčistej bielizne na určené odberné miesto v priestoroch zadávateľa. -pranie bielizne profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami, -použitie termodezinfekčného a chemodezinfekčného procesu prania, -dosahovanie optimálneho pH vypratej bielizne, nealergizujúceho pokožku, -proces prania a dezinfekcie musí prebiehať bez agresívnych chemických prostriedkov, ktoré skracujú životnosť dobypoužívania bielizne a tak, aby sa zachovala stála farebnosť bielizne, vrátane výšiviek, log a nápisov. Poskytované požadované služby musia byť v stabilnej kvalite a musí byť zabezpečené, že pre dodržanie požadovanejkvality budú stanovené požiadavky ako uskutočňovať jednotlivé procesy (súhrn všetkých činností, z ktorých sa skladáfungovanie celej spoločnosti - nakupovanie, manažment, riadenie dokumentov a záznamov, personalistika, kontrolaatď.) v spoločnosti riadeným spôsobom, a to prostredníctvom zavedených opatrení na zabezpečenie kvality.  Požadované služby musia byť poskytované tak, aby boli riadené a kontrolované riziká pre bezpečnosť práce a ochranuzdravia pri práci. V nadväznosti na Zákonník práce a vzhľadom na prostredie, ktoré je potenciálne rizikové pre zdraviezamestnancov poskytujúcich požadované služby, je dôležité, aby bola bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri prácizaistená prostredníctvom zavedeného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požadované služby sa budú vykonávať tak, aby mali minimálny negatívny vplyv na životné prostredie. Sledovanieenvironmentálneho dopadu na životné prostredie musí byť zabezpečené prostredníctvom zavedeného systémuekologického systému riadenia.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne   
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckejbielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celomrozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy sneodstrániteľnými škvrnami, náhrada za inventúrne rozdiely) , doprava bielizne ( odvoz špinavej bielizne a dovoz čistejbielizne ), pravidelná veľkostná alebo objemová kontrola bielizne, elektronická evidencia z dôvodu možnosti monitoringufrekvencie používania a servisu, inventarizácia bielizne ( minimálne 1x ročne ).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pranie a chemické čistenie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia výstrojových súčiastok v rámci rezortu MO SR
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne   
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s neodstrániteľnými škvrnami, náhrada za inventúrne rozdiely) , doprava bielizne ( odvoz špinavej bielizne a dovoz čistej bielizne ), pravidelná veľkostná alebo objemová kontrola bielizne, elektronická evidencia z dôvodu možnosti monitoringu frekvencie používania a servisu, inventarizácia bielizne ( minimálne 1x ročne )
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Pranie a chemické čistenie pre vojenský útvar 4977 Sliač v roku 2018.   
Pranie a chemické čistenie pre vojenský útvar 4977 Sliač v roku 2018.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie