Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 69 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Levice
Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ   
Zákazka sa delí na dve časti. Predmetom 1. časti zákazky je údržba pohrebísk, vrátane údržby zelene na pohrebiskách acintorínskych služieb v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice a to Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Predmetom 2. časti zákazky je údržbe verejnej zelene a čistenie verejných priestorov v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Mesto Levice
Prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar   
Predmetom zákazky je prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiachČankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Opis predmetu zákazy je podrobne uvedený v súťažných podkladoch v častiB.1 Opis predmetu zákazky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Výroba a dodanie označovacích prvkov   
Predmetom zákazky je výroba a dodanie marketingových označovacích prvkov určených na podporu predaja a brandingpredajných miest spoločnosti TIPOS (zberní) v exteriéri a interiéri formou svetelných a nesvetelných kaziet, tabúľ, kocieka obdobných označovacích prvkov a výbavy pobočiek vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie záručný servis,doprava, inštalácia, montáž a zaškolenie obsluhy. Vizuálne stvárnenie označovacích prvkov a ich popis je uvedený vtechnickej špecifikácií.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby
Univerzitná nemocnica Martin
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne apracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a zabezpečenie evidencie matracov vrátane súvisiacichslužieb. Predpokladané množstvo bielizne a odevov je 478 500 kg a 1 500 kg matracov za 1 rok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Mesto Levice
Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach   
Zákazka sa delí na dve časti. Predmetom 1. časti zákazky je údržba pohrebísk, vrátane údržby zelene na pohrebiskách acintorínskych služieb v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice a to Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Predmetom 2. časti zákazky je údržbe verejnej zelene a čistenie verejných priestorov v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Fakultná nemocnica Nitra
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne   
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služieb  prenájmu nemocničnej bielizne, osobnej zdravotníckej bielizne a manipulačnej techniky(prepravný vozík), prania nemocničnej bielizne a osobnej bielizne,  chemické čistenie bielizne,  žehlenie bielizne,  obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizácia bežným opotrebovaním, obvyklýmspôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s neodstrániteľnými škvrnami, náhrada za inventúrnerozdiely), pravidelná veľkostná alebo objemová kontrola bielizne, elektronická evidencia bielizne z dôvodu možnosti monitoringu používania a servisu (EAN,RFID čip alebo kombináciaoboch), fyzická inventarizácia bielizne (minimálne 1x ročne),  doprava bielizne (odvoz špinavej bielizne a dovoz čistej bielizne) podľa definovaného harmonogramu.  Bielizeň musí spĺňať všetky požadované technické a kvalitatívne parametre, úžitkové vlastnosti v zmysle normy STN P 1/6 CEN/TS14237 textílie pre zdravotníctvo a zariadenia sociálnych služieb.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Mesto Levice
Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach   
Zákazka sa delí na dve časti. Predmetom 1. časti zákazky je údržba pohrebísk, vrátane údržby zelene na pohrebiskách acintorínskych služieb v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice a to Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.Predmetom 2. časti zákazky je údržbe verejnej zelene a čistenie verejných priestorov v mestských častiach Čankov,Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Univerzitná nemocnica Martin
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne apracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a zabezpečenie evidencie matracov vrátane súvisiacichslužieb. Predpokladané množstvo bielizne a odevov je 478 500 kg a 1 500 kg matracov za 1 rok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nájom plavidla   
Predmetom zákazky je nájom plavidla bez posádky na obdobie 12 mesiacov, pričom plavidlo bude slúžiť na prepravuosôb a motorových vozidiel. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe číslo 1 súťažných podkladov (Opis predmetuzákazky) a v prílohe č. 2 súťažných podkladov (Návrh nájomnej zmluvy).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nájom plavidla   
Predmetom zákazky je nájom plavidla bez posádky na obdobie 12 mesiacov, pričom plavidlo bude slúžiť na prepravuosôb a motorových vozidiel. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe číslo 1 súťažných podkladov (Opis predmetuzákazky) a v prílohe č. 2 súťažných podkladov (Návrh nájomnej zmluvy)
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Nemocnica Poprad a. s.
Pranie nemocničnej bielizne   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii  -pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne apracovných odevov pre zamestnancov, drobné opravy a zabezpečenie identifikácie bielizne a odevov vrátane súvisiacichslužieb podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z.z.   Uchádzač predloží ponuku len na celý predmet zákazky, pričom musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanúverejným obstarávateľom.  Predpokladané množstvo bielizne a odevov je 310 500 kg za 12 mesiacov.  Súvisiace služby s praním bielizne a odevov zahrnuté v cene budú  -manipulácia s bielizňou a odevami, zber, naloženie a odvoz znečistenej bielizne a odevov z oddelení a pracovísk, dovoza vyloženie čistej bielizne a odevov na jednotlivých oddeleniach a úsekoch (DZS, PZS, Nukleárna medicína, kožnýstacionár, geriatrické oddelenie, tepelné hospodárstvo, údržba, dvorní robotníci, ústredňa, mikrobiológia, patologicko-anatomické odd., odborné ambulancie Nemocnice Poprad a.s., VŠZP so sídlom na Tolstého ulici v Poprade), a podľapotrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa,  -uchádzač zabezpečí označenie všetkej bielizne a pracovných odevov, ktorý bude obsahovať minimálne skratku názvuverejného obstarávateľa, označenie pracoviska, pri pracovnom odeve zamestnanca meno pracovníka, hmotnosť (váhu)bielizne alebo pracovného odevu v čistom stave, nákladové stredisko (NS) pracoviska.  -Proces manipulácie z bielizňou, prania a dezinfekcie musí prebiehať v zmysle § 8   1/4 vyhlášky č. 553/2007 Z.z.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pranie a chemické čistenie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia výstrojových súčiastok v rámci rezortu MO SR
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne   
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckejbielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celomrozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy sneodstrániteľnými škvrnami, náhrada za inventúrne rozdiely) , doprava bielizne ( odvoz špinavej bielizne a dovoz čistejbielizne ), pravidelná veľkostná alebo objemová kontrola bielizne, elektronická evidencia z dôvodu možnosti monitoringufrekvencie používania a servisu, inventarizácia bielizne ( minimálne 1x ročne ).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie