Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry   
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV)vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činnostíSlovenskéhovodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnejochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR 388/2006 Z.z. o podrobnostiach nazabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskoršíchpredpisov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych...
Slovenská správa ciest
Register účtovnej evidencie pasív   
Realizácia informačného systému Register účtovnej evidencie pasív (ďalej len IS), ktorý umožní naplnenie povinnostíSlovenskej správy ciest (ďalej len SSC) voči Centrálnej evidencii majetku (ďalej len CEM) t.j. informačnému systémuvytvorenému na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znenízákona č. 324/2014 Z. z. (ďalej len zákon o správe majetku štátu).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Programovacie jazyky a nástroje
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia(ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry   
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činností Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnejochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskoršíchpredpisov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych...
SINO s. r. o.
Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO, s.r.o.   
inovácia v oblasti cloudových riešení. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované je vPrílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1)
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
4 Diamonds s. r. o.
Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti 4 Diamonds s.r.o. - tovar   
zavedenie inovatívnych softvérových produktov, bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č.1. Logický celok pozostáva znasledujúcich technologických častí Softvér, Notebook, Desktop, Tablety a telefóny, Fotoaparát a kamery, Sieťovéúložisko dát, Tlačiareň.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
4 Diamonds s. r. o.
Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti 4 Diamonds s.r.o. - služba   
zavedenie inovatívnych softvérových produktov - Modelovacia platforma na tvorbu aplikácií, bližšia špecifikácia jeuvedená v prílohe č.1. Logický celok pozostáva z nasledujúcich technologických častí základná časť platformy, 2D časťplatformy a 3D časť platformy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
SINO s. r. o.
Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO, s.r.o.   
inovácia v oblasti cloudových riešení, Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované je vPrílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1)
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
SINO s. r. o.
Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO, s.r.o.   
inovácia v oblasti cloudových riešení
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) v rátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry   
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činností Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych...
Mesto Žilina
Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová Lúčka   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového mestského miestneho rozhlasu mesta Žilina vmestských častiach Strážov, Zástranie, Mojšová Lúčka, t. j. Dodávka technológie, inštalácia bezdrôtového rozhlasu napodperných bodoch distribučných sietí (DS) nízkeho napätia podľa platných nariadení, vyhlášok a STN.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Systémy na lokalizáciu lodí a systémy pre verejný...
SLOVbiz, s.r.o.
Systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve   
systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve. Technické parametre jednotlivýchčastí logického celku sú špecifikované v Prílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku súšpecifikované v prílohe č. 1).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
SLOVbiz, s.r.o.
Systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve   
systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
SZĽH Infra, s.r.o.
Centrálny systém pre rozvoj a podporu tréningového procesu mládeže (EVO)   
Predmetom zákazky je vytvorenie, nainštalovanie a sprevádzkovanie komplexného centralizovaného riešenia predmetuzmluvy, t.j. Centrálny systém pre rozvoj a podporu tréningového procesu mládeže, ktorý úspešný uchádzač vytvorí,naimplementuje a sprevádzkuje na nim navrhnutej hosťovanej infraštruktúre (mimo prostredia SZĽH), dodá potrebnéHW vybavenie do Metodickej miestnosti a do priestorov vybratého zimného štadióna, nainštaluje na ľadovú plochuvideozariadenia a celý pilotný systém odprezentuje a sprevádzkuje na 1. (prvú) ľadovú plochu (zimný štadión, ktorý vsúťažných odkladoch určil verejný obstarávateľ). Následne úspešný uchádzač videozariadenia nainštaluje a sprevádzkujena 62 ľadových plôch, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch - súťažnej dokumentácii a po dobu 60 mesiacovzabezpečí záručný a pozáručný servis.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Mesto Žilina
Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová Lúčka   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového mestského miestneho rozhlasu mesta Žilina v mestských častiach Strážov, Zastranie, Mojšová Lúčka, t. j. dodávka technológie, inštalácia bezdrôtového rozhlasu na podperných bodoch distribučných sietí (DS) nízkeho napätia podľa platných nariadení, vyhlášok a STN.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Systémy na lokalizáciu lodí a systémy pre verejný...
Mesto Žilina
Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová Lúčka   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového mestského miestneho rozhlasu mesta Žilina vmestských častiach Strážov, Zastranie, Mojšová Lúčka, t. j. dodávka technológie, inštalácia bezdrôtového rozhlasu napodperných bodoch distribučných sietí (DS) nízkeho napätia podľa platných nariadení, vyhlášok a STN.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Systémy na lokalizáciu lodí a systémy pre verejný...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie