Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1166 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb čistiacich prostriedkov pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP ZÁSOBNÍKOV, DÁVKOVAČOV A ICH NÁPLNÍ PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb Nákup zásobníkov, dávkovačov ich náplní, vreciek do vysávačov pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
Modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie   
Predmetom zákazky zakúpenie strojov a zariadení na realizáciu odborného výcviku a odbornú prax v oblasti servisu aopráv motorových vozidiel.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
LASTA Corp s.r.o.
TECHNOLÓGIA NA VÝROBU EKOLOGICKÝCH HNOJÍV   
Predmetom zákazky je logický celok pozostávajúci z kompletnej technológie na výrobu ekologických hnojív. Predmet zákazky musí byť dodaný vrátane montáže a zaškolenia obsluhy. Podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
HomeWood s.r.o.
Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu   
Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Príloheč. 2 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky, - konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky, - protokolárne odovzdanie predmetu zákazky, - zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu, - odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
MACH TRADE, spol. s r.o.
Inovácia procesu rafinácie v spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o.   
Predmetom zákazky je nákup Príslušenstva rafinačného kotla k už existujúcemu kotlu a nákup Príslušenstva rafinačnéhokotla k už existujúcemu kotlu - vynášacie zariadenia. Zákazka je rozdelená na časti. Podrobný opis dodania predmetuzákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
HomeWood s.r.o.
Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.   
Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím aspracovanímdreveného odpadu. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedenýv Príloheč. 2 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby doprava predmetu zákazky na miesto plnenia montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky, konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky, protokolárne odovzdanie predmetu zákazky, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Obec Kráľová pri Senci
„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“   
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru  Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej(PolyTech) učebne  Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Uvedeným rozdelením zákazky na časti sa verejný obstarávateľ nesnaží o vyňatie zákazky z vyššieho postupu na nižšístupeň postupu verejného obstarávania, ale vytvára priestor pre čo najširšiu hospodársku súťaž. Zákazka má takrozmanitý obsah, že na trhu nie sú v očakávanom množstve hospodárske subjekty, ktoré by mali v predmete podnikaniapodobne zmiešané činnosti. Preto verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 3 časti s tým, že umožňujeuchádzačom predložiť ponuku na akúkoľvek časť, na viacej časti alebo na všetky časti, ak uchádzač preukáže, že jeoprávnený poskytovať alebo dodávať predmetné dodávky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
GALVANIK s.r.o.
Galvanizačná linka.   
Predmetom zákazky je obstaranie Galvanizačnej linky, ktorá je určená na pochrómovanie dielov, odliatkov a súčiastok zoželeza, ocele z farebných kovov tvrdým lesklým chrómom. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka nie je rozdelená na časti.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Mesto Šahy
  
Hlavným cieľom projektu je zriadenie a vybavenie odborných učební pre skvalitnene výchovno-vzdelávacieho procesu nazákladných školách.  Predmet zákazky bude víťazným uchádzačom dodaný nasledovne  Časť 1 Technické a technologické vybavenie - IKT  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy  Časť 2 Učebné pomôcky a zariadenia  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy  Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy   1/8 Obsahom projektu bude zabezpečenie vyhovujúcich priestorových podmienok pre odborné učebne, obnova didaktickýchprostriedkov a zabezpečenie učebných pomôcok, demonštračných súprav a súprav pre žiakov, ktoré budú nápomocnéna realizáciu praktických aktivít jednotlivcov prípadne skupín.  Vybudovaním nových kvalitnejších a modernejších priestorov špecializovaných učební pre odborné vzdelávanie v ZŠ je vsúlade s globálnym cieľom IROP Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejnýchslužieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miesta obcí.  Zároveň projektový zámer prispieva k plneniu priorít Stratégie podpory IROP, predovšetkým k udržateľnému ainkluzívnemu rastu -rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území a -rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni akopredpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia efektívneho audržateľného poskytovania verejných služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne.  Súčasťou príslušnej časti zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky doprava na miesto určenia záruka a záručný servis po dobu 24 mesiacov zaškolenie obslužného personálu
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
P R O B U G A S a. s.
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s. prostredníctvom zlepšenia efektivity a podpory kvality výrobného a distribučného procesu   
Predmetom zákazky je dodanie technológie, hardwaru a softwaru v rámci projektu "Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s. prostredníctvom zlepšenia efektivity a podpory kvality výrobného a distribučného procesu". Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka Technologický celok I Plniareň. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 2. Predmetom zákazky je dodávka Technologický celok II Hardware. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 3. Predmetom zákazky je dodávka Technologický celok III Software. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MULTIPRINT s.r.o.
Inovatívne zariadenie pre zušľachťovanie vytlačených výstupov lakom a metalickou fóliou v jednom prechode   
Predmetom zákazky je nákup 1 ks zariadenia pre zušľachťovanie vytlačených výstupov lakom a metalickou fóliou v jednom prechode a 1 ks farebného tonerového CMYK elektrofotografického zariadenia.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
BMI Slovakia, s. r. o.
BMI Slovakia - modernizácia výrobných procesov   
Predmetom zákazky je dodanie a uvedenie do prevádzky špeciálnych strojových zariadení.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
WSA offroad s.r.o.
Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1. Plneautomatická betonárka na výrobu transportného betónu (1 ks); Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ANIMA MONT, s.r.o.
Podpora rastu a rozvoja inovačného potenciálu spoločnosti Anima Mont, s.r.o., prostredníctvom obstaraniainovatívnych technológií s cieľom inovácie procesu výroby.   
Predmetom zákazky je kúpa, dodanie a uvedenie do prevádzky tlakovovzdušnej tryskacej komory; kombinovanej lakovacej a sušiacej kabíny priemyselného typu; a mobilného elektrometalizačného zariadenia. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie