Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 50 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
COMORRA SERVIS
Vybavenie školských jedální   
Predmetom zákazky je obstaranie veľkokuchynského zariadenia, určeného pre školské jedálne v súlade s Prílohou č. 1 Návrhu Kúpnej zmluvy Technické riešenie predmetu zákazky a Prílohou č. 2 Návrhu Kúpnej zmluvy Cenová ponuka rozpočet. Veľkokuchynské zariadenia budú umiestnené v školských jedálňach nasledovných základných skôl Základná škola s VJM, ulica Práce 461/24, 945 01 Komárno Základná škola J. A. Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno Základná škola s VJM, Eotvosa 39, 945 01 Komárno Základná škola, Pohraničná 9, 945 01 Komárno Základná škola M. Jókaiho s VJM, Mieru 2, 945 01 Komárno Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Dodanie technológie do školskej jedálne SOŠ HSaO, Zvolen.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru nového a nepoužitého technického zariadenia do školskej jedálne Strednejodbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene vrátane colných a daňových poplatkov, komplexnéhozabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovarov, vrátane dopravy na miesto plnenia (náklady na dopravu, poisteniea ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), montáže, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhua údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku a vrátane nákladov na materiál, dopravu.Predmetom zákazky je aj demontáž existujúcich zariadení umiestnených v priestoroch školskej jedálne, ktoré budúopätovne namontované po ukončení stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou jedálne.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Mesto Piešťany
Dodávka a montáž prevádzkových strojov pre základné a materské školy v Piešťanoch   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 5 ks konvektomatov pre materské školy MŠ ul. Staničná, MŠ ul. Zavretý kút,MŠ ul. 8. mája 2, MŠ 8.mája 4, MŠ Detvianska a 1 ks umývačky čierneho riadu pre Základnú školu ul. Mojmírova vPiešťanoch v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Torty Adriana s.r.o.
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o.   
Dodávka tovaru Stroj na poťahovanie čokoládou s príslušenstvom, Cukrárenský chladiaci box, Postrekovač želatíny, Šoker, Kuchynský robot, Univerzálny robot 1, Univerzálny robot 2, Pekárenská pec na 3 plechy, Pekárenská pec na 4 plechy, Nerezová chladnička, Nerezová mraznička, Chladiaci box na polotovary, Vodná rezačka zákuskov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Obec Rišňovce
Rozšírenie ČOV Rišňovce   
Predmetom zákazky, kvôli nárastu počtu obyvateľov a objektov občianskej vybavenosti pripojených na obecnú splaškovú kanalizáciu v obci Rišňovce, je rozšírenie súčasnej ČOV na kapacitu 2600 ekvivalentných obyvateľov. S rozširovaním a zväčšením kapacity biologického stupňa ČOV sa uvažovalo už pri výstavbe prvej etapy. Tomu sa prispôsobili aj niektoré objekty. Konkrétne objem nádrže čerpacej stanice, terciálny stupeň čistenia a merný objekt Parshallov žľab. Preto tieto objekty zostanú pôvodné. Objekt slúži na prekrytie nádrži ČOV a svojim architektonickým riešením je prakticky rovnaký ako objekt existujúci čo umožňuje začleniť samotnú stavbu do okolitej krajiny. Ďalším nadzemným objektom je kalojem (SO 02) slúžiaci na akumuláciu a zahusťovanie kalu. Objekt kanalizácia (SO 03) rieši potrubné prepojenia súvisiace s prevádzkou ČOV, mimo rozsahu dodávky technologickej časti. Ide o potrubie mechanicky predčistenej odpadovej vody a odsadenej kalovej vody z kalojemu. Pre zabezpečenie prístupu k novej budove ČOV bude zväčšená existujúca spevnená plocha (SO04). Z dôvodu rozšírenia plochy ČOV sa upraví aj oplotenie okolo (SO 05) zabraňujúce vstupu nepovolaných osôb doareálu. Zákazka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory. 1.časť predmetu zákazky  Stavebné objekty zahŕňajú SO 01 ČOV, SO 02 Kalojem, SO 03 Kanalizácia, SO 04 Rozšírenie spevnenej plochy, SO 05Oplotenie. 2.časť predmetu zákazky  Prevádzkové súbory zahŕňajú PS 01 Technologické zariadenie ČOV, pričom dodávku technologickej časti tvorí strojnotechnologické zariadenie, motorická elektroinštalácia , meranie a regulácia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenie čistiarní odpadových vôd
COMORRA SERVIS
Vybavenie školských jedální   
Predmetom zákazky je obstaranie veľkokuchynského zariadenia, určeného pre školské jedálne v súlade s Prílohou č. 1Návrhu Kúpnej zmluvy Technické riešenie predmetu zákazky a Prílohou č. 2 Návrhu Kúpnej zmluvy Cenová ponukarozpočet.  Veľkokuchynské zariadenia budú umiestnené v školských jedálňach nasledovných základných skôl Základná škola s VJM, ulica Práce 461/24, 945 01 Komárno Základná škola J. A. Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno Základná škola s VJM, Eotvosa 39, 945 01 Komárno Základná škola, Pohraničná 9, 945 01 Komárno Základná škola M. Jókaiho s VJM, Mieru 2, 945 01 Komárno  Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Obec Rišňovce
Rozšírenie ČOV Rišňovce   
Predmetom zákazky, kvôli nárastu počtu obyvateľov a objektov občianskej vybavenosti pripojených na obecnú splaškovú kanalizáciu v obci Rišňovce, je rozšírenie súčasnej ČOV na kapacitu 2600 ekvivalentných obyvateľov. S rozširovaním a zväčšením kapacity biologického stupňa ČOV sa uvažovalo už pri výstavbe prvej etapy. Tomu sa prispôsobili aj niektoré objekty. Konkrétne objem nádrže čerpacej stanice, terciálny stupeň čistenia a merný objekt Parshallov žľab. Preto tieto objekty zostanú pôvodné. Objekt slúži na prekrytie nádrži ČOV a svojim architektonickým riešením je prakticky rovnaký ako objekt existujúci čo umožňuje začleniť samotnú stavbu do okolitej krajiny. Ďalším nadzemným objektom je kalojem (SO 02) slúžiaci na akumuláciu a zahusťovanie kalu. Objekt kanalizácia (SO 03) rieši potrubné prepojenia súvisiace s prevádzkou ČOV, mimo rozsahu dodávky technologickej časti. Ide o potrubie mechanicky predčistenej odpadovej vody a odsadenej kalovej vody z kalojemu. Pre zabezpečenie prístupu k novej budove ČOV bude zväčšená existujúca spevnená plocha (SO04). Z dôvodu rozšírenia plochy ČOV sa upraví aj oplotenie okolo (SO 05) zabraňujúce vstupu nepovolaných osôb doareálu. Zákazka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory. 1.časť predmetu zákazky  Stavebné objekty zahŕňajú SO 01 ČOV, SO 02 Kalojem, SO 03 Kanalizácia, SO 04 Rozšírenie spevnenej plochy, SO 05Oplotenie. 2.časť predmetu zákazky  Prevádzkové súbory zahŕňajú PS 01 Technologické zariadenie ČOV, pričom dodávku technologickej časti tvorístrojnotechnologické zariadenie, motorická elektroinštalácia , meranie a regulácia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenie čistiarní odpadových vôd
Torty Adriana s.r.o.
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o.   
Dodávka tovaru Stroj na poťahovanie čokoládou s príslušenstvom, Cukrárenský chladiaci box, Postrekovač želatíny, Šoker, Kuchynský robot, Univerzálny robot 1, Univerzálny robot 2, Pekárenská pec na 3 plechy, Pekárenská pec na 4 plechy, Nerezová chladnička, Nerezová mraznička, Chladiaci box na polotovary, Vodná rezačka zákuskov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
COMORRA SERVIS
„Vybavenie školskej jedálne zariadeniami hromadného stravovania“   
Predmetom zákazky je zariadenie školskej jedálne na Základnej škole, Rozmarínová č. 1, 945 01 Komárno v súlade s Prílohou č. 1 Návrh na plnenie kritérií, ktorá predstavuje prílohu týchto súťažných podkladov. Súčasťou ocenenej ponuky sú nasledujúce služby a) doprava a montáž b) montáž na presne udané a prichystané profesie, príkony, istenia c) montáž vrátane montážneho spotrebného materiálu d) je potrebné presné zameranie jednotlivých položiek neutrálnych prvkov ( stolov, drezom ) na mieste montáže e) záruka 24 mesiacov f) počas záručnej doby 2 pravidelné prehliadky zariadení autorizovanou servisnou organizáciou v cene, odvápnenie zariadení g) nástup na prípadný servisný zásah do 24 hodín h) nutnosť držania originálnych náhradných dielov u servisnej organizácii SKLADOM ch) zaškolenie personálu i) predloženie dokladov - CE certifikátov k varným technológiám - zariadenia vyhovujú všetkým normám SK a EU
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v kuchyni stravovacej prevádzky Junior komplex pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota   
Predmetom zákazky je dodanie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení do kuchyne stravovacej prevádzky Juniorkomplex vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovarov, vrátane dopravy na miesto plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru),odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami vslovenskom jazyku a vrátane nákladov na materiál, dopravu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
EVENT 4 YOU s.r.o.
Podpora začínajúceho podniku EVENT 4 YOU, s.r.o.- Technológia   
Predmetom zákazky je nákup strojov. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov jedefinovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Gastro vybavenie učební   
Predmet zákazky je dodávka , montáž a uvedenie do prevádzky gastro vybavenia vrátane zaškolenia.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
COMORRA SERVIS
„Vybavenie školskej jedálne zariadeniami hromadného stravovania“   
Predmetom zákazky je zariadenie školskej jedálne na Základnej škole, Rozmarínová č. 1, 945 01 Komárno v súlade sPrílohou č. 1 Návrh na plnenie kritérií, ktorá predstavuje prílohu týchto súťažných podkladov. Súčasťou ocenenej ponuky sú nasledujúce služby   a) doprava a montáž b) montáž na presne udané a prichystané profesie, príkony, istenia c) montáž vrátane montážneho spotrebného materiálu d) je potrebné presné zameranie jednotlivých položiek neutrálnych prvkov ( stolov, drezom ) na mieste montáže e) záruka 24 mesiacov f) počas záručnej doby 2 pravidelné prehliadky zariadení autorizovanou servisnou organizáciou v cene, odvápneniezariadení g) nástup na prípadný servisný zásah do 24 hodín h) nutnosť držania originálnych náhradných dielov u servisnej organizácii SKLADOM ch) zaškolenie personálu i) predloženie dokladov - CE certifikátov k varným technológiám - zariadenia vyhovujú všetkým normám SK a EU
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Mesto Pezinok
Zariadenia do kuchyne pre MŠ a ZŠ   
3.4Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do kuchýň v štyroch materských školách /MŠ gen. Pekníka, MŠ Bystrická1, MŠ Za hradbami 2, MŠ Svätoplukova 51/ a dvoch základných školách /ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2/ ichdodávka a inštalácia/montáž v zmysle technickej špecifikácie.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v kuchyni stravovacej prevádzky Junior komplex pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota   
Predmetom zákazky je dodanie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení do kuchyne stravovacej prevádzky Juniorkomplex vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovarov,vrátane dopravy na miesto plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru),odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami vslovenskom jazyku a vrátane nákladov na materiál, dopravu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v častiB. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie