Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania servis vozidiel zobrazujem 115 z 192 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
GPS - monitoring vozidiel   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv (zariadení) na sledovanie azaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke vozidiel a mechanizmov. Dodávka a montáž monitorovaciehozariadenia(HW vybavenie-telematická riadiaca jednotka) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SWvybavenie) pre zabezpečenie monitorovať pohyb a/alebo prácu vozidiel (nadstavieb), získané dáta spracovávať aobjednávateľovi umožniť nepretržitý elektronicky prístup na komunikačný server za účelom vytvárania a získavaniapožadovaných zostav a informácii (trasa, tankovanie, poloha a ostatné dáta a plnenia v rozsahu, kvalite a funkcionalitevyplývajúcej z technickej špecifikácie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je správa vozidlového parku, servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre osobné motorovévozidlá (záručný a pozáručný), opravou a dodávkou náhradných dielov5 osobných a úžitkových a prípojných vozidiel do3,5 t kategórie M1, M1 G, N1, N1G a O1 a O2 v zmysle kategorizácie prílohy č. 1 k zákonu 725/2004 Z.z. v zneníneskorších predpisov, v podmienkach prevádzky podniku LSR š.p. a členení jeho organizačných jednotiek. Servisnépráce sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovanýchdielov vozidiel (napr. brzdové doštičky, prevádzkové kvapaliny a iné), prípravy vozidiel na emisnú kontrolu a kontrolu TKs cieľom úspešného vykonania predmetných kontrol, zabezpečenie emisných kontrol a kontroly TK.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup podvozkov a nadstavieb pre pojazdné dielne   
Predmetom zákazky je obnova servisných vozidiel zabezpečujúcich pracovné výkony pojazdnej dielne pre prevádzkuautobusov MHD.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel, vrátane náhradnýchdielov použitých k oprave motorových vozidiel Záchrannej služby Košice a iných súvisiacich služieb počas trvaniarámcovej dohody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Hlavné mesto SR Bratislava
Servis a oprava vozidiel   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb servisu a opravy vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup podvozkov a nadstavieb pre pojazdné dielne   
Predmetom zákazky je obnova servisných vozidiel zabezpečujúcich pracovné výkony pojazdnej dielne pre prevádzkuautobusov MHD.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Náhradné diely na vozidlá Mercedes Benz   
Predmetom zákazky je nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva a pozáručný servis vozidiel továrenskejznačky Mercedes Benz
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel   
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel - vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek (servisné a garančné prehliadky), - opravy motorov, ich skupín a podskupín, - klampiarske práce a opravy karosérii, - lakovnícke práce, - opravy a výmeny skiel, - opravy elektrického systému, vykonávanie diagnostiky elektronických systémov, - opravy a údržbu bŕzd vozidiel a ich častí, - opravy a údržby skupín podvozku vrátane nastavovania geometrie - opravy a údržbu prevodoviek vozidiel, - opravy a údržba klimatizácií, - prípravu vozidla na STK a EK a jej zabezpečenie, - opravy a prezúvanie pneumatík vrátane vyvažovania, - opravy zvláštnych výstražných signalizačných zariadení, - kódovanie riadiacich jednotiek a flash riadiacich jednotiek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757. Objednávky za III. Q 2019, 10 servisných zásahov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Pozáručný servis a opravy DMJ radu 861 - Objednávky za III. Q 2019, 4 servisné zásahy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná transfúzna služba SR
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SRvrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva avýbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každédodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla.  Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky 12 kusov Vozidla TYP 1 Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odberykrvi mimo SC a OC; 3 kusy Vozidla TYP 2 Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej atransfúznych liekov medzi SC a OC; 7 kusov Vozidla TYP 3 Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvimimo SC a OC.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bol nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelnýchservisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol.  Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za III.Q. 2019 k zmluve č. 456/2016 na servis nákladnýchmotorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Slovenská pošta, a.s.
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco)   
Oprava a pozáručný servis nákladných motorových vozidiel - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za III.Q. 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia uzavretého televízneho okruhu tunela Branisko   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t .j. demontáž a úprava existujúcich zariadení uzatvorenéhotelevízneho okruhu, dodanie a montáž nových zariadení uzatvoreného televízneho okruhu (ďalej len "UTO") a zariadenína identifikáciu a vyhodnotenie vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci ADR pre prevádzkový súbor 422.12 UzatvorenýTV okruh UTO. Predmetom zákazky je taktiež aj poskytnutie služby, t. j. výkon technického servisu na dotknutých zariadeniachuzatvoreného televízneho okruhu UTO počas záručnej doby a vykonávanie opráv, za ktoré nie je zhotoviteľ zodpovednýv rámci zodpovednosti za vady diela v rámci záručnej doby, na základe písomnej objednávky objednávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia Modernizácia uzatvoreného televíznehookruhu, dokumentácia pre realizáciu stavby (DP/DRS), ktorú vypracovala spoločnosť PROJ-SIG s.r.o. (04/2019), a ktorátvorí prílohu č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov. Elektromontážne a stavebné práce na PS 422.12 Uzatvorený TV okruh UTO budú vykonané podľa projektovejdokumentácie Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu, ktorá je Prílohou č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazkySúťažných podkladov, v kvalite požadovanej podľa platných technických noriem a právnych predpisov. Pred zahájenímprác je potrebná súčinnosť servisnej organizácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetuzákazky Súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Slovenská národná knižnica
Opravy a údržba vozidiel   
Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných servisných prehliadok, opráv a údržby motorových vozidiel vovlastníctve verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 podkladov prevypracovanie cenovej ponuky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie