Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania servis vozidiel zobrazujem 115 z 211 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bolo dodanie 10 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 (segment H4 - MPV veľké podľakategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR), 15 ks osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy(segment C, prípadne CD podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) a 1 ks osobné motorové vozidloSUV (segment G1 podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR), vrátane servisných prehliadok počaszáruky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je správa vozidlového parku, servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre osobné motorovévozidlá (záručný a pozáručný), opravou a dodávkou náhradných dielov5 osobných a úžitkových a prípojných vozidiel do3,5 t kategórie M1, M1 G, N1, N1G a O1 a O2 v zmysle kategorizácie prílohy č. 1 k zákonu 725/2004 Z.z. v zneníneskorších predpisov, v podmienkach prevádzky podniku LSR š.p. a členení jeho organizačných jednotiek. Servisnépráce sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovanýchdielov vozidiel (napr. brzdové doštičky, prevádzkové kvapaliny a iné), prípravy vozidiel na emisnú kontrolu a kontrolu TKs cieľom úspešného vykonania predmetných kontrol, zabezpečenie emisných kontrol a kontroly TK.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Servis vybraných nákladných vozidiel a strojov   
Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel ( vozidlá nad 12t kategórie N3 značky TATRA, lesných kolesovýchtraktorov LKT a UKT ) a pracovných strojov značky Caterpillar (najmä nakladače, bagre, rýpadlá), ich servis (záručný apozáručný), generálne opravy nákladných motorových vozidiel a generálne opravy náhradných dielov k týmto vozidlám astrojom, v zmysle kategorizácie prílohy č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, v podmienkachprevádzky podniku LESY SR š.p. a členení jeho organizačných jednotiek. Servisné práce sa týkajú hlavne servisnýchúkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov, generálnych opráv motorovýchvozidiel, prípravy vozového parku na TK s cieľom úspešného vykonania kontroly a zabezpečenie TK. Podrobný opis predmetu zákazky je v časti Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel, vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel Záchrannej služby Košice a iných súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka vozidiel na údržbu ciest a snehových pluhov pre SC ŽSK   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 5 ks nových univerzálnych sypačov podvozky + radlice + nadstavby preSprávu ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o nákup nových nákladných automobilov vozidiel určených naúdržbu ciest s príslušenstvom v kategórií N3.  Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie vozidiel vSR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.   Vozidlá na údržbu ciest s príslušenstvom budú mať nasledovnú technologickú zostavu 5 ks technologických zostávpozostávajúcich z podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovnýchnadstavieb a to nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovýmmateriálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a snehovej radlice. Uchádzač odskúša funkčnosťpredmetu zákazky v areáli príslušného závodu verejného obstarávateľa.  Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako zaškolenie obsluhy na miestedodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o odovzdávajúcia preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradnýchdielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnúdokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle 1/5 platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady týkajúce saprepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnosti sypačov vareáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnenímpredmetu zákazky.   Uchádzač bude teda povinný zakalkulovať náklady na tovar a ostatné požadované prídavné služby do svojej cenovejponuky.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzhľadom na špecifickosťpredmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK). Cieľom uskutočnených trhovýchkonzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti spoločností, ktoré majú v predmete podnikania predaj sypačov v rozsahutechnologických zostáv pozostávajúcich z motorových podvozkov ako nosičov sypacích nadstávb a iných prídavnýchzariadení, vrátane ich kompletizácie a zabezpečenia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri definovanínediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky, resp. iných požiadaviek na predmet zákazky a pristanovení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).    Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2020/S 027-060854 dňa 07.02.2020 a vo VVO č. 35/2020zo dňa 10.02.2020 pod zn. 9281-POT. Zároveň po zverejnení oznámenia sprístupnil všetky informácie týkajúce sa PTKna https//www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425033
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Žilinský samosprávny kraj
Univerzálne traktorové nosiče s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové)   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 6 ks nových univerzálnych traktorových nosičov s komunálnymvybavením; 6 ks nových medzinápravových kosačkových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálnytraktorový nosič a 3 ks nových čelných nakladačov.   Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie traktorov aprídavného zariadenia v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.   Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako zaškolenie obsluhy na miestedodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o odovzdávajúcia preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradnýchdielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnúdokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysleplatnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady na *tri servisnéprehliadky vrátane výkonov na údržbe vozidla, ktoré sú súčasťou servisných prehliadok určených výrobcom, nákladytýkajúce sa prepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnostinosičov v areáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s 1/5 plnením predmetu zákazky.   *Záručný servis musí zahŕňať všetky servisné náklady na servisné úkony a prehliadky predpísané výrobcom na predmetkúpy vrátane ceny práce a materiálu, s ktorého dodaním, alebo nahradením výrobca s istotou počíta pri vymedzenomtype servisnej prehliadky. (Detailný rozsah prác a úkonov bude uchádzač definovať v Prílohe Zmluvy a uchádzač houvedie vo svojej ponuke). Náklady na jednotlivé záručné servisy budú zohľadňovať aj náklady na prepravné/dopravnéservisného technika na miesto realizácie servisných služieb (v prípade výkonu v mieste sídla jednotlivých závodov).Jednotlivé závody poskytnú primerané priestory pre výkon servisných služieb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
GPS - monitoring vozidiel   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv (zariadení) na sledovanie a zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke vozidiel a mechanizmov. Dodávka a montáž monitorovacieho zariadenia(HW vybavenie-telematická riadiaca jednotka) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SW vybavenie) pre zabezpečenie monitorovať pohyb a/alebo prácu vozidiel (nadstavieb), získané dáta spracovávať a objednávateľovi umožniť nepretržitý elektronicky prístup na komunikačný server za účelom vytvárania a získavania požadovaných zostav a informácii (trasa, tankovanie, poloha a ostatné dáta a plnenia v rozsahu, kvalite a funkcionalite vyplývajúcej z technickej špecifikácie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia uzavretého televízneho okruhu tunela Branisko   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t .j. demontáž a úprava existujúcich zariadení uzatvoreného televízneho okruhu, dodanie a montáž nových zariadení uzatvoreného televízneho okruhu (ďalej len "UTO") a zariadení na identifikáciu a vyhodnotenie vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci ADR pre prevádzkový súbor 422.12 Uzatvorený TV okruh UTO. Predmetom zákazky je taktiež aj poskytnutie služby, t. j. výkon technického servisu na dotknutých zariadeniach uzatvoreného televízneho okruhu UTO počas záručnej doby a vykonávanie opráv, za ktoré nie je zhotoviteľ zodpovedný v rámci zodpovednosti za vady diela v rámci záručnej doby, na základe písomnej objednávky objednávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu, dokumentácia pre realizáciu stavby (DP/DRS), ktorú vypracovala spoločnosť PROJ-SIG s.r.o. (04/2019), a ktorá tvorí prílohu č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov. Elektromontážne a stavebné práce na PS 422.12 Uzatvorený TV okruh UTO budú vykonané podľa projektovej dokumentácie Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu, ktorá je Prílohou č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov, v kvalite požadovanej podľa platných technických noriem a právnych predpisov. Pred zahájením prác je potrebná súčinnosť servisnej organizácie.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Návesová súprava   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie rámcovej dohody na dodávku kompletných nových návesových súpravpozostávajúcich zo špeciálneho dvojnápravovového teleskopického návesu na odvoz dreva, ťahača návesu s pohonom6x6, vrátane hydraulickej ruky typu Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom, vrátane colných a daňových poplatkov,komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady nadopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu naobsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia oevidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidiel, plného objemuprevádzkových hmôt a mazív vozidiel, min. 10 l paliva, vrátane vykonania predpredajného servisu a materiálu, filtrov,dopravy a práce mechanika na prvú servisnú prehliadku vozidiel a kompletného príslušenstva pre plnohodnotnúprevádzku hydraulických rúk podľa špecifikácie, technických parametrov, výbavy predmetu zákazky, plného objemuprevádzkových hmôt a mazív hydraulických rúk a vykonanie všetkých servisných prehliadok do 500 Mth vrátane, vrozsahu určenom výrobcom na hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane materiálu, filtrov,dopravy a práce mechanika.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie pozáručného servisu (opráv,prestavby, justáže, profilaktiky, kalibrácie a overovania) cestných rýchlomerov a alkoholtesterov používaných Dopravnoupolíciou Policajného zboru pri výkone kontroly dodržiavania rýchlosti motorových vozidiel na pozemných komunikáciácha používania omamných látok v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Žilinský samosprávny kraj
Prípravné trhové konzultácie - Univerzálne sypače (podvozky + radlice + nadstavby) – nové – 5 ks   
Správa ciest ŽSK má v pláne realizovať nákup 5 ks vozidiel na údržbu ciest s príslušenstvom, ktoré budú maťnasledovnú technologickú zostavu 5 ks technologických zostáv pozostávajúcich z - podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb,  - nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom v zime a vlete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou na podvozok 4x4 (popis špecifikácii jednotlivých súčastí je uvede-ný vprílohe č. 1) - a snehovej radlice. Predmetom tejto zmluvy je aj zaškolenie obsluhy predmetu zákazky predávajúcim na mieste dodania, vrátane dodaniapísomnej dokumentácie patriacej k predmetu tejto zmluvy (odovzdávajúci a preberací protokol, záznam zaškoleniaobsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov, záručný list, osvedčenia o evidenciičasť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre sypacie nadstavby, technické osvedčenia pre snehové radlice a ostatnúdokumentáciu vyplývajúcu z prílohy č. 3 tejto zmluvy potrebnú v čase odovzdania predmetu tejto zmluvy na zápis doosvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel vcestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v deň dodania alebo v termíne určenom kupujúcim. Písomnádokumentácia bude vyhotovená v slovenskom jazyku.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodanie 10 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 (segment H4 - MPV veľké podľa kategorizácieZdruženia automobilového priemyslu SR), 15 ks osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy (segment C,prípadne CD podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) a 1 ks osobné motorové vozidlo SUV(segment G1 podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR), vrátane servisných prehliadok počas záruky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757. Objednávky za IV. Q 2019, 6 servisných zásahov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oprava a servis služobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky sú oprava a servis služobných motorových vozidiel a elektromobilov, servisné prehliadky, údržba,diagnostika, garančné prehliadky, mechanické, karosárske, autoelektrikárske a lakovnícke práce, sezónne uskladneniepneumatík a kolies, opravy motorových vozidiel a elektromobilov vrátane súvisiacich služieb pneuservisnépráce,odtiahnutie a uskladnenie vozidiel v prípade poruchy alebo havárie, spolupráca s poisťovňou pri likvidáciipoistných udalostí, dodávka tovarov, ktorými sa rozumie dodávka olejov a náhradných dielov súvisiacich s poskytovanouslužbou. Likvidácia kvapalín, mazív, pneumatík, neupotrebiteľných dielov a častí po oprave a iného odpadu vzniknutéhoopravou motorových vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Správa, údržba a servis Elektronického monitorovacieho systému   
Predmetom zákazky je kompletná správa a servis jestvujúceho Elektronického monitorovacieho systému tak, aby prípadné dodané nové jednotky boli kompatibilné so systémom kontroly prevádzky vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie