Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania servis vozidiel zobrazujem 115 z 118 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Environmentálne motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je nákup environmentálnych motorovych vozidiel ako vyhier v štátnej lotériiprevádzkovanejverejnym obstarávateľom vrátane záručného autorizovaného servisu (oprava predmetnychmotorovych vozidielspadajúca pod záručné podmienky vyrobcu).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Generálne opravy vozidiel Tatra   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nákladných automobilov továrenskej značky TATRAv členení na štyri časti. Vozidlá budú pristavené na generálnu opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešnéhouchádzača a prevzaté z opravy z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa.Pri priestoroch (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 150 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí nákladyspojené s pristavením a prevzatím vozidiel verejný obstarávateľ. V ďalších prípadoch sa bude postupovať v súlade sčlánkom III. bod 3 jednotlivých Zmlúv o dielo. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky. Podrobný opispredmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách súťažnýchpodkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel,návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. v rozsahu servis, príprava vozidiel na pravidelné technické kontroly STK,EK, STK ADR, opravy pneumatík defektov, obmena poškodených pneumatík NMV výkon vyzutie/obutie pneumatiky nadisk, ekologická likvidácia pneumatík, výmena starých pneumatík za nové, umývanie nákladných motorových vozidiel,umývanie motorového priestoru vozidiel, odtiahnutie vozidla. Dodávka predmetu zákazky je určená na zabezpečenieprevádzkyschopnosti nákladných motorových vozidiel v zmysle platnej legislatívy, používaných pre prepravu RM aminibus pre prepravu zamestnancov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel,návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. v rozsahu servis, príprava vozidiel na pravidelné technické kontroly STK,EK, STK ADR, opravy pneumatík defektov, obmena poškodených pneumatík NMV výkon vyzutie/obutie pneumatiky nadisk, ekologická likvidácia pneumatík, výmena starých pneumatík za nové, umývanie nákladných motorových vozidiel,umývanie motorového priestoru vozidiel, odtiahnutie vozidla. Dodávka predmetu zákazky je určená na zabezpečenieprevádzkyschopnosti nákladných motorových vozidiel v zmysle platnej legislatívy, používaných pre prepravu RM aminibus pre prepravu zamestnancov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy automobilov Mercedes Benz   
Poskytovanie servisných prác a náhradných dielov na vykonávanie opráv nákladných, úžitkových a osobnýchautomobilov Mercedes Benz. Diagnostika vozidiel, opravy elektroniky, mechanické opravy, klampiarske a lakovníckeopravy, opravy motorov, podvozkov a iných sústav automobilov.
Opravárske a údržbárske služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Servisná podpora aplikačnej vrstvy – Softvér pre kontrolu predbežných kalkulácií cien opráv a vystavených faktúr za vykonanie opravy motorových vozidiel   
Servisná podpora aplikačnej vrstvy – Softvér pre kontrolu predbežných kalkulácií cien opráv a vystavených faktúr za vykonanie opravy motorových vozidiel
Softvérové balíky a informačné systémy
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie pozáručného servisu (opráv,prestavby, justáže, profilaktiky, kalibrácie a overovania) cestných rýchlomerov a alkoholtesterov používaných Dopravnoupolíciou Policajného zboru pri výkone kontroly dodržiavania rýchlosti motorových vozidiel na pozemných komunikáciácha používania omamných látok v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Servis a údržba motorových vozidiel pre Žilinskú univerzitu v Žiline   
Predmetom zákazky je komplexné vykonávanie servisných a opravárenských prác na služobných motorových vozidláchŽilinskej univerzity v Žiline. Miestom plnenia je/sú určené servisné pracovisko/pracoviská zhotoviteľa v meste Žilina. Dôvodom podmienkyumiestnenia servisného strediska je sídlo verejného obstarávateľa, v ktorom sú garážované všetky vozidlá verejnéhoobstarávateľa a potreba nepretržitej operatívnej možnosti pristavenia a prevzatia vozidla do servisného strediska a zoservisného strediska.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel,návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. v rozsahu servis, príprava vozidiel na pravidelné technické kontroly STK,EK, STK ADR, opravy pneumatík defektov, obmena poškodených pneumatík NMV výkon vyzutie/obutie pneumatiky nadisk, ekologická likvidácia pneumatík, výmena starých pneumatík za nové, umývanie nákladných motorových vozidiel,umývanie motorového priestoru vozidiel, odtiahnutie vozidla. Dodávka predmetu zákazky je určená na zabezpečenieprevádzkyschopnosti nákladných motorových vozidiel v zmysle platnej legislatívy, používaných pre prepravu RM aminibus pre prepravu zamestnancov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Žilinský samosprávny kraj
Nadstavby na nákladné vozidlá   
Predmetom zákazky je dodanie nadstavbových systémov na nákladné motorové vozidlá SC ŽSK vrátane ich montáže napodvozky jednotlivých motorových vozidiel. Nakoľko predmet zákazky sa dotýka viacerých typov motorových vozidielnachádzajúcich sa v troch závodoch, zákazka je rozdelená na tri časti. Predmet zákazky zahŕňa aj náklady na prepravuvozidiel, na ktoré sa budú montovať nadstavby, do miesta a z miesta realizácie montáže, náklady súvisiace sozaškolením obsluhy predmetu zákazky, vrátane dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zmluvy ako jenapr. servisná knižka, technické osvedčenie na prevádzku po pozemných komunikáciách v SR, a vrátane manipulačnýchnákladov, správnych poplatkov súvisiacich s vydaním potrebných povolení pre prevádzku vozidiel na komunikáciách SR.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Originálne náhradné diely na vozidlá Nissan   
Nákup originálnych náhradných dielov a vykonávanie diagnostiky riadiacej jednotky a kódovanie imobilizéra kľúča apozáručný servis vozidiel továrenských značiek NISSAN.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy automobilov továrenskej značky BMW   
Poskytovanie servisných prác a náhradných dielov na vykonávanie opráv automobilov BMW. Diagnostika vozidiel,programovanie vozidiel, opravy elektroniky, mechanické opravy, klampiarske a lakovnícke opravy, opravy motorov,inšpekčný servis pre pancierové vozidlá, montáž, záručný a pozáručný servis výstražných zariadení.
Opravárske a údržbárske služby
Technické služby Detva s.r.o.
Podvozky s pracovnými nadstavbami   
Predmetom zákazky je nákup podvozkov s pracovnými nadstavbami vrátane dopravy do miesta dodania predmetuzákazky a zaškolenia obsluhy.  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodanímpredmetu zákazky, 24 hodinová servisná pohotovosť, vrátane prihlásenia vozidiel na dopravnom inšpektoráte spridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie, patriacej k predmetu zákazky (preberací - odovzdávajúci protokol,osvedčenie o evidencii vozidiel, záznam zaškolenia obsluhy).  1. Časť predmetu zákazky Podvozok nákladného automobilu 4x4 pre výkon zimnej údržby vrátane trojstrannejsklápacej korby, sypacej nadstavby a radlice  2. Časť predmetu zákazky Podvozok nákladného automobilu 4x4 s pevne montovanou nadstavbou -hydraulickýzásobník pre zber komunálneho odpadu  3. Časť predmetu zákazky Podvozok nákladného automobilu 4x2 s pevne montovanou nadstavbou - hydraulickápracovná plošina   4. Časť predmetu zákazky Univerzálny traktorový nosič s komunálnym vybavením   1/7 5. Časť predmetu zákazky Podvozok úžitkového automobilu 4x4 s pevne montovanou nadstavbou - valníkovánadstavba
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Slovenská pošta, a.s.
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco)   
Oprava a pozáručný servis nákladných motorových vozidiel - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za II. Q.2018.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Záchranná služba
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá - servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie