Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania servis vozidiel zobrazujem 115 z 130 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel,návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. v rozsahu servis, príprava vozidiel na pravidelné technické kontroly STK,EK, STK ADR, opravy pneumatík defektov, obmena poškodených pneumatík NMV výkon vyzutie/obutie pneumatiky nadisk, ekologická likvidácia pneumatík, výmena starých pneumatík za nové, umývanie nákladných motorových vozidiel,umývanie motorového priestoru vozidiel, odtiahnutie vozidla. Dodávka predmetu zákazky je určená na zabezpečenieprevádzkyschopnosti nákladných motorových vozidiel v zmysle platnej legislatívy, používaných pre prepravu RM aminibus pre prepravu zamestnancov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Banskobystrický samosprávny kraj
Operatívny lízing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom zákazky nie je odkúpenie, ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejného obstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva na strane dodávateľa). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Finančné a poisťovacie služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja formou operatívneho lízingu   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečeniapravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívanímmotorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkachprevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetomzákazky nie je odkúpenie, ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejnéhoobstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva na stranedodávateľa). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Finančné a poisťovacie služby
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy automobilov Mercedes Benz   
Poskytovanie servisných prác, opráv a náhradných dielov na vykonávanie opráv nákladných, úžitkových a osobnýchautomobilov Mercedes Benz. Diagnostika vozidiel, opravy elektroniky, mechanické opravy, klampiarske a lakovníckeopravy, opravy motorov, podvozkov a iných sústav automobilov
Opravárske a údržbárske služby
Slovak Business Agency
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalšíchslužieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú servis vozidiel, pneuservis,asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane elektronickejknihy jázd, STK a EK, diaľničná známka ročná s územnou platnosťou SR, cestná daň, DPH, dodanie do miesta určenia. Predmet zákazky sa delí na 2 samostatné časti Časť č. 1 Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov Časť č. 2 Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 36 mesiacov. Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
A KONTAKTNÉ MIESTAMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Opravy, údržba a periodické prehliadky cisternových vozidiel   
Vykonávanie bežných opráv a údržby podvozkov, nádstavieb a vykonávanie periodických prehliadok cisterien podľa dohody ADR 6.8.2.4.2. Kontroly a skúšky. Predpokladaný počet servisných zásahov je 350.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...
Národná transfúzna služba SR
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.   
Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SRvrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva avýbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každédodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla.  Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky 12 kusov Vozidla TYP 1 Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odberykrvi mimo SC a OC; 3 kusy Vozidla TYP 2 Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej atransfúznych liekov medzi SC a OC; 7 kusov Vozidla TYP 3 Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvimimo SC a OC.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Banskobystrický samosprávny kraj
Operatívny lízing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečeniapravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívanímmotorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkachprevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetomzákazky nie je odkúpenie, ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejnéhoobstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva na stranedodávateľa). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Finančné a poisťovacie služby
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy automobilov továrenskej značky BMW   
Poskytovanie servisných prác a náhradných dielov na vykonávanie opráv automobilov BMW. Diagnostika vozidiel,programovanie vozidiel, opravy elektroniky, mechanické opravy, klampiarske a lakovnícke opravy, opravy motorov,inšpekčný servis pre pancierové vozidlá, montáž, záručný a pozáručný servis výstražných zariadení.
Opravárske a údržbárske služby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Nákup osobných motorových vozidiel so servisom.   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov osobných motorových vozidiel pre potrebu verejného obstarávateľa podľazadaných technických parametrov a výbavy a poskytovanie záručného servisu v následnom členení - osobné motorové vozidlo podľa bodu 39 časť B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov v počte 4 ks, - poskytovanie záručného servisu motorových vozidiel počas záručnej doby v intervaloch stanovených výrobcom vrátanespotrebovaného materiálu. Záručnú dobu na predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje v dĺžke minimálne šesť rokov alebo do najazdeniaminimálne 160 000 km podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Záruku na karosériu proti prehrdzaveniu verejný obstarávateľ požaduje v dĺžke minimálne desať rokov a na farbu vdĺžke minimálne štyry roky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Technické služby Detva s.r.o.
Podvozky s pracovnými nadstavbami   
Predmetom zákazky je nákup podvozkov s pracovnými nadstavbami vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky a zaškolenia obsluhy.  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky, 24 hodinová servisná pohotovosť, vrátane prihlásenia vozidiel na dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie, patriacej k predmetu zákazky (preberací - odovzdávajúci protokol, osvedčenie o evidencii vozidiel, záznam zaškolenia obsluhy).  1. Časť predmetu zákazky Podvozok nákladného automobilu 4x4 pre výkon zimnej údržby vrátane trojstrannej sklápacej korby, sypacej nadstavby a radlice  2. Časť predmetu zákazky Podvozok nákladného automobilu 4x4 s pevne montovanou nadstavbou -hydraulický zásobník pre zber komunálneho odpadu  3. Časť predmetu zákazky Podvozok nákladného automobilu 4x2 s pevne montovanou nadstavbou - hydraulická pracovná plošina  4. Časť predmetu zákazky Univerzálny traktorový nosič s komunálnym vybavením  5. Časť predmetu zákazky Podvozok úžitkového automobilu 4x4 s pevne montovanou nadstavbou - valníková nadstavba
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Originálne náhradné diely na vozidlá Nissan   
Nákup originálnych náhradných dielov a vykonávanie diagnostiky riadiacej jednotky a kódovanie imobilizéra kľúča apozáručný servis vozidiel továrenských značiek NISSAN.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre...
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Environmentálne motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je nákup environmentálnych motorovych vozidiel ako vyhier v štátnej lotériiprevádzkovanejverejnym obstarávateľom vrátane záručného autorizovaného servisu (oprava predmetnychmotorovych vozidielspadajúca pod záručné podmienky vyrobcu).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Generálne opravy vozidiel Tatra   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nákladných automobilov továrenskej značky TATRAv členení na štyri časti. Vozidlá budú pristavené na generálnu opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešnéhouchádzača a prevzaté z opravy z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa.Pri priestoroch (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 150 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí nákladyspojené s pristavením a prevzatím vozidiel verejný obstarávateľ. V ďalších prípadoch sa bude postupovať v súlade sčlánkom III. bod 3 jednotlivých Zmlúv o dielo. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky. Podrobný opispredmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách súťažnýchpodkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel,návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. v rozsahu servis, príprava vozidiel na pravidelné technické kontroly STK,EK, STK ADR, opravy pneumatík defektov, obmena poškodených pneumatík NMV výkon vyzutie/obutie pneumatiky nadisk, ekologická likvidácia pneumatík, výmena starých pneumatík za nové, umývanie nákladných motorových vozidiel,umývanie motorového priestoru vozidiel, odtiahnutie vozidla. Dodávka predmetu zákazky je určená na zabezpečenieprevádzkyschopnosti nákladných motorových vozidiel v zmysle platnej legislatívy, používaných pre prepravu RM aminibus pre prepravu zamestnancov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie