Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 45 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky zadávanej v zriadenom dynamickom nákupnom systéme je dodanie sieťovej infraštruktúry a jejinštalácia.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Horská záchranná služba
Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby   
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia, resp. vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačnéhosystému pre Horskú záchrannú službu (ďalej aj len HZS). Tento komunikačný systém bude slúžiť na komunikáciu vhorských oblastiach, zvýši efektivitu záchrany a zabezpečí komunikáciu so zložkami integrovaného záchranného systémua s inými zložkami, s ktorými HZS spolupracuje. Realizáciou rekonštrukcie rádiovej siete Horskej záchrannej služby vznikne komplexný digitálny rádiový komunikačnýsystém pre Horskú záchrannú službu. Rádiový systém Horskej záchrannej služby je špecifikovaný ako rádiový systém so šírkou VF kanála 12,5 kHz, v pásmeVHF (136 174 MHz) s dynamickým prideľovaním hovorových kanálov (trunking), distribuovaným riadením aautomatickým roamingom (multisite systém) a musí byť navrhnutý tak, aby v plnom rozsahu zodpovedal Slovenskýmtechnickým normám. Slovenské technické normy sú výhradne len také normy, ktorými sa prevzali európske normy. Rádiový systém musí podporovať telemetriu a umožňovať prenos GNSS údajov z koncových zariadení na dispečersképracoviská vrátane trvalého záznamu polohy a trasy rádiového užívateľa. HZS disponuje Operačným strediskomtiesňového volania (OSTV), ktoré vykonáva funkciu operatívneho riadenia a Oblastnými strediskami HZS, ktoré priamovykonávajú záchrannú činnosť. Okrem toho HZS uvažuje s dvomi mobilnými dispečerskými pracoviskami vykonávajúcimi činnosť OSTV mimovymedzeného územia v prípadoch nasadenia v rámci IZS alebo pri iných mimoriadnych situáciách mimo horských oblastíHZS. Na všetkých týchto strediskách budú vytvorené dispečerská pracoviská, ktoré riadi dispečer.  1/5  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora   
Predmetom zákazky je dodávka sieťových zariadení, systémov a servisnej podpory na obdobie 48 mesiacov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dodanie SAN switchov a poskytovanie služieb pre SAN sieť   
Predmetom zákazky jedodanie štyroch (4) kusov zariadení SAN switch spolu s podporou výrobcu pre zariadenia na dobu šiestich (6) rokov odo dňa ich dodania (ďalej aj zariadenia), poskytnutie implementačných služieb pre dodané zariadenia, poskytovanie servisných služieb (podpora a údržba) a poskytovanie konzultačných a implementačných služieb pre dodané zariadenia a SAN sieť.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Obec Kalná nad Hronom
Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom   
Predmetom zákazky je dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry v obci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dodanie SAN switchov a poskytovanie služieb pre SAN sieť   
Predmetom zákazky jedodanie štyroch (4) kusov zariadení SAN switch spolu s podporou výrobcu pre zariadenia nadobu šiestich (6) rokov odo dňa ich dodania (ďalej aj zariadenia), poskytnutie implementačných služieb pre dodanézariadenia, poskytovanie servisných služieb (podpora a údržba) a poskytovanie konzultačných a implementačnýchslužieb pre dodané zariadenia a SAN sieť.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
OTNS, a.s.
Telekomunikačná technológia LTE   
Predmetom verejného obstarávania je nákup telekomunikačnej technológie s príslušnými softvérovými kľúčmi. Obstarávaná telekomunikačná technológia pozostáva z 9 ks základňových staníc (eNodeB) s minimálnymi všeobecnýmipožiadavkami na technológiu a konfiguráciou jednej základňovej stanice uvedenými v časti B.1 - Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov. Základňová stanica pozostáva z troch samostatných sektorov, ktoré zabezpečujú distribúciu rádiového signálu v celom rozsahu 360°. Sektor tvorí vysielacia anténa a rádiová jednotka (RRU), ktoré sú navzájom prepojené koaxíálnym káblom. Tri rádiové jednotky zo všetkých troch sektorov sú pripojené k spoločnej základnej jednotke, ktorá zabezpečuje pripojenie základňovej stanice k chrbticovej dátovej sieti. Verejný obstarávateľ nepožaduje dodávku technologického stojana, zdrojov, záložného napájania ani montáž základňových staníc.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Fakultná nemocnica Trnava
Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava   
Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstvaso súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkovýrámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažovanéa plánované pre oblasť IT podpory.   Súčasťou dodania predmetu zákazky je -dodávka aktívnych prvkov komunikačnej sieťovej infraštruktúry LAN (dodávka technického vybavenia pracoviskasieťového monitoringu, dodávka softvérového balíčka pre sieťový monitoring)  -dodávka príslušenstva k požadovaným HW komponentom potrebných k vybudovaniu požadovanej sieťovejinfraštruktúry  -zabezpečenie dopravy do miesta dodania -výkopové práce, inžinierska činnosť, pomocné práce  -zabezpečenie základnej inštalácie dodaného predmetu zákazky do infraštruktúry verejného obstarávateľa,  -zabezpečenie konfigurácie a testovanie t.j. skúška funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadení prenos dát -zabezpečenie projektovej dokumentácie skutkového stavu  -podpora help desku počas pracovných dní (pondelok až piatok) telefonicky od 08.00 hod do 16.00 hod. nanahlasovanie porúch a vád  -zabezpečenie zaškolenia obsluhy (max. 2 zamestnancov) verejného obstarávateľa v rozsahu 8 hodín  -poskytovanie služby bezplatnej servisnej podpory po dobu 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela formou záverečnéhoakceptačného protokolu
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Telemetrické obojky so zberom súradníc (prevádzkou)   
Telemetrické obojky so zberom súradníc (prevádzka), ktoré budú slúžiť na monitoring veľkých šeliem a výskumčasovopriestorovej aktivity veľkých šeliem.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Univerzitná nemocnica Bratislava
Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB   
Predmetom obstarávania je dodávka dvoch identických firewallov a dodávka ethernetových prepínačov vrátane dodatočných služieb. Firewall, Prepínač Model 1,Prepínač Model 2, Prepínač Model 3, Prepínač Model 4, Príslušenstvo prepínačov.  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Zväzku 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Slovanet a.s.
Dodávka tovaru a súvisiacej implementácie technologických platforiem a prislúchajúcej infraštruktúry pre poskytovanie služieb IoT a služieb OTT Multimediá   
Realizácia projektu Dodávka tovaru a súvisiacej implementácie technologických platforiem a prislúchajúcej infraštruktúrypre poskytovanie služieb IoT a služieb OTT Multimediá pozostávajúca z dodávky technologických zariadení a ich montáže na konkrétnych lokalitách, vrátane začlenenia do siete Slovanetu, oživenia a uvedenia do prevádzky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Fakultná nemocnica Trnava
Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava   
Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstvaso súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkovýrámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažovanéa plánované pre oblasť IT podpory.   Súčasťou dodania predmetu zákazky je -dodávka aktívnych prvkov komunikačnej sieťovej infraštruktúry LAN (dodávka technického vybavenia pracoviskasieťového monitoringu, dodávka softvérového balíčka pre sieťový monitoring)  -dodávka príslušenstva k požadovaným HW komponentom potrebných k vybudovaniu požadovanej sieťovejinfraštruktúry  -zabezpečenie dopravy do miesta dodania -výkopové práce, inžinierska činnosť, pomocné práce  -zabezpečenie základnej inštalácie dodaného predmetu zákazky do infraštruktúry verejného obstarávateľa,  -zabezpečenie konfigurácie a testovanie t.j. skúška funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadení prenos dát -zabezpečenie projektovej dokumentácie skutkového stavu   1/5 -podpora help desku počas pracovných dní (pondelok až piatok) telefonicky od 08.00 hod do 16.00 hod. nanahlasovanie porúch a vád  -zabezpečenie zaškolenia obsluhy (max. 2 zamestnancov) verejného obstarávateľa v rozsahu 8 hodín  -poskytovanie služby bezplatnej servisnej podpory po dobu 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela formou záverečnéhoakceptačného protokolu
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
OTNS, a.s.
Telekomunikačná technológia LTE   
Predmetom verejného obstarávania je nákup telekomunikačnej technológie s prislušnými softvérovými kľúčmi. Obstarávaná telekomunikačná technológia pozostáva z 9 ks základňových staníc (eNodeB) s minimálnymi všeobecnými požiadavkami na technológiu a konfiguráciou jednej základňovej stanice uvedenými v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Základňová stanica pozostáva z troch samostatných sektorov, ktoré zabezpečujú distribúciu rádiového signálu v celom rozsahu 360°. Sektor tvorí vysielacia anténa a rádiová jednotka (RRU), ktoré sú navzájom prepojené koaxíálnym káblom. Tri rádiové jednotky zo všetkých troch sektorov sú pripojené k spoločnej základnej jednotke, ktorá zabezpečuje pripojenie základňovej stanice k chrbticovej dátovej sieti. Verejný obstarávateľ nepožaduje dodávku technologického stojana, zdrojov, záložného napájania ani montáž základňových staníc. 1/4
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Generálna prokuratúra SR
Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť   
Predmetom obstarávania je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk a dátových centier Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len GPSR alebo "verejný obstarávateľ") pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi počítačovými sieťami jednotlivých pracovísk a zabezpečenie doplnkových služieb. Súčasťou predmetu obstarávania je aj dodávka a konfigurácia koncových smerovačov alokovaných na pracoviskách verejného obstarávateľa terminujúcich prístupy do VPN siete. Verejný obstarávateľ disponuje koncovými smerovačmi typu Cisco na jednotlivých pracoviskách, ktoré môže uchádzač využiť pri návrhu riešenia. Zoznam týchto smerovačov je uvedený v prílohovej časti súťažných podkladov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieť WAN
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Obnova IKT infraštruktúry - Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie bezpečnosti IP služiab   
Výmena aktívnych prvkov sieťovej infraštruktúry v DC a zvýšenie bezpečnosti IT architektúry. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie