Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania škola zobrazujem 115 z 1070 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenské centrum dizajnu
Dizajn ako impulz pre inovácie – minulosť a budúcnosť – publikácia ŠUR (Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939)   
Predmetom zákazky je výroba publikácie o Škole umeleckých remesiel v Bratislave (ŠUR) v rozsahu stanovenom požiadavkami projektu Dizajn a inovácie, cezhraničná spolupráca inštitúcií v digitálnej dobe, Interreg V-A, Slovenská republika Rakúsko 2014-2020, kód projektu 305041W275 v dvoch samostatných jazykových verziách slovenská a anglická verzia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Publikačné služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene a všetky s týmsúvisiace práce.  Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byťsúčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta2193/17, 960 01 Zvolen. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyššíchpožadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas dobytrvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má nadaný účel vyčlenenú.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Stredná odborná škola drevárska
Vypracovanie PD na realizáciu stavby (DRS) a uskutočnenie stavebných prác s názvom:Výmena opláštenia budovy Strednej odbornej školy drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a uskutočnenie stavebnýchprác s názvom - výmena opláštenia budovy Strednej odbornej školy drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01Zvolen. Predmetom riešenia je projekt výmeny obvodového plášťa strednej školy drevárskej vo Zvolene.  Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohe č. 1., v prílohe č. 2 a v prílohe č. 3 týchto SP ( návrhzmluvy o dielo, neocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia).
Stavebné práce
Mesto Dunajská Streda
Mesto Dunajská Streda – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla   
Účelom stavby je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt Základnej školy, ktorý je situovaný v intraviláne mesta DunajskáStreda. Objekt Základnej školy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v priestorochobjektu. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda spríslušnými technologickými zariadeniami.
Stavebné práce
Základná škola Jozefa Urbana
Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky   
Predmetom stavebných úprav je odstránenie havarijného stavu kanalizácie a priľahlých konštrukcií priečok, podláh ainých doplnkový častí stavby v priestore bezprostredne v kontakte s kanalizáciou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Družstevná pri Hornáde
4-triedna Materská škola   
Predmetom zákazky je dokončenie rozostavanej materskej školy po ukončení zmluvného vzťahu s pôvodným zhotoviteľom v rozsahu množstevného zadania položiek výkazu výmer.  Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác na novostavbe 4-triednej materskej školy v obci Družstevná pri Hornáde. Stavba je situovaná na pozemku parcelné číslo 1/1, katastrálne územie Malá Vieska a nachádza sa v areáliZákladnej školy. Pozemok je vy výlučnom vlastníctve obce. Navrhovaný objekt bude dvojpodlažný bez podpivničenia abez využitia podkrovných priestorov. Časť objektu je riešená s jedným nadzemným podlažím, v ktorom je situovanýpriestor pre jedáleň a zázemie pre výdaj stravy. Stavba je v súlade s územným plánom obce.
Stavebné práce
Spojená škola internátna
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechyobjektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Biel
Škola – dokonalá s teóriou a praxou – materiálnotechnické vybavenie odborných učební   
Predmetom zákazky je obstaranie materiálnotechnického vybavenia jazykovej učebne, učebne fyziky, učebne biológie achémie, polytechnickej učebne na ručné a strojové obrábanie dreva a polytechnickej učebne na ručné a strojovéobrábanie kovov vrátane služieb súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky, kategorizované v troch logických celkoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Hniezdne
Materská škola Hniezdne   
Predmetom projektu je výstavba objektu materskej školy v obci Hniezdne. Novostavba materskej školy pre 70 detí sa má realizovať ako murovaná stavba v katastrálnom území obce Hniezdne na parcelnom čísle 637/1 patriacemuObecnému úradu Hniezdne.
Stavebné práce
Stredná športová škola
Potraviny   
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7častí 1.časť Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry, vajcia  4. časť Potraviny čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy 5. časť Mrazené potraviny- hydina, ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky 6. časť Trvanlivé potraviny strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zelenina, džemy, ostatné trvanlivé výrobky 7. časť Trvanlivé potraviny- koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy  Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež musídodržiavať príslušné platné predpisy týkajúce sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie,manipuláciu a dopravu potravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu , nakladania s odpadmi. atď. Všetky tovary požadované verejnými obstarávateľmi, ich balenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavkyPotravinového kódexu SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.   1/13 Zabezpečenie dopravy, čím sa rozumie doprava tovaru do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, alebo podľa objednávky. Zabezpečenie vykládky, čím sa rozumie vyloženie dodaného tovaru na určené miesto v objekte pracoviska verejnéhoobstarávateľa. 3.2 Predpokladané množstvá jednotlivých častí predmetu zákazky pre jednotlivých verejných obstarávateľov, ktoré súuvedené v prílohách samostatných súpisov jednotlivých návrhov na plnenie kritérií sú iba orientačné predpokladanémnožstvá na 24 mesiacov a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti Rámcových dohôd podľaaktuálnych potrieb.   Bližší opis predmetu zákazky a podmienky dodania sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Obec Lúčky
Materská škola v obci Lúčky   
Stavebný objekt rieši dostavbu a prestavbu existujúcej stavby materskej školy v obci Lúčky. Výstavbou vzniknejednopodlažný objekt s plochou strechou, s využitím jeho suterénnej časti. Nová budova vznikne predĺžením jestvujúcejstavby a jej pôdorysné rozmery budú 23,10 x 10,20 m. Vstup do budovy bude zo severnej strany cez krytý vstup.Scelený, hranolovitý tvar doplní jednoduchá hmota vstupnej časti, ktorá prekrýva nástupné schody, na ktoré sa zozadnej časti napája prístupová rampa, tvoriaca bezbariérové napojenie. Priestory MŠ sú funkčne členené na priestorypre deti, pre personál a prevádzku, pre prípravu stravy a technické zázemie. Budova spĺňa podmienky pre bezbariérovýprístup (parkovacie miesto pre imobilných, rampa pre imobilných a šírka dverí). V objekte je k dispozícii WC predospelých s dverami o rozmeroch 800 mm. Na severnej strane je situovaná prístupová cesta s parkoviskom pre 3motorové vozidlá. Pozemok stavby je oplotený. Pripojenie na miestnu komunikáciu sa zrealizuje vjazdom z asfaltovejplochy a chodníka. Tento nájazd súčasne vytvorí nové prepojenie jestvujúceho dažďového rigolu, ktorá je na uličnejstrane. Materská škola je navrhovaná pre 20 detí, 2 učiteľky, 1 kuchárku (výdaj stravy) a 1 upratovačku.
Stavebné práce
Škola istoty a nádeje
Nábytkové a interiérové vybavenie   
Predmetom zákazky je nákup - nábytkové vybavenie - školský nábytok - kuchynské nábytkové a interiérové vybavenie - inventár Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Materiálno-technické vybavenie dielní   
Časť č.1 Indukčný ohrev Časť č.2 Diagnostické zariadenia Časť č.3 Diagnostika podvozku, zdvíhacie zariadenia a pneuservis Časť č.4 Náradie a prípravky Časť č.5 Meranie a nastavovanie geometrie Časť č.6 Manipulačné zariadenia Časť č.7 Stroje na obrábanie a delenie materiálov Časť č.8 Zveráky Časť č.9 Dielensky nábytok Časť č.10 Pracovné dosky Časť č.11 Výbava kováčskej dielne Časť č.12 Ručne náradie a nástroje Časť č.13 Nástroje a prípravky Časť č.14 Meradlá Časť č.15 Zvárací stôl Časť č.16 Zvárací invertor Časť č.17 Zvárací poloautomat Časť č.18 Vybavenie strojárskej učebne  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č 2.1 až č.2.18) 1/11
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia)   
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov- základy ošetrovania a asistencie, anatómia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažnýchpodkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná zdravotná škola
Stredná zdravotnícka škola Zvolen – odstránenie vlhkosti muriva v suteréne školy II   
Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných prác - odstránenie vlhkosti muriva v suteréne SZŠ Zvolen a prác stým súvisiacich. V Strednej zdravotníckej škole Zvolen vlhnú obvodové múry budovy nasávaním vlhkosti z podložia, opadáva omietka vjednotlivých miestnostiach a hrozí nebezpečenstvo vzniku plesní na maľovke stien a stropu suterénnych priestorov.Najvýraznejšie vlhnutie stien je na chodbe, vo výdajni stravy, v umyvárni riadu, v jedálni pre žiakov, v jedálni prezamestnancov školy a v miestnosti školníka.  Priame merania potvrdili vysoké až veľmi vysoké vlhkostné zaťaženie obvodových konštrukcií do úrovne spodnej častistavby a aj prítomnosť vodorozpustných solí ich povlakmi na povrchoch stien interiéru, čím sú znehodnocované priestoryslúžiace na výdaj stravy ako aj ich vybavenie vlhkosťou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie