Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania škola zobrazujem 115 z 697 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stroje pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci   
Predmet zákazky je obstarávanie strojov pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelovýchslužieb a dopravy v Lučenci. Predmet zákazky tvorí sedem logických celkov  Logický celok č. 1 Traktor 160 KS s čelným nakladačom, príslušenstvom + autopilot RTK a Isobus simulator(kompatibilné) 1 ks Logický celok č. 2 Autopilot RTK a Isobus simulator - 1 ks (požaduje sa kompatibilita s Logickým celkom č. 1) Logický celok č. 3 Zhrňovač krmovín 1 ks Logický celok č. 4 Obracač krmovín 1 ks Logický celok č. 5 Lis na guľaté balíky 1 ks Logický celok č. 6 Pluh - 1 ks Logický celok č. 7 Kosačka 1 ks  Bližší opis je uvedený v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Poľnohospodárske stroje
Obec Jablonov
Prístavba k ZŠ s MŠ v obci Jablonov   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre prístavbu k ZŠ s MŠ v obci Jablonov.  Stavba bude slúžiť ako základná škola s materskou školou. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie avýkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Automobil 9-miestny   
Osobný automobil - 9 miestny  Bližšiu špecifikcáiu obsahujú súťažné podklady
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Obec Plevník - Drienové
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ   
Dispozičné riešenie suterénu sa nebude meniť. V miestnosti skladu, kde sú osadené zásobníky TÚV pribudne novájednotka VZT. Strop v suteréne bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm. Jestvujúce plynové kotly budúnahradené novými. V novej miestnosti VZT budú jestvujúce dvere nahradené požiarnym uzáverom. Oceľové zábradlie pri schodisku do suterénu bude nahradené murovaným zábradlím v.900mm ukončeným oplechovaním.D ispozičné riešenie prízemia sa nebude meniť. Objekt bude zateplený kontaktným systémom s izolačnými doskami zo sivého polystyrénu hr. 150mm. Ostenia a žiletkybudú zateplené hr. 30mm. Ostenia okien kde budú osadené bezpečnostné mreže budú zateplené izolačnými doskamiStyrodur hr.30mm. Perimetrická izolácia bude po úroveň sokla z izolačných dosiek Styrodur hr.150mm. Zateplenie budedoplnené protipožiarnym izolačným pásom. Nad OÚ pribudne nový krov, krytina na celom objekte bude plechová so stojatou drážkou s odtokovým systémom . Povalový priestor bude prístupný z exteriéru strešnými výlezmi a odvetrávaný vetracími turbínami Airhawk. Na strechebudú osadené tri rekuperačné jednotky na vlastnej oceľovej konštrukcii položenej na stropné panely V celom objekte budú odstránené jestvujúce súvrstvia pôvodnej plochej strechy až po stropné PZD panely. Vstupy do objektu budú doplnené monolitickými rampami. Presklené steny s priestoroch spální budú nahradené dvojkrídlovými dverami a pásom naddverných svetlíkov. Do spojovacej chodby v hosp. pavilóne pribudnú štyri svetlovody prívod denného svetla. Komínové teleso bude v nadstršenej časti preškárované, s reprofilovanou hlavicou. Vstupy do objektubudú doplnené monolitickými rampami s oceľovým zábradlím. Navrhované označenie pavilónov z plastického písma 1/5 hliníkovej konštrukcie lakovanej podľa fasády v odtieni RAL a plošné grafické zobrazenie Janka Hraška na pavilóne MŠ I.bude vyhotovené podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Považská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ Dukelská   
Stavebné práce Modernizácia a prestavba areálu a budov Materskej školy na ulici dukelská je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti, zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STNa súvisiacich predpisov. Modernizácia a prestavba areálu a budov Materskej školy rieši nasledovné stavebné objektySO-01 Materská škola, SO-02 Hospodárska budova, SO-03 Jasle(dvojpodlažný objekt), SO-04 Jasle, S0.06- Pergola A, B.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Stavebné úpravy budovy NKP - Škola lesnícka 1. etapa - strešná konštrukcia a stropy 2. NP   
Predmetom zákazky je sanáciu drevenej manzardovej konštrukcie krovu, strešného plášťa ako aj dreveného trámové stropu druhého nadzemného podlažia v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši - Stavebné úpravy budovy NKP - Škola lesnícka - 1. etapa - strešná konštrukcia a stropy 2. NP, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovejdokumentácie spracovanej spol. A PROJEKT RK, s.r.o. Ružomberok (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
Prístavba telocvične k CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY DLHÁ LÚKA   
Do školského areálu je navrhnutý objekt telocvične so zázemím, ktorý má kapacitne zabezpečiť potreby školy pre vyučovanie telesnej výchovy a organizáciu malých školských podujatí. Taktiež by mal vo večerných hodinách slúžiť na prenájom športovcom. Úlohou projektu bude aj kultivácia areálu školy na južnej strane pozemku vytvorením ihrísk a atrakcií v druhej fáze. Navrhovaná kapacita 24 cvičencov Počet park. miest - parkovanie ja zabezpečené pozdĺž jestvujúceho objektu CZŠ s MŠ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
Obec Lietavská Lúčka
Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v Lietavskej Lúčke   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s prístavbou, nadstavbou a stavebnými úpravami materskej školy v obci Lietavská Lúčka podľa vypracovaného projektu. Budova bola postavená a skolaudovaná v roku 1963. V rámci navrhovaných stavebných prác dôjde k nadstavbe jednopodlažnej časti objektu, čím vznikne nová trieda pre 20 detí s potrebným zázemím. Novovzniknutá trieda bude napojená z prístavby nového samostatného schodiska zo severnej strany. Nadstavba a prístavba sú konštrukčne navrhnuté ako murované stavby s obvodovými a stredovými nosnými stenami, na ktorých sú uložené železobetónové monolitické dosky. V rámci stavebných prác dôjde k výmene technológie kuchynského výťahu. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trenčín
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku (ďalej len poistenie majetku),ktorej výsledkom bude Rámcová poistná dohoda (ďalej len zmluva alebo dohoda) uzatvorená na 4 roky s verejnýmobstarávateľom mestom Trenčín ako centrálnou obstarávacou organizáciou a následne budú medzi úspešnýmuchádzačom a každým verejným obstarávateľom uvedeným v bode 2.5. tejto časti súťažných podkladov, pre ktorýchverejný obstarávateľ Mesto Trenčín obstaráva predmet zákazky uzatvorené Realizačné poistné zmluvy. Zákazku vyhlasuje verejný obstarávateľ Mesto Trenčín ako centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len verejnýobstarávateľ), nakoľko verejný obstarávateľ obstaráva predmet zákazky aj pre organizácie (ktorých zriaďovateľom jeverejný obstarávateľ), ktoré po určení úspešného uchádzača a uzatvorení Rámcovej poistnej dohody medzi verejnýmobstarávateľom a úspešným uchádzačom následne samostatne uzatvoria Realizačné poistné zmluvy na predmet zákazkys úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ Mesto Trenčín a organizácie, ktorých zriaďovateľom je verejný obstarávateľ Mesto Trenčín (ďalejlen verejní obstarávatelia podľa bodu 2.5.) nebudú mať povinnosť uzavrieť Rámcovú poistnú dohodu a Realizačnépoistné zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, ak by si poistenie majetku vyžadovalo iný postup vzhľadom naosobitné podmienky poistenia majetku, ktoré by boli požadované poskytovateľom finančných prostriedkov použitých naobstaranie majetku, ktorý by mal byť predmetom poistenia.  2.5.Verejný obstarávateľ obstaráva predmet zákazky pre tieto organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín  Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín,  1/7 IČO00312037DIČ2021079995  Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín, IČO37920413DIČ2021916083  Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o., Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín, IČO36129755 DIČ2021677845  Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, IČO36124702DIČ2021611878  Základná škola, Bezručova 66, 911 01 Trenčín, IČO31870431DIČ2021311798  Základná škola, Dlhé hony 1, 911 01 Trenčín, IČO36126543DIČ2021609612  Základná škola, Hodžova 37, 911 01 Trenčín IČO36126918DIČ2021609051  Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín, IČO31201431DIČ2020968972  Základná škola, L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín, IČO36126551DIČ2021607324  Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín, IČO34008306DIČ2021265147  Základná škola, Východná 9, 911 08 Trenčín, IČO36126608DIČ2021609579  Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín, IČO36125971DIČ2021607280  Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, 911 89 Trenčín, IČO34000071DIČ2021325570  Materská škola, Šafárikova , 911 01 Trenčín  IČO 42281741 DIČ2023973897  (ďalej len verejní obstarávatelia podľa bodu 2.5.)  Poznámka Verejný obstarávateľ si na plnenie Rámcovej poistenej dohody a následných Realizačných zmlúv zabezpečísám Samostatného finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnomporadenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Oddiel B.1 Opis predmetu obstarávania.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Šaľa
Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa   
Predmetom projektu je realizácia diela Materská škola rekonštrukcia dostavba ul. Družstevná 1919/22, Šaľa formoustavby na kľúč s dosiahnutím projektovanej kapacity materskej školy a minimálne projektovaných energetických úspor aenergetickej triedy budovy. Bližšiu špecifikáciu a presnú štruktúru jednotlivých častí diela na stavebné objekty aprevádzkové súbory, dodávku technológií, prístrojov a zariadení upravuje projektová dokumentácia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Horná Súča
Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy   
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Rozšírenie Materskej školy HornáSúča", ktorý vyhotovil PROLUSTOP, s.r.o., Lúky 421, 020 53 Lúky vo februári 2017, zákazkové číslo 201703. Jedná sa o realizáciu rozšírenia kapacity materskej školy výstavbou novej materskej školy. Navrhovaný objekt logickynadväzuje na jestvujúcu zástavbu školského areálu s ohľadom na funkčné a prevádzkové požiadavky. Objektová sústava SO 101 Materská škola SO 102 Prípojka vody SO 103 Prípojka elektrickej energie SO 106 Oplotenie SO 107 - Sadové úpravy SO 201 - Predkládka NN káblov SO 202 Areálové rozvody NN
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornejškoly obchodu a služieb v Rimavskej Sobote odstránenie havarijného stavu. Technický stav výplní otvorov strednej školyje v nevyhovujúcom stave, čo sa prejavuje zatekaním, netesnosťou a neprípustným prestupom tepla. Rámy drevenýchokien a okenných krídiel sú zdeformované, čiastočne prehnité a kovanie nefunkčné. Predmetom zákazky je demontáž alikvidácia jestvujúcich výplňových konštrukcií a dodanie a osadenie nových plastových okien a s tým súvisiace stavebnomontážne práce. Rozpočet výplní otvorov sa člení podľa rozdelenia objektu strednej školy na 5 častí. Podrobný opispredmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Stavebné práce
Stredná odborná škola lesnícka
Nákup mikrobusu a midibusu pre SOŠ lesnícku, Banská Štiavnica   
Predmetom zákazky je dodanie mikrobusu a midibusu pre Strednú odbornú školu lesnícku v Banskej Štiavnici. Predmetzákazky je rozdelený na dve časti. Časť predmetu zákazky č. 1 predstavuje dodanie mikrobusu - vozidlo kategórie M1 ačasť predmetu zákazky č. 2 predstavuje dodanie midibusu - vozidlo kategórie M2. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v časti "B. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
VaM a priatelia, s.r.o.
Moderná materská škola - softvér   
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí,navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ichkaždodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ arodičmi.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
Obec Jacovce
Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce   
Jedná sa o realizáciu projektu skvalitnenia vzdelávania v obci Jacovce. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kľúčovékompetencie žiakov základnej školy, ich vedomosti a zručnosti pre potreby trhu práce a ich budúceho uplatnenia sa naňom. Pre predpokladaný nárast počtu detí je nutné zlepšovať možnosti na vzdelávanie. Projekt cielene podporujeinkluzívne vzdelávanie zavádzaním prvkov do výchovy a vzdelávania a zabezpečuje prepojenie teoretického apraktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce. Realizovaním projektu sa zriadia učebnepolytechniky a chémie v základnej škole, chemická učebňa sa zmodernizuje vrátane vybavenia a učebňa polytechnikyabsentuje úplne a je nutné ju zriadiť.  Okrem priestorového riešenia sa v rámci realizácie obidvoch učební projekt zabezpečí vybavenie didaktickýmipomôckami a mobilnými pracoviskami pre žiakov a učiteľov podľa potrieb daných učební. zabezpečí aj materiálnotechnické vybavenie oboch učební.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie