Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania škola zobrazujem 115 z 1025 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Košeca
Košeca – prístavba a rozšírenie základnej školy   
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby "Košeca - prístavba a rozšírenie základnej školy - prístavba a stavebnéúpravy", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica v novembri 2019, zák. č.2019/017. Predmetom zákazky je prístavba základnej školy v obci Košeca + drobné stavebné úpravy v existujúcomobjekte školy. Základná škola má nedostatočné priestorové kapacity nakoľko má veľký počet žiakov zo širokej spádovejoblasti. Existujúci objekt základnej školy má nedostatočný počet kmeňových učební, odborných učební, a nemá anivlastnú jedáleň s kuchyňou. Navrhovaná prístavba základnej školy je riešená v centre obce Košeca neďaleko cesty prvejtriedy I/61, na rovinatom pozemku vymedzenom existujúcim objektom základnej školy, v nadväznosti na existujúcespevnené plochy. Osadenie a členenie prístavby je realizované tak, aby bola v maximálnej miere rešpektovaná vhodnáorientácia jednotlivých priestorov podľa ich funkčného využitia. Prístavba pozostáva z jednopodlažnej časti - kuchyne sjedálňou a z dvojpodlažnej časti - prístavba učební. V rámci stavebných prác sa doplnia v pôvodnom objekte základnejškoly nové hygienické priestory na 1np aj 2np. Kapacita školskej kuchyne bude do 300 jedál s cca 100 miestami nasedenie v jedálni. Dvojpodlažnou prístavbou učební vzniknú 2 kmeňové učebne, 3 odborné učebne + dielne a miestnosťšatní. Objekt prístavby bude bez podpivničenia s plochými strechami. Prístavba jednopodlažnej časti plynule nadväzujena okolitý terén, bude výškovo osadená nižšie ako je prístavba dvojpodlažnej časti, ktorá bude výškovo nadväzovať navýškové úrovne jednotlivých podlaží existujúceho objektu základnej školy. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Stará Kremnička
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Stará Kremnička   
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na objekte Materskej školy v zmysle Súťažných podkladov.
Stavebné práce
Stredná zdravotnícka škola
Stavebné práce pre SZŠ Trnava   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní zastanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešnýchuchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácieprojektu FÉROVÁ ŠKOLA a záväzok obstarávateľskej organizácie dielo zhotovené v súlade so stanovenými podmienkamiv súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu.   Predmetom zákazky je najmä vykonanie stavebných prác v budovách SZŠ a internátov. Pôjde najmä o stavebné prácepre modernizáciu vyučovacieho procesu, priestorov internátu, bezbariérovosti priestorov, vzduchotechniky aelektroinštalácií. Bližšie informácie, projekt i výkaz výmer sú súčasťou súťažných podkladov, ktoré sú k dispozíciinepretržite v profile verejného obstarávateľa.
Stavebné práce
Spojená škola
Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku   
Rekonštrukcia objektu "TELOCVIČŇA" je navrhnutá za účelom odstránenia porúch a deformácií jednotlivých stavebnýchkonštrukcií a technického vybavenia (havarijný stav drevenej palubovej podlahy veľkej telocvične, netesnosť strešnéhoplášťa plochých striech, poškodené vonkajšie a vnútorné omietky stien, okná s nevhodnou presvetľovacou výplňou,nepriliehajúce vertikálne hydroizolačné vrstvy strešného plášťa plochej strechy, poškodené a energetický náročnéinteriérové svietidla, poškodený a úsekovo nefunkčný dážďový odkvapový systém, kondenzačné plynové kotly vrátaneregulačnej jednotky tesne za hranicou životností s častými poruchovými stavmi a výpadkami. Bližšie informácie súuvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kleňany
Obstaranie 6 nájomných bytov v obci Kleňany   
Predmetom zákazky je "Obstaranie 6 nájomných bytov v obci Kleňany" vrátane technickej infraštruktúry. Záujmomverejného obstarávateľa je odkúpenie bytového alebo radového bytového domu so 6 bytovými jednotkami bežnéhoštandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru zo ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou technickou vybavenosťouna základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa §10 ods. 8 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a osociálnom bývaní v platnom znení. Ak bude ponúknutý bytový dom, požaduje sa 6 2i bytov. Ak bude ponúknutý radovýbytový dom, požaduje sa 6 2i bytov. Priemerná podlahová plocha bytov je od 58,00 do 60,00 m2. Požadujememinimalizovať pomer plochy spoločných priestorov k podlahovej ploche bytov v bytovom dome, ak bude ponúknutýbytový dom. V rámci navrhovaného projektu bytového domu alebo radového bytového domu požadujeme dodržaťpožiadavky zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a zákona č.150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení, hlavne v znení zákona č. 230/2019 Z.z.. Poukazujemehlavne na maximálnu možnú plochu bytovej jednotky, štandardné vybavenie bytových jednotiek, požiadaviek naenergetickú hospodárnosť budovy. Materiálové a technické prevedenie stavby požadujeme zosúladiť s normovýmipovinnosťami v rámci každej profesie tak, aby sa daný objekt dal právoplatne a legálne skolaudovať podľa platnýmnoriem a technických požiadaviek. Stavba môže byť montovaná ale aj kombinácia betón / murovaná konštrukcia.Jednotlivé prípojky na inžinierske siete požadujeme dimenzovať tak, aby kapacity jednotlivých médií vyhovovali kapacitepožadovaného počtu bytov. Spevnené plochy (areálová komunikácia, parkovacie miesta, chodníky) navrhnúť podľanormových a technických požiadaviek. Minimálny počet parkovacích miest je 6. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Vidiná
Obstaranie 12 nájomných bytov v obci Vidiná   
Predmetom zákazky je "Obstaranie 12 nájomných bytov v obci Vidiná" vrátane technickej infraštruktúry. Záujmomverejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu/domov s 12 bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúcipodmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou technickou vybavenosťou na základe zmluvy obudúcej kúpnej zmluve podľa §10 ods. 8 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vplatnom znení. Celkovo je v obytnom dome / domoch plánovaných 12 bytov na dvoch nadzemných podlažiach, z tohtopočtu je plánovaných 0 jednoizbových bytov, 6 dvojizbových bytov, 6 trojizbových bytov. Priemerná podlahová plochabytov je od 58,00 do 60,00 m2. Požadujeme minimalizovať pomer plochy spoločných priestorov k podlahovej plochebytov. V rámci navrhovaného projektu bytového domu požadujeme dodržať požiadavky zákona č. 443/2010 o dotáciáchna rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a zákona č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania vplatnom znení, hlavne v znení zákona č. 230/2020 Z.z.. Poukazujeme hlavne na maximálnu možnú plochu bytovejjednotky, štandardné vybavenie bytových jednotiek, požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy. Materiálové atechnické prevedenie stavby požadujeme zosúladiť s normovými povinnosťami v rámci každej profesie tak, aby sa danýobjekt dal právoplatne a legálne skolaudovať podľa platným noriem a technických požiadaviek. Stavba môže byťmontovaná ale aj kombinácia betón / murovaná konštrukcia. Jednotlivé prípojky na inžinierske siete požadujemedimenzovať tak, aby kapacity jednotlivých médií vyhovovali kapacite požadovaného počtu bytov. Spevnené plochy(areálová komunikácia, parkovacie miesta, chodníky) navrhnúť podľa normových a technických požiadaviek. Minimálnypočet parkovacích miest je 12. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie centrálnych informačných systémov CRŠ a CRZ   
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie anadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba satýka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školyposkytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypoužíva uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácieposkytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok,smerníc a dohôd medzi ministerstvami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Stredná odborná škola drevárska
Vypracovanie PD na realizáciu stavby (DRS) a uskutočnenie stavebných prác s názvom:Výmena opláštenia budovy Strednej odbornej školy drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a uskutočnenie stavebných prác s názvom - výmena opláštenia budovy Strednej odbornej školy drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17,960 01 Zvolen. Predmetom riešenia je projekt výmeny obvodového plášťa strednej školy drevárskej vo Zvolene.  Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohe č. 1., v prílohe č. 2 a v prílohe č. 3 týchto SP ( návrhzmluvy o dielo, neocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Hanušovce nad Topľou
Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou   
Predmetom riešenia je rekonštrukcia obnovy vnútorných priestorov MŠ Hanušovce nad Topľou za účelom zvýšenia kapacity MŠ a modernizácií priestorov škôlky. Materská škola sa nachádza v širšom centre mesta Hanušovce nad Topľou na ulici Budovateľská a je vedená pod súpisným číslom 428/4. Projekt pozostáva z častí (stavebných objektov) SO 01REKONŠTRUKCIA DETSKÝCH JASLÍ NA TRIEDU MŠ SO 02REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCICH TRIED MŠ Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Stredná odborná škola informačných technológií
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica   
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom dennevydaných jedál 800 ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednejodbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č. 30, Banská Bystrica ( ďalej len školy) s jeho súhlasom.Výdaj bude prostredníctvom čipov. V prípade potreby zabezpečiť celodenné stravovanie počas školských prázdnin aštátnych sviatkov podľa potrieb objednávateľa, zabezpečenie doplnkového predaja v bufete na SOŠ IT Tajovského 30,Banská Bystrica prostredníctvom hotovostnej platby, zabezpečenie občerstvenia, resp. stravovania s obsluhou prirôznych akciách organizovaných objednávateľom, napr. Deň učiteľov, pre účastníkov školení, porád, súťažíorganizovaných školou, Banskobystrickým samosprávnym krajom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK aostatnými organizáciami na základe objednávky objednávateľa a pod.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Obec Sirk
Rekonštrukcia kotolne z tuhého paliva na drevnú štiepku Základná škola Sirk   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekt Základnej školy.
Stavebné práce
Obec Sirk
Rekonštrukcia kotolne- Základná škola Sirk   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekt Základnej školy, ktorá sa nachádza v obci Sirk, k. ú. Sirk. Navrhovaná rekonštrukcia rieši zmenu zdroja tepla z pôvodnej uholnej kotolne na vykurovanie biomasou (drevenou štiepkou ). Umiestnenie kotolne je dané pôvodným riešením, ktoré sa upraví a to ponechaním pôvodnej kotolne s umiestnením nového kotla do pôvodných priestorov a zaústením do pôvodného komína. / dva prieduchy /. Zmena pôvodného zdroja tepla na biomasu / drevenú štiepku / vyžaduje aj vytvorenie skladu štiepky z bývalej uholne, ktorý bude zásobovaný cez násypku umiestnenú na spevnenej ploche, ktorá bude vybudovaná zo severnej strany školy pri obvodovej stenekotolne.Stavebné úpravy pozostávajú z opráv a stavebných prác na samotnej budove školy v časti kotolne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Stavebné práce
Mesto Svit
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie dvoch ZŠ v meste Svit, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na päť časí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť A Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit Časť A.1.Didaktické pomôcky ZŠ Mierová Časť A.2 Interiérové vybavenie- nábytok ZŠ Mierová Časť B Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Komenského vo Svite Časť B.1 Didaktické pomôcky ZŠ Komenského Časť B.2.Technické a technologické vybavenie IKT ZŠ Komenského Časť B.3 Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Komenského Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Turie
MŠ Turie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na novostavbe materskej školy v obci Turie. Materská škola bude dvojpodlažným objektom, ktorý bude situovaný na rovinatom pozemkom susediacom s areálom Základnej školy Turie. Stavebné práce sa budú realizovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok vydaného stavebného povolenia z júna 2019 (PD a stavebné povolenie - zmena stavby pred jej dokončením).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dolné Kočkovce
Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s obnovou materskej školy v obci Dolné Kočkovcepodľa vypracovaného projektu. Cieľom navrhnutých stavebných prác je znížiť energetickú náročnosť objektu (materskejškoly).   Opatrenia navrhnuté na zníženie energetickej náročnosti (zlepšenie energetickej efektívnosti) materskej školy - búracie práce,  - výmena okien, - zateplenie obvodového plášťa budovy,  - vonkajšie nátery a vysieťkovanie vonkajších časti objektu,  - rekonštrukcia zdravotechniky,  - rekonštrukcia ústredného vykurovania s príslušenstvom,  - rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov a osvetlenia,  - rekonštrukcia bleskozvodov na novej fasáde.  1/6  Stavebné práce sa členia na a) architektonicko-stavebné riešenie,  b) zdravotechnická inštalácia, c) vykurovanie, d) umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody,  e) bleskozvod.   Materská škola je dvojpodlažným objektom, ktorý je zastrešený plochou strechou. Vstup do objektu je bezbariérový.   Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie