Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania škola zobrazujem 115 z 746 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trenčiansky samosprávny kraj
Hornonitrianske centrum vzdelania: Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno
Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia dielní   
Časť č.1 CNC sústruh _ 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č.2 CNC obrábacie centrum _ 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č.3 Hrotový sústruh _ 6ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3). Časť č.4 Hrotový sústruh - malý _ 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4). Časť č.5 Pracovný dielenský stôl_CNC _ 20ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5). Časť č.6 Pracovný dielenský stôl_ZD _ 16 ks  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6). Časť č.7 Stolová Vŕtačka _ 2ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.7). Časť č.8 Zverák _ 16ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.8). 1/7
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Obec Jarok
„Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“   
 Predmetná budova ZŠ s MŠ so súpisným číslom 133 je situovaná v zastavanom území obce Jarok, katastrálne územieJarok (822 248), na ulici Školská 16, na pozemku s parcelným číslom 907/10, parcela registra C, výmera parcely 662m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, druh stavby Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo LV1. Na predmetnom pozemku je existujúci objekt Základná škola s materskou školou, v blízkosti miestnej spevnenejkomunikácie. Objekt sa nachádza na mierne svahovitom teréne a je napojený na všetky potrebné inžinierske siete. Jarokje obec na Slovensku, v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, leží v nadmorskej výške 151m, s počtom obyvateľov 1 947.
Stavebné práce
Stredná odborná škola záhradnícka
„Rekonštrukcia a zateplenie strechy Strednej odbornej záhradníckej školy, Brezová ulica č.2, 921 01 Piešťany“   
Riešená stavba je delená na stavebné objekty nasledovne SO 01 BLOK C, D1 SO 02 BLOK E SO 03 BLOK F, D2 SO 04 BLOK G Stavebné a architektonické riešenie  V súčasnosti je podkrovie v stave, že je nutná rekonštrukcia - sanácia strešného plášťa z asfaltových šindľov, vyriešeniezateplenia stavby a prehrievania priestorov v letných mesiacoch. Po cca 20 rokoch užívania krytina dožíva, klampiarskepráce je nutné sanovať zatekanie, v zimnom období je problém podkrovie vykúriť a v letnom sú najmä výukovépriestory extrémne prehrievané. Projektová dokumentácia uvažuje v rámci rekonštrukcie s odstránením asfaltovýchšindľov, ošetrením záklopu a doplnením novej tepelnej izolácie a novej plechovej krytiny tak, aby boli zásadne zlepšenésúčasné prevádzkové podmienky. Navrhovaným riešením nedochádza k zásahom do nosných konštrukcií ako ani kzmenám konštrukcii zabezpečujúcich požiarnu odolnosť strešného plášťa.
Stavebné práce
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu   
AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu Úprava objektu SO 101 Lesná škola pre účely lesnej pedagogiky sa týka budovy umiestnenej na p.č. 347/1 (zastavaná plocha a nádvoria), obj. SO 401 Úpravy priestranstva, t.j. prislúchajúcich spevnených plôch, terénnej rampy a pod., ako aj trasovanie inžinierskych sietí a rozvodov sú realizované na p.č. 347/2, vo vlastníctve investora, v katastrálnom území Topoľčianky. Je to trojpodlažný, čiastočne podpivničený objekt s nevyužívaným podkrovím, tvaru vykrojeného obdĺžnika pôdorysných rozmerov 13,30 m x 24,85 m. Objekt bol v minulosti využívaný ako kancelárske priestory a služobný byt lesného závodu v Topolčiankach . V súčasnosti je vyše dvadsať rokov nevyužívaný a značne chátra. Hlavným cieľom projektu je realizácia stavebných úprav pre účely výučby lesnej pedagogiky, s príslušným zázemím pre ubytovanie astravovanie formou cca týždňových pobytov ako aj celková modernizácie technického vybavenia budovy v rozsahuhĺbkovej obnovy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
„Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov“   
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu aumeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každéhoklavíra je obal. Predmetom zákazky je aj hradenie dopravných nákladov na výber klavíru u výrobcov s možnosťouvýberu z 3-5 rovnakých modelov.  Nástroje musia byť dodané podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetuzákazky, v povrchovej úprave čierne s vyrovnaným vysokým leskom.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu, aplynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Žabokreky
Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky - stavebné úpravy   
Stavebné práce na materskej škole ktorá sa nachádza v Žabokrekoch pod súp.č.166 , v obci Žabokreky. Areál materskejškoly sa nachádza na parcelách č. 66/10,13,16, budovy materskej školy majú parcelné číslo 66/13. Modernizácia aprestavba areálu a budov Materskej školy - stavebné úpravy rieši nasledovné stavebné objekty SO-01 Materská školaPavilón A, učebne (dvojpodlažný objekt), SO-02 Materská škola Pavilón B, knižnica (jednopodlažný objekt), SO-03Materská škola Pavilón C, hospodárska budova (jednopodlažný objekt). Bližšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Škola istoty a nádeje
Prestavba objektu školy a rekonštrukcia internátu, Očová   
Predmetom zákazky je prestavba objektu školy a rekonštrukcia internátu, Očová. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti (B) Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce
Spojená škola
Motorová nafta   
Motorová nafta
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Stredná odborná škola obchodu a služieb
IKT vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení a softvéru určených na výučbu a podporu výučby študentov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Obec Chľaba
Zateplenie obecných budov v Chľabe 2017   
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovyobecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný,čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála s príslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sanachádzajú kancelárie a príslušenstvo pre Obecný úrad. Pod javiskom je zapustený suterén s miestnosťou preúčinkujúcich. Strecha je plochá. Murivo je z tehál plných pálených. Zastavaná plocha 554 m2, obstavaný priestor 3.463m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha. V jestvujúcej kotolni bude urobenárekonštrukcia pozostávajúca z výmeny jestvujúcich dvoch kotlov na kotol pre tuhé palivo. Materská škola - Objekt je v tvare písmena U, jednopodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou. Zastavanáplocha 509 m2, obstavaný priestor 2.445 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Stredná odborná škola
Vybavenie učební digitálnymi pomôckami a technikou   
Učebné pomôcky, výučbové panely s komunikačnou a ovládacou technikou so zaškolením pre učebňu autoelektroniky + Softvér, vybavenie učebne elektroniky a elektrotechniky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je prílohou SP.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Výbava cukrárskej dielne   
Časť č.1 Elektrospotrebiče  Časť č.2 Pekárske stroje Časť č.3 Nerezové vybavenie Časť č.4 Príslušenstvo k robotom  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1, č.2.2, č.2.3 a č.2.4).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Mesto Nitra
Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra   
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok rozčlenený na stavebné objekty takto SO-01 Prestavba a prístavba objektu; SO-02 Asanácia; SO-03 Spevnené plochy a komunikácie;SO-05 Vodovodná prípojka avonkajší vodovod; SO-06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia kanalizácia; SO-07 Preložka STL plynovej prípojky a vonkajšíNTL rozvod; SO-08 NN elektrická prípojka; SO-09 Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie