Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania škola zobrazujem 115 z 922 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Vybavenie školských dielní pre odborný výcvik   
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok na modernizáciu technického vybavenia školy pre odborný výcvik.Učebné pomôcky sú rozdelené do skupín A. Meranie a diagnostika B. Ručné elektrické náradie C. Strojové spracovanie kovov D. Príslušenstvo zariadení na strojové spracovanie kovov E. Vybavenie dielne na montáž a demontáž F. Vybavenie stolárskej dielne G. Diagnostika spaľovacieho motora
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Modernizácia strojárskej dielne   
Nákup zariadení pre modernizáciu praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o takétovybavenie strojárskej dielne 1.CNC vertikálne obrábacie centrum -1 ks 2.Frézovačka 6 ks 3.Príslušenstvo k frézovačkám 1 sada 4.Sústruh 6 ks 5.Príslušenstvo k sústruhom - 1 sada
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Žilinský samosprávny kraj
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň   
Rekonštrukcia objektu stravovne a telocvične a objektu laboratórií so spojovacou chodbou, ktoré sú súčasťou areálu Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín. Predmet zákazky je rozdelený na časti časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - stravovňa a telocvičňa (zateplenie strešného a obvodového plášťa, výmena okien, úprava domčeka VZT na streche, výmena a doplnenie oceľových rebríkov, úprava dlažby v átriu, úprava odkvapového chodníka), časť 2 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - laboratória a spojovacia chodba (zateplenie strešného plášťa laboratória, nový odkvapový systém laboratória, nadmurovanie ventilačnej šachty spojovacej chodby, zateplenie strešného plášťa spojovacej chodby, nový odkvapový systém spojovacej chodby, výmenaokien spojovacej chodby).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách pre školský rok 2019/2020   
Predmet plnenia pozostáva z technického zabezpečenia národnych testovaní na základnych školách pre školsky rok 2019/2020
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Obec Košťany nad Turcom
MATERSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY NAD TURCOM   
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delená na dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už v havarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území na pozemku p.č. 1/7, záhrada, výmera 1614 m2. Parcela je prístupná z verejnej komunikácie, vedenej zo severozápadnej strany objektu. Parcela nie je zaťažená vecnými bremenami. V tesnej blízkostisa nachádzajú rodinné domy, zdravotné stredisko, budova starej materskej škôlky, skladové priestory (haly). Predmetnástavba bude napojená na vodu pomocou novovybudovanej prípojky rúrou HDPE D 32, ktorá bude slúžiť len pre účelyzásobovania pitnou vodou, ďalej bude napojená na splaškovú kanalizáciu, NN napäťovú sústavu a plynovod. Dažďovévody budú vyriešené odvodom v rámci pozemku investora a to pomocou vsakov. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Jarok
„Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“   
Predmetná budova ZŠ s MŠ so súpisným číslom 133 je situovaná v zastavanom území obce Jarok, katastrálne územie Jarok (822 248), na ulici Školská 16, na pozemku s parcelným číslom 907/10, parcela registra C, výmera parcely 662 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, druh stavby Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo LV 1. Na predmetnom pozemku je existujúci objekt Základná škola s materskou školou, v blízkosti miestnej spevnenej komunikácie. Objekt sa nachádza na mierne svahovitom teréne a je napojený na všetky potrebné inžinierske siete. Jarokje obec na Slovensku, v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, leží v nadmorskej výške 151m, s počtom obyvateľov 1 947.
Stavebné práce
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Zateplenie školského internátu   
Existujúca budova internátu má päť nadzemných podlaží.Budova internátu nadväzuje na ostatné objekty školy. Hlavný vstup do objektu je orientovaný z východnej strany stavby, z Volgogradskej ulice. Parkovanie je riešené pri objekte v rámci areálu, v na to vyhradených plochách. Pre zníženie energetickej náročnosti objektu bolo navrhnuté zateplenie východnej fasády objektu. Zateplenie obvodových stien objektu bolo navrhnuté kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, resp. v oblasti sokla soklovou izolačnou doskou. Pôvodné parapety sa z dôvodu zateplenia objektu nahradia novými. Taktiež bude potrebná demontáž a výmena všetkých existujúcich klampiarskych prvkov a prvkov oplechovania, súvisiacich so zateplením objektu.....Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky a obsah priloženej doplňujúcej dokumentácie, ktorá tvorí prílohy súťažných podkladov.
Stavebné práce
AUSYS s.r.o.
Hardvérový a softwarový balík pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, periférií rozvádzačov a pre diagnostiku porúch riadiacich systémov   
Dodanie HW a SW balíka pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, ako aj samotných perifériírozvádzačov a hardvérového a softwarového balík pre diagnostiku porúch riadiacich systémov. Predmetné tovary súbežne dostupné na trhu a často využívané v elektrických dielňach, školách, laboratóriách ako aj vo firmách venujúcim savýrobe priemyselných rozvádzačov. Tieto meracie majú byť dodané v profesionálnom vyhotovení. Meranie veličín buderealizované pri výrobe alebo po uvedení do prevádzky a bude slúžiť na skontrolovanie elektrických a fyzikálnych veličinyvyrobených rozvádzačov. Predmetné tovary nebudú nasadzované v sťažených podmienkach, taktiež nie sú určené navýskumné práce. Obstarávané zariadenia však dosahujú vyššie parametre ako amatérsky používané komponenty.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Obec Košťany nad Turcom
MATERSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY NAD TURCOM   
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delená na dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už v havarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území na pozemku p.č. 1/7, záhrada, výmera 1614 m2. Parcela je prístupná z verejnej komunikácie, vedenej zo severozápadnej strany objektu. Parcela nie je zaťažená vecnými bremenami. V tesnej blízkostisa nachádzajú rodinné domy, zdravotné stredisko, budova starej materskej škôlky, skladové priestory (haly). Predmetnástavba bude napojená na vodu pomocou novovybudovanej prípojky rúrou HDPE D 32, ktorá bude slúžiť len pre účelyzásobovania pitnou vodou, ďalej bude napojená na splaškovú kanalizáciu, NN napäťovú sústavu a plynovod. Dažďovévody budú vyriešené odvodom v rámci pozemku investora a to pomocou vsakov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Humenné
Materská škola v osade Podskalka   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na materskej škole, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré súsúčasťou súťažných podkladov.  Objektová skladba predmetu zákazky je  SO 01 Vlastný objekt SO 02 Kanalizačná prípojka tlaková Stavebné úpravy
Stavebné práce
Obec Radnovce
Materská škola   
Predmetom zákazky je výstavba budovy materskej školy v obci Radnovce. Stavba sa delí na nasledujúce stavebnéobjekty  Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty  SO-01 Vlastný objekt SO-02 Vonkajší vodovod a požiarna nádrž  SO-03 Vonkajšia kanalizácia a žumpa  SO-04 Elektrická prípojka SO-05 Vonkajšie priestory a oplotenie  a vyhotovenie realizačného projektu stavby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ – ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ   
ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCHVÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCHVÝPLNÍ - podľa projektu stavby a výkazu výmer. Stavba je v členení  SO-01 - Hlavný objekt SO-01.1 Bleskozvod SO-02 Dielňa odbornej výchovy SO-02.1 - Bleskozvod SO-03 Malá dielňa odbornej výchovy SO-02.2 - Bleskozvod
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM v Dunajskej Strede   
Zákazka rieši obnovu technologických zariadení školského bazéna, umelého vetrania v plavárni a v posilňovni,elektroinštaláciu pre plaváreň, MaR a elektroinštaláciu NN v rozsahu potrebnom pre napojenie technologických zariadeníbazéna na systém riadenia v Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským -Vidékfejlesztési Szakközépiskola. V rámci rekonštrukcie budovy krytej plavárne budú vymenené všetky vonkajšie okná a dvere za plastové s izolačnýmtrojsklom. Vymenené budú aj vonkajšie a vnútorné parapety. Tepelná izolácia obvodových múrov a plochej strechy buderiešená v ďalšej etape rekonštrukcie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Kolesový traktor   
Predmetom zákazky je uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie jedného kolesového traktora na skvalitnenie vzdelávaciehoprocesu. Podrobná technická špecifikácia s požadovanými hodnotami tvorí prílohu.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Príslušenstvo na kolesový traktor   
Predmetom zákazky je uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie príslušenstva na kolesový traktor - 1 ks nesený pluh a 1 ksrotavátor vrátane dopravy na miesto plnenia. Podrobná špecifikácia s požadovanými parametrami tvorí prílohu
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Príslušenstvo ťahačov/traktorov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie