Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania škola zobrazujem 115 z 978 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Košťany nad Turcom
MATERSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY NAD TURCOM   
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delená na dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už v havarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území na pozemku p.č. 1/7, záhrada, výmera 1614 m2. Parcela je prístupná z verejnej komunikácie, vedenej zo severozápadnej strany objektu. Parcela nie je zaťažená vecnými bremenami. V tesnej blízkostisa nachádzajú rodinné domy, zdravotné stredisko, budova starej materskej škôlky, skladové priestory (haly). Predmetnástavba bude napojená na vodu pomocou novovybudovanej prípojky rúrou HDPE D 32, ktorá bude slúžiť len preúčelyzásobovania pitnou vodou, ďalej bude napojená na splaškovú kanalizáciu, NN napäťovú sústavu a plynovod.Dažďové vody budú vyriešené odvodom v rámci pozemku investora a to pomocou vsakov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola informačných technológií
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok   
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základná škola Jozefa Urbana
Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky   
Predmetom stavebných úprav je odstránenie havarijného stavu kanalizácie a priľahlých konštrukcií priečok, podláh ainých doplnkový častí stavby v priestore bezprostredne v kontakte s kanalizáciou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ – ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ   
ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCHVÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ - podľaprojektu stavby a výkazu výmer. Stavba je v členení  SO-01 - Hlavný objekt SO-01.1 Bleskozvod SO-02 Dielňa odbornej výchovy SO-02.1 - Bleskozvod SO-03 Malá dielňa odbornej výchovy SO-02.2 - Bleskozvod
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Zariadenia pre stolársku a autodielňu   
Časť č. 1 Zariadenie na výmenu oleja1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1).  Časť č. 2 Valcový tester bŕzd a tlmičov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2).  Časť č. 3 Formátovacia píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo   
Časť č.1 CNC frézovací stroj stolárska dielňa Časť č.2 Diagnostické a strojové vybavenie autodielne Časť č.3 Vybavenie strojárskych dielní H1 Časť č.4 Vybavenie dielní odborného výcviku Časť č.5 Strojové vybavenie a príslušenstvo strojárskych dielní Časť č.6 Pracovisko na výrobu DPS Časť č.7 Strojové vybavenie a príslušenstvo pre stolársku dielňu Časť č.8 Zváracie invertory s príslušenstvom  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1; č.2.2; č. 2.3, č.2.4; č.2.5; č.2.6; č.2.7 a2.8)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika   
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského vKošiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rekonštrukcia - zateplenie budovy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia a zateplenie budovy Strednej odbornej školyobchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá je rozdelená na 6 ucelených častí a bude pozostávať z 2(dvoch) etáp  I. etapa - 1. etapa sa bude realizovať v roku 2019 a pozostáva z 2 častí časť 3 Učebne a časť 6 Telocvičňa.   II. etapa - 2. etapa sa bude realizovať v prípade pridelenia finančných prostriedkov verejnému obstarávateľovi v roku2020 a pozostáva zo 4 častí časť 1 Technický pavilón, časť 2 Zadný vstup a schodisko, časť 4 Učebne a vedenie školy ačasť 5 Učebne a hlavný vstup.  Etapy a jednotlivé ich časti sú vymedzené rozpočtami (výkazmi výmer).   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP a v ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika   
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského vKošiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dvečasti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Obec Žabokreky
Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky - stavebné úpravy.   
Stavebné práce na materskej škole ktorá sa nachádza v Žabokrekoch pod súp.č.166 , v obci Žabokreky. Areál materskejškoly sa nachádza na parcelách č. 66/10,13,16, budovy materskej školy majú parcelné číslo 66/13. Modernizácia aprestavba areálu a budov Materskej školy - stavebné úpravy rieši nasledovné stavebné objekty SO-01 Materská školaPavilón A, učebne (dvojpodlažný objekt), SO-02 Materská škola Pavilón B, knižnica (jednopodlažný objekt), SO-03Materská škola Pavilón C, hospodárska budova (jednopodlažný objekt). Bližšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie centrálnych informačných systémov CRŠ a CRZ   
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie anadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba satýka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školyposkytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypoužíva uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácieposkytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok,smerníc a dohôd medzi ministerstvami. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Žilinský samosprávny kraj
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš - Stavebné úpravy školy – I. a II. Etapa   
Predmetom zákazky ,,Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy školy I. a II. Etapa sú stavebné úpravy všetkých školských objektov okrem telocvične v areáli Strednej zdravotníckej školy, Vrbická 632, 032 01,Liptovský Mikuláš, parc. č. 757/1, 749/1, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Stavebné práce
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠKOLY, GREŠÁKOVÁ UL   
Predmetom zákazky je realizácia stavby REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠKOLY, GREŠÁKOVÁ UL ", ktorá rieši zlepšenietepelno-izolačných vlastností budovy
Stavebné práce
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
Vybavenie odbornej učebne SOŠ Príbeník   
Predmetom tejto zákazky je vybavenie odbornej učebne pre Strednú odbornú školu Szakközépiskola Pribeník. Predmetzákazky je rozdelený na 5 samostatných časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti, štyričasti, alebo na všetkých päť časti predmetu zákazky
Priemyselné mechanizmy
Obec Turie
MŠ Turie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na novostavbe materskej školy v obci Turie.  Materská škola bude dvojpodlažným objektom, ktorý bude situovaný na rovinatom pozemkom susediacom s areálomZákladnej školy Turie. Stavebné práce sa budú realizovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienokvydaného stavebného povolenia z júna 2019 (PD a stavebné povolenie - zmena stavby pred jej dokončením).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie