Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania škola zobrazujem 115 z 848 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
PATRIA - reedícia učebníc   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročnevzhľadom na ich pracovný charakter od vydavateľstva PATRIA I., spol. s .r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SSV - reedícia učebníc   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročnevzhľadom na ich pracovný charakter od vydavateľstva Spolok sv, Vojtecha - Vojtech, spol. s r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
TERRA - reedícia učebníc   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročne odvydavateľstva Terra vydavateľstvo, s. r. o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Vytvorenie moderného centra odborného vzdelávania pre odbory murár a stavebná výroba pri SOŠOS v Rimavskej Sobote   
Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia objektu dielne a garáže pri prevádzke školy Junior komplex,nachádzajúci sa na Železničnej ulici 703 v Rimavskej Sobote. Ide o rekonštrukciu povrchov a podláh, vedení, izoláciuproti vode aj tepelnú izoláciu, inštalácie vodovodu, kanalizácie, zriadenie sociálnych miestností, inštaláciu kúrenia,tesárske a klampiarske konštrukcie, montáž elektro silnoprúdu aj slaboprúdu, prípojky na inžinierske siete. Plánuje sa pribude vybudovanie väčšieho prístrešku pre výuku v exteriéri. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované vprílohách výzvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
„Stavebné úpravy okien a vstupných dverí v športovej časti školy“ – Spojená škola Šaľa   
Stavebné úpravy sa budú realizovať na súbore navzájom prepojených častí stavby- športová časť.  Stavba Spojenej školy je realizovaná ako komplex vzájomne prepojených budov resp. pavilónov postavených cca v 70 -80 rokoch 20. storočia.  Jedná sa o jednopodlažné a viacpodlažné stavby s plochou strechou. Systém je riešený ako stenový viac trakt.  S nosnými železobetónovými stĺpmi, stropmi a vencami, prievlakmi. Murovanými obvodový stenami a vnútornýminosnými a nenosnými stenami. Jednotlivé časti stavby sú založené na základových pásoch a pätkách. Návrh rieši iba zrealizovanie výmeny jestvujúcich výplní otvorov za nové plastové. Účelom je teda zlepšenie tepelno -technických vlastností výplní otvorov. Existujúce výplňové konštrukcie otvorov nezodpovedajú súčasným normovýmpožiadavkám. Cieľom je zabezpečiť zvýšenie ich tepelnotechnickej kvality zlepšiť hodnoty tepelných odporov a súčiniteleprechodu tepla. Výmenou sa zvýši technická kvalita objektu (úspora energie), jej životnosť, zvyšujú estetickú hodnotustavby, znižuje hlučnosť v interiéri a uľahčuje údržbu. Navrhované nové exteriérové výplne otvorov sa budú riešiť ako plastové, farba biela. Zasklené vákuovým izolačnýmtrojskom U = 0,6 max 0,8 W/m-2K-1 s požadovaným 5-komorovým rámom (cieľová odporúčaná hodnota UW,r2 preverejné budovy po roku 2018 a ostatné po roku 2020 je 0,6 W/(m2.K) podľa STN 73 0540-22012/ Z12016 Tepelnáochrana budov).  V rámci stavebných úprav sa vykonajú nasledovné práce -demontáž okien a vstupných dverí  -vybúranie rámov okien a vstupných dverí -likvidácia okien a dverí, separovanie, uloženie na skládku -dodávka a montáž plastových okien a vstupných dverí  1/4 -dodávka a montáž vonkajších a vnútorných parapetov -murárske opravy okolo okien a vstupných dverí -vymaľovanie ostení  Stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.  Stavebné úpravy neprodukujú žiadne nebezpečné látky. Komunálny odpad vznikajúci v objekte bude zhromažďovaný vsmetných nádobách a odvážaný v rámci komunálneho odpadu. Odpady z výstavby budú zneškodnené v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Doklady o odovzdaní odpadovbudú predložené pri odovzdaní a prevzatí stavby.  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B. 1 Opis predmetu obstarávania, v podkladovejdokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Žabokreky
Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky - stavebné úpravy.   
Stavebné práce na materskej škole ktorá sa nachádza v Žabokrekoch pod súp.č.166 , v obci Žabokreky. Areál materskejškoly sa nachádza na parcelách č. 66/10,13,16, budovy materskej školy majú parcelné číslo 66/13. Modernizácia aprestavba areálu a budov Materskej školy - stavebné úpravy rieši nasledovné stavebné objekty SO-01 Materská školaPavilón A, učebne (dvojpodlažný objekt), SO-02 Materská škola Pavilón B, knižnica (jednopodlažný objekt), SO-03Materská škola Pavilón C, hospodárska budova (jednopodlažný objekt). Bližšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Spojená škola Bijacovce
Dopravná technika – lesný kolesový traktor pre Spojenú školu Bijacovce 1   
Predmet obstarávania je určený pre úväzkové približovanie dreva metódou zberného lana, na bezúväzkové približovaniedreva s hydraulickou rukou s drapákom, na nahŕňanie kmeňov na hromady do výšky 1,5 m a ich začeľovanie radlicou,ktorá sa môže použiť aj na zemné práce menšieho rozsahu v ľahko rozpojiteľných zeminách. Na ťahanie vývoznýchvozíkov do hmotnosti 10 ton. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SPN - reedícia učebníc II   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročnevzhľadom na ich pracovný charakter od vydavateľstva Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
VKÚ - reedícia učebníc   
Predmetom zákazky bude dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročne odvydavateľstva VKÚ, a. s.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SPN - reedícia učebníc   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročnevzhľadom na ich pracovný charakter od vydavateľstva Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Mesto Šahy
  
Hlavným cieľom projektu je zriadenie a vybavenie odborných učební pre skvalitnene výchovno-vzdelávacieho procesu nazákladných školách.  Predmet zákazky bude víťazným uchádzačom dodaný nasledovne  Časť 1 Technické a technologické vybavenie - IKT  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy  Časť 2 Učebné pomôcky a zariadenia  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy  Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy   1/8 Obsahom projektu bude zabezpečenie vyhovujúcich priestorových podmienok pre odborné učebne, obnova didaktickýchprostriedkov a zabezpečenie učebných pomôcok, demonštračných súprav a súprav pre žiakov, ktoré budú nápomocnéna realizáciu praktických aktivít jednotlivcov prípadne skupín.  Vybudovaním nových kvalitnejších a modernejších priestorov špecializovaných učební pre odborné vzdelávanie v ZŠ je vsúlade s globálnym cieľom IROP Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejnýchslužieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miesta obcí.  Zároveň projektový zámer prispieva k plneniu priorít Stratégie podpory IROP, predovšetkým k udržateľnému ainkluzívnemu rastu -rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území a -rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni akopredpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia efektívneho audržateľného poskytovania verejných služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne.  Súčasťou príslušnej časti zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky doprava na miesto určenia záruka a záručný servis po dobu 24 mesiacov zaškolenie obslužného personálu
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ORBIS - reedícia učebníc   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročnevzhľadom na ich pracovný charakter od vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Spojená škola
MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO PARKU STROJÁRSKYCH PROFESIÍ   
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 1 1ks b) Zváračky 2 1ks c) Zváračky 3 3ks d) Simulátor zvárania 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d).  Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom 1ks b) CNC fréza s príslušenstvom 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2a a 2.2b).  Časť č.3 Školské CNC stroje a) Školský CNC sústruh s príslušenstvom 3ks b) Školská CNC fréza s príslušenstvom 3ks c) Softvér - multilicencia sústruh 1ks d) Softvér - multilicencia fréza 1ks e) Softvér - multilicencia 3 1ks  1/7 f) Riadiaci počítač pre programovanie CNC strojov s monitorom 11ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3a; 2.3b; 2.3c; 2.3d; 2.3e; 2.3f).  Časť č.4 Klasické obrábacie stroje/vŕtanie a brúsenie a) Vŕtacie zariadenie 1ks b) Brúska s príslušenstvom 1 1ks c) Brúska s príslušenstvom 2 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4a; 2.4b; 2.4c).  Časť č.5 Klasické obrábacie stroje/sústruženie a frézovanie a) Sústruh s pracovným panelom 2ks b) Fréza s pracovným panelom 2ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5a a 2.5b).  Časť č.6 Manuálne obrábacie stroje a) Ručná ohýbačka 1ks b) Zakružovačka plechov 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6a a 2.6b).  Časť č.7 Meracie prístroje a) 3D merací prístroj 1ks b) Drsnomer 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.7a a 2.7b).  Časť č.8 Výukové moduly pre elektroniku 1 súbor Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.8).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Trenčiansky samosprávny kraj
„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“ - stavebné práce   
Predmetom zákazky je komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Strednej športovejškoly Trenčín. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Cakov
Materská škola Cakov (VO2)   
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Cakov v zmysle súťažných podkladov.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie