Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania škola zobrazujem 115 z 796 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Chľaba
2019 Zateplenie obecných budov   
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovyobecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála spríslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sa nachádzajú kancelárie a príslušenstvo pre Obecný úrad. Podjaviskom je zapustený suterén s miestnosťou pre účinkujúcich. Strecha je plochá. Murivo je z tehál plných pálených. Zastavaná plocha 554 m2, obstavaný priestor 3.463 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha. V jestvujúcej kotolni bude urobená rekonštrukcia pozostávajúca z výmeny jestvujúcich dvoch kotlov na kotol pre tuhé palivo. Materská škola - Objekt je v tvare písmena U, jednopodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou. Zastavanáplocha 509 m2, obstavaný priestor 2.445 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Stredná odborná škola informačných technológií
Modernizácia zdroja tepla a vyregulovanie rozvodov tepla SOŠ informačných technológií   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia tepelného hospodárstva. Predmetom technickéhoriešenia stavby je rekonštrukcia jestvujúceho centrálneho zdroja tepla nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne, ďalejvyregulovanie rozvodov tepla, termostatizácia vykurovacích telies v jednotlivých objektoch napojených na jestvujúciteplovod a výmena zmiešavacích uzlov vybraných objektov. Riešenie rekonštrukcie tepelného hospodárstva jespracované v jestvujúcoem realizačnom projekte (príloha č. 2 SP), kde sú navrhnuté kondenzačné kotle pre zníženiespotreby zemného plynu ako aj emisií. Pre jednotlivé objekty bude ponechaný jestvujúci teplovodný vykurovací systém.V rámci prác budú realizované aj demontážne práce na jestvujúcej technológii kotolne, zmiešavacích uzloch vjednotlivých objektoch a časti stavebných prvkov. Ďalej bude zrekonštruovaná plynová regulačná stanica vrátanerozvodu plynu do kotolne. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
Učebné pomôcky – CNC stroje   
Učebné pomôcky CNC stroje v rámci projektu Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nadTopľou na praktickom vyučovaní. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
„Zariadenie na vybavenie odbornej učebne a dielne“   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení pre naplnenie stanovených cieľov v rámci realizácie projektuspolufinancovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu. 1.Predmetom verejného obstarávania je obstaranie 10 pracovísk - žiackych klientskych staníc spolu s monitorom,klávesnicou a myšou a 1 učiteľské pracovisko 1.1- 11 pracovísk 1.2- Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému na monitore PC (multilicenciapre 11 užívateľov) Špecifikácia 1.2 - Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému na monitore PC(multilicencia pre 11 užívateľov) Softvér musí umožniť zobrazenie na monitore v obrazovom formáte 169 Full-HD funkčných kláves špecifických pre danýriadiaci systém a strojovú klávesnicu softvérov na vyučovanie programovania CNC strojov. Softvérové klávesy musiazobrazovať funkčné klávesy aspoň troch riadiacich systémov CNC strojov od výrobcov SIEMENS, FANUC a HEIDENHAIN.Rozličné pracovné režimy stroja, riadiaceho systému a rýchly prístup k jednotlivým funkciám musia byť prepínanépomocou registračných kariet. Klávesy a otočné ovládače musia byť ovládané pomocou myši. Ak je k dispozícii dotykovýmonitor musí byť možné klávesy a ovládače spínať priamo dotykom na obrazovke. Požadujeme single licenciu presústruženie/frézovanie, ktorú bude možné inštalovať na jedno PC a bude chránená hardvérovým kľúčom na báze USB.Požadujeme kompatibilitu so softvérom na vyučovanie programovania CNC strojov. 2.Softvéry 2.1Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNC 1/5 frézovanie 2.2Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC, multilicencia pre CNC frézovanie. 2.3Softvér na 3D simuláciu programov pre CNC stroje v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNCfrézovanie. Špecifikácia softvéru 2.1 Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC zabezpečuje interaktívne zobrazovanie modelovsúčiastok. Softvér svojimi funkciami musí zodpovedať originálnemu riadeniu. Detailné zobrazenie funkcií a pracovnéhoprostredia musí obsahovať všetky oblasti originálneho riadiaceho systému, ktoré sú relevantné pre vzdelávanie. Špecifikácia softvéru 2.2 Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC. Softvér svojimi funkciami musí zodpovedaťoriginálnemu riadeniu. Detailné zobrazenie funkcií a pracovného prostredia musí obsahovať všetky oblasti originálnehoriadiaceho systému, ktoré sú relevantné pre vzdelávanie. Špecifikácia softvéru 2.3   Softvér na 3D simuláciu programov pre CNC stroje v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNCfrézovanie. Softvér musí poskytovať 3D simuláciu pre sústruženie a frézovanie, ktorá musí byť kompatibilná ako vnorený softvér ksoftvéru na vyučovanie programovania CNC strojov. Zobrazenie v 3D simulátore musí rozširovať priemyselný štandard.Nástroje, priestor obrábania, upínače (skľučovadlo, koník, zverák) a proces obrábania musia byť veľmi realistické.Simulátor musí poskytovať zobrazenie sekcií, rôznych pohľadov, zmeny mierky, zobrazenie nástrojov v plnom alebočiarovom prevedení. 3D softvér musí disponovať knižnicou nástrojov a pomocnou aplikáciou umožňujúcou modifikácieexistujúcich nástrojov a tvorbu vlastných nástrojov. 3D softvér musí kontrolovať naprogramované dráhy nástrojov avarovať pred kolíziou s upínačmi a obrokom. Ak vznikne nebezpečenstvo kolízie 3D softvér musí poskytnúť výstrahu vdostatočnom predstihu. Požadujeme multilicenciu pre sústruženie/frézovanie, ktorú bude možné neobmedzeneinštalovať v rámci školy a odborného výcviku. Požadujeme kompatibilitu so softvérom na vyučovanie programovania CNC strojov. 3.CNC sústruh s príslušenstvom pre vyučovanie pokročilého programovania CNC sústruhov Počítačom riadený CNC sústruh Projektu Industrie 4.0 bude využívaný pri výučbe odborných predmetovelektrotechnických, strojárskych a odborného výcviku.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy – Košice   
Predmetná projektová dokumentácia rieši celkovú obnovu budovy Spojenej školy v Košiciach so sídlom Opatovská cesta101, 040 01 Košice za účelom zníženia jej energetickej náročnosti. Jestvujúca budova je umiestnená v intraviláne mestaKošice. Budova pozostáva celkovo z piatich pavilónov vzájomne spojených do jedného celku spojovacou chodbou (t.j. 3vyučovacie pavilóny, administratívny pavilón a hospodárska budova), celkový vykurovaný objem budovy je 14 880,51m3. Budova je obslužne napojená na miestnu komunikáciu a na všetky inžinierske siete. Budova Spojenej školydisponuje vlastným odberným miestom na elektrinu a zemný plyn, budova je priamo zásobovaná teplom (CZT). Nosnýsystém objektu je montovaný žb. skelet revidovaný Priemstav.
Stavebné práce
Mesto Nitra
Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra (II.)   
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok pozostávajúci z búracích prác, dodávky a montáže výplní otvorov interiérových dverí, exteriérovej zasklenej steny, nových rozvodov inštalácií, vybudovania nového exteriérového schodiska, demontáži nefunkčného existujúceho výťahu a jeho výmene za nový výťah, výmeny výplňových otvorov, odfrézovanie starých spevnených asfaltových plôch a vybudovanie nových spevnených asfaltových plôch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Rozšírenie kapacity Materskej škôlky Karpatská 3, Banská Bystrica - stavebné práce   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách budov pre materskú školu Materská školaKarpatská 3, Banská Bystrica, súpisné číslo 6571, ktorá stojí na parc. č. C KN 2537/63 a 2537/64, k. ú. Sásovázapísanej na LV č. 1000, v rámci Projektu Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica, výsledkomktorých sú stavebné úpravy súvisiace s rozširovaním kapacity materskej školy, realizované v objekte C.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
SP Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách budov pre materskú školu Materská školaStrážovská 3, Banská Bystrica, súpisné číslo 6443, ktorá stojí na parc. č. C KN 2562/7 a 2562/8, k. ú. Sásová zapísanejna LV č. 1000, v rámci Projektu Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica, výsledkom ktorých sústavebné úpravy súvisiace s rozširovaním kapacity materskej školy, realizované v objekte A. Podrobné riešenie jespracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Spojená škola
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ODBORNÉHO UČILIŠŤA SPOJENEJ ŠKOLY V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI   
Realizácia diela s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy Odborného učilišťa Spojenej školy v Spišskej NovejVsi financovaného pomocou nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
„Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov“   
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu aumeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každéhoklavíra je obal. Predmetom zákazky je aj hradenie dopravných nákladov na výber klavíru u výrobcov s možnosťouvýberu z 3-5 rovnakých modelov.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
Stredná odborná škola technická
Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene   
Predmetom zákazky je dodávka techniky, technologického vybavenia, didaktických pomôcok a IKT vybavenia v rámci projektu Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných častí (logických celkov),pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadompredmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto   
Predmetom zákazky je dodanie, vynáška, inštalácia a montáž vnútorného vybavenia učební vrátane likvidácie obalovýchmateriálov v štyroch základných školách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Verejný obstarávateľ delí predmetzákazky na sedem častí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Humenné
Materská škola v osade Podskalka   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na materskej škole, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré súsúčasťou súťažných podkladov.  Objektová skladba predmetu zákazky je  SO 01 Vlastný objekt SO 02 Kanalizačná prípojka tlaková Stavebné úpravy   Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce
Špeciálna základná škola
Obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nad Bebravou   
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby Obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nadBebravou, ktorý vyhotovil PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, zák. č. 5585-04-000-16-90v decembri 2016. Hlavným cieľom projektu je úspora energií a emisií vo všetkých miestach spotreby objektu. Navrhovaná je z toho titulurealizácia stavebných opatrení a modernizácie technického vybavenia budovy v rozsahu Hĺbkovej obnovy (321/2014,§9). Ide o zníženie energetickej náročnosti budovy, zabezpečenie energetickej hospodárnosti objektu na úroveňenergetickej triedy A1 v zmysle požiadaviek zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v zneníneskorších predpisov (najmä zákona č. 277/2015 Z. z.) a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. a 324/2016 Z. z.,požiadaviek na vnútorné prostredie budov v zmysle zákona č.259/2008 a požiadaviek OP KŽP. Predmetom riešenia je ajúprava vstupu pre zabezpečenie bezbariérového prístupu verejnosti do objektu. Predmetom zákazky je hĺbková energetická obnova objektu SZŠ cieľom dosiahnuť úspory emisií a energií. Navrhovanésú opatrenia pre zvýšenie efektivity a úspory na všetkých miestach spotreby objektu pre dosiahnutie energetickej triedyA1 Stavebné práce sú zamerané na zateplenie obvodových stien, striech a vybudovanie bezbariérového prístupu.Rešpektované sú jestvujúce zrekonštruované výplne otvorov. Riešená je modernizácia technológií budovy so zahrnutímvyužívania obnoviteľných zdrojov energie. V nadväznosti na tieto opatrenia sú navrhované nevyhnutné stavebné úpravy,prestupy, podhľady, kapotáže a vysprávky povrchov. Objektová sústava a) SO 01 Pavilón 1, b) SO 02 Pavilón 2, c) SO 03 Pavilón 3, d) SO 04 Spojovacia chodba.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Sobrance
Sobrance – Materská škola - Zníženie energetickej náročnosti objektov   
Zateplenie objektu MŠ Sobrance
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie