Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 180 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Nová Baňa
Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky  Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT  Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jednu, dve alebo navšetky tri časti zákazky. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí, že informácie uvedené v týchto súťažných podkladoch savzťahujú na všetky časti predmetu zákazky. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia osôb určených k používaniu tovaru. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Sološnica
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov.   
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica   -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver,digitálne jazykové laboratórium   -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom,ďalším technickým vybavením, stolmi a stoličkami    -biologicko - chemickej učebne typizovanými zostavami pre 20 žiakov a učiteľa, didaktické pomôcky, interaktívna tabuľa,dataprojektor, notebook so softwerom, bezpečnostná skriňa  -polytechnickej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, pracoviskami preobrábanie dreva, kovov, kovovými skriňami.     Presná špecifikácia tovaru a počet je uvedený v priloženom nenacenenom rozpočte. Predmet zákazky je rozdelený na trilogické celky. Uchádzač môže dať ponuku na jeden logický celok, alebo na viac logických celkov.   Pokiaľ sú v súťažných podkladoch a ich prílohách pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame aakceptujeme ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 1/3
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Tvrdošín
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štytičasti v závislosti od ich využitia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Lokca
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ LOKCA   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Bošany
Didaktické pomôcky   
Predmetom zákazky je dodávka didaktických pomôcok. Bližšie informácie sú súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Tvrdošín
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti vzávislosti od ich využitia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažnýchpodkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck   
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov - didaktických pomôcok do odborných učební (učebňa biológie, učebňachémie, učebňa fyziky a polytechnická učebňa) do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána. Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 9) ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 10) ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 11) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica  V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažnýchpodkladov.  1/6  V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení,verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetenciiverejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na straneuchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorýchdruhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocennévlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoréuviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade sozákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo českýjazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu vslovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miestoinštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.  Verejný obstarávateľ informuje, že pri niektorých tovaroch bude akceptovať cenu spolu s DPH len do určitej výšky,ktrorá je stanovená v súťažných podkladoch, nakoľko financovanie tejto zákazky je zo EŠaIF a poskytovateľ pomociohraničil finančne takto niektoré výdavky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Nitriansky samosprávny kraj
Zariadenie odborných učební a dielní pre SOŠ technickú Zlaté Moravce   
Predmetom zákazky je kúpa zariadenia odborných učební a dielní pre SOŠ technickú Zlaté Moravce I. časť  1. Sústruh na kov s digitálnym odmeriavaním-3ks, 2. Frézovačka-2ks, 3. Brúska na plocho-1ks, 4. Brúska na guľato-1ks,5.Strojná vŕtačka s autoposuvom-1ks, 8. Vývojové nástroje pre programovanie mikroprocesorov-10ks, 9. Dielenský stôl spríslušenstvom-10ks, 10. Tepelné čerpadlo-1ks, 11. Mobilná odsávacia jednotka pre zváranie-1ks, 12. Zvárací stôl sfiltračnou jednotkou a odsávaním-1ks, 13. Zvárací stôl bez odsávania-1ks, 14. Zváracia stena červená-1ks, 15.Vybavenie pre pneumatiku, hydrauliku a robotiku-1ks.  II. časť 6. Vertikálne obrábacie centrum-1ks, 7.Programovacia stanica i TNC-10ks.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Budča
Nové technické vybavenie ZŠ v obci Budča   
Vybavenie učební Základnej školy v Budči školským nábytkom. IKT zariadeniami, didaktickými pomôckami a zariadeniami a Knižničným fondom
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ I. BUKOVČANA 3   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovarov v rámci projektu SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIAODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ I. BUKOVČANA 3. Zákazka je rozdelená na 3 časti  Časť 1 Nábytok  Časť 2 IKT Časť 3 Učebné pomôcky s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovarov v rámci projektu SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ P. HOROVA 16. Zákazka je rozdelená na 3 časti Časť 1 Nábytok Časť 2 IKT Časť 3 Učebné pomôcky s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Budča
Nové technické vybavenie ZŠ v obci Budča   
Vybavenie učební Základnej školy v Budči školským nábytkom. IKT zariadeniami, didaktickými pomôckami a zariadeniami a Knižničným fondom
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
CNC sústruh   
Pojazdy posuvov X/Z minimálne 100/300 mm , Obežný priemer sústruhu minimálne 250 mm, Maximálny obrábaný priemer minimálne 85 mm, Vzdialenosť medzi vretenom a koníkom minimálne 405 mm, Minimálny trvalý výkon pohonu vretena 5 kW, Otáčky vretena minimálne v rozsahu 200-6000 ot/min-1 s plynulou reguláciou otáčok, Priemer otvoru vo vretene minimálne 30 mm Požadovaný minimálny krútiaci moment vretena 35Nm, Minimálny výkon pohonu poháňaných nástrojov 1 kW, Požadovaný minimálny krútiaci moment poháňaného nástroja 4Nm, Požadovaná minimálna sila posuvu v osiach X/Z 3000/3500 N, Požadovaná minimálna opakovaná presnosť nájazdu do pozície v osiach X/Z 0,003/0,004 mm, Požadovaná minimálna rýchlosť rýchloposuvu v osiach X/Z 15/24 m/min Požadované minimálne zrýchlenie na z 0 na rýchloposuv 0,1 sekundy, Požadované minimálna parametre osi C. Rozlíšenie 0,001° , rýchloposuv 100 ot/min, presnosť nájazdu do pozície 0,05°
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Gajary
Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v Základnej škole Gajary   
Dodávka didaktických pomôcok do biologicko-chemickej učebne; dodávka nábytku pre biologicko-chemickú učebňu, preIKT učebňu a pre jazykovú učebňu; dodávka výpočtovej techniky a softvéru pre biologicko-chemickú učebňu, pre IKTučebňu a pre jazykovú učebňu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie