Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 224 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - stavebníctvo, geodézia a kartografia)   
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov- stavebníctvo, geodézia a kartografia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažnýchpodkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná zdravotnícka škola Humenné
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia)   
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov- základy ošetrovania a asistencie, anatómia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažnýchpodkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná zdravotnícka škola
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia)   
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov- základy ošetrovania a asistencie, anatómia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok   
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov - školského a laboratórneho nábytku a vybavenia odborných učební (jazykováučebňa, počítačová učebňa, učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky, polytechnická učebňa a školská knižnica)spolu s jeho montážou a pripojením na inžinierske siete do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta BanskáBystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 9) ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 10) ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 11) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica  V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy.   1/5 V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení,verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetenciiverejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na straneuchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorýchdruhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocennévlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoréuviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade sozákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo českýjazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu vslovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miestoinštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.  Verejný obstarávateľ informuje, že pri niektorých tovaroch bude akceptovať cenu spolu s DPH len do určitej výšky,ktrorá je stanovená v súťažných podkladoch, nakoľko financovanie tejto zákazky je zo EŠaIF a poskytovateľ pomociohraničil finančne takto niektoré výdavky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne   
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov (pracovísk) odbornej polytechnickej učebne spolu s montážou apripojením na inžinierske siete a obstaranie pomôcok (chemikálií) do chemickej učebne do základných škôl vzriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica  V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy.  V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení,verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetenciiverejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na straneuchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých 1/5 druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocennévlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoréuviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade sozákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo českýjazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu vslovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miestoinštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.  Verejný obstarávateľ informuje, že pri niektorých tovaroch bude akceptovať cenu spolu s DPH len do určitej výšky,ktrorá je stanovená v súťažných podkladoch, nakoľko financovanie tejto zákazky je zo EŠaIF a poskytovateľ pomociohraničil finančne takto niektoré výdavky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Lipany
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Slovenský Grob
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Slovenský Grob – nákup tovarov.   
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Slovenský Grob -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnicetechnickým a technologickým vybavením, najmä PC zostavami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalšímtechnickým vybavením, stolmi a stoličkami.  -biologicko- chemickej učebne typizovanými zostavami pre 20 žiakov a učiteľa, didaktické pomôcky, interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook so softwerom, bezpečnostná skriňa -polytechnickej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, pracoviskami pre obrábanie dreva, kovov, kovovými skriňami. Presná špecifikácia tovaru a počet je uvedený v priloženom nenacenenomrozpočte. Predmet zákazky je rozdelený na tri logické celky. Uchádzač môže dať ponuku jeden logický celok, alebo naviac logických celkov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Kráľovský Chlmec
Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci zákazky s názvom Modernizácia technického vybavenia na ZŠ vKráľovskom Chlmci. Podrobný popis tovarov, ako aj bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky, sú uvedené vsúťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na tri časti, a to nasledovne - časť A - Didaktické pomôcky - časť B - IKT - časť C - Školský a laboratórny nábytok Uchádzač môže predložiť ponuku na časť A alebo na časť B alebo na časť C predmetu zákazky samostatne, alebo navšetky časti predmetu zákazky v jednej ponuke. Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo českýjazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu vslovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miestoinštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Nitrianske Rudno
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ NITRIANSKE RUDNO   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6časti s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Giraltovce
Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Divín
Materiálno-technické vybavenie odborných učební v ZŠ Divín   
Predmetom zákazky je obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy - vybavenie IKT učební, fyzikálnej apolytechnickej učebne a zariadenia do školskej knižnice. Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania,umiestnenie, zapojenie a zaškolenie a dodanie návodov na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku. Predmetobstarávania pozostáva zo 4-och častí/logických celkov 1. Vybavenie učební IKT 2. Nábytok a špeciálny nábytok 3. Didaktické pomôcky - Fyzika 4. Didaktické pomôcky - Polytechnika
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Poltár
Modernizácia technického vybavenie Základnej školy, Školská 3, Poltár   
Predmetom zákazky je obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy - jazyková učebňa, polytechnickáučebňa a prírodovedná učebňa (biológia chémia) moderné učebné pomôcky, prístroje, nábytok, laboratórne zariadeniaa spotrebný materiál. Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania, umiestnenie, zapojenie a zaškolenie adodanie návodov na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Stredná odborná škola automobilová – brána do Tvojej profesijnej budúcnosti   
Predmetom zákazky je dodanie špecifikovaných učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickúvýučbu žiakov SOŠA v Košiciach v rámci projektu Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnejbudúcnosti.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kamenín
Modernizácia odborových učební ZŠ Kamenín   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia odborných učební. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti. Časť č. 1 IKT učebňa, Biologická učebňa Vybavenie IKT. Časť č. 2 Biologická učebňa, Polytechnická učebňa Didaktické pomôcky. Časť č. 3 IKT učebňa, Biologická učebňa, Polytechnická učebňa Nábytok a zariadenie učební.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Breza
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ V BREZE   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie