Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 112 z 12 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenský hydrometeorologický ústav
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku   
Predmetom zákazky je vykonanie predpokladaného počtu 730 odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlomročne a meraní terénnych parametrov in situ z 346 objektov ročne (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody,teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál,určenie senzorických vlastností vody farba, pach, sediment, titračné stanovenia KNK-4.5 a ZNK-8.3) vo viacúrovňovýchpiezometrických vrtoch (max hĺbka sondy 90m) na území Žitného ostrova, vo vybraných objektoch na Slovensku a vobjektoch sledovania dusíkatých látok zraniteľných oblastí Slovenska V programe monitorovania sú na odbery a terénnestanovenia vzoriek podzemných vôd viazané na analytické stanovenia odobraných vzoriek vykonávané akreditovanýmigeoanalytickými laboratóriami ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Environmental Institute, s.r.o.
Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrovin situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka,percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanoveniaKNK-4.5 a ZNK-8.3).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Environmental Institute, s.r.o.
Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrovin situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka,percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanoveniaKNK-4.5 a ZNK-8.3). Jedná sa o vykovanie 350 odberov vzoriek podzemných vôd vrátane stanovení terénnych parametrov v nasledujúcom rozsahu - Vyhotovenie terénnych protokolov do dodaných formulárov o vykonaných odberoch; - Odobraté vzorky vôd dopraví uchádzač na určené zberné miesta v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach v deňodberu vzorky; - Odbery vzoriek podzemných vôd budú vykonávané z pozorovacích objektov podľa platných technických noriem; - Merania parametrov in situ budú vykonávané priamo v pozorovacej sonde, alebo v prameni podľa platných technickýchnoriem a budú spracované podľa pokynov v požadovanej štruktúre uvedenej v zmluve.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP   
Predmetom zákazky je monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v nasledujúcom rozsahu dvochsubsystémov JAVYS, a.s.  A) Subsystém JAVYS areál JE V1 Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných vôd a podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. V1 na základe schválenejgeologickej úlohy, monitorovanie zrážkových vôd v lokalite Jaslovské Bohunice pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Požiadavky na jednotlivé činnosti  Pravidelný monitoring jednotlivých vrtov a vybraných povrchových vôd zahŕňa čerpanie vrtov pre odber vzoriek, odbervzoriek na analýzu 3H (1 l), odber vzoriek na analýzu sumárnej beta aktivity (5 l), odber vzoriek na analýzu gama (10 l),odber vzoriek na analýzu 90Sr (15 l), odber vzoriek na fyzikálnochemické analýzy, vykonanie fyzikálnochemických analýz(pH, tvrdosť, vodivosť), zámer hladín, vyhodnotenie geochemické a vyhodnotenie hydrogeologické. B) Subsystém JAVYS - areál MSVP Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. MSVP na základe schválenej geologickejúlohy pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP   
Predmetom zákazky je monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v nasledujúcom rozsahu dvochsubsystémov JAVYS, a.s.  A) Subsystém JAVYS areál JE V1 Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných vôd a podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. V1 na základe schválenejgeologickej úlohy, monitorovanie zrážkových vôd v lokalite Jaslovské Bohunice pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Požiadavky na jednotlivé činnosti  Pravidelný monitoring jednotlivých vrtov a vybraných povrchových vôd zahŕňa čerpanie vrtov pre odber vzoriek, odber 1/6 vzoriek na analýzu 3H (1 l), odber vzoriek na analýzu sumárnej beta aktivity (5 l), odber vzoriek na analýzu gama (10 l),odber vzoriek na analýzu 90Sr (15 l), odber vzoriek na fyzikálnochemické analýzy, vykonanie fyzikálnochemických analýz(pH, tvrdosť, vodivosť), zámer hladín, vyhodnotenie geochemické a vyhodnotenie hydrogeologické. B) Subsystém JAVYS - areál MSVP Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. MSVP na základe schválenej geologickej úlohy pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP   
Predmetom zákazky je monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v nasledujúcom rozsahu dvochsubsystémov JAVYS, a.s.  A) Subsystém JAVYS areál JE V1 Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných vôd a podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. V1 na základe schválenejgeologickej úlohy, monitorovanie zrážkových vôd v lokalite Jaslovské Bohunice pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Požiadavky na jednotlivé činnosti  Pravidelný monitoring jednotlivých vrtov a vybraných povrchových vôd zahŕňa čerpanie vrtov pre odber vzoriek, odbervzoriek na analýzu 3H (1 l), odber vzoriek na analýzu sumárnej beta aktivity (5 l), odber vzoriek na analýzu gama (10 l),odber vzoriek na analýzu 90Sr (15 l), odber vzoriek na fyzikálnochemické analýzy, vykonanie fyzikálnochemických analýz (pH, tvrdosť, vodivosť), zámer hladín, vyhodnotenie geochemické a vyhodnoteniehydrogeologické. B) Subsystém JAVYS - areál MSVP Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. MSVP na základe schválenej geologickej úlohy pre realizačný rok 2018, 2019, 2020  1/3 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
„Oprávnené merania hodnôt emisných veličín zo zdrojov znečisťovania ovzdušia “.   
„Oprávnené merania hodnôt emisných veličín zo zdrojov znečisťovania ovzdušia “.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP   
Predmetom zákazky je monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v nasledujúcom rozsahu dvochsubsystémov JAVYS, a.s.  A) Subsystém JAVYS areál JE V1  Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných vôd a podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. V1 na základe schválenejgeologickej úlohy, monitorovanie zrážkových vôd  v lokalite Jaslovské Bohunice pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Požiadavky na jednotlivé činnosti   1/6 Pravidelný monitoring jednotlivých vrtov a vybraných povrchových vôd zahŕňa čerpanie vrtov pre odber vzoriek, odbervzoriek na analýzu 3H (1 l), odber vzoriek  na analýzu sumárnej beta aktivity (5 l), odber vzoriek na analýzu gama (10 l), odber vzoriek na analýzu 90Sr (15 l),odber vzoriek na fyzikálnochemické analýzy,  vykonanie fyzikálnochemických analýz (pH, tvrdosť, vodivosť), zámer hladín, vyhodnotenie geochemické a vyhodnoteniehydrogeologické. B) Subsystém JAVYS - areál MSVP Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. MSVP na základe schválenej geologickejúlohy pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP   
Predmetom zákazky bude monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v nasledujúcom rozsahudvoch subsystémov JAVYS, a.s.  A) Subsystém JAVYS areál JE V1  Pre tento subsystém bude potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenejzadávateľom  - pravidelný monitoring podzemných vôd a podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. V1 na základe schválenejgeologickej úlohy, monitorovanie zrážkových vôd v lokalite Jaslovské Bohunice pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania bude aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Požiadavky na jednotlivé činnosti  Pravidelný monitoring jednotlivých vrtov a vybraných povrchových vôd zahŕňa čerpanie vrtov pre odber vzoriek, odbervzoriek na analýzu 3H (1 l), odber vzoriek na analýzu sumárnej beta aktivity (5 l), odber vzoriek na analýzu gama (10 l),odber vzoriek na analýzu 90Sr (15 l), odber vzoriek na fyzikálnochemické analýzy, vykonanie fyzikálnochemických analýz(pH, tvrdosť, vodivosť), zámer hladín, vyhodnotenie geochemické a vyhodnotenie hydrogeologické. B) Subsystém JAVYS - areál MSVP Pre tento subsystém bude potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenejzadávateľom  - pravidelný monitoring podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. MSVP na základe schválenej geologickejúlohy pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia.  1/2 Súčasťou monitorovania bude aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posanačný monitoring podzemných vôd   
Posanačný monitoring podzemných vôd
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Centrum výcviku Lešť
Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalitách Lešť - garážové dvory a Lešť - hlavný tábor   
Predmetom zákazky je Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalitách Lešť-garážové dvory a Lešť-hlavný tábor v rokoch 2016-2020, vypracovanie projektov geologických úloh, vykonávanie posanačného monitoringu jeden krát ročne na 12 vrtoch a dvakrát ročne na 13 vrtoch, vyhotovenie čiastkových záverečných správ za roky 2016 až 2020 a záverečných správ v roku 2020 osobitne za lokalitu Lešť - garážové dvory a osobitne za lokalitu Lešť - hlavný tábor, zabezpečenie oponentúry formou oponentských posudkov v počte 2 ks a predloženie záverečnej správy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oprávnené merania hodnôt emisných veličín zo zdrojov znečisťovania ovzdušia   
Oprávnené merania hodnôt emisných veličín zo zdrojov znečisťovania ovzdušia
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie