Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 37740 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Stará Ľubovňa
Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou   
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovejdokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukcie strechy objektu ZŠ Zavodou. Navrhovaný stav pozostáva 1.Odstránenie vrchných vrstiev strechy až po predpäté nosné panely SPIROLL. ( viď. PD) 2.Na existujúce panely realizovať novú skladbu strechy podľa PD. Strechu spádovať do existujúcich zvodov.  3.Demontáž existujúceho oplechovania atiky.  4.Zateplenie realizovať minerálnou vlnou s celoplošným lepením hr. 80 mm. Montáž nového oplechovania s kotvením.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Technická univerzita vo Zvolene
Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – Výmena okien a dverí   
Predmetom zákazky je výmena okien a vstupných dverí podľa platného výkazu výmer a prehľadu okenných a dvernýchvýplní. Výmena okien a vstupných dverí bude realizovaná na budove Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, ktorá jenárodnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Obec Padáň
Padáň kanalizácia   
Realizácia stavebných prác pri budovaní kanalizácie v obci Padáň. Blizsia specifikacia je obsiahnuta v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Snežnica
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby   
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcej vodovodnej a kanalizačnej siete v obci, v časti kde sa výhľadovo uvažuje svýstavbou nových rodinných domov. Stavenisko sa nachádza v katastri obce Snežnica, vodovod a kanalizácia budúvedené okrajom miestnych komunikácii. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trebišov
Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj, nájomné byty   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých výsledkom bude postavenie stavby Trebišov sídlisko JUH I., 2x 39 bj, nájomné byty. Stavba pozostáva z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D, zpríslušných inžinierskych sietí a zariadení a z komunikácií a parkovísk. Bytové domy sú 4+1 podlažné, každý pozostáva z39 bytových jednotiek. Byty sú 1 - , 2 - , a 3 izbové. Počet parkovacích miest 122. Stavebnotechnické riešenie obochbytových domov je identické, inžinierske siete k nim sú riešené individuálne podľa daností územia. Detailné vymedzeniepredmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. Predmetná zákazka pozostáva z nasledovných činností - SO 01 Bytová dom C, - SO 02 Bytová dom D, - SO 03 Verejná kanalizácia, - SO 04 Kanalizačné prípojky, - SO 05.1 Distribučné NN vedenie, - SO 05.2 Odberné elektrické zariadenie, - SO 06 Verejné osvetlenie, - SO 07 Terénne úpravy a spevnené plochy, - SO 08 Oplotenie, - SO 10 Dažďová kanalizácia, - SO 11 Verejný vodovod a - SO 12 Vodovodné prípojky. Detailná špecifikácia požadovaných činností je uvedená vo výkazoch výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Čakajovce
Kanalizácia obce Čakajovce - II. etapa   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela na výstavbu diela s názvom Kanalizácia obce Čakajovce - II. etapa a odvedenieodpadových vôd na ČOV Nitra.  V súčasnej dobe má obec Čakajovce čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť, z ktorej sú splaškové vody prečerpávanévýtlačným potrubím do verejnej kanalizácie mesta Nitra s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOVNitra. Novonavrhovaná kanalizácia rieši odkanalizovanie zvyšnej časti obce.  Účelom čerpacej stanice je čerpať splašky do úrovne potrebnej k ďalšiemu odtoku.  K tomuto účelu je navrhnutá čerpacia stanica ČS1, ktorá odvádza splaškové odpadové vody z Čakajoviec.  Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Revúca
Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca   
Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenskýchhodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkovéhomobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov a trás pre peších, obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže aostatné vekové skupiny formou dobudovania absentujúcich prvkov pre hru a pohyb (herné prvky detských ihrísk a fitnesprvky pre exteriérové cvičenie) spĺňajúcich súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov anoriem. V riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, zakladaním novýchtrávnikov výsevom alebo hydroosevom dotknutých výstavbou navrhovaných prvkov v prostredí, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, trvaliek a tráv. Návrh rozmiestnenia akoaj materiálového a technického prevedenia nových prvkov a zostáv detského ihriska a exteriérových fitnes zariadení, súriešené s veľkým dôrazom na bezpečnosť. Podrobne je predmet zákazky opísaný v oddiele B.1 súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Brehy
Čistiareň odpadových vôd Brehy   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu Čistiareň odpadových vôd Brehy Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Brestovec
Lesná technika pre obec Brestovec.   
Dodávka lesnej techniky pre obce Brestovec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mesto Banská Štiavnica
Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania.   
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania za úhradu - poskytovanieinformácií o verejnom dianí pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica v termíne od 01.01.2020 do 31.12.2023.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Mesto Zvolen
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen v roku2020 (cca. 3 mesiace v mesiacoch január - marec 2020) podľa operačného plánu zimnej údržby. V zimnom období jepredmetom údržby cca. 101 km ciest a cca. 91 km chodníkov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Obec Hostie
Hostie - Kanalizácia I. etapa   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela pre projekt Hostie - Kanalizácia I. etapa.   Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť   
Predmetom zákazky je dodávka stavebnych objektov stavby Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území Partizánske (845426), mesto Partizánske, okres Partizánske, hlavná parcela číslo 3958/126.
Stavebné práce
Obec Brestovec
Lesná technika pre obec Brestovec   
Dodávka lesnej techniky pre obce Brestovec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Žilinský samosprávny kraj
VÁĽANDY   
Predmetom zákazka je dodanie tovaru - váľandy pre vybavenie internátu v celkovom počte 300 ks. Predmetom zákazky je aj doprava na miesto určenia vrátane vynesenia a umiestnenia v ubytovacích jednotkách na poschodiach 1 - 5 internátu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok pre domácnosť
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie