Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 36047 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
Dodanie technickej posypovej soli a zeolitu   
Nákup a dodanie soli a zeolitu potrebných pre výkon zimnej údržby v Mestskej časti Bratislava Ružinov, ktorú na základerámcovej zmluvy vykonáva a zabezpečuje verejný obstarávateľ.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Obec Rohovce
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Rohovce   
Obnova a rekonštrukcia budovy Obecného úradu v obci Rohovce pre zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer , ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Rákoš
REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU I.   
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši stavebné úpravy objektu, ktorých cieľom je výrazne zlepšiť tepelnúpohodu v objekte. Ďalej rieši výsadbu vysokej zelene a úpravu chodníka pred vchodom do kultúrneho domu. Zrealizujesa nový rozvod kúrenia, objekt sa zateplí a v rámci stavebných prác sa tiež prevedie úprava podláh vrátane nášľapnýchvrstiev, nový podhľad a tiež omietky stien. Tieto úpravy sa týkajú len časti objektu, nakoľko priestory kuchyne,sociálnohygienického zariadenia a chodby už boli zrekonštruované. Súčasťou projektu je návrh obnoviteľného zdrojaenergie (OZE) - tepelné čerpadlo vzduch-voda.
Stavebné práce
Rozhlas a televízia Slovenska
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a údržby systému Quantum Scalar i6000 v jeho aktuálnej konfigurácii podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2   
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové nadstavby. Vozidlo musí byť schopné flexibilného nasadenia na vlastnom území a v rámci operácií NATO,EU a OSN. Na vyžiadanie musí vozidlo spĺňať podmienky na prepravu nebezpečných vecí v súlade s normou ADR EX II.Žiadny komponent vozidla nesmie obsahovať azbest. Základné skrutkové spojenia vo vozidle sú požadované smetrickým závitom. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Sociálna poisťovňa, ústredie
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je záväzok úspešného uchádzača vyrábať a dodávať špeciálne tlačivá Sociálnej poisťovne (ďalej len"špeciálne tlačivá") vrátane poskytovania súvisiacich služieb, na základe objednávok a za podmienok definovaných vrámcovej dohode. Predmet zákazky zahŕňa výrobu a dodávku špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služiebspojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky verejného obstarávateľa a peňažné ústavyna území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kúradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastaneskôr.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022   
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ichvýchovu. Túto základnú starostlivosť dopĺňajú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní areprodukcii genofondu lesných drevín.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022   
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ichvýchovu. Túto základnú starostlivosť dopĺňajú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní areprodukcii genofondu lesných drevín.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach   
Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov na UVLF. Poskytovanie cateringových služieb podľapotreby a požiadaviek verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na roky 2019 až 2022   
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ichvýchovu. Túto základnú starostlivosť dopĺňajú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní areprodukcii genofondu lesných drevín.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na roky 2019 až 2022   
Lesnícke činnosti zahŕňajú -výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto, manipuláciu dreva na OM. Činnostisú zamerané na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch v súlade s PSoL, resp. činností pri odstraňovaní a spracovanínáhodných /kalamitných/ ťažieb.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022   
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ichvýchovu. Túto základnú starostlivosť dopĺňajú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní areprodukcii genofondu lesných drevín.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Malcov na roky 2019 až 2022   
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ichvýchovu. Túto základnú starostlivosť dopĺňajú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní areprodukcii genofondu lesných drevín.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Sabinov na roky 2019 až 2022   
Lesnícke činnosti zahŕňajú -výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto, manipuláciu dreva na OM. Činnostisú zamerané na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch v súlade s PSoL, resp. činností pri odstraňovaní a spracovanínáhodných /kalamitných/ ťažieb.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach   
Predmetom verejného obstarávania je prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie