Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 34059 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Trenčianske Teplice
Obnova Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na rekonštrukcii budovy Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach,tak aby bolo dosiahnuté zníženie spotreby energie pri prevádzke tejto budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Poprad
Rekonštrukcia MK prepoj ul. Športová a ul. B. Němcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. Športová, v úseku od mosta cez Velický potok pokrižovatku s Ul. B. Němcovej, ktorá pozostáva z výmeny všetkých vrstiev vozovky, vrátane zhutnenia pláne a jejodvodnenie. Súčasťou je aj výstavba chodníka pre peších a rekonštrukcia verejného osvetlenia miestnej komunikácie aparkoviska. Rekonštrukcia komunikácie je navrhnutá v celkovej dĺžke 263,15 m, ako obojsmerná so šírkou medzi obrubníkmi 6,00m. Niveleta komunikácie, je vzhľadom na daný sklon nového parkoviska prispôsobená skutočnosti s tým, že medziparkovacími kolmými státiami a MK bude osadený oddeľovací úrovňový obrubník. Ten bude zároveň zabezpečovaťviditeľné oddelenie parkoviska od miestnej komunikácie. Súčasťou je aj výstavba 203,00 m2 chodníka pre peších. Konštrukcia komunikácie je navrhnutá živičná, chodníka zo zámkovej dlažby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trenčín
Revitalizácia priestoru Átria Trenčín   
Predmetom zákazky je vytvorenie zazelenaného širokospektrálneho kultúrnospoločenského priestoru bývalého letnéhokina v Trenčíne s rôznorodým spektrom navrhovaných aktivít ako stmeľujúceho súboru mestských prvkov medzicentrom mesta a lesoparkom Brezina.  Funkčne je priestor rozdelený na 3 časti 1. časť - spodná zóna bližšie k vstupu do Átria  2. časť - zóna v strede priestoru 3. časť - zóna v hornej polohe pri lesoparku Brezina  Stavba pozostáva zo stavebných objektov   SO 01 Terénne úpravy SO 02 Spevnené plochy SO 03 Hlavné pódium SO 04 Mobilné zázemie SO 05 Rozvody NN SO 06 Rozšírenie vonkajšieho osvetlenia  1/10 SO 07 Vonkajší rozvod vody SO 08 Studňa úžitkovej vody  SO 09 Prípojka dažďovej kanalizácie SO 10 Drobná architektúra  SO 11 Sadové úpravy  Stavebné práce budú uskutočnené, tovary dodávané a služby poskytované v rozsahu výkaz-výmer a za podmienokpodľa projektovej dokumentácie pre stavbu Revitalizácia priestoru Átria Trenčín, ktorú spracoval Ing. arch. Peter Guga,G-ateliér (ďalej v texte označovaná aj ako projektová dokumentácia alebo projekt) pričom táto projektová dokumentáciatvorí prílohu k súťažným podkladom a v zmysle platného stavebného povolenia.  Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti  1 časť Revitalizácia priestoru Átria Trenčín - stavebné práce SO 01 až SO 09 2 časť Revitalizácia priestoru Átria Trenčín - drobná architektúra SO 10 3 časť Revitalizácia priestoru Átria Trenčín - sadové úpravy SO 11  UPOZORNENIE SO 09 Prípojka dažďovej kanalizácie Podrobnejší opis tohto objektu nájdete v technickej správe. Upozorňujeme však záujemcov, že realizácia SO 12Vegetačná extenzívna strecha sa nebude realizovať, ale potrubie zvislého dažďového zvodu DN 125 bude zrealizovanépre potreby perspektívnej rekonštrukcie strechy prístavby MsÚ. UPOZORNENIE SO 12 Vegetačná extenzívna strecha upozorňujeme, že tento objekt, ak je uvedený v projektovej dokumentácii sa vtomto verejnom obstarávaní nebude realizovať.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dolná Lehota
Plynofikácia budovy ZŠ s MŠ Dolná Lehota   
Predmetom zákazky je plynofikácia budovy ZŠ s MŠ Dolná Lehota. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Svit
Prestavba vnútorných priestorov Domu smútku vo Svite   
V rámci uvedenej stavby budú uskutočnené tieto stavebné práce - zateplenie plochej a pultovej strechy. - zateplenie časti obvodových konštrukcií budovy a sokla. - výmena okenných konštrukcií - pôvodné okenné konštrukcie budú vymenené za PVC profily s izolačným 3-sklom. Vobradnej sieni sú navrhnuté nové exteriérové steny z Al profilov s izolačným dvojsklom. Hlavné vchodové dvere budú zAL profilov. - výmena vykurovania - navrhovaným zdrojom tepla pre UK bude tepelné čerpadlo vzduch/voda a ako záložný druhý-bivalentný zdroj tepla je navrhnutý elektrický kotol. Pre ohrev OPV je navrhnutý druhý zdroj tepla - tepelné čerpadlovzduch/voda. Zdroj tepla zabezpečí hospodárne krytie tepelných strát objektu a prípravu ohriatej pitnej vody.  S realizáciou stavebných prác súvisiacich so zvyšovaním energetickej účinnosti budovy Domu smútku úzko súvisia ajstavebné úpravy, ktoré sa budú realizovať v budove Domu smútku. Tieto stavebné práce budú pozostávať zo zmenydispozičného riešenia, kde sa vytvoria nové miestnosti pre zamestnancov spolu s hygienickým zázemím, vytvorí sa novákancelária pre administratívnych pracovníkov Domu smútku. Týmito stavebnými úpravami sa zlepšia pracovnépodmienky, nakoľko súčasný stav nevyhovuje najmä z hľadiska veľkosti priestorov.
Stavebné práce
Obec Braväcovo
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY BRAVÄCOVO   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy materskej školy v obci Braväcovo.  Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania,platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce,platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne azrozumiteľne špecifikovaný. Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celoktak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre požadované poskytovateľom nenávratnéhofinančného príspevku na túto zákazku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Spojená škola
Nákup 3 ks CNC sústruhov s príslušenstvom – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dva CNC sústruhy s príslušenstvom do dielní v budove SOŠ elektrotechnickej naZvolenskej ceste 18 v Banskej Bystrici a jeden CNC sústruh s príslušenstvom do dielne odborného výcviku SOŠautomobilovej na Továrenskej 29 vo Vlkanovej. CNC sústruhy budú využité vo vyučovacom procese ako materiálno- technické vybavenie pre učebné odbory obrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy SR v oblasti HW a SWinfraštruktúry a jej nevyhnutnou obnovou.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Závadka roky 2019 – 2022-III   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a1/6 postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Závadka roky 2019 – 2022-II   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a1/6 postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Pohorelá roky 2019 – 2022-II   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a1/6 postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá - servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2019 – 2022 III   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Predmetom nadlimitnej zákazky je zabezpečenie poistnej ochrany SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a jeho odštepných závodov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti Časť 1/ Poistenie majetku, Poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovaním osobných údajov, Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Časť 2/Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Časť 3/Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky resp. jej častí tvorí Príloha A. Opis predmetu zákazky a Príloha B. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Železnice Slovenskej republiky
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa   
Predmetom zákazky s názvom "Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa" je dodanie motorovej nafty vovýdajných miestach uchádzača, ktoré uchádzač určí podľa podmienok definovaných obsahom súťažných podkladov doautocisterien zabezpečených obstarávateľom, pričom prepravu motorovej nafty z výdajných miest uchádzača sizabezpečí obstarávateľ sám na vlastné náklady. Motorová nafta bude využitá ako palivo na pohon dopravnýchprostriedkov a mechanizácie vybavených motorom na motorovú naftu.  Predpokladané množstvo motorovej nafty, ktoré požaduje obstarávateľ odobrať počas trvania rámcovejdohody14.000.000,00 l. Obstarávateľ bude odoberať motorovú naftu podľa svojich aktuálnych prevádzkových potrieb, preto obstarávateľnebude povinný počas trvania rámcovej dohody odobrať uvedené predpokladané množstvo motorovej nafty v celomrozsahu.  Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj len"SP").
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie