Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 133 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na území siedmich samosprávnych krajov.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíjednotlivých samosprávnych krajov (Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický Prešovský, Košický). Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinný vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s metodickým usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnymi platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
Preprava športovcov MŠK PB.   
Zákazka zahŕňa nepravidelnú prepravu športovcov MŠK na športové podujatia v rámci SR a zahraničia autobusmi s počtom miest na sedenie 20, 26, 39 a 50. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.   Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvaniakontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov.Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy voverejnom záujme pre oblasť Turiec a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme preoblasť Horné Považie. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme,vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29.11.2019.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky vrátane vypracovaných technickýchšpecifikácií je uvedené v obchodných podmienkach dodania predmetu obstarávania (zmluva o poskytovaní služieb voverejnom záujme vrátane jej príloh), opisu predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a pravidlách ichuplatnenia, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mesto Trenčín
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín   
Predmetom pripravovaného verejného obstarávania bude poskytovanie služieb vo verejnom záujme v cestnej osobnejdoprave v meste Trenčín v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) c. 1370/2007 a zákona c. 56/2012 Z. z.. Zámeromverejného obstarávateľa bude zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranúvýkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti mesta na obdobie najbližších 8 až 12 rokov. Verejný obstarávateľnevylučuje uzatvorenie zmluvy s opciou (odhadovaná dĺžka opcie je 2 - 5 rokov, v závislosti od dĺžky kontraktu).
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mesto Humenné
Zabezpečenie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné   
Predmetom zákazky je prevádzkovanie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné v zmysle uzavretejzmluvy o službách v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2029 medziverejným obstarávateľom ako objednávateľom a dopravcom ako dodávateľom služieb. Predmetom zmluvy o službáchbude záväzok dopravcu poskytovať počas účinnosti zmluvy o službách služby vo verejnom záujme bližšie špecifikované vzmluve o službách a záväzok objednávateľa poskytovať dopravcovi počas účinnosti zmluvy o službách úhradu zaposkytnuté služby vo verejnom záujme a to za podmienok stanovených v zmluve o službách vo verejnom záujme.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za 2.Q 2019. Zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa. Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľom počas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty, alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Slovenská filharmónia
Nepravidelná doprava pre potreby SF   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb nepravidelnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa naobdobie 36 mesiacov od účinnosti zmluvy do rôznych domácich a zahraničných destinácií.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Predmetom zákazky s názvom náhradná autobusová doprava je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako predmet zákazky). Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľompočas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa. Podrobnýopis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
Preprava športovcov MŠK PB.   
Zákazka zahŕňa nepravidelnú prepravu športovcov MŠK na športové podujatia v rámci SR a zahraničia autobusmi s počtom miest na sedenie 20, 26, 39 a 50. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na území siedmich samosprávnych krajov.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíjednotlivych samosprávnych krajov (Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický). Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinný vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s metodickým usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme pre Mesto Banská Bystrica   
Predmetom verejneho obstaravania je zamer verejneho obstaravatela zabezpecit verejnosti bezpecne, efektivne akvalitne dopravne sluzby, ich primeranu vykonnost podla potrieb dopravnej obsluznosti uzemia a zohladnit socialne aenvironmentalne faktory a ciele regionalneho rozvoja. Obstaravane sluzby su podla Nariadenia EP a Rady (ES) c.1370/2007 a zakona c. 56/2012 Z. z . sluzbami vo verejnom zaujme.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Preprava mŕtvych tiel pre Bratislavský samosprávny kraj   
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradupre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len SLaPA pracovisko) a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtiazomrelého, resp. jeho pohrebu pre Bratislavsky samosprávny kraj a preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia, ktorými súzdravotnícke zariadenia Univerzitnej nemocnice Bratislava do chladiacich zariadení.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Slovenská filharmónia
Nepravidelná doprava pre potreby SF   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb nepravidelnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa naobdobie 36 mesiacov od účinnosti zmluvy do rôznych domácich a zahraničných destinácií.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Žilinský samosprávny kraj
Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.   Verejný obstarávateľ predpokladá vyhlásenie zákazky jedným z nadlimitných postupov upravených zákonom o verejnomobstarávaní v 1.kvartáli a/alebo 2.kvartáli roku 2020.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.   Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvaniakontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov.Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy voverejnom záujme pre oblasť Turiec a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme preoblasť Horné Považie. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme,vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29.11.2019.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky vrátane vypracovaných technickýchšpecifikácií je uvedené v obchodných podmienkach dodania predmetu obstarávania (zmluva o poskytovaní služieb voverejnom záujme vrátane jej príloh), opisu predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a pravidlách ichuplatnenia, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie