Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 151 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Ružomberok
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade spotrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberokpočas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme vosobnej cestnej doprave v meste Ružomberok spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskouautobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovouzastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby privykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifnéhovybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inýmiparametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa). Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za 4.Q 2019. Zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa. Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľom počas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty, alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za 4.Q 2019. Predmetom zákazky s názvom náhradná autobusová doprava bolo zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako predmet zákazky). Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľompočas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa. Podrobnýopis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme pre Mesto Banská Bystrica   
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne aenvironmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Obstarávané služby sú podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č.1370/2007 a zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Predmetom zákazky s názvom náhradná autobusová doprava bolo zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako predmet zákazky). Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľompočas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa. Podrobnýopis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Predmetom zákazky s názvom náhradná autobusová doprava bolo zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako predmet zákazky). Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľompočas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa. Podrobnýopis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Mesto Topoľčany
Mestská autobusová doprava v meste Topoľčany   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby Mestská autobusová doprava v meste Topoľčany, mestských častiach MaléBedzany a Veľké Bedzany. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné službyna území mesta Topoľčany a jeho mestských častí formou mestskej autobusovej dopravy (MAD) za určené základnécestovné podľa potrieb dopravnej obslužnosti predmetného územia a pri zohľadnení sociálnych a enviromentálnychfaktorov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Trnavský samosprávny kraj
Prípravné trhové konzultácie k zabezpečeniu prímestskej autobusovej dopravy Trnavského samosprávneho kraja (TT SK)   
Prípravné trhové konzultácie sú vyhlásené v zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).  Verejný obstarávateľ považuje za potrebné v rámci prípravných trhových konzultácií prediskutovať s relevantnýmisubjektami dôležité aspekty zabezpečovania služieb prímestskej autobusovej dopravy, za súčasného splnenia všetkýchpovinností vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mesto Trnava
MAD v meste Trnava   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby Mestská autobusová doprava v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviekverejného obstarávateľa. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnavaformou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za určené základné cestovné podľa potrieb dopravnejobslužnosti predmetného územia a pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mesto Považská Bystrica
Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica   
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitne dopravne služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne aenvironmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Obstarávané služby sú podla Nariadenia EP a Rady (ES) c. 1370/2007 a zákona c. 56/2012 Z. z . službami vo verejnom zaujme.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Preprava pacientov a zdravotníckeho personálu   
Preprava pacientov a zdravotníckeho personálu pre potreby FNsP Žilina
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Mesto Nitra
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnostiv meste Nitra.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mesto Hlohovec
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Hlohovec   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnostiv meste Hlohovec.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mesto Ružomberok
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade spotrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberokpočas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme vosobnej cestnej doprave v meste Ružomberok spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskouautobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovouzastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby privykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifnéhovybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inýmiparametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa). Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za 3.Q 2019. Zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa. Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľom počas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty, alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie