Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 213 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Stravné poukážky pre zamestnancov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov verejného obstarávateľa v nominálnejhodnote 4,50 Eur v zmysle §152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré slúžia nastravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Stredná odborná škola informačných technológií
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica   
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom denne vydaných jedál 800ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednej odbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č.30, Banská Bystrica (ďalej len školy) s jeho súhlasom. Výdaj bude prostredníctvom čipov. V prípade potreby zabezpečiť celodenné stravovanie počas školských prázdnin a štátnych sviatkov podľa potrieb objednávateľa, Zabezpečenie doplnkového predaja v bufete na SOŠ IT Tajovského 30,Banská Bystrica prostredníctvom hotovostnej platby, Zabezpečenie občerstvenia, resp. stravovania s obsluhou pri rôznych akciách organizovaných Objednávateľom, napr. Deň učiteľov, pre účastníkov školení, porád, súťažíorganizovaných školou, Banskobystrickým samosprávnym krajom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK aostatnými organizáciami na základe objednávky Objednávateľa a pod.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR   
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov pristupujúcich organizácií.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok   
Zabezpečenie hromadného stravovania formou stravovacích elektronických kariet
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Správy a údržby ciest Trnavského samosprávnehokraja (SÚC TTSK) v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoršíchpredpisov a zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou stravných poukážok v zmluvných stravovacíchzariadeniach akceptujúcich stravné poukážky uchádzača.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov azamestnancov Ministerstva obrany SRpríslušníkov vojenských útvarov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v lokalite vojenskéhoútvaru, vrátane jej výdaja.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Zabezpečenie a dodanie teplého jedla   
Zabezpečenie dodávky teplého jedla (ďalej len služba) pre približne nula (0) až dvestopäťdesiat (250) klientov denne.Konkrétny počet porcií teplého jedla na každý deň spresní objednávateľ poskytovateľovi v objednávke.  Jednou porciou teplého jedla sa rozumie teplá zahustená polievka (tzv. desiatová polievka) s objemom 500ml,chlieb/pečivo s hmotnosťou 150g a teplý nealkoholický nápoj v objeme 0,4l.  Služba bude zabezpečovaná denne na 4 roky, t.j. sedem krát do týždňa (vrátane dní, ktoré sú štátnymi sviatkami a dní,ktoré sú dňami pracovného pokoja) od platnosti a účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálnej súhrnnejvýšky ceny 595 357,50 bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  Služby budú zabezpečované podľa množstva objednaného Verejným obstarávateľom. Objednávanie služieb verejnýmobstarávateľom bude na týždennej báze vopred. Na základe objednávky Verejného obstarávateľa zabezpečí víťaznýuchádzač služby každý deň do 1900 hod SEČ podľa objednávky tak, aby bolo jedlo pripravené na vydávanie v čase od2000 hod SEČ do 2100 hod SEČ. Miestom dodania služiby je Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul, Ivánska cesta 32, 821 04 Bratislava.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet   
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet stravné poukážky, stravné lístky, stravovacie karty
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Divadla A. Bagara v Nitre   
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre v nominálnej hodnote 4,50 €. Predpokladaný odber stravovacích poukážok je 32 000 ks ročne (celkom za štyri roky 128 000 ks).
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Žilina
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Žilina s miestom výkonu práce Mestský úrad vŽiline, Radnica, Dielňa Budatín, Klientské centrum Europalace, formou stravovacích poukážok. Podrobná špecifikácia apožiadavky na predmet zákazky sú definované v Súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Stravné a nápojové poukážky   
2.1. predmetu zákazky Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvomstravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzačmá s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce, ako aj pre poskytovanienápojových poukážok na zabezpečenie pitného režimu zamestnancov. Zákazka je rozdelená na 2 časti Časť č. 1 Stravné lístky a nápojové poukážky Predpokladaný počet približne 1 496 300 ks stravných lístkov a 466 500 ks nápojových poukážok počas platnostirámcovej dohody (24 mesiacov). Časť č. 2 - Elektronické stravné karty (EKS) Predpokladaný počet približne 500 ks elektronických stravných kariet počas platnosti rámcovej dohody (24 mesiacov).
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka a správa stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov organizácií vjeho zriaďovateľskej pôsobnosti formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a subjektov formou stravnýchpoukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce vznení neskorších predpisov. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnostialebo do vyčerpania limitu 16 000 000,- EUR bez DPH podľa toho, čo nastane skôr.  Pod pojmom zabezpečenie stravovania sa rozumie umožnenie platby za podanie teplého hlavného jedla vrátane polievkya vhodného nealkoholického nápoja v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravovacie karty, a tominimálne počas pracovného týždňa v čase minimálne od 1100 do 1400. Podrobnejšie informácie sú uvedené v častiB. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov v rezorte kultúry   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravnýchpoukážok velektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zneníneskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovejdohody.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie