Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 883 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
GRISSP, j.s.a.
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu rozhodovania v reálnom čase   
Predmetom zákazky je dodávka komplexnej analytickej platformy, ktorá uľahčí výrobným podnikom sledovať online informácie výrobných procesov, alebo senzorických sietí. Systém poskytuje možnosti napojenia na senzorické siete, získavať z nich dáta, definovať elementárne postupy spracovania dát, a ich orchestráciu do zložitejších analytických pohľadov a reportov. Celé analytické riešenie je možno centrálne monitorovať, diagnostikovať a konfigurovať. Získané dáta a informácie (datasety) je možné distribuovať a zdieľať cez výstupné integračné rozhrania.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Online merania – prenos na ÚJD SR   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR,realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom,routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom aprevodníkmi, potrebná kabeláž (metalická a optická) so štandardizovaným normovaným ukončením v rackoch, aprevodníky na prepojenie meracích systémov na LAN JAVYS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Web Application Firewall   
Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov zariadení Web Application Firewall spolu s podporou výrobcu pre zariadeniana dobu šiestich (6) rokov odo dňa ich dodania, poskytovanie cloudovej služby pre Web Application Firewall,poskytovanie implementačných služieb pre dodané zariadenia a poskytovanú cloudovú službu, poskytovanie servisnýchslužieb pre dodané zariadenia a cloudovú službu a poskytovanie konzultačných a implementačných služieb pre dodanézariadenia a cloudovú službu na základe objednávky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Online merania – prenos na ÚJD SR   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR,realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom,routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom aprevodníkmi, potrebná kabeláž (metalická a optická) so štandardizovaným normovaným ukončením v rackoch, aprevodníky na prepojenie meracích systémov na LAN JAVYS. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde   
Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020. Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni. Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV -HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov). -HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov   
Časť I Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) Rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom, Vytvorenie služby pre priamy push model distribúcie údajov, Podporné služby -Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra (respektíve registra všeobecne), -Rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom, -Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov Obslužná zóna Modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanieúdajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, ako i monitoringintegračných väzieb a zobrazenie metaúdajov. Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS) prekonzumentov údajov a poskytovateľov údajov (dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiaceManažment údajov služby integrácie údajov, služby pre riadenie kvality údajov, služby pre riadenie kmeňových údajov, služby pre tvorbu a prevádzku registrov.  1/5  Časť II Manažment osobných údajov nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciupráv právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovaciapovinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo naprenosnosť údajov) PIMS (personal information management system), na jednom mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby, umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické aleboprávnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval kúdajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným), umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby, zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov ooprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Relaxos, s.r.o.
Vytvorenie SW aplikácií a zaškolenie zamestnancov spoločnosti Relaxos.   
Predmetom zákazky je 1. Vytvorenie a implementácia sw aplikácií ako aj integrácia so súčasným SW vybavením objednávateľa. 1a. Elektronický vernostný zákaznícky systém a systém automatizovanej personalizovanej elektronickej komunikácie so zákazníkmi 1b. Automatizácia procesov online rezervačného systému kúpeľných/tematických pobytov, prispôsobenie systému pre menších ubytovateľov 1c. Aplikácia elektronického kalendára turistických podujatí (EKP) s webovým rozhraním a mobilnou aplikáciou 1d. Elektronický katalóg s porovnaním služieb kúpeľov a možnosťou dopytu pre klientov poisťovní, kúpeľnej liečby typu A/B 1e. Inovácie elektronického online katalógu pobytov Relaxos 1f. Vytvorenie systému rozhraní s rôznymi cenovými úrovňami produktov pre rôzne typy zákazníkov (kustomizovanej ponuky pre corporate klientelu a cestovné agentúry) 2. Zaškolenie zamestnancov objednávateľa na nové technológie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
KapNet s.r.o.
Vývoj a výskum aplikácie a modulov pre tréning vo VR   
Zámerom osoby podľa § 8 ZVO je vybudovať inovačny koncept, ktory bude integrovany do softvérovej platformy pre plnú podporu a rozvoj oblasti optimalizácie nákladov a zvyšenie bezpečnosti pri zavádzaní novych technológii alebo pri renovovaní starších technológii spoločnosti za pomoci VR ako hlavného riadiaceho systému tréningu. Viac informácií v súťažnych podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému na vydávanie osobných a cestovných dokladov   
Predmetom zákazky je zmena/oprava zdrojového kódu existujúceho informačného systému na vydávanie osobných acestovných dokladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ideal Agency s. r. o.
Inovácia softvéru na obsluhu 3D skenera   
Predmetom zákazky je obstaranie služieb pre vývoj inovatívneho softvéru určeného na rekonštrukciu objektov v 3D. Úlohou softvéru je obsluha 3D skeneru na princípe "structuredlight" s jedinečnou svetelnou texturovacou jednotkou a rozšíreným editovacím prostredím a spracovávanie dát nadobudnutých z 3D skenovacieho zariadenia a export spracovaných dát v štandardných formátoch pre následné praktické použitie.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Rozvoj elektronických služieb súdnictva (IS RESS)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky aslužieb rozvoja Informačného systému Rozvoj Elektronických služieb súdnictva (IS RESS). Účelom zákazky je zabezpečiťprevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj apodpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a svyužitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupnýoprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora   
Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb, ktorých výsledkom bude dodanie funkčného počítačovéhosystému, ktorý mu umožní priebežné sledovanie pohybu dreva (ďalej "PSPD"). Predmet zákazky zahŕňa komplexnéslužby v celom procese, a to komplexnú metodickú podporu riešenia PSPD, rozšírenie súčasného informačného systémuverejného obstarávateľa o funkcionality, potrebné k PSPD, zaručnú a mimozáručnú servisnú a technickú podporuinformačného systému PSPD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Podpora a rozvoj Dokumentačného systému - (DKS)   
Súčasťou zákazky budú  a) Služby v rámci aplikačnej podpory (mesačný paušál)  b) Služby na vyžiadanie (nadpaušál)  c) Služby realizácie zmien  Opis zákazky je podrobnejšie uvedený v prílohe č. 1 a v prílohe č. 5 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS)   
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačného systému WebLES   
Poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov, a to prostredníctvom poskytovania nasledujúcich služieb Rozšírenie IS WebLES o novú funkcionalitu, Maintenance aplikačného informačného systému WebLES, Servisná podpora informačného systému WebLES, Technická podpora informačného systému WebLES.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie