Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1209 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad pre verejné obstarávanie
Registratúra   
Predmetom zákazky Registratúra je vybudovať informačný systém, ktorý zabezpečí vykonávanie koncových, aplikačnýchslužieb a procesov Úradu pre verejné obstarávanie definovaných vo funkčnej špecifikácii Funkčná špecifikácia IS SVOčasť (modul) Registratúra ÚVO, Technická špecifikácia IS SVO časť Registratúra ÚVO a v súvisiacich dokumentoch.Hlavným cieľom je poskytnutie elektronickej podateľne ÚVO a implementovanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch aregistratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Registratúrny systém bude implementovať procesyspojené s realizáciou interných pracovných postupov riadenia životného cyklu dokumentov používaných v procesochverejného obstarávania, vedieť poskytovať integračné rozhrania navonok a tiež využiť (konzumovať) integračnérozhrania poskytované ostatnými systémami. Bližšie informácie sú uvedené v doplňujúcich dokumentoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Sociálna poisťovňa, ústredie
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne   
Predmetom zákazky je poskytovanie štandardnej technickej podpory na licenčný softvér využívaný v informačnomsystéme verejného obstarávateľa. Štandardná technická podpora (maintenance) je zabezpečovaná za účelom pokrytiaaktuálnych potrieb vyplývajúcich z prevádzkovania informačných systémov verejného obstarávateľa, ktoré sú portovanéna licenčnom softvérovom vybavení Uniface Client JTi, Data Importer, Mex client, MIS Alea Decisionware, Mex WebClient, Genesys, NICE, OKI Print Fleet, Java Standard Edition a RedHat Enterprise Linux na obdobie 36 mesiacov. Predmet zákazky je rozdelený na päť samostatných častí uvedených nižšie v tomto oznámení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kúradnému vestníku Európskej únie.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodanie softvéru pre verejné vysoké školy v licenčnom programe Microsoft Campus and School - Enrollment for Education Solutions (EES) a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka softvérových licencií formou prenájmu (ďalej aj dodávka) v licenčnom programeMicrosoft Campus and School - Enrollment for Education Solutions ponúkaných na trhu na základe programu/ prihláškypre vzdelávacie riešenia spoločnosti Microsoft - Enrollment for Education Solution na základe ktorého sú obstarávanélicencie pre verejné vysoké školy. Počet softvérových licencií v licenčnom programe Campus je odvodený od počtuzamestnancov spadajúcich pod definíciu znalostného pracovníka (knowledge worker), pričom počet takýchto vysokýchškôl je 20 pri počte cca 20 882 znalostných pracovníkov a cca 119 709 študentov verejných vysokých škôl. Uvedenéúdaje predstavujú stav zachytený vo výkazoch štátneho štatistického zisťovania, počty zamestnancov a študentov savšak menia v priebehu času. Verejný obstarávateľ taktiež požaduje služby SAM (Software Asset Management) aleboekvivalentnej, ako aj poradenské, inštalačné a konfiguračné služby súvisiace s prepožičaným softvérom v rámcilicenčného programu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím   
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky,pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Intranet a Learning Management system (LMS)   
Zákazka zahŕňa zriadenie služby intranet a LMS, Služby technickej podpory redakčného systému pre intranet a LMS na 4roky a služby Zmenových zadaní s predpokladaným počtom 1000 osobohodín. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky jeuvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Železnice Slovenskej republiky
Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby pre IKT zariadenia a technológie   
Predmetom zákazky s názvom Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby preIKT zariadenia a technológie je poskytovanie služieb pre hardvérové a softvérové produkty IKT infraštruktúryobstarávateľa v rozsahu (i) pozáručný autorizovaný servis pre zabezpečenie štandardnej prevádzky, údržba a podpora; (ii) podporné služby na vyžiadanie nad rámec služieb podľa bodu (i) na riešenie problémov a zmien.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory   
Predmetom diela je dodávka komplexného informačného systému riadenia výkonnosti a podpory (ďalej ako IS RVP) preinformačnú podporu a následnú optimalizáciu riadiacich a podporných procesov na Úrade podpredsedu vlády SR preinvestície a informatizáciu (ďalej ako ÚPVII)  Riadiace procesy  Strategické plánovanie  Rozpočet a kontroling Programové riadenie  Podporné procesy IT manažment a prevádzka Ľudské zdroje Správa financií a aktív  Dôvodom realizácie projektu je snaha výrazne zlepšiť riadenie samotného ÚPVII (následne však aj centrálne riadenieinformatizácie verejnej správy, agenda CKO, agendu kyberbezpečnosti ako aj agendy jednotného digitálneho trhu) scieľom zvýšenia transparentnosti a efektívnosti investícií z verejných zdrojov tak, aby sa maximalizovali benefity preslovenských občanov a podnikateľov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb podpory a rozvoja Veterinárneho a potravinového informačného systému.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou Veterinárneho a potravinového informačného systému Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len ŠVPS SR) prostredníctvom nasledujúcich služieb Služby servisnej podpory Veterinárneho a potravinového informačného systému,Ostatné služby súvisiace s Veterinárnym a potravinovým informačným systémom, Vývoj a úpravy Veterinárneho apotravinového informačného systému podľa požiadaviek ŠVPS SR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
11768 - MUSVestník č. 64/2020 - 20.03.2020 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY ABEZPEČNOSTI podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: SlužbyKategória služby: 13ODDIE
SLA o podpore prevádzky, údržbe a úpravách ISFS-SD   
Predmetom zákazky je zabezpečiť podporu a prevádzku ISFS-SD (Informačný Systém Finančnej správy Správa Daní) vrátane jeho nevyhnutných úprav. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a rozvoja informačných systémov   
Predmetom zákazky je rozšírenie užívateľskej podpory informačného systému GIS LESY Slovenskej republiky, š.p. vnasledovnej štruktúre služieb a)Maintenance aplikačných informačných systémov, b)Maintenance podporných informačných systémov c)Servisná podpora informačných systémov d)Technická podpora informačných systémov   Podrobný opis predmetu zákazky je v časti Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Sociálna poisťovňa, ústredie
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM   
Predmetom zákazky je poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM (produktových skupín IBM Cloud Pak for Automation, IBM Modern Data Protection, IBM Cloud Pak Applications and Systems a Informix Segment) využívaných v informačnom systéme Sociálnej poisťovne počas obdobia 36 mesiacov. Štandardná a rozšírenátechnická podpora je zabezpečovaná za účelom pokrytia aktuálnych potrieb vyplývajúcich z prevádzkovania aplikačnýcha databázových systémov verejného obstarávateľa, ktoré sú portované na uvádzanom softvérovom vybavení. Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti uvedené nižšie v tomto oznámení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI – Informačný systém rušňovodiča ZSSK CARGO   
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi služby spojené s dodaním aplikácie pre rušňovodiča ZSSKCARGO tak, aby po jeho nasadení boli na strane verejného obstarávateľa splnené požiadavky na vzájomnú výmenuinformácií medzi subjektami železničného dopravného systému, zadefinované v nariadení EK 1305/2014/ES otechnických špecifikáciách interoperability pre subsystém telematických aplikácií v železničnej nákladnej doprave a tonajmä v časti Train Ready.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Vytvorenie Centrálneho informačného systému štátnej služby a poskytovanie služieb prevádzkovej podpory systému   
Predmetom zákazky je vytvorenie Centrálneho informačného systému štátnej služby (ďalej len CISŠS alebo Dielo) a služby prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja CISŠS (ďalej len Služby prevádzkovej podpory), ktorý je informačným systémom verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom vytvorenia Centrálneho informačného systému štátnej služby je umožniť služobným úradom v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o štátnej službe) a Úradu vlády Slovenskej republiky ako správcovi predmetného systému v zmysle § 25 zákona o štátnej službe spracúvať automatizovaným spôsobom údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadny a efektívny výkon štátnej služby. CISŠS musí obsahovať všetky tieto moduly Modul evidencie osobných údajov Modul Register štátnych zamestnancov Modul Register štátnozamestnaneckých miest Modul Register úspešných absolventov Modul Register nadbytočných štátnych zamestnancov Modul Register výberových konaní Modul evidencie uchádzačov Modul evidencie a správy služobných preukazov Modul riadenia procesov CISŠS Modul analýz a poskytovania dát CISŠS Modul aplikačných rozhraní Modul správy a podporných činností Špecializovaný modul na riadenie úloh Modul kontroly a plánovania centrálne zabezpečovaného vzdelávania
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávka riešenia zabezpečujúceho aplikáciu a zosúladenie spracovania dát v rámci elektronického testovania realizovaného prostredníctvom systému e-Test s požiadavkami nariadenia GDPR   
Dodávka riešenia zabezpečujúceho aplikáciu a zosúladenie spracovania dát v rámci elektronického testovaniarealizovaného prostredníctvom systému e-Test s požiadavkami nariadenia GDPR
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI   
Ide o konzultačné služby pre podporu vedeckého výskumu poskytnuté v súvislosti so zavedením vedeckých projektov dosystémov Systém pre podporu vedeckého výskumu Dynamická vedecko-výskumná platforma (ďalej len Dynax), Systémpre podporu vedeckého výskumu (ďalej aj SPVV) a Systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva (ďalej aj IPR), ktoré boli verejnému obstarávateľovi dodané na základe Zmluvy o dielo č.742/2015 zo dňa 31.08.2015 ako Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra (ďalej aj KTIVI). Charakteristika týchto systémov je uvedená v Prílohe A, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Konzultačné služby na podporu vedeckého výskumu môžu zahŕňať nasledovné činnosti - konzultačné služby, konfiguračné služby a služby podpory pri zavádzaní vedeckých projektov do systémov Dynax a SPVV, - konzultačné služby, konfiguračné služby a služby podpory pri zavádzaní postupov a procesov v rámci IPR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie