Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1131 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Pôdohospodárska platobná agentúra
Služby technickej podpory a údržby a Služby aplikačného rozvoja pre Iné druhy dotačných schém   
Predmetom zákazky je poskytovanie technickej podpory a údržby informačného systému ITMS2014+ a služiebaplikačného rozvoja pre iné druhy dotačných schém počas 3 rokov od účinnosti zmluvy.  Ide o služby zabezpečujúce bezproblémovú prevádzku systému ITMS2014+ pre iné druhy dotačných schém. Organizačne bude podpora rozdelená na tri úrovne L1 až L3 s rôznymi rolami. Súčasťou služieb bude organizácia technickej podpory a údržby, dizajn procesov v nástrojoch na riadenie a sledovanie parametrov SLA, nastavenie workflowu a komunikačných vzťahov pri riešení problémov.  Systém podpory bude následne pravidelne vyhodnocovaný a v prípade potreby modifikovaný.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Mesto Zvolen
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy   
Predmetom obstarania sú servisné služby v rozsahu podpory a údržby existujúceho prevádzkovaného informačnéhosystému samosprávy (ďalej len ISS), a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačnéhoinformačného systému (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS),riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) Predmetom zákazky je teda zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov,vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Zvolen a NASES a súvisiacich aktivít scieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v ďalšom období v nasledovnom členení Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW)  Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)  Analytické a programátorské práce na dodanom aplikačnom softvéri zapracovanie požiadaviek mesta  Hot line podpora  Riadenie projektu  Technická podpora  Metodická podpora  Školenia/metodické dni  Bezpečnostná politika
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí   
Predmetom zákazky je vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí a realizáciasúvisiacich služieb. Zákazka bude pozostávať z realizácie nasledujúcich služieb - vypracovanie analýzy, ktorá bude pozostávať z definovania požiadaviek (funkčných aj nefunkčných) na rozsah a obsahspracovávaných údajov a informácií, funkcionalitu a výslednú kvalitu aplikačných modulov podporných nástrojov. - vypracovanie návrhu systému na základe analýzy požiadaviek, návrh biznis architektúry systému (vrátane služieb),návrh architektúry systému, návrh technologickej architektúry (vrátane funkcionality aplikačných modulov), návrhu naimplementáciu a migráciu, návrhu bezpečnostnej architektúry a požiadaviek na prevádzku systému a návrh potrebnejinformačnej a komunikačnej infraštruktúry (vrátane potrebného hardvéru). - implementácia podporných nástrojov podľa návrhu systému a overenie funkčnosti jednotlivých aplikačných modulov. - vytvorenie podporných nástrojov v podobe modulov. Tieto budú vytvorené na základe požiadaviek definovaných vsúťažných podkladoch, ktoré verejný obstarávateľ požaduje dodať so zdrojovým kódom (vrátane štandardnejdokumentácie zdrojového kódu), s popisom API rozhraní a dátového modelu systému. - integrácia komponentov systému na báze využitia ESB platformy ako aj integráciu podporných nástrojov na okolitéinformačné systémy verejnej správy.  - vypracovanie príslušnej integračnej dokumentácie a popisy rozhraní, ktoré integráciou vzniknú.  - zabezpečenie migrácie všetkých údajov a informácií do podporných nástrojov SŠHR SR. - zabezpečenie implementácie všetkých bezpečnostných opatrení na základe návrhu bezpečnostnej architektúry (vrátanepríslušnej ochrany osobných údajov) v zmysle platných štandardov a legislatívy. - zabezpečenie overenia podporných nástrojov a ich nasadenie do produkčnej prevádzky. - vypracovanie dokumentácie k podporným nástrojom (používateľská príručka, administrátorská príručka) v textovejpodobe (vo formáte .DOC, .XLS, .PDF).  - realizácia školení vybraných kľúčových používateľov systému a administrátorov systému. - vypracovanie popisu zabezpečenia technickej podpory poskytnutého informačného systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Úrad pre verejné obstarávanie
Registratúra   
Predmetom zákazky Registratúra je vybudovať informačný systém, ktorý zabezpečí vykonávanie koncových, aplikačnýchslužieb a procesov Úradu pre verejné obstarávanie definovaných vo funkčnej špecifikácii Funkčná špecifikácia IS SVOčasť (modul) Registratúra ÚVO, Technická špecifikácia IS SVO časť Registratúra ÚVO a v súvisiacich dokumentoch.Hlavným cieľom je poskytnutie elektronickej podateľne ÚVO a implementovanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch aregistratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Registratúrny systém bude implementovať procesyspojené s realizáciou interných pracovných postupov riadenia životného cyklu dokumentov používaných v procesochverejného obstarávania, vedieť poskytovať integračné rozhrania navonok a tiež využiť (konzumovať) integračnérozhrania poskytované ostatnými systémami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie centrálnych informačných systémov CRŠ a CRZ   
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie anadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba satýka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školyposkytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypoužíva uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácieposkytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok,smerníc a dohôd medzi ministerstvami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov (databáz) na roky 2020-2022   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu k údajom elektronických informačných zdrojov databáz, ktoré slúžia akozdroj odborných informácií pre potreby realizácie vedeckého výskumu a rozvoja vedy v rámci SR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI   
Ide o konzultačné služby pre podporu vedeckého výskumu poskytnuté v súvislosti so zavedením vedeckých projektov dosystémov Systém pre podporu vedeckého výskumu Dynamická vedecko-výskumná platforma (ďalej len Dynax), Systémpre podporu vedeckého výskumu (ďalej aj SPVV) a Systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva (ďalej aj IPR), ktoré boli verejnému obstarávateľovi dodané na základe Zmluvy o dielo č.742/2015 zo dňa 31.08.2015 ako Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra (ďalej aj KTIVI). Charakteristika týchto systémov je uvedená v Prílohe A, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Konzultačné služby na podporu vedeckého výskumu môžu zahŕňať nasledovné činnosti - konzultačné služby, konfiguračné služby a služby podpory pri zavádzaní vedeckých projektov do systémov Dynax a SPVV, - konzultačné služby, konfiguračné služby a služby podpory pri zavádzaní postupov a procesov v rámci IPR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
A KONTAKTNÉ MIESTAMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej podpory Národného vízového informačného systému (NVIS). Ide oposkytovanie legislatívnej podpory, technologickej podpory, zabezpečenie funkčnosti NVIS na pracoviskách verejnéhoobstarávateľa, zabezpečenie dohľadu a priebežnej technickej podpory serverovej, dátovej (storage) a sieťovejinfraštruktúry a s tým súvisiace úpravy NVIS podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Štátny fond rozvoja bývania
Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania   
Komplexné riešenie pre poskytovanie elektronických služieb (ES) ŠFRB a pozostáva hlavne z nasledovných častí  Analýza a návrh procesného modelu poskytovania ES, vrátane procesného modelu elektronického spracovania agendyobjednávateľa počas životného cyklu poskytovania podpory vo forme úveru.  Dodanie IS pre poskytovanie ES a elektronizáciu úkonov počas životného cyklu poskytovania podpory. Komplexná dodávka IS pre poskytovanie ES zahŕňa analýzu, návrh architektúry, implementáciu riešenia, testovanie,nasadenie do produkčnej prevádzky a školenie užívateľov a administrátorov IS vrátane 5-ročnej podpory prevádzky,údržby a rozvoja celého riešenia. Súčasťou riešenia je aj OCR a postprocesing elektronických spisov klientov a dodávka pracoviska pre elektronizáciudokumentácie.  Súčasťou dodávky je bezpečnostný projekt riešenia, návrh novely zákona o ŠFRB a integrácia dodávaného riešenia sexistujúcim systémom pre výmenu údajov s IS partnerskej banky. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Sociálna poisťovňa, ústredie
Poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft   
Predmetom zákazky je poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft v rozsahu a) pravidelné a automaticky poskytované služby podpory technológií Microsoft v prostredí verejného obstarávateľa, b) poskytovanie platených služieb softvérových špecialistov na základe písomnej objednávky v rámci rozšírenej podporylicenčného softvérového vybavenia Microsoft. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kÚradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
EESSI – systém pre elektronickú výmenu informácii v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS   
Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI ma obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS)v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčne) a má byť navrhnutý ako cloud ready. Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovat elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívatelmi systému EESSIpodľa článku 4 ods. 2 nariadenia Europského parlamentu a Rady (ES) c. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sastanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) c. 883/2004 o koordinácii systémov socialneho zabezpečenia v platnomznení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2010.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie   
Zabezpečenie komplexnej služby elektronického systému formou hostingu a outsourcingu za účelom vytvorenia systémuzo strany poskytovateľa na jeho vlastné náklady špecificky pre objednávateľa, pri zabezpečovaní prevádzky, správy aúdržby elektronického systému, vrátane odovzdania systému a udelenia práv duševného vlastníctva po ukončeníplatnosti Zmluvy o poskytnutí komplexnej služby uzatvorenej na obdobie 36 mesiacov odo dňa poskytovania služieb
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb servisnej podpory aplikačných modulov integrovaného informačnéhosystému (IIS) MO SR a/alebo služby pre rozvoj IIS MO SR; dodanie licencií a poskytnutie licenčnej podpory IIS MO SR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR   
IV.Q.2019 Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb.   
Softvérové vybavenie pre koncové stanice užívateľov a serverovú infraštruktúru verejného obstarávateľa, pravidelné a automaticky poskytované služby a služby L2 supportu, rozvojové projekty.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie