Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1082 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Konzultačné služby a služby podpory pre Microsoft produkty   
Predmetom zákazky je poskytovanie konzultačných služieb a služieb podpory pre Microsoft produkty v rámci prostrediaNárodnej banky Slovenska na obdobie štyroch rokov za podmienok stanovených v súťažných podkladoch a v príslušnomnávrhu rámcovej dohody.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Integrovaný predajný systém   
Vybudovanie Integrovaného predajného systému (ďalej aj "IPS"), jeho nasadenie, aplikačná, servisná a technickápodpora systému a následný rozvoj systému. IPS musí poskytovať moderné a komplexné služby pri prepravecestujúcich, poskytovať obsluhe jednoduché a intuitívne prostredie pre všetky úkony týkajúce sa výdaja/predajacestovných dokladov, pripojením sa na ostatné medzinárodné systémy železničných prepravcov umožňovať výdaj/predajmedzinárodných cestovných dokladov. IPS musí byť integrovaný na ostatné informačné systémy používanéobstarávateľom, ktoré sú ďalej popísané v týchto súťažných podkladoch, a tiež umožňovať integráciu informačnýchsystémov tretích strán. Informačné systémy tretích strán predstavujú napr. rezervačné systémy cestovných kancelárií,prepravných agentúr a pod., t.j. nezávislé aplikácie, ktoré budú čerpať údaje z IPS. Informačné systémy tretích stránvznikajú nezávisle na vôli obstarávateľa a obstarávateľ ich žiadnym spôsobom nekoordinuje a nemôže zasahovať do ichfunkčnosti. Riešenia IPS musia umožniť pripojenie na poskytovanie informácií pre vytváranie systémov pre tretie strany
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo   
Predmetom zákazky je Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo (v ďalšom texte EKS), ktorý bude slúžiť pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo (VDG). Hlavným predmetom zákazky je vytvorenie optimalizačného a simulačného modelu a nájstroja na jeho využívanie v prevádzke. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Justičná akadémia SR
Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov – mediatéka   
Predmetom tejto zákazky je modernizácia a inovácia elektronickej knižnice, tzv. mediatéky audio a videoportálu Justičnej akadémie Slovenskej republiky, na ktorom budú uverejnené a k dispozícii celej cieľovej skupine audio a video nahrávky zo vzdelávacích podujatí a ďalších elektronických dokumentov online, vrátane zaradenia zahraničných prednášok a ich vybavenie slovenskými titulkami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a údržby Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len IS BAI), ktorá pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to zpodpory prevádzky IS BAI, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti IS BAI tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS BAI a z ďalšej úpravy, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integruje alebo môže integrovať. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK APRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Servisné služby pre Centrálny zálohovací systém   
Predmetom zákazky je poskytovanie technickej podpory, konzultačných a implementačných služieb pri zabezpečeníprevádzky Centrálneho zálohovacieho systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Mesto Žiar nad Hronom
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, vrátaneintegračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Žiar nad Hronom a NASES a súvisiacich aktivít scieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v nasledujúcich rokoch v nasledovnom členení Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW)  Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)  Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta  Hot line podpora  Riadenie projektu  Technická podpora  Metodická podpora  Školenia/metodické dni  Bezpečnostná politika
Služby informačných technológií: konzultácie,...
DataCentrum
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ITMS 2014+   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory prevádzky informačného systému ITMS 2014+prevádzkovaného vDataCentre Ministerstva financií Slovenskej republiky. Informačný systém ITMS 2014+ je informačný systém spravovanýÚradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zmysle § 6 ods. 1 a § 6 ods. 2 písm. d) zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Migrácia IS Vnútorná správa, IŠIS Štatistického úradu SR do vládneho cloudu   
Predmetom zákazky je migrácia IS systémov Štatistického úradu SR do vládneho cloudu. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Slovenská pošta, a.s.
Poskytnutie služieb správy a podpory informačného systému pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov a Modul FrontOffice   
Poskytnutie služieb správy a podpory informačného systému pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov,Modul FrontOffice a Modul správy poplatkov (ďalej len IS PEP, FO a MSP) na základe dohodnutých cieľových úrovnípodporných služieb.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
Dopravný dispečing koordinátora IDS BK   
Dopravný dispečing koordinátora IDS BK je softvérové vybavenie komunikujúce s existujúcim dátovým centrom koordinátora, ktoré slúži na riadenie dopravy, sledovanie polohy vozidiel mestskej hromadnej dopravy, prímestskej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji, na vzájomnú komunikáciu medzi pracovníkmi koordinátora, dopravcov a manažéra infraštruktúry, na automatické zabezpečenie upozorňovania na dodržanie vopred zadefinovaných nadväzností spojov rôznych druhov dopravy alebo rovnakého druhu dopravy. Podrobné informácie sú obsahom priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Mesto Rimavská Sobota
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, vrátaneintegračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Rimavská Sobota a NASES a súvisiacich aktivít scieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v rokoch 2020 - 2023 v nasledovnom členení Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW)  Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)  Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta  Hot line podpora  Riadenie projektu  Technická podpora  Metodická podpora  Školenia/metodické dni  Bezpečnostná politika
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu   
Predmetom zákazky sú služby riešenia konsolidácie registrov orgánov verejnej moci (OVM), organizácií, fariem azahraničného obchodu. Hlavným dôvodom realizácie zákazky je, aby údaje, ktoré spravuje organizácia boli manažovanésystematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. V súlade s uvedeným, ŠÚ SRvypracoval štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničnéhoobchodu (ďalej len projekt), ktorá typologicky definuje tento projekt ako Komplexný projekt pre manažment údajov.  Súčasťou realizácie tohto projektu je nevyhnutná automatizácia nových procesov ŠÚ SR a rozvoj automatizácie užexistujúcich procesov. Nakoľko však ŠÚ SR v súčasnosti nedisponuje dostatočnými personálnymi a technologickýmikapacitami, ktoré by zrealizovali očakávaný rozsah a špecifikáciu projektu podľa uvedenej štúdie realizovateľnosti, ŠÚ SRako verejný obstarávateľ požaduje dodanie služieb aplikačného vývoja, ktorých výsledkom bude vytvorenie novýchregistrov, publikované a aktualizované datasety, dostupnosť osobných údajov občanov v službe Moje dáta z registra,sprístupnenie referenčných údajov Registra OVM ostatným inštitúciám VS, integrácia na Centrálnu integračnú platformu. Požadované služby aplikačného vývoja musia priamo podporiť automatizáciu procesov komplexného manažmentuúdajov v rámci očakávaných výstupov projektu verejného obstarávateľa Riešenie konsolidácie registrov OVM,organizácií, fariem a zahraničného obchodu, v zmysle platnej štúdie realizovateľnosti. Predmetom zákazky je aj poskytovanie služieb údržby a podpory prevádzky SLA. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu SR do vládneho cloudu   
Predmetom zákazky je migrácia IS systémov Štatistického úradu SR do vládneho cloudu. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Úrad pre verejné obstarávanie
Nákup licencií   
Predmetom zákazky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie softvéru na zálohovanie .
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie