Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 326 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátna filharmónia Košice
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK   
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa dodať elektronické stravovacie karty (ďalej len stravovacie karty)objednávateľovi a zabezpečiť priradenie stravovacích jednotiek na stravovacie karty zamestnancov objednávateľa nazáklade mesačných objednávok objednávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby podnikových a školských jedální
Mesto Dunajská Streda
„Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby mesta Dunajská Streda“   
1.Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s ustanovením § 152 Zákonník práce a v súlade s ustanovením § 75 zákonaNR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie poskytovaniastravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. 2.Stravná poukážka je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach, alebo na úhradu vobchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na prípravu teplého jedla. Stravná poukážka musí byť riadnečitateľne označená a obsahuje najmä onázov a logo predávajúceho onominálnu hodnotu jednej stravnej poukážky v EUR ominimálne štyri ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov (napr. číselný resp. čiarový kód,termoaktívny bod a vodotlač atď.) orok platnosti stravnej poukážky alebo inak zistiteľné, pričom stravná poukážka musí byť platná pre rok, v ktorom sauzatvorila rámcová dohoda, opoučenie pre spotrebiteľa, Stálosť papiera musí zodpovedať technickým požiadavkám platných noriem. Ochranné prvky stravnej poukážky tvorí súbor prvkov, ktoré chránia stravnú poukážku pred zneužitím.  1/5  3.Nominálna hodnota a predpokladané množstvo papierových stravných poukážok onominálna hodnota požadovaných papierových stravných poukážok je 3,90 EUR, opredpokladané množstvo stravných poukážok odobratých za 24 mesiacov je 69 000 kusov. oUvedené množstvá sú predpokladané za obdobie platnosti rámcovej dohody a môžu byť verejným obstarávateľomznížené alebo zvýšené. 4.Papierové stravné poukážky bude verejný obstarávateľ objednávať podľa svojich aktuálnych potrieb, formou písomnejobjednávky. Uchádzač je povinný dodať papierové stravné poukážky v požadovanej hodnote a množstve, ktoré verejnýobstarávateľ určí v objednávke a v lehote určenej v súťažných podkladoch, t.j. lehota na dodanie stravných poukážok je1 pracovný deň odo dňa doručenia objednávky. Uchádzač doručí predmet obstarávania na miesto dodania, t.j. naadresu verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J. A. Reimana Prešov   
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov FNsP Prešov J. A. Reimana Prešov v pracovných dňoch, pozostávajúce z prípravy, dovozu a výdaja stravných jednotiek vo výdajných miestach verejného obstarávateľa, ako aj odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu. Predpokladané denné množstvo stravnej jednotky je 800 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky a časť C. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov   
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov FNsP Prešov J. A. Reimana Prešov v pracovných dňoch, pozostávajúce z prípravy, dovozu a výdaja stravných jednotiek vo výdajných miestach verejného obstarávateľa, ako aj odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu. Predpokladané denné množstvo stravnej jednotky je 800 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky a časť C. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov objednávateľa a pre dôchodcov s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je zabezpečenie formou ekonomického prenájmu zariadenia spoločného stravovania (vo vlastníctveverejného obstarávateľa ) pre verejného obstarávateľa v rozsahu do 300 osôb (kapacita kuchyne) a)výrobu, prípravu a výdaj stravy pre zamestnancov objednávateľa a výrobu, prípravu a výdaj stravy včítane výroby,prípravy a výdaja stravy v obedároch pre dôchodcov s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica, v priestorochzariadenia spoločného stravovania objednávateľa, v rozsahu a kvalite podľa bodu 3.opisu predmetu zákakzky, b)občerstvenie, v prípade objednávateľom organizovaných školení, odborných seminárov, konferencií, zahraničnýchnávštev a pod., a to na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa a na základe samostatných písomnýchobjednávok doručených poskytovateľovi.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou elektronickýchstravovacích kariet s možnosťou ich využitia v stravovacích zariadeniach a v potravinových prevádzkach na územíSlovenskej republiky akceptujúcich elektronické stravovacie karty.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok (2020)   
Predmetom zákazky je Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Regionálnej správy a údržby ciestNitra a. s. formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Bližšie informácie v súťažnýchpodkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Slovenské technické múzeum
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Slovenského technického múzeá   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích poukážok v papierovej forme pre zamestnancov Slovenskéhotechnického múzeá v zmluvných stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravináchprevádzkovaných na území Slovenskej republiky akceptujúcich stravovacie poukážky v papierovej forme (ďalej lenpoukážky).
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Pôdohospodárska platobná agentúra
Stravné poukážky   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry formoustravných poukážok v počte 163800 ks, s ochrannými prvkami, v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača a vlokalitách, uvedených verejným obstarávateľom .
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Stravné poukážky pre zamestnancov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov verejného obstarávateľa v nominálnejhodnote 4,50 Eur v zmysle §152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré slúžia nastravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Prievidza
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov mestaPrievidza v zmluvných stravovacích zariadeniach poskytujúcich teplú stravu (polievka + hlavné jedlo) v časti mestaPrievidza - Staré mesto.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa.   
Predmetom zákazky zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestorochverejného obstarávateľa, pozostávajúce z 1)Poskytovanie stravovania pre zamestnancov (Príprava jedál v priestoroch uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja avýdaj hotových jedál a nápojov), 2)Poskytovanie stravovania pre pacientov (Príprava jedál v priestoroch uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja). Podrobná špecifikácia rozsahu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 súťažných podkladov, požadované množstvostravných jednotiek je uvedené v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka a správa stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov organizácií vjeho zriaďovateľskej pôsobnosti formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnýmiustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) naobdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a subjektov formou stravnýchpoukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce vznení neskorších predpisov. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnostialebo do vyčerpania limitu 16 000 000,- EUR bez DPH podľa toho, čo nastane skôr.  Pod pojmom zabezpečenie stravovania sa rozumie umožnenie platby za podanie teplého hlavného jedla vrátane polievkya vhodného nealkoholického nápoja v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravovacie karty, a tominimálne počas pracovného týždňa v čase minimálne od 1100 do 1400. Podrobnejšie informácie sú uvedené v častiB. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka a správa stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov organizácií vjeho zriaďovateľskej pôsobnosti formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnýmiustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) naobdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie