Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Dunajská Streda
„Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda“   
Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda I. časť Údržba miestnych komunikácii  II. časť Údržba verejného osvetlenia  III. časť Údržba dopravného značenia
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Dunajská Streda
„Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda“   
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií, boli použité certifikované materiály,príslušné doklady o tejto skutočnosti predloží uchádzač pri realizácii predmetnej zákazky.  Skládkovanie vybúraných materiálov v krajniciach ciest a na chodníkoch je neprípustné. Náklady na zvláštne užívanieverejných priestranstiev (napr. umiestnenie kontajnerov, skládky materiálov a pod.) spolu s nevyhnutným dopravnýmznačením, znáša zhotoviteľ na vlastné náklady.  V prípade realizácie rozsiahlejších opráv na komunikáciách spojených s výraznejším obmedzením vozidlovej resp. pešejdopravy, príp. vstupu do nehnuteľnosti, úspešný uchádzač zabezpečí včasné a úplné informovanie dotknutej verejnostiobvyklými oznamovacími prostriedkami.  V prípade vzniku závady na telese miestnej komunikácie, chodníka alebo spevnenej plochy, ktorá svojou povahou tvoríprekážku v jej zjazdnosti alebo schodnosti, resp. v dôsledku závady hrozí vznik škody či ohrozenie zdravia, úspešnýuchádzač/zhotoviteľ bude povinný vykonať zodpovedajúce opatrenia najneskôr do 24 hodín od zistenia/oznámeniaexistencie závady. Zodpovedajúcimi opatreniami sa rozumie upozornenie na závadu účastníkov cestnej premávkypredpísaným spôsobom, vykonanie neodkladných úkonov podľa povahy závady a jej oznámenie verejnémuobstarávateľovi/objednávateľovi (v prípade že sa o existencii závady dozvedel vlastnou činnosťou).  Definovanie údržby miestnych komunikácii je zahrnuté do jednotlivých položiek v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý jesúčasťou týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v neocenených návrhu naplnenie kritérií.   1/5 Služby daného popisu položky menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace, vyplývajúce z uvedenýchpodmienok a pre dodanie zákazky nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách ponuky uchádzača. Jeneprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa poskytnúť údržbu nižšejtechnickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Dunajská Streda
„Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda“   
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií, boli použité certifikované materiály,príslušné doklady o tejto skutočnosti predloží uchádzač pri realizácii predmetnej zákazky. Skládkovanie vybúraných materiálov v krajniciach ciest a na chodníkoch je neprípustné. Náklady na zvláštne užívanie verejných priestranstiev (napr. umiestnenie kontajnerov, skládky materiálov a pod.) spolu s nevyhnutným dopravným značením, znáša zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade realizácie rozsiahlejších opráv na komunikáciách spojených svýraznejším obmedzením vozidlovej resp. pešej dopravy, príp. vstupu do nehnuteľnosti, úspešný uchádzač zabezpečívčasné a úplné informovanie dotknutej verejnosti obvyklými oznamovacími prostriedkami. V prípade vzniku závady na telese miestnej komunikácie, chodníka alebo spevnenej plochy, ktorá svojou povahou tvoríprekážku v jej zjazdnosti alebo schodnosti, resp. v dôsledku závady hrozí vznik škody či ohrozenie zdravia, úspešný uchádzač/zhotoviteľ bude povinný vykonať zodpovedajúce opatrenia najneskôr do 24 hodín od zistenia/oznámenia existencie závady. Zodpovedajúcimi opatreniami sa rozumie upozornenie na závadu účastníkov cestnej premávky predpísaným spôsobom, vykonanie neodkladných úkonov podľa povahy závady a jej oznámenie verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi (v prípade že sa o existencii závady dozvedel vlastnou činnosťou). Definovanie údržby miestnych komunikácii je zahrnuté do jednotlivých položiek v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v neocenených návrhu na plnenie kritérií. Služby daného popisu položky menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace, vyplývajúce z uvedenýchpodmienok a pre dodanie zákazky nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách ponuky uchádzača. Jeneprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa poskytnúť údržbu nižšejtechnickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Komárno
„Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno   
Druhy služieb zahŕňajúcich čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno  a)Strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov b)Ručné čistenie a dočisťovanie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev  c)Vyprázdnenie malých smetných košov  d)Čistenie autobusových zastávok a nástupíšť e)Jarné zametanie a čistenie ulíc s odstránením zbytkov posypových materiálov po zimnej údržbe f)Zimná údržba pozostávajúca z ručného odhŕňania snehu a ručného posypu pešej zóny, autobusových zastávok,parkových chodníkov g)Vyprázdnenie nádob na výkaly pre psov s doplnením sáčkov h)Polievanie - kropenie spevnených verejných priestranstiev a ulíc polievacím vozidlom Všeobecné požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb  1.Jednotlivé poskytované služby, ich množstvo a rozsah bude víťazný uchádzač vykonávať len po odsúhlasení množstvaa rozsahu so zodpovedným zamestnancom Mesta Komárno, ktorý ich vykonanie následne potvrdí v denníku vykonanýchslužieb. Komunikácia medzi víťazným uchádzačom a verejným obstarávateľom bude prebiehať na základe čiastkovýchobjednávok. 2.Víťazný uchádzač bude povinný zahájiť plnenie služby najneskôr do 4 hodín od chvíle, keď sa o nej dozvedel od 1/6 zodpovednej osoby verejného obstarávateľa. V prípade, že v časovom úseku 4 hodín (od obdržania požiadavky odobjednávateľa do najneskoršieho termínu začatia vykonávania požadovaných služieb) skončí pracovná dobaposkytovateľa služby, poskytovateľ je povinný začať vykonávanie požadovanej služby v nasledujúci pracovný deň ihneďod začiatku pracovnej doby poskytovateľa. 3.V prípade nepriaznivého počasia (zimná kalamita, resp. husté sneženie) alebo nepredvídaných situácií, ktoré majúnegatívny vplyv z hľadiska ochrany životného prostredia na okolie a treba konať okamžite sa poskytovateľ zaväzujeposkytovať služby súvisiace s odvrátením nepriaznivého stavu na verejných priestranstvách na základe požiadavkyobjednávateľa aj počas dní pracovného voľna a sviatkov. Poskytovanie služieb v takýchto prípadoch je poskytovateľpovinný začať do 2 hodín od obdržania čiastkovej objednávky od objednávateľa. 4.Odpad pochádzajúci z čistenia verejných priestranstiev je povinný poskytovateľ uložiť na riadenú skládku v Iži Bokroš,ktorá je vzdialená od mesta Komárno cca 10km. Poplatok za uloženie odpadu hradí objednávateľ na základepredložených vážnych lístkov. Triedený odpad je povinný poskytovateľ uložiť na zberový dvor na Harčášskej ceste,ktorej zriaďovateľom je Mesto Komárno a je vzdialený od stredu mesta Komárno cca3 km. 5.Dodávateľ je oprávnený fakturovať protihodnotu za vykonanú službu mesačne raz, najneskôr v 5. deň nasledovnéhomesiaca, pričom prílohou faktúr za vykonané práce a služby bude pracovný denník obsahujúci presný časový rozpisjednotlivých činností, a vážne listy vozidiel za odvoz odpadu potvrdený odberateľom. Potvrdzovanie pracovného denníkapovereným zástupcom odberateľa prebieha priebežne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní konkrétnejslužby
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Lučenec
Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií   
Predmetom zákazky sú nasledujúce služby zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií. Bližšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Zvolen
Zimná údržba a zametanie chodníkov v meste Zvolen na roky 2018 - 2023   
Predmetom obstarávania sú služby pre jednotlivé lokality a to zimná údržba chodníkov odhŕňanie snehu, odstraňovanieľadu a námrazy podľa operačného plánu zimnej údržby a zametanie chodníkov po zimnej údržbe. Uvedené činnostibude poskytovateľ služby vykonávať na území mesta Zvolen, okrem územia pešej zóny na Námestí SNP a priľahlýchulíc, ktorá je ohraničená na západe ulicou M.R. Štefánika , bez ulice M.R.Štefánika na východe ulicou J. Kozačeka bezulice J. Kozačeka, na juhu ulicou T.G.Masaryka bez ulice T.G.Masaryka, na severe ulicou Ľ.Kubániho bez ulice Ľ.Kubániho a časť ulice Tehelná a to priestor pred objektom č. 1377/4.  Predmet obstarávania je graficky znázornený v mapových podkladoch, ktoré sú prílohou č.3 týchto súťažnýchpodmienok
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Zvolen
Zimná údržba a zametanie chodníkov v meste Zvolen na roky 2018 - 2023   
Predmetom obstarávania sú služby pre jednotlivé lokality a to zimná údržba chodníkov odhŕňanie snehu, odstraňovanieľadu a námrazy podľa operačného plánu zimnej údržby a zametanie chodníkov po zimnej údržbe. Uvedené činnostibude poskytovateľ služby vykonávať na území mesta Zvolen, okrem územia pešej zóny na Námestí SNP a priľahlýchulíc, ktorá je ohraničená na západe ulicou M.R. Štefánika , bez ulice M.R.Štefánika na východe ulicou J. Kozačeka bezulice J. Kozačeka, na juhu ulicou T.G.Masaryka bez ulice T.G.Masaryka, na severe ulicou Ľ.Kubániho bez ulice Ľ.Kubániho a časť ulice Tehelná a to priestor pred objektom č. 1377/4.  Predmet obstarávania je graficky znázornený v mapových podkladoch, ktoré sú prílohou č.3 týchto súťažnýchpodmienok.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky sú služby letnej a zimnej údržby chodníkov vo vlastníctve a správe Mesta Banská Bystrica v rozsahua za podmienok uvedených pre letnú údržbu v Harmonograme letného čistenia chodníkov Mesta Banská Bystrica vrátanepríloh, pre zimnú údržbu v Operačnom programe zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesta BanskáBystrica - kapitola I. a III. vrátane príloh a Zmluvy o poskytovaní služieb. Predmetná zákazka sa delí na časť č. 1 a časťč. 2 podľa zadelenia jednotlivých mestských častí, bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Hlavné mesto SR Bratislava
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy   
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na územíhlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Hlavné mesto SR Bratislava
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy   
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na územíhlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Hlavné mesto SR Bratislava
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy   
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na územíhlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Letná a zimná údržba   
Predmetom zákazky je služba letná a zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov a schodísk a starostlivosť overejnú zeleň. 1/7
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Letná a zimná údržba   
Predmetom zákazky je služba letná a zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov a schodísk a starostlivosť overejnú zeleň.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Zvolen
Čistenie, zimná údržba a údržba zelene na pešej zóne vo Zvolene   
Čistenie a zimná údržba a údržba zelene na pešej zóne vo Zvolene.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Zvolen
Čistenie, zimná údržba a údržba zelene na pešej zóne vo Zvolene   
Jarná, letná, jesenná a zimná údržba v pešej zóne mesta Zvolen. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladochuložený v profile verejného obstarávateľa na adrese http//www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5345.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie