Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1623 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Hlohovec
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na území mesta Hlohovec   
Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na územímesta Hlohovec, na obdobie do 30.11.2019 v nasledovnom rozsahu - bežné čistenie - čistenie silne znečistených úsekov - polievanie, kropenie miestnych komunikácií v letnom období - odstránenie buriny z obrubníkov miestnych komunikácií a odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôchverejných priestranstiev zhotovených z dlažieb - čistenie spevnených rigolov - čistenie autobusových zastávok
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Zvolen
Čistenie, zimná údržba a údržba zelene na pešej zóne vo Zvolene   
Jarná, letná, jesenná a zimná údržba v pešej zóne mesta Zvolen. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladochuložený v profile verejného obstarávateľa na adrese http//www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5345.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Zvolen
Čistenie, zimná údržba a údržba zelene na pešej zóne vo Zvolene   
Čistenie a zimná údržba a údržba zelene na pešej zóne vo Zvolene.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Komárno
„Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno   
Druhy služieb zahŕňajúcich čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno  a)Strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov b)Ručné čistenie a dočisťovanie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev  c)Vyprázdnenie malých smetných košov  d)Čistenie autobusových zastávok a nástupíšť e)Jarné zametanie a čistenie ulíc s odstránením zbytkov posypových materiálov po zimnej údržbe f)Zimná údržba pozostávajúca z ručného odhŕňania snehu a ručného posypu pešej zóny, autobusových zastávok,parkových chodníkov g)Vyprázdnenie nádob na výkaly pre psov s doplnením sáčkov h)Polievanie - kropenie spevnených verejných priestranstiev a ulíc polievacím vozidlom Všeobecné požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb  1.Jednotlivé poskytované služby, ich množstvo a rozsah bude víťazný uchádzač vykonávať len po odsúhlasení množstvaa rozsahu so zodpovedným zamestnancom Mesta Komárno, ktorý ich vykonanie následne potvrdí v denníku vykonanýchslužieb. Komunikácia medzi víťazným uchádzačom a verejným obstarávateľom bude prebiehať na základe čiastkovýchobjednávok. 2.Víťazný uchádzač bude povinný zahájiť plnenie služby najneskôr do 4 hodín od chvíle, keď sa o nej dozvedel od 1/6 zodpovednej osoby verejného obstarávateľa. V prípade, že v časovom úseku 4 hodín (od obdržania požiadavky odobjednávateľa do najneskoršieho termínu začatia vykonávania požadovaných služieb) skončí pracovná dobaposkytovateľa služby, poskytovateľ je povinný začať vykonávanie požadovanej služby v nasledujúci pracovný deň ihneďod začiatku pracovnej doby poskytovateľa. 3.V prípade nepriaznivého počasia (zimná kalamita, resp. husté sneženie) alebo nepredvídaných situácií, ktoré majúnegatívny vplyv z hľadiska ochrany životného prostredia na okolie a treba konať okamžite sa poskytovateľ zaväzujeposkytovať služby súvisiace s odvrátením nepriaznivého stavu na verejných priestranstvách na základe požiadavkyobjednávateľa aj počas dní pracovného voľna a sviatkov. Poskytovanie služieb v takýchto prípadoch je poskytovateľpovinný začať do 2 hodín od obdržania čiastkovej objednávky od objednávateľa. 4.Odpad pochádzajúci z čistenia verejných priestranstiev je povinný poskytovateľ uložiť na riadenú skládku v Iži Bokroš,ktorá je vzdialená od mesta Komárno cca 10km. Poplatok za uloženie odpadu hradí objednávateľ na základepredložených vážnych lístkov. Triedený odpad je povinný poskytovateľ uložiť na zberový dvor na Harčášskej ceste,ktorej zriaďovateľom je Mesto Komárno a je vzdialený od stredu mesta Komárno cca3 km. 5.Dodávateľ je oprávnený fakturovať protihodnotu za vykonanú službu mesačne raz, najneskôr v 5. deň nasledovnéhomesiaca, pričom prílohou faktúr za vykonané práce a služby bude pracovný denník obsahujúci presný časový rozpisjednotlivých činností, a vážne listy vozidiel za odvoz odpadu potvrdený odberateľom. Potvrdzovanie pracovného denníkapovereným zástupcom odberateľa prebieha priebežne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní konkrétnejslužby
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Dunajská Streda
„Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda“   
Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda I. časť Údržba miestnych komunikácii  II. časť Údržba verejného osvetlenia  III. časť Údržba dopravného značenia
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Letná a zimná údržba   
Predmetom zákazky je služba letná a zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov a schodísk a starostlivosť overejnú zeleň. 1/7
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Hlohovec
Čistenie miestnych komunikácií,chodníkov a spev.plôch ver.priestranstiev,ich zimná údržba a zber zmesového komunál.odpadu zo zberných nádob umiestnených na ver.priestranstvách, na území mesta Hlohovec   
A. Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na obdobie do 31.12.2017, B. Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na obdobie od15.11.2017 do 31.3.2018 a od 15.11.2018 do 31.3.2019, C. Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách na územímesta Hlohovec na obdobie 12 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Hlohovec
Čistenie miestnych komunikácií,chodníkov a spev.plôch ver.priestranstiev,ich zimná údržba a zber zmesového komunál.odpadu zo zberných nádob umiestnených na ver.priestranstvách, na území mesta Hlohovec   
A.Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na obdobie do 31.12.2017, B.Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na obdobie od15.11.2017 do 31.3.2018 a od 15.11.2018 do 31.3.2019, C.Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách na území mestaHlohovec na obdobie 12 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie