Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
22685 - MUSVestník č. 163/2019 - 12.08.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY ABEZPEČNOSTI podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: SlužbyKategória služby: 1ODDIE
Technická služba pre Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie technickej služby v súlade s § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len"zákon o súkromnej bezpečnosti") a v súlade s ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi azabezpečenie pokrytia dátových služieb v objektoch verejného obstarávateľa.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Preventívna údržba technických prvkov fyzickej ochrany bez zásahu do riadiaceho systému   
Predmetom zákazky je preventívna údržba, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy atechnických noriem zariadení technických prostriedkov fyzickej ochrany (TPFO), umiestnených v areáli verejnéhoobstarávateľa v lokalite Jaslovské Bohunice a zabezpečenie nepretržitej prevádzky a údržby TPFO v súlade s platnýmiprevádzkovými predpismi a platnými plánmi fyzickej ochrany.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Preventívna údržba technických prvkov fyzickej ochrany bez zásahu do riadiaceho systému   
Predmetom zákazky je preventívna údržba, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy atechnických noriem zariadení technických prostriedkov fyzickej ochrany (TPFO), umiestnených v areáli verejnéhoobstarávateľa v lokalite Jaslovské Bohunice a zabezpečenie nepretržitej prevádzky a údržby TPFO v súlade s platnýmiprevádzkovými predpismi a platnými plánmi fyzickej ochrany. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Preventívna údržba technických prvkov fyzickej ochrany bez zásahu do riadiaceho systému   
Predmetom zákazky bude preventívna údržba, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy atechnických noriem zariadení technických prostriedkov fyzickej ochrany (TPFO), umiestnených v areáli verejnéhoobstarávateľa v lokalite Jaslovské Bohunice a zabezpečenie nepretržitej prevádzky a údržby TPFO v súlade s platnýmiprevádzkovými predpismi a platnými plánmi fyzickej ochrany. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Servisné opravy padákového materiálu   
Servisné opravy padákového materiálu
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Profylaktické kontroly a neplánované opravy zariadení MIREL na železničných koľajových vozidlách   
Väčšina železničných koľajových vozidiel rušňového hospodárstva, ktoré vlastní obstarávateľ, sú vybavené vlakovýmzabezpečovačom MIREL. K tomuto zariadeniu má obstarávateľ vyškolený prevádzkový personál a spracovateľov údajovvyhodnocovaných zo záznamového zariadenia rýchlomeru.  Predmetom zákazky je a) vykonanie profylaktické kontroly a údržbu predpísanú výrobcom na zariadení MIREL,  b) opravy zariadení MIREL, c) školenia zamestnancov, d) dodávku náhradných dielov systémov MIREL, e) poskytnutie licencie na moduly programového vybavenia pre servis a prevádzku zariadení MIREL.  Zabezpečovací systému MIREL prenáša na elektrické hnacie koľajové vozidlo informácie z traťovej infraštruktúry zdôvodu zabezpečenia maximálnej spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky osobnej železničnej dopravy a zabezpečuje iďalšie funkcie pri riadení hnacieho koľajového vozidla. Rýchlomer indikuje rýchlosť a zabezpečuje zaznamenávaniedôležitých údajov o prevádzke vozidla a vlaku.  Bez zabezpečenia profylaktických kontrol, servisu a opráv zabezpečovacích zariadení MIREL nie je možné prevádzkovaťkoľajové vozidlá, ktoré majú inštalované zabezpečovacie zariadenia MIREL.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Servisné opravy padákového materiálu   
Servisné opravy padákového materiálu
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Servisné opravy padákového materiálu   
Servisné opravy padákového materiálu
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
A KONTAKTNÉ MIESTAKancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Kontrola a servis bezpečnostných systémov a systémov požiarnej signalizácie   
Predmetom zákazky sú odborné prehliadky, odborné skúšky, servis a opravy Integrovaného bezpečnostného systému(ďalej len ako IBS) prevádzkovaného v objektoch Kancelárie NR SR v Bratislave, ktorého súčasťou sú podsystémyelektrickej požiarnej signalizácie (EPS), elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS), systémy kontroly vstupu (SKV) akamerový systém (CCTV). Predmet zákazky je v členení, rozsahu, a lehotách stanovených vyhláškou MV SR č. 726/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenie jejpravidelnej kontroly a Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaisteniebezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, plynovými, zdvíhacími a elektrickými aktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Poskytovanietechnických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a ozmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov v rozsahuvykonávania pravidelných kontrol, údržby a záručného a mimozáručného servisu elektrických zabezpečovacích systémov(EZS), poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenomobjekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Súčasne pri výkone odborných prehliadok a odborných kontrolpožadujeme postupovať v zmysle ďalších právnych predpisov a záväzných technických noriem, najmä zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, technických noriemSTN P CLC/ZS 50131-72004, TNI 33 4591 a návodov a doporučení výrobcov zariadení. Záručný servis vykonaný 1/3 vykonávateľom je bezodplatný. Predmetom zákazky je aj výmena a oprava vadných zariadení, ktorých potreba vyplyniez pravidelných kontrol a odborných skúšok bezpečnostných systémov a s tým súvisiacej demontáže vadného zariadeniaa dodávky a montáže nového zariadenia alebo opraveného zariadenia. Servis je podľa závažnosti vykonávaný v čase7/24.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy a údržba technických prostriedkov fyzickej ochrany   
Predmetom zákazky je  1.časť - preventívna údržba technických prvkov fyzickej ochrany (TPFO) so zásahom do riadiaceho systému v rozsahuplánov kontroly, korektívne opravy TPFO (operatívne odstraňovanie vzniknutých porúch) a súčinnosť pri preventívnejúdržbe TPFO mimo rozsahu tejto časti zákazky, pracovná pohotovosť 24 hodín 7 dní v týždni, dodávky náhradnýchdielov a spotrebného materiálu  2.časť - preventívna údržba TPFO bez zásahu do riadiaceho systému v rozsahu plánov kontroly
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Zabezpečenie servisu signálno - bezpečnostnej techniky v OVT Sabinov ÚVV a ÚVTOS Prešov   
Zabezpečenie servisu signálno - bezpečnostnej techniky v OVT Sabinov ÚVV a ÚVTOS Prešov
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy a údržba technických prostriedkov fyzickej ochrany   
Predmetom zákazky je  1.časť - preventívna údržba technických prvkov fyzickej ochrany (TPFO) so zásahom do riadiaceho systému v rozsahuplánov kontroly, korektívne opravy TPFO (operatívne odstraňovanie vzniknutých porúch) a súčinnosť pri preventívnejúdržbe TPFO mimo rozsahu tejto časti zákazky, pracovná pohotovosť 24 hodín 7 dní v týždni, dodávky náhradnýchdielov a spotrebného materiálu  2.časť - preventívna údržba TPFO bez zásahu do riadiaceho systému v rozsahu plánov kontroly  Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Kontrola a servis bezpečnostných systémov a systémov požiarnej signalizácie   
  Predmetom zákazky sú odborné prehliadky, odborné skúšky, servis a opravy Integrovaného bezpečnostného systému(ďalej len ako IBS) prevádzkovaného v objektoch Kancelárie NR SR v Bratislave, ktorého súčasťou sú podsystémy 1/5 elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS), systémy kontroly vstupu (SKV) akamerový systém (CCTV). Predmet zákazky je v členení, rozsahu, a lehotách stanovených vyhláškou MV SR č. 726/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenie jejpravidelnej kontroly a Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaisteniebezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, plynovými, zdvíhacími a elektrickými aktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Poskytovanietechnických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a ozmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov v rozsahuvykonávania pravidelných kontrol, údržby a záručného a mimozáručného servisu elektrických zabezpečovacích systémov(EZS), poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenomobjekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Súčasne pri výkone odborných prehliadok a odborných kontrolpožadujeme postupovať v zmysle ďalších právnych predpisov a záväzných technických noriem, najmä zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, technických noriemSTN P CLC/ZS 50131-72004, TNI 33 4591 a návodov a doporučení výrobcov zariadení. Záručný servis vykonanývykonávateľom je bezodplatný. Predmetom zákazky je aj výmena a oprava vadných zariadení, ktorých potreba vyplyniez pravidelných kontrol a odborných skúšok bezpečnostných systémov a s tým súvisiacej demontáže vadného zariadeniaa dodávky a montáže nového zariadenia alebo opraveného zariadenia. Servis je podľa závažnosti vykonávaný v čase7/24.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy a údržba technických prostriedkov fyzickej ochrany   
Predmetom zákazky bude  1.časť - preventívna údržba technických prvkov fyzickej ochrany (TPFO) so zásahom do riadiaceho systému v rozsahuplánov kontroly, korektívne opravy TPFO (operatívne odstraňovanie vzniknutých porúch) a súčinnosť pri preventívnejúdržbe TPFO mimo rozsahu tejto časti zákazky, pracovná pohotovosť 24 hodín 7 dní v týždni, dodávky náhradnýchdielov a spotrebného materiálu  2.časť - preventívna údržba TPFO bez zásahu do riadiaceho systému v rozsahu plánov kontroly Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Zabezpečenie servisu signálno-bezpečnostnej techniky v OVT Sabinov ÚVV a ÚVTOS Prešov   
Oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove, organizačne začlenené pod Ústav na výkon väzby a ústavna výkon trestu odňatia slobody Prešov, má spoločnosťou AŽD Praha a. s. vybudovaný systém signálno-bezpečnostnejtechniky (ďalej len SBT), ktorý sa skladá z elektrického zabezpečovacieho systému, prístupového systému,komunikačného systému, metalickej a optickej káblovej trasy a kamerového systému. Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu predmetnej signálno-bezpečnostnej techniky v OVT Sabinov ÚVV a ÚVTOSPrešov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie