Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 43 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie – Bilancia kompetencií   
Predmetom zákazky je poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (DN UoZ) Bilancia kompetencií na základe rámcovej dohody. Poradenský program bude zameraný na rozvoj ich zručností pre riadenie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy a na vypracovanie alternatív profesijného smerovania.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železnice Slovenskej republiky
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu pre zamestnancov obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje vykonanie rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení, ktoré musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rekondičné pobyty musia byť zamerané na predchádzanie chorôb pohybového ústrojenstva.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Výber dodávateľa rekondičných pobytov na roky 2015 - 2019 zameraných na prevenciu profesijného poškodenia zdravia.   
Predmetom zákazky je poskytovanie 14-dňových (typ A) a 13 dňových (typ B) rekondičných pobytov pre zamestnancovZSSK CARGO ako kompenzácia sťažených pracovných podmienok a prevencia možného vzniku chorôb z povolania ainého poškodenia zdravia vo vzťahu k vykonávanej práci v konkrétnych pracovných podmienkach. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti podľa indikácie chorôb Časť 1 - Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb obehového ústrojenstva. Časť 2- Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb pohybového ústrojenstva, ochorení obličiek a močovýchciest.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Usmerňovacie, poradenské, sprostredkovateľské, informačné a osvetové služby II.   
Predmetom zákazky je poskytnutie usmerňovacích, poradenských, sprostredkovateľských, informačných a osvetovýchslužieb a) väčšinovému obyvateľstvu obcí a vlastníkom pozemkov pod rómskymi obydliami k problematike potrebyvysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach (ďalej len "RO") formou skupinových stretnutí (ďalej ako skupinovéaktivity), ktorých účelom je sprostredkovanie dôležitosti riešenia tém súvisiacich s vysporiadaním pozemkov v RO.Skupinové aktivity sa poskytnú jednorázovo vo všetkých RO v oprávnených obciach zapojených do NP PVP MRK, ktorébližšie určí verejný obstarávateľ/objednávateľ. b) identifikovaným obyvateľom rómskych obydlí v RO v záujme pozitívneho prehodnotenia postojov obyvateľovrómskych obydlí na dotknutých pozemkoch v RO formou individuálnych stretnutí (ďalej ako individuálne aktivity).
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie – Bilancia kompetencií   
Predmetom zákazky je poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (DN UoZ) Bilancia kompetencií na základe rámcovej dohody. Poradenský program bude zameraný na rozvoj ich zručností pre riadenie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy a na vypracovanie alternatív profesijného smerovania.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Výber dodávateľa rekondičných pobytov na roky 2015 - 2019 zameraných na prevenciu profesijného poškodenia zdravia.   
Predmetom zákazky je poskytovanie 14-dňových (typ A) a 13 dňových (typ B) rekondičných pobytov pre zamestnancovZSSK CARGO ako kompenzácia sťažených pracovných podmienok a prevencia možného vzniku chorôb z povolania ainého poškodenia zdravia vo vzťahu k vykonávanej práci v konkrétnych pracovných podmienkach. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti podľa indikácie chorôb Časť 1 - Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb obehového ústrojenstva. Časť 2- Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb pohybového ústrojenstva, ochorení obličiek a močovýchciest.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu pre zamestnancov obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje vykonanie rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení, ktoré musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rekondičné pobyty musia byť zamerané na predchádzanie chorôb pohybového ústrojenstva.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie – Bilancia kompetencií   
Predmetom zákazky je poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (DN UoZ) Bilancia kompetencií na základe rámcovej dohody. Poradenský program bude zameraný na rozvoj ich zručností pre riadenie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy a na vypracovanie alternatív profesijného smerovania.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Výber dodávateľa rekondičných pobytov na roky 2015 - 2019 zameraných na prevenciu profesijného poškodenia zdravia.   
Predmetom zákazky je poskytovanie 14-dňových (typ A) a 13 dňových (typ B) rekondičných pobytov pre zamestnancovZSSK CARGO ako kompenzácia sťažených pracovných podmienok a prevencia možného vzniku chorôb z povolania ainého poškodenia zdravia vo vzťahu k vykonávanej práci v konkrétnych pracovných podmienkach. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti podľa indikácie chorôb Časť 1 - Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb obehového ústrojenstva. Časť 2- Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb pohybového ústrojenstva, ochorení obličiek a močovýchciest.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu pre zamestnancov obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje vykonanie rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení, ktoré musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rekondičné pobyty musia byť zamerané na predchádzanie chorôb pohybového ústrojenstva.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Výber dodávateľa rekondičných pobytov na roky 2014 - 2018   
Predmetom zákazky je poskytovanie 14-dňových (typ A) a 13 dňových (typ B) rekondičných pobytov pre zamestnancovZSSK CARGO ako kompenzácia sťažených pracovných podmienok a prevencia možného vzniku chorôb z povolania ainého poškodenia zdravia vo vzťahu k vykonávanej práci v konkrétnych pracovných podmienkach.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Výber dodávateľa rekondičných pobytov na roky 2015 - 2019 zameraných na prevenciu profesijného poškodenia zdravia.   
Predmetom zákazky je poskytovanie 14-dňových (typ A) a 13 dňových (typ B) rekondičných pobytov pre zamestnancovZSSK CARGO ako kompenzácia sťažených pracovných podmienok a prevencia možného vzniku chorôb z povolania ainého poškodenia zdravia vo vzťahu k vykonávanej práci v konkrétnych pracovných podmienkach. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti podľa indikácie chorôb Časť 1 - Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb obehového ústrojenstva. Časť 2- Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb pohybového ústrojenstva, ochorení obličiek a močovýchciest.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu pre zamestnancov obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje vykonanie rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení, ktoré musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rekondičné pobyty musia byť zamerané na predchádzanie chorôb pohybového ústrojenstva.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie – Bilancia kompetencií   
Predmetom zákazky je poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (DN UoZ) Bilancia kompetencií na základe rámcovej dohody. Poradenský program bude zameraný na rozvoj ich zručností pre riadenie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy a na vypracovanie alternatív profesijného smerovania.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Výber dodávateľa rekondičných pobytov na roky 2014 - 2018   
Predmetom zákazky je poskytovanie 14-dňových (typ A) a 13 dňových (typ B) rekondičných pobytov pre zamestnancovZSSK CARGO ako kompenzácia sťažených pracovných podmienok a prevencia možného vzniku chorôb z povolania ainého poškodenia zdravia vo vzťahu k vykonávanej práci v konkrétnych pracovných podmienkach.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie