Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 316 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Dunajská Lužná
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná vsúlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činnostívyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky. Zber zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať poskytovateľ služby na skládku v Čukárskej Pake, ktorá jespoločnou skládkou obcí (vrátane Obce Dunajská Lužná) a prevádzkuje ju Združenie obcí Horného Žitného ostrova vodpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Sereď
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Sereď skládkovaním na roky 2020 a 2021.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Čaklov
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobnýmstavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežnepoužívaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobnéhostavebného odpadu od obyvateľov od obyvateľov obce Čaklov a zber, preprava a zhodnocovanie vyseparovanýchkomodít komunálneho odpadu, zber a zneškodňovanie vybratých druhov nebezpečného odpadu, zber a zhodnocovanieorganického odpadu v obci Čaklov. Predmetom zákazky je aj pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne) o druhoch amnožstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov Služba sa bude poskytovať 36 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Šaľa
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa   
Predmetom zákazky je zabezpečenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu (zber zo 120 l príp. z 240 lzberných nádob, 1100 l kontajnerov a z polopodzemných kontajnerov), zber a preprava objemného odpadu,zneškodnenie zvyškového komunálneho odpadu a prevádzkovanie zberného dvora.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Závadka nad Hronom
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom   
Predmetom zákazky sú služby na zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Nemocnica Poprad a. s.
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii  odber, preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, v kategórii ostatný a nebezpečný odpad vrátane ostatnýchodvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu.  Uchádzač predloží ponuku len na celý predmet zákazky, pričom musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanúverejným obstarávateľom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01   
Predmet zákazky, projekt D4.4C, podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite Jaslovské Bohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolený variant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetom projektu D4.4C, podprojektu D4.4C.01 je zabezpečenie komplexných služieb demontáže určených systémov, konštrukcií, komponentov, častí stavebných plôch a zariadení nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme JE V1. Neoddeliteľnou súčasťou je dekontaminácia komponentov pred ich demontážou, následná demontáž, fragmentácia a triedenie, všetko za podmienky minimalizácie sekundárneho rádioaktívneho odpadu, ďalej odstránenie a fixácia kalov, nánosov, kryštálov a iných materiálov obsiahnutých v systémoch a zariadeniach. Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj realizácia inžinierskych prác, t. j. vypracovanie a dodanie všetkej požadovanej podrobnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, nevyhnutnej na demontáž a všetky súvisiace činnosti (projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, licenčná dokumentácia, pracovné postupy, plány, analýzy, správy atď.) Celková hmotnosť komponentov a stavebných konštrukcií určených na demontáž je takmer 3200 ton, pričom najvýznamnejšiu skupinu tvoria kovové stavebné prvky (dvere, plošiny, schodiská, výstelka, drenáže a pod.; hmotnosť kovových materiálov určených na demontáž 2600 t.).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Mesto Vranov nad Topľou
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou   
Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovaniakomunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho zberu,prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodnenia
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Prievidza
Zber,preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO)zo zberných nádob s objemom 120 litrov a uloženie BRO na zberný dvor Garážová 1, Prievidza do kompostárne   
Predmetom zákazky je  - zber BRO, preprava v k.ú. Prievidza, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. Veľká Lehôtka a k.ú. Hradec zo záhrad rodinných domovukladaného do nádob určených (hnedej farby) na ukladanie BRO; - uloženie BRO do Kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) v súlade s projektom predloženým pre získanienenávratného finančného príspevku na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu technické vybavenie. Na projektZhodnocovanie biologického odpadu v Prievidzi bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy oposkytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42, kód ITMS2014+ 310011C191 v zneníDodatkov č.1 4;  - Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza k. ú. Prievidza, Garážová ulica č. 1; - zber budezabezpečovaný zberovým vozidlom s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou na zber BRO z nádob nato určených (hnedénádoby),na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42, kód projektu v ITMS2014+310011C191 .  Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Svidník
Svidník - zneškodnenie komunálneho odpadu   
Predmetom verejného obstarávania je zákazka na poskytnutie služby uloženie zmesového komunálneho odpadu aobjemového odpadu na skládku. Zvoz odpadu bude realizovať mestský podnik služieb - Technické služby mesta Svidníkvlastnými dopravnými prostriedkami na základe harmonogramu zvozov komunálneho odpadu a objemového odpadu vmeste Svidník. Zvoz odpadu sa uskutočňuje denne podľa vypracovaného harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránkewww.svidnik.sk  Poskytovateľ služby uloženie odpadu na skládku je povinný naložiť s odpadom v súlade s ustanoveniami zákona79/2015 Z z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Uchádzač je povinný každý zvoz odvážiť na váhe s platnou certifikáciou, ktorú si bude verejný obstarávateľ priebežneoverovať Uchádzač je povinný o každom zbere vyhotoviť zberný lístok s uvedením dátumu zvozu v rozsahu ddmmrrr, hodmin,váhu odpadu, druh odpadu, EČ motorového vozidla, ktoré zvoz uskutočnilo, meno, priezvisko a podpis oprávnenej osobyna vystavenie potvrdenia o zvoze odpadu  Uchádzač musí disponovať planým prevádzkovým poriadkom zariadenia na zber odpadu.  Dovozcom odpadu bude výlučne mestský podnik Mesta Svidník Technické služby Mesta Svidník. Verejný obstarávateľ predloží zoznam EČ motorových vozidiel, ktorými bude realizovaný zvoz odpadov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Nová Dubnica
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov v celkovomodhadovanom množstve 2 600 t / rok na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydanéhosúhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku savykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vplatnom znení, ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch austanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. Súčasťouzáväzku prevádzkovateľa skládky nie je doprava odpadu držiteľa odpadu. Dopravu odpadu si držiteľ bude zabezpečovaťsám na vlastné náklady. Skládka musí byť v Trenčianskom kraji. Maximálna prípustná vzdialenosť skládky od zbernéhodvora mesta Nová Dubnica je 30 km (pri jednosmernej ceste). Skládka musí mať životnosť a dostatočnú kapacituminimálne 24 mesiacov. Na skládke musí byť zabezpečený spevnený povrch komunikácie (betónový alebo asfaltový) ažpo miesto vykládky odpadu. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Kráľovský Chlmec
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec   
Mesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov - zmesový komunálny odpad, - objemový odpad, - drobný stavebný odpad, - vytriedené zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín (rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky iné ako uvedené v200125, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť), - jedlé oleje a tuky. Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie je potrebné vykonať zo 120 litrových a 1100 litrových nádob na odpady, veľkokapacitných kontajnerov, vrátane vriec na miestach, kde nie je možné umiestniť nádobu, vrátane poskytnutia určeného počtu 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad. Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec, bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 4 súťažných podkladov bude vykonávaný podľa dohodnutého harmonogramu vývozu zo zberných nádob vo vlastníctve verejného obstarávateľa alebo v prenájme od uchádzača.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Medzev
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov  - zmesový komunálny odpad, - objemový odpad, - drobný stavebný odpad,  1/5 - vytriedené zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín (rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky iné ako uvedené v 2001 25, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, žiarivky a inýodpad obsahujúci ortuť), - jedlé oleje a tuky.  Zber, odvoz a likvidáciu odpadu je potrebné vykonať zo 110 litrových a 1100 litrových nádob na odpady,veľkokapacitných kontajnerov, vrátane vriec na miestach, kde nie je možné umiestniť nádobu, vrátane poskytnutiaurčeného počtu 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad. Frekvencia a čas plnenia predmetu zákazky a jednotlivých položiek predmetu zákazky bude vykonávaný podľadohodnutého harmonogramu určeného na príslušné obdobie plnenia vývozu zo zberných nádob vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa alebo v prenájme od uchádzača, ktorý bude odsúhlasený v zmysle zmluvných podmienok.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na území mesta Banská Bystrica spojených so zberom a prepravoukomunálnych odpadov, zberom a prepravou drobných stavebných odpadov a s vykonávaním triedeného zberukomunálnych odpadov a s prevádzkovaním zberného dvoru a s tým súvisiacimi službami v zmysle zákona č. 79/2015Z.z. o odpadoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Tvrdošovce
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu z obce Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované namiesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Veľkoobjemový odpad bude sústreďovaný na zbernom dvore vTvrdošovciach, odkiaľ ich odvezie na skládku uchádzač. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažnýchpodkladov. Požadovaná lehota realizácie služby bola stanovená na 1 rok od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie