Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 333 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Sereď
Komunálne služby v meste Sereď   
Predmetom zákazky je zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk a rodinných domov mesta Sereď naskládku.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Banskobystrický samosprávny kraj
Likvidácia prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je prevzatie a likvidácia neupotrebiteľného hnuteľného majetku Banskobystrického samosprávnehokraja špecifikovaného v Prílohe č. 2 Výzvy, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrickéhosamosprávneho kraja v znení ich dodatkov č. 1 a 2 a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskoršíchpredpisov.  O vykonaní likvidácie bude verejný obstarávateľ upovedomený prostredníctvom Odovzdávacieho protokolu, ktoréhoprílohou bude zoznam zlikvidovaných vecí a bude podpísaný a opečiatkovaný Spoločnosťou na konci každej stranyvrátane príloh.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu umiestneného na skládke „Vlčie hory“ v katastrálnom území mesta Hlohovec“   
Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajúzhodnocovaním/zneškodňovaním nebezpečného odpadu s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávanípredpokladanú hodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľuvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Štúrovo
Nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo   
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhovkomunálneho odpadu pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Bližšie podrobnosti sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhodnotenie kalov z ČOV   
Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z ČOV.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu   
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objektyalebo zariadenia v pôsobnosti MV SR na území SR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Nesvady
Služby v odpadovom hospodárstve - odvoz a likvidácia odpadu z obcí Nesvady a Imeľ   
Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu skupiny 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zo zberných nádob v objeme 110l,120l, 240l, 1 100 l a plastových vriec na území obce Nesvady, vrátane časti Aňala a obce Imeľ na riadenú skládku, v predpokladanom objeme cca 1 150 ton ročne, čo je 2 300 ton po dobu trvania rámcovej dohody. Zberom, pre účelytejto zákazky, sa rozumie ručný výsyp obsahu zberných nádob podľa frekvencie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, vrátane dočistenia bezprostredného okolia stanovíšť zberných nádob, naloženie, odvoz odpadu na miesto jeho zneškodnenia a zabezpečenie jeho zneškodnenia.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Stupava
„Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu“   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, objemným odpadom adrobným stavebným odpadom na území mesta Stupava v rozsahu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania aposkytnutie Veľkoobjemového kontajneru v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.   Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, ktorého úlohou bude zabezpečiťzhodnotenie/zneškodnenie odpadu  1.odpad kat.č 200301 - Zmesový komunálny odpad 2.odpad kat.č 200307 - Objemový odpad 3.odpad kat.č. 200308 - Drobný stavebný odpad   Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov (ďalej aj ako SP).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba retenčných nádrží.   
Oprava a údržba retenčných nádrží v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. zahŕňa odsatie a odvoz vody, odsatie aodvoz kalu, výmenu tuhých látok z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, vysokotlakové strojné vyčistenie stienodmasťovacím prípravkom, nanášanie izolačného náteru, náter nornej steny. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov   
Zabezpečenie plynulého odberu, odvozu a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov zo stredísk správy aúdržby diaľnic, zo stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a zo strediska špecializovaných činností.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Nová Dubnica
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov v celkovomodhadovanom množstve 2 600 t / rok na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydanéhosúhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Dopravu odpadu si držiteľ budezabezpečovať sám na vlastné náklady. Skládka musí byť v Trenčianskom kraji. Maximálna prípustná vzdialenosť skládkyod zberného dvora mesta Nová Dubnica je 30 km (pri jednosmernej ceste). Skládka musí mať životnosť a dostatočnúkapacitu minimálne 24 mesiacov. Na skládke musí byť zabezpečený spevnený povrch komunikácie (betónový aleboasfaltový) až po miesto vykládky odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Svidník
Svidník - zneškodnenie komunálneho odpadu   
Predmetom verejného obstarávania bolo poskytnutie služieb - uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemovéhoodpadu na skládku.Zvoz odpadu je realizovaný mestským podnikom - Technické sužby mesta Svidník, denn, vlastnýmidopravnými prostriedkami, na základe vypracovaného a odsúhlaseného harmonogramu. Poskytovateľ služby musí s odpadom nakladať v súlade s ustanoveniami zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene adoplení niektorých zákonov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
VS Veľké Kozmálovce, odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby   
Predmetom zákazky je odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažnych podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Nesvady
Služby v odpadovom hospodárstve - odvoz a likvidácia odpadu z obcí Nesvady a Imeľ   
1/5 Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu skupiny 20 0301 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zo zberných nádob v objeme110l,120l, 240l, 1 100 l a plastových vriec na území obce Nesvady, vrátane časti Aňala a obce Imeľ na riadenú skládku,v predpokladanom objeme cca 1 150 ton ročne, čo je 2 300 ton po dobu trvania rámcovej dohody. Zberom, pre účelytejto zákazky, sa rozumie ručný výsyp obsahu zberných nádob podľa frekvencie uvedenej v časti B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov, vrátane dočistenia bezprostredného okolia stanovíšť zberných nádob, naloženie, odvozodpadu na miesto jeho zneškodnenia a zabezpečenie jeho zneškodnenia.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Hviezdoslavov
ZABEZPEČENIE ZBEROVEJ SPOLOČNOSTI NA ZBER A ODVOZ ODPADU   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Hviezdoslavov vsúlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostrediaSlovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a ďalších dohodnutých činnostívyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie