Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 375 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Moldava nad Bodvou
Odpadové hospodárstvo   
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a s triedeným komunálnymodpadom - zber, preprava, manipulácia, spracovanie (zhodnocovanie/zneškodňovanie) odpadu, prenájom určenýchzberných nádob/kontajnerov, preprava vozidlami spôsobilými efektívne zabezpečovať odpadové hospodárstvo v súlade spríslušnými právnymi predpismi a ďalších súvisiacich činností ako súčasti odpadového hospodárstva mesta Moldava nadBodvou, zabezpečovaného v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,prípadne v spojení s ekvivalentnými právnymi normami platnými v členských krajinách podľa sídla uchádzača (ďalej ajzákon o odpadoch). Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie (likvidácia)“   
Predmetom tejto zákazky je a zneškodnenie (likvidácia) komunálneho odpadu druh odpadu objemný odpad,katalógové číslo 200373 a ostatné činnosti súvisiace s plnením predmetu zákazky na zneškodnenie odpadu, a to pristavenie veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) o objeme minimálne 16m3 do max. 34m3 (menší objem VKKako 16 m3 nebude akceptovaný) a ich prenájom, manipulácia a po naplnení ich preprava do zariadenia nazneškodňovanie odpadov. Technická a cenová špecifikácia a predpokladaný rozsah služieb je uvedený v Prílohe č.1 tejtodohody, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, pričom cena musí byť konečná, vrátane všetkých poplatkov(vrátane poplatku za uloženie odpadu na skládku). Predpokladané množstvo objemového odpadu 1100 ton za 12 mesiacov  Uvedené množstvo odpadu je len predpokladané. Skutočné odobraté množstvá odpadov budú závisieť od reálnychpotrieb verejného obstarávateľa počas platnosti zmluvy.   Miestom odberu je zberný dvor mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na ul. Majerská (za ČOV). Zberný dvor je oplotený, sobsluhou pracovníkom, ktorý bude usmerňovať ukladanie odpadu do kontajnera. Vstupná brána do zberného dvora je 6m, zberný dvor má možnosti umiestnenia 2 ks VKK.  Víťazný uchádzač predloží platný súhlas podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky na prevádzkovaniezariadenia na zneškodňovanie odpadov najmä nie však výlučne v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (príp.zákon o integrovanom povoľovaní) v znení ich zmien a doplnení a s plnením v súlade s predmetom zákazky (postačuje 1/5 kópia). Víťazný uchádzač predloží platný doklad o registrácii u vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy odpadovéhohospodárstva na nakladanie s odpadom v súlade s plnením predmetu zákazky (postačuje kópia). Víťazný uchádzač musí mať počas trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 81ods.13. zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, na nakladanie s príslušným druhom odpadu s ktorým nakladá na základetejto zmluvy. Príslušnú zmluvu uchádzač predkladá obstarávateľovi pri uzavretí zmluvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Kráľová nad Váhom
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Kráľová nad Váhom“.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber a preprava komunálneho odpadu v období 4 rokov naskládku STKO N-14 Neded, resp. alternatívne na vlastnú skládku odpadov uchádzača. Interval zberu a prepravy jedvojtýždenný. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Partizánske
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním.   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním ukladanie povolených druhov odpadov podľa Prílohy č.1na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky aplatnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov v platnom znení, ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorýchustanovení zákona o odpadoch a ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalógodpadov v platnom znení. Súčasťou záväzku prevádzkovateľa skládky nie je doprava odpadu držiteľa odpadu. Dopravu odpadu si držiteľ budezabezpečovať sám na vlastné náklady.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Slovenský Grob
ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV – obec Slovenský Grob   
Predmetom verejného obstarávania je zneškodňovanie komunálnych odpadov pre obec Slovenský Grob na  štvorročné obdobie   kat. čísla 200 301 (zmesový komunálny odpad) v množstve cca 1366 t / 20%/ ročne a  kat. čísla 200 307 (objemný odpad) v množstve cca 50 t / 20%/ ročne.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Lučenec
Mesto Lučenec – prevzatie a zneškodnenie odpadov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevzatia a uloženie odpadu na skládke z katastrálnych území Lučenec a Opatovápočas obdobia od 01.07. 2020 do 30.06.2024. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zber a prepravu odpadov na územíkatastra Lučenec a Opatová prostredníctvom spoločnosti MEPOS, s. r. o. Od uchádzača sa požaduje len prevzatie odpadu v koncovom zariadení ponúknutého uchádzačom (prekládka a naloženieodpadu), doprava (z koncového zariadenia ponúknutého uchádzačom do miesta uloženia odpadu ponúknutéhouchádzačom) a uloženie odpadu na skládke odpadu ponúknutú uchádzačom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Štúrovo
Nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo   
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Univerzitná nemocnica Martin
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii -odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia(servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení UNM a odber azneškodnenie výstupného odpadu zo spaľovania. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Obec Vlčany
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálneho odpadu v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a uloženie komunálneho odpaduna skládku STKO N-14 Neded v období od 1.5.2020 do 30.4.2025. Súčasťou poskytovanej služby bude i poskytnutie1200 ks 240 l a 15 ks 1100 l zberných nádob. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Hlohovec
Zber zmesového komunálneho odpadu od bytových domov na sídliskách prostredníctvom polopodzemných kontajnerov v meste Hlohovec   
Pod zberom zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO) od bytových domov na sídliskách prostredníctvompolopodzemných kontajnerov (ďalej PPK) v meste Hlohovec (ďalej len mesto) sa rozumie poskytnutie služby Celoročný zber ZKO prostredníctvom PPK o objeme 5.000 l t. j. zber, manipulácia s kontajnermi, ich výsyp, naloženieZKO do zberového vozidla vybaveného GPS systémom a odvoz ZKO do zneškodňovacieho zariadenia, v intervalochpodľa hlásenia senzorov snímajúcich naplnenosť PPK, vrátane nákladov na správu senzorov a všetkých súvisiacichnákladov. Katalógové číslo*20 03 01 Názov odpadu zmesový komunálny odpad Kategória odpadu O  *podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov  Bližší popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Tlmače
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Tlmače   
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať služby Zber, prepravu a zneškodnenie prípadne zhodnoteniekomunálneho odpadu v meste Tlmače.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Tlmače
Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb zberu, prepravy a zneškodnenia prípadne zhodnotenia komunálnehoodpadu v meste Tlmače.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu   
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Analýza a následné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu na skládke „Vlčie hory“   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) sú kvantitatívne analýzy látok,ktoré majú byť likvidované. Na základe týchto analýz bude možné definovať konkrétne technologické postupy, pomocouktorých by mohli byť uvedené látky zlikvidované. Ďalej budú predmetom zákaziek zadávaných v DNS aj iné komplexnéslužby súvisiace s analýzou a odstraňovaním odpadov uložených v rozpore so zákonom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Odber a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu pre Eko-podnik VPS   
Plnenie predmetu zákazky je poskytovanie služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v MČ Bratislava - NovéMesto, ktorá zahŕňa odber a za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu v zmysle príslušnej legislatívyv rozsahu a špecifikácií uvedenej v podrobnom vymedzení predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie