Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 18 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačného systému WebLES   
Poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov, a to prostredníctvom poskytovania nasledujúcich služieb Rozšírenie IS WebLES o novú funkcionalitu, Maintenance aplikačného informačného systému WebLES, Servisná podpora informačného systému WebLES, Technická podpora informačného systému WebLES.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačného systému WebLES   
Poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov, a to prostredníctvom poskytovania nasledujúcich služieb Rozšírenie IS WebLES o novú funkcionalitu, Maintenance aplikačného informačného systému WebLES, Servisná podpora informačného systému WebLES, Technická podpora informačného systému WebLES.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačného systému WebLES   
Poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov, a to prostredníctvom poskytovania nasledujúcich služieb Rozšírenie IS WebLES o novú funkcionalitu, Maintenance aplikačného informačného systému WebLES, Servisná podpora informačného systému WebLES, Technická podpora informačného systému WebLES.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením pripojenia škôl na internet najvyššou možnourýchlosťou pripojenia pre konkrétnu geografickú lokalitu a poskytovanie služieb virtuálnej privátnej siete s garantovanoubezpečnosťou internej komunikácie, zabezpečenie monitorovaným a riadeným prístupom na internet pre všetky typypripojenia škôl na internet, a služieb spojených s poskytnutím zabezpečeného, centrálne pracovaného lokálnehosieťového prostredia na školách a lokálneho sieťového WIFI pripojenia. Cieľom projektu EDUNET_SK je vybudovaťjednotnú komunikačnú infraštruktúru pre materské, základné, stredné školy a vybrané školské zariadenia na Slovensku(ďalej len školy, lokality,), ktorá zohľadní výzvy uvedené v Koncepcii informatizácie a digitalizácie rezortu školstva svýhľadom do roku 2020 a zabezpečí a) uzavretú MPLS VPN sieť L3 úrovne pripájajúcu lokality s cieľom zabezpečiť bezpečnú komunikáciu zo škôl na zdrojedát a aplikácie umiestnené v Dátovom centre rezortu školstva, b) centralizovaný riadený spoločný prestup pre všetky školy do siete Internet, c) prístup do siete EDUNET_SK pre jednotlivé školy prostredníctvom technológie s najvyššou priepustnosťou, ktorá jedostupná v tej ktorej geografickej lokalite, d) bezdrôtový prístup z mobilných zariadení prostredníctvom technológie WiFi do sietí na školách. Bezdrôtový prístup mábyť centrálne spravovaný, e) služby content a web filteringu aplikované podľa definovaných politík s dynamickým manažmentom, f) centralizované riešenie DDoS ochrany a elimináciu útokov z Internetu, g) monitoring a reporting prevádzky do a z Internetu, e) spoločný dohľad nad sieťami a IKT prostriedkami na lokalitách, f) manažment internej sieťovej prevádzky medzi školami a Dátovým centrom rezortu školstva. Riešenie má zahrnúť aj integráciu škôl, pripojených konektivitou od tretích strán (napr. SANET alebo ekvivalentných operátorov, príp. iných operátorov zazmluvnených školami). Zámerom verejného obstarávateľa je obstarať služby v maximálnom rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačného systému WebLES   
Poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov, a to prostredníctvom poskytovania nasledujúcich služieb Rozšírenie IS WebLES o novú funkcionalitu, Maintenance aplikačného informačného systému WebLES, Servisná podpora informačného systému WebLES, Technická podpora informačného systému WebLES.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačného systému WebLES   
Poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov, a to prostredníctvom poskytovania nasledujúcich služieb Rozšírenie IS WebLES o novú funkcionalitu, Maintenance aplikačného informačného systému WebLES, Servisná podpora informačného systému WebLES, Technická podpora informačného systému WebLES.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačného systému WebLES   
Poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátnehopodniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov, a toprostredníctvom poskytovania nasledujúcich služieb Rozšírenie IS WebLES o novú funkcionalitu, Maintenance aplikačného informačného systému WebLES, Servisná podpora informačného systému WebLES,  Technická podpora informačného systému WebLES.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi
Centrum vedecko-technických informácií SR
Vybrané špecifické podporné služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu   
Predmetom zákazky je poskytovanie špecifických podporných služieb pre vedeckú komunitu v prostredí IKTinfraštruktúry formou outsourcingu. Realizácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v lokalitách pracoviskáchDátového centra pre Výskum a vývoj (DC VaV) Lokalita č. 1 DC VaV Žilina, Lokalita č. 2 DCVaV Bratislava, Hanulova5/A, Lokalita č. 3 DC VaV, Digitalizačné pracovisko Bratislava, Lamačská cesta 8/A. Predmetom zákazky je správahardvéru a infraštruktúry, správa diskových polí, správa databáz, správa zálohovania, správa OS, správa sieťovýchtechnológií, správa virtualizačnej platformy VMware, monitoring, správa infraštruktúrnych systémov, správa bezpečnosti,poskytovanie služieb za havarijných/mimoriadnych situácii. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
Slovenská správa ciest
Servis a údržba presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY   
Predmetom tejto zákazky je zmluva na servis údržbu presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Profesionálne služby súvisiace s počítačmi
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Prevádzka informačných systémov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Zabezpečenie všetkých služieb spojených s prevádzkou IT systémov verejného obstarávateľa, zahrňujúce dennodenné, priebežné, plánované a operatívne činnosti, smerujúce k zaisteniu prevádzkyschopnosti HW infraštruktúry, systémového prostredia a aplikačnej vrstvy IT infraštruktúry.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
Slovenská správa ciest
Servis a údržba predselektívnych systémov   
Predmetom tejto zákazky je zmluva na Servis a údržbu pred selektívnych systémov s cieľom zabezpečiť bezproblémovýchod týchto zariadení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Profesionálne služby súvisiace s počítačmi
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Autorizovaný pozáručný servis hardvérových a softvérových komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry   
Autorizovaný pozáručný servis hardvérových a softvérových komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
Slovenská správa ciest
Servis a údržba presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY   
Predmetom tejto zákazky je zmluva na servis a údržbu presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY scieľom zabezpečiť bezproblémový chod týchto zariadení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Profesionálne služby súvisiace s počítačmi
Slovenská správa ciest
Servis a údržba predselektívnych systémov   
Predmetom tejto zákazky je zmluva na Servis a údržbu pred selektívnych systémov s cieľom zabezpečiť bezproblémovýchod týchto zariadení (bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Profesionálne služby súvisiace s počítačmi
Centrum vedecko-technických informácií SR
Vybrané špecifické podporné služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu   
Predmetom zákazky je poskytovanie špecifických podporných služieb pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu. Realizácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v lokalitách - pracoviskách Dátového centra pre Výskum a vývoj (DC VaV) Lokalita č. 1 DC VaV Žilina, Lokalita č. 2 DC VaV Bratislava, Hanulova 5/A, Lokalita č. 3 DC VaV, Digitalizačné pracovisko Bratislava, Lamačská cesta 8/A. Predmetom zákazky je správa hardvéru a infraštruktúry, správa diskových polí, správa databáz, správa zálohovania, správa OS, správa sieťových technológií, správa virtualizačnej platformy VMware, monitoring, správa infraštruktúrnych systémov, správa bezpečnosti,poskytovanie služieb za havarijných/mimoriadnych situácii. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie