Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnica Poprad a. s.
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby vnasledujúcej špecifikácii   Súvisiace služby sodberom a likvidáciou odpadov zahrnuté vcene budú manipulácia sodpadmi, naloženie,preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadovkat.č. 18 01 03 a18 01 04 je 2x vtýždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so zhodnotením, resp.zneškodnením odpadov v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve, v dohodnutýchtermínoch. Odberateľ pri odbere určitých druhov odpadu kategórie O vystaví protokol o odbere odpadu. Vývoz NOortopedická ambulancia Kežmarok 1 x za dva týždne.  Dodanie obalov na prepravu NO 180103 (pôvodne 180102 časti tiel), zodpovedajúcim technickým požiadavkám obalovejskupiny II pre tuhé látky. Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vystaví odberateľ Sprievodný list nebezpečného odpadu SLNO podľaVyhlášky MŽP SR č. 366 / 2015 Z. z. v znení platných predpisov avypíše apotvrdí prepravný doklad ADR akontrolnýzáznam bezpečnostného poradcu ADR vzmysle zákona č. 56/2012 Z.z. vznení neskorších predpisov ocestnej dopraveazákona č.79/2015Z.z. vznení neskorších predpisov oodpadoch. Odberateľ vykoná požadovaný vývoz a služby nazáklade telefonickej, objednávky, pre určité druhy odpadov, ktoré budú vyvážané podľa potreby uchádzača. Na základe doplnenia vRozhodnutí súhlasu na zhromažďovanie NO upôvodcu odpadu, bude uchádzač požadovať vývozNO katal.č. 16 05 06 - Laboratórne chemikálie pozostávajúce zNL alebo obsahujúce NL vrátane zmesí laboratórnychchemikálií. Vývoz bude uskutočňovaný na základe telefonickej objednávky podľa potreby uchádzača. Uchádzač sa zaväzuje sprístupniť včas priestory pre výkon prác a služieb a vytvoriť podmienky na riadenie a včasnéplnenie, vrátane potrebnej súčinnosti.  1/7  Uchádzač sa zaväzuje triediť odpady v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vznení neskorších predpisov, ktorou saustanovuje katalóg odpadov.  Uchádzač zabezpečí prípadnú analýzu odpadov na svoje náklady až po spresnení zo strany odberateľa na vybrané druhyodpadov.  Číslo odpadu podľa Vyhlášky č.365/2015 Z.z. Názov druhu odpadu podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. vznení neskorších zákonov Kategória odpadu Množstva vtonách za  24 mesiacov 06 04 04 Odpady obsahujúce ortuť N 0 08 03 17 Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky  N 0 13 02 05 Nechlórované minerálne, motorové, prevodové amazacie oleje N 0 13 05 01 Tuhé látky zlapačov piesku a odlučovačov oleja z vody  N 0 13 05 02 Kaly zodlučovačov oleja zvody N 10,0  13 05 06 Olej zodlučovačov oleja zvody N 0 13 05 07 Voda obsahujúca olej zodlučovačov oleja z vody N 0 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL N 0,017  15 02 02 Absorbenty filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevykontaminované NL  N 0,030 16 01 03  Opotrebované pneumatiky O 0 16 01 07 Olejové filtre N 0 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, HCFC,HFC N 0  2/7 16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v160209 až 160212 N 0 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v160209 až 160213 ( elektronický šrot) O 0 16 05 06 Laboratórne chemikálie N 0,720  16 06 01 Olovené batérie N 0 18 01 01 Ostré predmety okrem 18 01 03 O 0 18 01 02 Časti aorgány tiel vrátane krvných vreciek akrvných konzerv okrem 180103( vzmysle zákona č. 79/2015 Z.z. od 1.1.2016odpad preradený k18 01 03 vzhľadom na možnú infekčnosť ) O 0 18 01 03 Odpady ktorých zber azneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám zhľadiska prevencie nákazy N 89,119 18 01 04 Odpady, kt. zber azneškodňovanie nepodliehajú osob. požiadavkám zhľadiska prevencie nákazy napr. ( obväzy, sádrovéodtlačky aobväzy , posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky,). O 13,335 18 01 06 Chemikálie pozostávajúce z NL N 0 18 01 07 Chemikálie iné ako uvedené v18 01 06 O 0
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Univerzitná nemocnica Martin
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 07, k.č. 19 01 17   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii -odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia(servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení a odber azneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 07, k.č. 19 01 17
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti   
Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica" v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Odpad, ktorého pôvodcom je FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskoršíchpredpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie nebezpečné odpady (N) a ostané odpady, doskupiny č. 18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okremkuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti), číslo podskupiny a druhuodpadu 18 01 03(N), 18 01 04 (O), 18 01 08 (N).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o VO na zabezpečenie odberu, prepravy azneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov avyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených dokategórie nebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do skupiny 15,18.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie transportu rádioaktívneho odpadu z JE Dukovany do JAVYS, a.s. a sekundárnych rádioaktívnych odpadov z JAVYS, a.s. do JE Dukovany   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy rádioaktívneho odpadu z jadrovej elektrárne (JE) Dukovany, Českárepublika do JAVYS, a. s., pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice, v čom je zahrnuté zabezpečenie prepráv RAO z Miestaodoslania - JE Dukovany na Miesto určenia - Pracovisko verejného obstarávateľa za účelom jeho  spracovania, následných spätných prepráv prázdnych prepravných zariadení (ISO kontajner) z Miesta odoslania -Pracoviska verejného obstarávateľa do Miesta určenia - JE Dukovany, prepráv prázdnych prepravných zariadení (ISOkontajner) z Miesta odoslania - JE Dukovany do Miesta určenia-Pracovisko verejného obstarávateľa a preprávsekundárnych rádioaktívnych odpadov z Miesta odoslania - Pracoviska verejného obstarávateľa do Miesta určenia - JEDukovany, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich služieb a zabezpečenie všetkej potrebnej povoľovacejdokumentácie, povolení pre prepravu RAO a schválenia typu prepravných zariadení na území Českej republiky aSlovenskej republiky v zmysle platnej legislatívy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o VO na zabezpečenie odberu, prepravy azneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov avyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených dokategórie nebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do skupiny 15,18.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie transportu rádioaktívneho odpadu z JE Dukovany do JAVYS, a.s. a sekundárnych rádioaktívnych odpadov z JAVYS, a.s. do JE Dukovany   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy rádioaktívneho odpadu z jadrovej elektrárne (JE) Dukovany, Českárepublika do JAVYS, a. s., pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice, v čom je zahrnuté zabezpečenie prepráv RAO z Miestaodoslania - JE Dukovany na Miesto určenia - Pracovisko verejného obstarávateľa za účelom jeho  spracovania, následných spätných prepráv prázdnych prepravných zariadení (ISO kontajner) z Miesta odoslania -Pracoviska verejného obstarávateľa do Miesta určenia - JE Dukovany, prepráv prázdnych prepravných zariadení (ISOkontajner) z Miesta odoslania - JE Dukovany do Miesta určenia-Pracovisko verejného obstarávateľa a prepráv sekundárnych rádioaktívnych odpadov z Miesta odoslania - Pracoviska verejného obstarávateľa do Miestaurčenia - JE Dukovany, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich služieb a zabezpečenie všetkej potrebnej povoľovacejdokumentácie, povolení pre prepravu RAO a schválenia typu prepravných zariadení na území Českej  republiky a Slovenskej republiky v zmysle platnej legislatívy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01   
Predmet zákazky, projekt D4.4C, podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite JaslovskéBohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolenývariant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK).  Predmetom projektu D4.4C, podprojektu D4.4C.01 je zabezpečenie komplexných služieb demontáže určených systémov,konštrukcií, komponentov, častí stavebných plôch a zariadení nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme JE V1.Neoddeliteľnou súčasťou je dekontaminácia komponentov pred ich demontážou, následná demontáž, fragmentácia atriedenie, všetko za podmienky minimalizácie sekundárneho rádioaktívneho odpadu, ďalej odstránenie a fixácia kalov,nánosov, kryštálov a iných materiálov obsiahnutých v systémoch a zariadeniach. Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj realizácia inžinierskych prác, t. j. vypracovanie a dodanie všetkejpožadovanej podrobnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, nevyhnutnej na demontáž a všetky súvisiace činnosti(projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, licenčná dokumentácia, pracovné postupy, plány, analýzy,správy atď.) Celková hmotnosť komponentov a stavebných konštrukcií určených na demontáž je takmer 3200 ton, pričomnajvýznamnejšiu skupinu tvoria kovové stavebné prvky (dvere, plošiny, schodiská, výstelka, drenáže a pod.; hmotnosťkovových materiálov určených na demontáž 2600 t.). Bližší opis a náležitosti plnenia predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01   
Predmet zákazky, projekt D4.4C - podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite JaslovskéBohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolenývariant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetomprojektu D4.4C - podprojektu D4.4C.01 je zabezpečenie komplexných služieb demontáže určených systémov,konštrukcií, komponentov, častí stavebných plôch a zariadení nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme JE V1.Neoddeliteľnou súčasťou je dekontaminácia komponentov pred ich demontážou, následná demontáž, fragmentácia atriedenie, všetko za podmienky minimalizácie sekundárneho rádioaktívneho odpadu, ďalej odstránenie a fixácia kalov,nánosov, kryštálov a iných materiálov obsiahnutých v systémoch a zariadeniach. Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj realizácia inžinierskych prác, t. j. vypracovanie a dodanie všetkejpožadovanej podrobnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, nevyhnutnej na demontáž a všetky súvisiace činnosti(projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, licenčná dokumentácia, pracovné postupy, plány, analýzy,správy atď.) Celková hmotnosť komponentov a stavebných konštrukcií určených na demontáž je takmer 3200 ton, pričomnajvýznamnejšiu skupinu tvoria kovové stavebné prvky (dvere, plošiny, schodiská, výstelka, drenáže a pod.; hmotnosťkovových materiálov určených na demontáž 2600 t.).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti   
Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikouF. D. Roosevelta Banská Bystrica" v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.  Odpad, ktorého pôvodcom je FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskoršíchpredpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie nebezpečné odpady (N) a ostané odpady, doskupiny č. 18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okremkuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti), číslo podskupiny a druhuodpadu 18 01 03(N), 18 01 04 (O), 18 01 08 (N).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zneškodnenie inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu   
Zneškodnenie inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona na zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovaniazdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórienebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do skupiny 15,18. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť BOpis predmetu zákazky a Príloha.6 v Súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01   
Predmet zákazky, projekt D4.4C - podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite JaslovskéBohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolenývariant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetomprojektu D4.4C - podprojektu D4.4C.01 je zabezpečenie komplexných služieb demontáže určených systémov,konštrukcií, komponentov, častí stavebných plôch a zariadení nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme JE V1.Neoddeliteľnou súčasťou je dekontaminácia komponentov pred ich demontážou, následná demontáž, fragmentácia atriedenie, všetko za podmienky minimalizácie sekundárneho rádioaktívneho odpadu, ďalej odstránenie a fixácia kalov,nánosov, kryštálov a iných materiálov obsiahnutých v systémoch a zariadeniach. Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj realizácia inžinierskych prác, t. j. vypracovanie a dodanie všetkejpožadovanej podrobnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, nevyhnutnej na demontáž a všetky súvisiace činnosti(projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, licenčná dokumentácia, pracovné postupy, plány, analýzy,správy atď.) Celková hmotnosť komponentov a stavebných konštrukcií určených na demontáž je takmer 3200 ton, pričomnajvýznamnejšiu skupinu tvoria kovové stavebné prvky (dvere, plošiny, schodiská, výstelka, drenáže a pod.; hmotnosťkovových materiálov určených na demontáž 2600 t.). Bližší opis a náležitosti plnenia predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01   
Predmet zákazky, projekt D4.4C - podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite JaslovskéBohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolenývariant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetomprojektu D4.4C - podprojektu D4.4C.01 je zabezpečenie komplexných služieb demontáže určených systémov,konštrukcií, komponentov, častí stavebných plôch a zariadení nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme JE V1.Neoddeliteľnou súčasťou je dekontaminácia komponentov pred ich demontážou, následná demontáž, fragmentácia atriedenie, všetko za podmienky minimalizácie sekundárneho rádioaktívneho odpadu, ďalej odstránenie a fixácia kalov,nánosov, kryštálov a iných materiálov obsiahnutých v systémoch a zariadeniach. Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj realizácia inžinierskych prác, t. j. vypracovanie a dodanie všetkejpožadovanej podrobnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, nevyhnutnej na demontáž a všetky súvisiace činnosti(projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, licenčná dokumentácia, pracovné postupy,  plány, analýzy, správy atď.) Celková hmotnosť komponentov a stavebných konštrukcií určených na demontáž je takmer 3200 ton, pričomnajvýznamnejšiu skupinu tvoria kovové stavebné prvky (dvere, plošiny, schodiská, výstelka, drenáže a pod.; hmotnosťkovových materiálov určených na demontáž 2600 t.). Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu   
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu kat. č. 180102 a 180103 a likvidácia odpadu kat. č. 160213 a 160214
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie