Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 207 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Online merania – prenos na ÚJD SR   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR,realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom,routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom aprevodníkmi, potrebná kabeláž (metalická a optická) so štandardizovaným normovaným ukončením v rackoch, aprevodníky na prepojenie meracích systémov na LAN JAVYS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Online merania – prenos na ÚJD SR   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR,realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom,routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom aprevodníkmi, potrebná kabeláž (metalická a optická) so štandardizovaným normovaným ukončením v rackoch, aprevodníky na prepojenie meracích systémov na LAN JAVYS. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Podpora a rozvoj Dokumentačného systému - (DKS)   
Súčasťou zákazky budú  a) Služby v rámci aplikačnej podpory (mesačný paušál)  b) Služby na vyžiadanie (nadpaušál)  c) Služby realizácie zmien  Opis zákazky je podrobnejšie uvedený v prílohe č. 1 a v prílohe č. 5 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS)   
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb.   
Softvérové vybavenie pre koncové stanice užívateľov a serverovú infraštruktúru verejného obstarávateľa, pravidelné a automaticky poskytované služby a služby L2 supportu, rozvojové projekty.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Platforma pre prevádzku kontajnerov   
Predmetom zákazky je - dodávka systému pre prevádzku Docker kontajnerov (ďalej len softvérového produktu), vrátane dodania podpory odvýrobcu pre softvérový produkt a implementácie softvérového produktu a - zabezpečenie servisných služieb k dodanému softvérovému produktu, ktoré zahŕňajú službu podpory, údržby,konzultačných a implementačných služieb.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Slovenská pošta, a.s.
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory software Oracle a ostatných technologických alicenčných produktov Oracle. Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za I. Q. 2019.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
EESSI – systém pre elektronickú výmenu informácii v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS   
Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS)v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready.  Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSIpodľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sastanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnomznení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2010. Modul Národná brána (NG) má zabezpečiť transformáciu správ od kompetentných národných inštitúcií, ktoré budú s NGkomunikovať v národnom formáte do medzinárodného formátu v profile ebMS3.0 AS4 a odoslať túto správu bezpečnýmspôsobom prostredníctvom siete GOVNET do prístupového bodu a ďalej do príslušnej inštitúcie v inom členskom štáte aopačne prijať správu z prístupového bodu, transformovať ju do národného formátu a odoslať ju kompetentnýminštitúciám na spracovanie prostredníctvom webových služieb. Jadro NG má byť postavené na prepoužiteľnomkomunikačnom module BMS, ktoré obsahuje Referenčná Implementácia Národnej Aplikácie (RINA) ktorú dodávaEurópska komisia prostredníctvom projektu EESSI.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie servisnej a prevádzkovej podpory a migrácie ATM systému   
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisnej a prevádzkovej podpory ATM systému a migrácia softvéru ATM systému
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Online merania – prenos na ÚJD SR   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR,realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom,routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom aprevodníkmi, potrebná kabeláž (metalická a optická) so štandardizovaným normovaným ukončením v rackoch, aprevodníky na prepojenie meracích systémov na LAN JAVYS. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému   
Predmetom zákazky je implementovať ekonomický informačný systém CES (ďalej aj ako CES alebo implementácia CES)a poskytovať aplikačnú podporu riadne implementovaného CES (ďalej aj ako aplikačná podpora alebo služby) prezabezpečenie kontinuálnej prevádzky a metodicko-procesnej podpory informačných systémov subjektov verejnej správyzapojených do CES. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi CES a uvedie ho do produktívnej prevádzky aposkytne aplikačnú podporu CES vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu uvedenom v zmluvnýchpodmienkach a súvisiacej projektovej dokumentácii (najmä detailná špecifikácia riešenia). Úspešný uchádzač dodá CESvybudovaný na stabilnej a otvorenej platforme tak, aby po uplynutí platnosti a účinnosti zmluvy nebol verejnýobstarávateľ obmedzovaný pri verejnom obstarávaní služieb aplikačnej podpory a údržby CES. V rámci dodania a implementácie CES úspešný uchádzač  - vykoná analýzu súčasného stavu a vypracovať detailnú špecifikáciu riešenia CES (ďalej ako DŠR), vrátane popisucieľového stavu,  - vykoná implementáciu CES v súlade s detailnou špecifikáciou riešenia, vrátane dátovej integrácie, parametrizácie akonfigurácie softvéru podľa podmienok definovaných v schválenej DŠR a vykonať testovanie CES, - udelí právo používať CES v rozsahu uvedenom ďalej v zmluvných podmienkach, - zrealizuje migráciu organizácií, ktoré majú byť zapojené do CES, - zrealizuje užívateľské školenia, - zabezpečí asistovanú prevádzku CES v trvaní 3 mesiacov od prevzatia diela a/alebo jeho samostatnej časti, - odovzdá CES do produktívnej prevádzky,  1/8 a to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluvných podmienkach. Proces implementácie CES je uvedený v Opise predmetu zákazky (príloha č. 1 súťažných podkladov) a bude bližšiešpecifikovaný v detailnej špecifikácii riešenia. CES bude zabezpečovať zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na eGovernment cloud platforme,komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov verejnej správy,vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory v rozsahu definovanom zmluvných podmienok.  Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto zákazky za účelom zjednotenia, štandardizácie a vytvoreniapredpokladov pre optimalizáciu ekonomických a podporných procesov pre subjekty verejnej správy najmä, avšak nievýlučne, v nasledovných samostatných oblastiach  - vedenie účtovníctva, - bankové a pokladničné operácie,  - správa pohľadávok zmluvného účtu, - rozpočet a finančný manažment, - konsolidácia, - evidencia a správa majetku (vrátane nehnuteľností), - materiálový manažment,  - predaj služieb, - manažment grantov a poskytnutých dotácií, - riadenie projektov,  - verejné obstarávanie (vybrané časti), - evidencia zmlúv, - zverejňovanie podľa platnej legislatívy (napr. Centrálny register zmlúv), - riadenie ľudských zdrojov (personalistika, mzdy, sociálne zabezpečenie, časový manažment, správa služobných ciest,organizačný manažment atď.), - výkazníctvo, - nákladové účtovníctvo a  - ostatné prevádzkové činnosti, ktoré budú identifikované vo fáze detailných špecifikácií riešenia. Úspešný uchádzač dodá CES, ktorý bude pokrývať ekonomické procesy štátu minimálne prostredníctvom navzájomintegrovaných aplikačných modulov, ktoré sú uvedené v bode 2.1 Opisu predmetu zákazky a zároveň musí byť CESintegrovaný minimálne na informačné systémy uvedené v bode 2.3 Opisu predmetu zákazky. Predmet zákazky sa buderealizovať vo všetkých organizáciách v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a vo verejných výskumnýchinštitúciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Mesto Komárno
„Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Komárno“   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov samosprávy v rokoch 2019-2022, a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), Dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), Geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Komárno a NASES, jednotného ekonomického systému (ďalej len CG JEO) a s tým súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v nasledovnom členení Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW) Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW) Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta Hot line podpora Riadenie projektu Technická podpora Metodická podpora Školenia/metodické dni Bezpečnostná politika (ďalej v texte len podpora).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Podpora informačného systému Elektronické služby Štatistického úradu SR   
V rámci podpory budú poskytované nasledovné služby "Štandardná údržba ESŠÚ" - vrátane poskytovania služby "Horúcej linky" a "Opravy chýb", "Podpora IVIS v rámci prípravy a ostrého spracovania volieb a referend" - v prípravnej fáze a fáze ostrého zberu a spracovania výsledkov volieb a referend, "Zmenové a ostatné podporné služby" - metodické, legislatívne zmeny, zmeny vyplývajúce z medzinárodných záväzkov,dátová podpora, podpora pri integrácii v rámci ISVS, ostatné zmenové požiadavky, konzultácie, školenia, podporné služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Východoslovenská distribučná, a. s.
Technická podpora pre softvérové produkty SAP Enterprise Support   
Vymedzenie predmetu zákazky s popisom poskytovaných služieb podpory SAP Enterprise Support je verejne dostupnýna webovej stránke spoločnosti SAP.  https//www.sap.com/sk/docs/download/agreements/product-use-and-support-terms/sup/sap-enterprise-support-schedule-slovakia-english-v4-2018.pdf Obstarávateľ uzavrel s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej účastníkom je na straneobjednávateľa aj spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s.. Zoznam softvérových produktov SAP so základom pre výpočet údržby vo finančnej hodnote 4.452.355,00 EUR, na ktoréobstarávateľ a objednávateľ Východoslovenská energetika Holding a.s. požaduje poskytnutie služieb podpory SAPEnterprise Support  SAP Business Suite Professional SAP Business Suite Employee SAP Business Suite Ltd. Professional SAP Manager Self-Service User SAP Business Suite ESS User SAP Payroll Processing Billing (consumption-based contracts) Billing (flat-fee contracts) Invoicing & Contract Accounting SAP Collaborative Service Management for Utilities SAP Energy Data Management for Util SAP AMI Integration for Utilities SAP Single Sign-On SAP NetWeaver Process Integration (4 procesory) SAP NetWeaver OpenHub Logging of SAP GUI for Windows
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému   
Predmetom zákazky sú služby spočívajúce najmä v rozšírení existujúceho systému o nové moduly, aby Národný emisnýinformačný systém mohol plniť úlohu nástroja pre elektronické zasielanie údajov v zmysle novovzniknutých povinnostíprevádzkovateľov a povinností na informovanie verejnosti; takisto má zabezpečiť integráciu nových modulov a funkcií doexistujúcej dátovej štruktúry systému. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie