Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 243 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Environmentálny fond
Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP   
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP na obdobie 24 mesiacov zarovnakých podmienok ako to bolo upravené v Servisnej zmluve č. 1/2015 na zabezpečenie servisnej podporyinformačného systému SREP zo dňa 30.09.2015 uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a spoločnosťou LazarConsulting, s.r.o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO 35740175 (ďalej len Servisná zmluva č. 1/2015).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Žilinský samosprávny kraj
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY EVIDENCIE, SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU   
Predmetom zákazky je komplexné poskytnutie služieb evidencie, správy a údržby majetku Žilinského samosprávneho kraja, ktorý pozostáva z viac ako 800 budov, 1300 km ciest, atď. Cieľom je poskytnutie integrovaného systémového riešenia (ďalej len ISR), modulárneho charakteru s možnosťou budúcich rozširovaní o ďalšie moduly ( napr. energetický manažment, správa technických zariadení a pod.) Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodávka technologického zariadenia Oracle ExaData a zabezpečenie služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle   
Predmetom zákazky je dodávka technologického zariadenia Oracle ExaData vrátane súvisiacich služieb, tzn.zabezpečenia dopravy a vykládky do určeného priestoru v mieste dodania, realizácie inštalácie, konfigurácie, migrácie aposkytovania technickej podpory, dodávka licenčného softvérového vybavenia Oracle vrátane poskytovania technickejpodpory a poskytovanie technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle za podmienokdefinovaných v zmluve na predmet zákazky.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávaniav Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosťnastane skôr.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Mesto Partizánske
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Partizánske   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, a toinformačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému (ďalej len CG DISS),geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalejlen CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Partizánske a NASES asúvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných systémov v rokoch 2020 - 2023.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Mesto Lučenec
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Lučenec   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, vrátaneintegračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Lučenec a NASES a súvisiacich aktivít s cieľomzabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v rokoch 2020 - 2022 v nasledovnom členení Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW)  Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)  Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta  Hot line podpora  Riadenie projektu  Technická podpora  Metodická podpora  Školenia/metodické dni  Bezpečnostná politika
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Slovenská pošta, a.s.
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory software Oracle a ostatných technologických alicenčných produktov Oracle. Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za III. Q. 2019.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft   
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Žilinský samosprávny kraj
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY EVIDENCIE, SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU   
Predmetom zákazky je komplexné poskytnutie služieb evidencie, správy a údržby majetku Žilinského samosprávnehokraja, ktorý pozostáva z viac ako 800 budov, 1300 km ciest, atď. Cieľom je poskytnutie integrovaného systémovéhoriešenia (ďalej len ISR), modulárneho charakteru s možnosťou budúcich rozširovaní o ďalšie moduly ( napr. energetickýmanažment, správa technických zariadení a pod.) Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Mesto Prievidza
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre mesto Prievidza   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, vrátaneintegračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Prievidza a NASES a súvisiacich aktivít s cieľomzabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v rokoch 2020 - 2023 v nasledovnom členení Údržbadodaného licenčného softvéru (LSW) Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW) Upgrade technickézhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta Upgrade individuálny špecifické analytické aprogramátorské práce Hot line podpora Riadenie projektu Technická podpora Metodická podpora Školenia/metodické dniBezpečnostná politika  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opispredmetu zákazky"v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb.   
Softvérové vybavenie pre koncové stanice užívateľov a serverovú infraštruktúru verejného obstarávateľa, pravidelné a automaticky poskytované služby a služby L2 supportu, rozvojové projekty.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF)   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb aplikačnej podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov(ISUF)  Služby aplikačnej podpory (v rámci paušálu) v trvaní 48 mesiacov (poskytované pre MF SR) - servisné služby vzťahujúcesa na produkčné a testovacie prostredie ISUF vrátane integračných rozhraní; Služby aplikačnej podpory na vyžiadanie (nad paušál) v trvaní 48 mesiacov (poskytované samostatne pre MF SR a PPA)- prevádzkové činnosti poskytované nad rámec služieb poskytovaných v rámci aplikačnej podpory vrátane vykonávaniaprevádzkových činností; Služby realizácie aplikačných zmien (nad paušál) (poskytované samostatne pre MF SR a PPA) - Poskytovanie rozvoja arozširovania funkcionality ISUF v rámci optimalizácie existujúcich procesov, technických nastavení a na základevynútených legislatívnych a metodických zmien z právnych aktov SR, EÚ a Výboru pre finančný mechanizmus EHP/MZVNórskeho kráľovstva vrátane vykonávania prevádzkových činností v systéme ISUF.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS)   
Služby aplikačnej podpory a realizácie zmien Centrálneho elektronického databázového informačného systému
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby technickej podpory a údržby informačného systému Register adries   
Predmetom zákazky je technická podpora a údržba informačného systému Register adries (ďalej aj "IS RA"), ktorápozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory a údržby IS RA, ktorá zahŕňa zabezpečeniegarantovanej funkčnosti, spoľahlivosti a dostupnosti IS RA tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieba rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS RA a z ďalšej možnej úpravy,ktorá zahŕňa modernizáciu a/alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami,zmenami pracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integrujealebo môže integrovať, v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ostatnými súvisiacimirelevantnými dokumentmi, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Slovenská pošta, a.s.
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET   
Zabezpečenie servisnej a prevádzkovej podpory systému APONET
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Mesto Považská Bystrica
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu existujúcich informačných systémov Mesta Považská Bystrica.   
Predmetom zadávania zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov používanýchMestom Považská Bystrica a to informačného systému samosprávy (ďalej ISS), dokumentačného informačnéhosystému, riešenia pre podporu eGovernmentu a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívaniedodaných systémov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 v nasledovnom členení  Údržba dodaného licenčného softvéru  Update údržba licencií dodaného aplikačného softvéru  Upgrade zapracovanie požiadaviek mesta Hot line podpora  Riadenie projektu  Technická podpora Metodická podpora Školenia Bezpečnostná politika
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie