Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 123 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Sociálna poisťovňa, ústredie
Technická podpora a rozvoj Informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a technická podpora pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja Informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti (ďalej len "IS NPaLPČ") a technická podpora pre licenčné softvérové vybavenieSYRIUS v nasledovnom rozsahu a) technická podpora služby technickej podpory (podpora technickej infraštruktúry pre prevádzku IS NPaLPČ, prevádzková podpora používateľov Helpdesk, prevádzková podpora pravidelne sa opakujúcich činností, súčinnosť pri riešení problémov súvisiacich s IS NPaLPČ, odstraňovanie vád) v rozsahu uvedenom v dokumente označenom ako "Opispredmetu zákazky a odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania" (ďalej len "dokument"), resp. v zmluve napredmet zákazky, b) rozvoj zapracovávanie legislatívnych zmien a zapracovávanie požiadaviek verejného obstarávateľa na implementáciuzmien v IS NPaLPČ a úpravy IS NPaLPČ za podmienok stanovených v dokumente, resp. v zmluve na predmet zákazky, c) technická podpora pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS za podmienok stanovených v dokumente, resp. v zmluve na predmet zákazky.  Opis predmetu zákazy v zmysle § 26 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedený v dokumente, ktorý je uverejnený v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO").
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Rozhlas a televízia Slovenska
Prevádzka, servis a údržba informačného systému PROVYS   
V súčasnosti RTVS používa pre prípravu a realizáciu rozhlasového a televízneho vysielania informačný systém PROVYS,ktorý pozostáva z viacerých navzájom prepojených a samostatne licencovaných softvérových modulov ich doplnkov arozšírení. Rozsah nasadených modulov je v súčasnosti nasledovný (ďalej len PROVYS alebo Systém) PROVYS TVOffice a PROVYS Sales. Nakoľko ide o nosnú platformu celej výroby a vysielania tak v Bratislave, ako aj vregionálnych štúdiách v Banskej Bystrici a Košiciach, ide z pohľadu RTVS o strategický systém, ktorý musí 1)prechádzať kontinuálnym rozvojom (update + upgrade), 2) fungovať v nepretržitej a bezporuchovej prevádzke, 3)predstavovať stabilné a profesionálne produkčné prostredie, 4) a ako taký mať zabezpečený softvérový servis a údržbu.Cieľom tejto verejnej súťaže je preto zabezpečiť kontinuitu v licencovaní všetkých už nasadených modulov systémuPROVYS a nastaviť parametre doplnkových profesionálnych služieb technickej podpory, servisu a údržby pre tento užexistujúci informačný systém.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poskytovanie technickej podpory pre APV   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky, údržby, podpory a rozvoja ISSZ (Informačný systém služieb zamestnanosti) na 48 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností 1) Prevádzka, údržba a podpora zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti ISSZ uchádzačom, tak aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na procesy riadenia podniku. Garancia bude definovaná v zmluve o úrovni poskytovaných služieb (SLA). 2) Ďalší rozvoj zahŕňa ďalšiu modernizáciu a aktualizáciu, ktorá bude vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami procesov riadenia podniku alebo zmenou vnútorných alebo vonkajších rozhraní systémov, s ktorými sa informačný systém integruje alebo bude integrovať. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 a v Prílohe č.3 SP.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
DataCentrum
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ITMS 2014+   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory prevádzky informačného systému ITMS2014+ prevádzkovaného vDataCentre Ministerstva financií Slovenskej republiky. Informačný systém ITMS2014+ je informačný systém spravovanýÚradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zmysle § 6 ods. 1 a § 6 ods. 2 písm. d) zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Technická podpora aplikácií pre Integrovaný informačný systém pre oblasť prevádzky (IIS-P), služby pre podporu prevádzky informačných systémov a udelenie licenčných práv k týmto aplikáciám   
Predmetom zákazky je poskytovanie technickej podpory aplikácií pre Integrovaný informačný systém pre oblasťprevádzky (IIS-P), služby pre podporu prevádzky informačných systémov a udelenie licenčných práv k týmto aplikáciámv rozsahu 1.Technická podpora aplikácií IIS-P zabezpečujúca Legislatívny Update Štandardný Update Servisné zásahy 2.Služby pre podporu a správu prevádzky aplikácií IIS-P 2.1 Podpora a správa aplikácií ARSOZ 2.2 Podpora a správa aplikácií DATD a DATDi 3.Sublicencia k aplikáciám IIS-P
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Slovenský hydrometeorologický ústav
Systém pre zálohovanie a archiváciu dát   
Predmetom zákazky je dodanie systému pre zálohovanie a archiváciu dát vrátane licencií, softvéru, inštalácie a školenia.Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Softvérové podporné služby pre IS EVIDENCE   
Kontrola, aktualizácia, diagnostika a podpora systému - Elektronický informačný a evidenčný systém na správu expertíznych záznamov a spisov, skúmaných vzoriek a expertíz (ďalej len IS EVIDENCE).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Dopravný úrad
Kúpa nových licencii Fabasoft eGov Suite, poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou existujúceho informačného systému   
Predmetom zákazky je kúpa nových licencií Fabasoft eGov-Suite ako aj poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených sprevádzkou existujúceho Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesovvyvinutého a naprogramovaného na SW platforme Fabasoft eGov Suite (ďalej ako IS Fabasoft) s cieľom zabezpečiťdostupnosť, funkčnosť a udržateľnosť IS Fabasoft prevádzkovaného v rámci Dopravného úradu, a to prostredníctvomslužieb A.Licencie, B.Systémová a aplikačná podpora IS Fabasoft.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
14259 - MUSVestník č. 115/2019 - 11.06.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY ABEZPEČNOSTI podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: SlužbyKategória služby: 13ODDI
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS   
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie komplexnej podpory Národného vízového informačného systému (NVIS). Ideo poskytovanie legislatívnej podpory, technologickej podpory, zabezpečenie funkčnosti NVIS na pracoviskách verejnéhoobstarávateľa, zabezpečenie dohľadu a priebežnej technickej podpory serverovej, dátovej (storage) a sieťovejinfraštruktúry a s tým súvisiace úpravy NVIS podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb podpory a údržby k APV KIS SOFTIP PROFIT   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky, údržby, podpory a realizácia úprav a zmien systému KIS SOFTIP PROFIT na 48 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností 1) Prevádzka, údržba a podpora zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti KIS SOFTIP PROFIT uchádzačom, tak aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti servisných služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na procesy riadenia podniku. Garancia bude definovaná v zmluve o úrovni poskytovaných služieb (SLA). Bližší popis požiadaviek je uvedený v Prílohe č.2 SP. 2) Realizácia úprav a zmien zahŕňa úpravy a zmeny KIS SOFTIP PROFIT, ktoré budú vynútené budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami procesov riadenia podniku alebo zmenou vnútorných alebo vonkajších rozhraní systémov, s ktorýmisa informačný systém integruje alebo bude integrovať.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Úrad pre verejné obstarávanie
Dopracovanie procesov, návrh Funkčnej a Technickej špecifikácie pre projekt   
Predmetom zákazky je dopracovanie procesov, návrh Funkčnej a Technickej špecifikácie pre projekt "Systém verejnéhoobstarávania" (SVO).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnú správu   
Predmetom zákazky je Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnúsprávu, ktoré sú uvedené v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre systém IS e-kasa, ktoré sú uvedené včasti B.1 súťažných podkladov (opis predmetu zákazky - služby PKI e-kasa).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora   
Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb, ktorých výsledkom bude dodanie funkčného počítačovéhosystému, ktorý mu umožní priebežné sledovanie pohybu dreva (ďalej "PSPD"). Predmet zákazky zahŕňa komplexnéslužby v celom procese, a to komplexnú metodickú podporu riešenia PSPD, rozšírenie súčasného informačného systémuverejného obstarávateľa o funkcionality, potrebné k PSPD, zaručnú a mimozáručnú servisnú a technickú podporuinformačného systému PSPD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR   
I.Q.2019 Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie