Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 142 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Ružomberok
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov a to informačného systémusamosprávy ( CG ISS), dokumentačného informačného systému (CG DISS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalejlen CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Ružomberok a NASES, asúvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v nasledovnom členení -LSW podpora ORACLE Database - Údržba dodaného licenčného softvéru -ASW Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru -ASW Upgrade technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru a zapracovanie požiadaviek mesta  -Hot line podpora -Riadenie projektu -Technická podpora -Metodická podpora -Školenia -Bezpečnostná politika Podrobný popis služieb je uvedený v súťažných podkladoch B1 Opis predmetu zákazky, ako aj v návrhu zmluvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Národná transfúzna služba SR
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR   
Predmetom zákazky je údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulovimplementovaných na pracoviskách NTS SR na obdobie 48 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností 1. Údržba - Poskytovanie služieb podpory pre aplikačné programové vybavenie Rubín a všetky jeho modulyimplementované na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, vrátane Centrálneho registra (CReg),komunikácie APVRubín s Centrálnym registrom (CReg) a komunikačných programov pre pripojené analyzátory a odberové váhy.Súčasťou je poskytnutie služieb legislatívnej, technickej a metodickej podpory na obdobie 48mesiacov pre aplikačnéprogramové vybavenie Rubín V2 (ďalej aj APV Rubín, alebo IS Rubín) implementovane na pracoviskách verejnéhoobstarávateľa 2. Ďalší rozvoj - zahŕňa ďalšiu modernizáciu a aktualizáciu, ktorá bude vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami,zmenami pracovných postupov, možnosťou použiť najnovšie technológie IKT. Podrobná technická špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky sú z dôvodu značného textového rozsahu uvedené vPrílohe č. 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Mesto Poprad
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad s cieľomzabezpečiť ich plnohodnotné využívanie. Služby pozostávajú z nasledovných oblastí údržba dodaného licenčnéhosoftvéru, Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru, Upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta, HotLinepodpora, riadenie projektu, technická podpora, metodická podpora, školenia, bezpečnostná politika.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov   
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnychprocesov
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR   
III.Q.2019 Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ   
Predmetom obstarávania je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou komplexného systému IS EVSRŠ s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť IS EVSRŠ, a to prostredníctvom nasledujúcich služieb a)Služby podpory prevádzky, b)Služby rozvoja, Služby podpory prevádzky budú zahŕňať zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky komplexného systému IS EVSRŠ v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia Incidentov. Služby rozvoja budú zahŕňať zmeny funkčnosti komplexného systému IS EVSRŠ, ktoré vyplynú z legislatívnych zmien alebo z novo vzniknutých potrieb MŠVVaŠ SR a udržiavanie aktuálnosti príslušnej dokumentácie komplexného systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Sociálna poisťovňa, ústredie
Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja Informačného systému Elektronickéhokomunikačného prostredia (ďalej len "EKP") v nasledovnom rozsahu  a) technická podpora poskytovanie služieb technickej podpory v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch,  b) rozvoj zapracovávanie legislatívnych zmien, zapracovávanie požiadaviek verejného obstarávateľa na implementáciuzmien v EKP a úpravy EKP a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kúradnému vestníku Európskej únie.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Rozhlas a televízia Slovenska
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a údržby systému Quantum Scalar i6000 v jeho aktuálnej konfigurácii podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách objednávateľa   
Predmetom zákazky sú služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách verejného obstarávateľa a)Služby hardvérovej a softvérovej podpory zariadení v dátových centrách verejného obstarávateľa b)Služby technickej podpory c)Služby Helpdeskovej podpory d)Rozšírené služby
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support   
Predmetom zákazky je poskytovanie podporných služieb softvérových produktov Microsoft a služby Microsoft Premier Support. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora   
Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb, ktorých výsledkom bude dodanie funkčného počítačovéhosystému, ktorý mu umožní priebežné sledovanie pohybu dreva (ďalej PSPD). Premet zákazky zahŕňa komplexné služby vcelom procese, a to komplexnú metodickú podporu riešenia PSPD, rozšírenie súčasného informačného systémuverejného obstarávateľa o funkcionality, potrebné k PSPD, záručnnú a mimozáručnú servisnú a technickú podporuinformačného systému PSPD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
DataCentrum
PODPORNÉ ČINNOSTI PRE IT SERVICE MANAGEMENT DATACENTRA   
Podporné činnosti pre IT SERVICE MANAGEMENT na 4 roky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Rozhlas a televízia Slovenska
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a údržby systému Quantum Scalar i6000 v jehoaktuálnej konfigurácii podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Úrad pre verejné obstarávanie
Konzultant kybernetickej bezpečnosti   
Predmetom zákazky sú služby v oblasti analýzy a implementácie zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách objednávateľa   
Predmetom zákazky sú služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách verejnéhoobstarávateľa a)Služby hardvérovej a softvérovej podpory zariadení v dátových centrách verejného obstarávateľa  b)Služby technickej podpory c)Služby Helpdeskovej podpory d)Rozšírené služby
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie