Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 131 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DataCentrum
PODPORNÉ ČINNOSTI PRE IT SERVICE MANAGEMENT DATACENTRA   
Podporné činnosti pre IT SERVICE MANAGEMENT na 4 roky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Rozhlas a televízia Slovenska
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a údržby systému Quantum Scalar i6000 v jehoaktuálnej konfigurácii podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Úrad pre verejné obstarávanie
Konzultant kybernetickej bezpečnosti   
Predmetom zákazky sú služby v oblasti analýzy a implementácie zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách objednávateľa   
Predmetom zákazky sú služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách verejnéhoobstarávateľa a)Služby hardvérovej a softvérovej podpory zariadení v dátových centrách verejného obstarávateľa  b)Služby technickej podpory c)Služby Helpdeskovej podpory d)Rozšírené služby
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Služby národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP   
Hlavným cieľom národného projektu je transformácia a prestavba stredného odborného vzdelávania na SŠ vo vybranýchskupinách odborov stredného odborného vzdelávania a implementácia prvkov systému duálneho vzdelávania, vytvorenieprepojenia sústavy zamestnávateľ stredná škola žiak, vytvorenie informačného prostredia a elektronizácia procesovimplementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedenýchúloh. Primárnym kritériom výberu stredných odborných škôl sú školy, ktoré vstupujú do systému duálneho vzdelávania(ďalej SDV). Výber novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov podlieha zapojeniu sa daného študijnéhoalebo učebného odboru do SDV.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR   
II.Q.2019 Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Dopravný úrad
Kúpa nových licencii Fabasoft eGov Suite, poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou existujúceho informačného systému   
Predmetom zákazky je kúpa nových licencií Fabasoft eGov-Suite ako aj poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených sprevádzkou existujúceho Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesovvyvinutého a naprogramovaného na SW platforme Fabasoft eGov Suite (ďalej ako IS Fabasoft) s cieľom zabezpečiťdostupnosť, funkčnosť a udržateľnosť IS Fabasoft prevádzkovaný pre Dopravný úrad, a to prostredníctvom služieb A.Licencie, B.Systémová a aplikačná podpora IS Fabasoft. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Softvérové podporné služby pre AFIS/EURODAC a CODIS   
Predmetom verejného obstarávania je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť pre objednávateľa softvérové a hardvérovépodporné služby pre informačné systémy AFIS/EURODAC a CODIS vrátane ich podsystémov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Sociálna poisťovňa, ústredie
Technická podpora a rozvoj Informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a technická podpora pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja Informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti (ďalej len "IS NPaLPČ") a technická podpora pre licenčné softvérové vybavenieSYRIUS v nasledovnom rozsahu a) technická podpora služby technickej podpory (podpora technickej infraštruktúry pre prevádzku IS NPaLPČ, prevádzková podpora používateľov Helpdesk, prevádzková podpora pravidelne sa opakujúcich činností, súčinnosť pri riešení problémov súvisiacich s IS NPaLPČ, odstraňovanie vád) v rozsahu uvedenom v dokumente označenom ako "Opispredmetu zákazky a odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania" (ďalej len "dokument"), resp. v zmluve napredmet zákazky, b) rozvoj zapracovávanie legislatívnych zmien a zapracovávanie požiadaviek verejného obstarávateľa na implementáciuzmien v IS NPaLPČ a úpravy IS NPaLPČ za podmienok stanovených v dokumente, resp. v zmluve na predmet zákazky, c) technická podpora pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS za podmienok stanovených v dokumente, resp. v zmluve na predmet zákazky.  Opis predmetu zákazy v zmysle § 26 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedený v dokumente, ktorý je uverejnený v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO").
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Rozhlas a televízia Slovenska
Prevádzka, servis a údržba informačného systému PROVYS   
V súčasnosti RTVS používa pre prípravu a realizáciu rozhlasového a televízneho vysielania informačný systém PROVYS,ktorý pozostáva z viacerých navzájom prepojených a samostatne licencovaných softvérových modulov ich doplnkov arozšírení. Rozsah nasadených modulov je v súčasnosti nasledovný (ďalej len PROVYS alebo Systém) PROVYS TVOffice a PROVYS Sales. Nakoľko ide o nosnú platformu celej výroby a vysielania tak v Bratislave, ako aj vregionálnych štúdiách v Banskej Bystrici a Košiciach, ide z pohľadu RTVS o strategický systém, ktorý musí 1)prechádzať kontinuálnym rozvojom (update + upgrade), 2) fungovať v nepretržitej a bezporuchovej prevádzke, 3)predstavovať stabilné a profesionálne produkčné prostredie, 4) a ako taký mať zabezpečený softvérový servis a údržbu.Cieľom tejto verejnej súťaže je preto zabezpečiť kontinuitu v licencovaní všetkých už nasadených modulov systémuPROVYS a nastaviť parametre doplnkových profesionálnych služieb technickej podpory, servisu a údržby pre tento užexistujúci informačný systém.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poskytovanie technickej podpory pre APV   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky, údržby, podpory a rozvoja ISSZ (Informačný systém služieb zamestnanosti) na 48 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností 1) Prevádzka, údržba a podpora zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti ISSZ uchádzačom, tak aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na procesy riadenia podniku. Garancia bude definovaná v zmluve o úrovni poskytovaných služieb (SLA). 2) Ďalší rozvoj zahŕňa ďalšiu modernizáciu a aktualizáciu, ktorá bude vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami procesov riadenia podniku alebo zmenou vnútorných alebo vonkajších rozhraní systémov, s ktorými sa informačný systém integruje alebo bude integrovať. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 a v Prílohe č.3 SP.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
DataCentrum
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ITMS 2014+   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory prevádzky informačného systému ITMS2014+ prevádzkovaného vDataCentre Ministerstva financií Slovenskej republiky. Informačný systém ITMS2014+ je informačný systém spravovanýÚradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zmysle § 6 ods. 1 a § 6 ods. 2 písm. d) zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Technická podpora aplikácií pre Integrovaný informačný systém pre oblasť prevádzky (IIS-P), služby pre podporu prevádzky informačných systémov a udelenie licenčných práv k týmto aplikáciám   
Predmetom zákazky je poskytovanie technickej podpory aplikácií pre Integrovaný informačný systém pre oblasťprevádzky (IIS-P), služby pre podporu prevádzky informačných systémov a udelenie licenčných práv k týmto aplikáciámv rozsahu 1.Technická podpora aplikácií IIS-P zabezpečujúca Legislatívny Update Štandardný Update Servisné zásahy 2.Služby pre podporu a správu prevádzky aplikácií IIS-P 2.1 Podpora a správa aplikácií ARSOZ 2.2 Podpora a správa aplikácií DATD a DATDi 3.Sublicencia k aplikáciám IIS-P
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Slovenský hydrometeorologický ústav
Systém pre zálohovanie a archiváciu dát   
Predmetom zákazky je dodanie systému pre zálohovanie a archiváciu dát vrátane licencií, softvéru, inštalácie a školenia.Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Softvérové podporné služby pre IS EVIDENCE   
Kontrola, aktualizácia, diagnostika a podpora systému - Elektronický informačný a evidenčný systém na správu expertíznych záznamov a spisov, skúmaných vzoriek a expertíz (ďalej len IS EVIDENCE).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie