Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 57 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“   
Predmetom zákazky je činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa,Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodnépodmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkon technického dozoru   
Predmetom zákazky sú činnosti spojené s výkonom technického dozoru od momentu zvolania koordinačného stretnutiapo doručenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby, vrátane rokovania s vlastníkmi pozemkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Obec Liptovská Teplá
CIZS Liptovská Teplá – stavebný dozor   
Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru pre stavbu Centrum integrovanej zdravotnej sta-rostlivosti LiptovskáTeplá v súlade s podmienkami výzvy č. IROP-PO2-SC212-2018-33.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Slovenská správa ciest
Činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu   
Predmetom zákazky je výkon činnosti Stavebného dozoru pre projekt "Cesta I/75 Šaľa obchvat". Zmluva na uskutočnenie stavených prác na stavbu "Cesta I/75 Šaľa obchvat" bude uzatvorená s použitím FIDIC "Zmluvných podmienok na výstavbu" - pre stavebné inžinierstvo diela projektované objednávateľom(Červená kniha), prvé vydanie 1999, Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008, ďalej už len zmluva odielo.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebný dozor   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a poskytovanie inžinierskej činnosti vzmysle § 76 až § 84 Stavebného zákona - spočívajúcich v kompletnej príprave podkladov pre vydanie kolaudačných rozhodnutí na povolenie užívania stavby "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami"
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt   
Účelom Diela je výstavba úseku Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat pre bezpečné a plynulé vedenie prevažnetranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území, zvýšenie kapacity cestného ťahu, zabezpečenie vyššej dopravnejfunkcie, vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou - ako aj z hľadiskaplynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie. Prepojenie diaľnice D1 arýchlostnej cesty R4 Kapušany - Giraltovce zabezpečí výstavba tohto úseku rýchlostnej cesty, čím sa zabezpečíodľahčenie dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov, a vložením mimoúrovňových križovatiek kprerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenieplynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Prešov - severzabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy z cesty I/68 z centrálnejmestskej zóny ako aj priame napojenie cesty I/68 na D1 a R4. Ide o stavbu rýchlostnej cesty R4 v úseku severnéhoobchvatu mesta Prešov v navrhovanej kategórii R 24,5/100 s funkciou vylúčenia tranzitnej dopravy vedenej v súčasnostiv prieťahu Prešovom. Stavba sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v katastrálnom území sídielPrešov, Veľký Šariš, Malý Šariš. Stavba zahrňuje vlastný objekt rýchlostnej cesty R4 v kategórii R 24,5/100, preložkucesty I/68, mimoúrovňovú križovatku Prešov - sever (R4 x I/68), tunel Bikoš a s ním spojené stavebné objekty atechnológie, mostné objekty, kanalizácia a s ňou súvisiace technické riešenia, informačný systém a vegetačné úpravyrýchlostnej cesty R4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky aZväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Úrad vlády Slovenskej republiky
Stavebnotechnický dozor   
Predmetom tejto zmluvy Komplexné riadenie stavby - poskytovanie Stavebno-technického dozoru investora, výkonodbornej činnosti v mene investora (stavebníka) spočívajúce najmä v dohliadaní na činnosť zhotoviteľa rekonštrukcieNárodnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Rusovce vrátane priľahlého parku a objektu čeľadníka (ďalej len rekonštrukcia NKPRusovce a sledovaní, overovaní prípravy a realizácie stavebných prác tak, aby bola zabezpečená úplnosť, kvalita aprevádzkyschopnosť zhotoveného Diela v súlade s jeho požiadavkami.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkon technického dozoru   
Predmetom zákazky sú činnosti spojené s výkonom technického dozoru od momentu zvolania koordinačného stretnutiapo doručenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby, vrátane rokovania s vlastníkmi pozemkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkon technického dozoru   
Predmetom zákazky sú činnosti spojené s výkonom technického dozoru od momentu zvolania koordinačného stretnutiapo doručenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby, vrátane rokovania s vlastníkmi pozemkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt   
Účelom Diela je výstavba úseku Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat pre bezpečné a plynulé vedenie prevažnetranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území, zvýšenie kapacity cestného ťahu, zabezpečenie vyššej dopravnejfunkcie, vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou - ako aj z hľadiskaplynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie. Prepojenie diaľnice D1 arýchlostnej cesty R4 Kapušany - Giraltovce zabezpečí výstavba tohto úseku rýchlostnej cesty, čím sa zabezpečíodľahčenie dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov, a vložením mimoúrovňových križovatiek kprerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenieplynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Prešov - sever zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy z cesty I/68 z centrálnejmestskej zóny ako aj priame napojenie cesty I/68 na D1 a R4. Ide o stavbu rýchlostnej cesty R4 v úseku severnéhoobchvatu mesta Prešov v navrhovanej kategórii R 24,5/100 s funkciou vylúčenia tranzitnej dopravy vedenej v súčasnostiv prieťahu Prešovom. Stavba sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v katastrálnom území sídielPrešov, Veľký Šariš, Malý Šariš. Stavba zahrňuje vlastný objekt rýchlostnej cesty R4 v kategórii R 24,5/100, preložkucesty I/68, mimoúrovňovú križovatku Prešov - sever (R4 x I/68), tunel Bikoš a s ním spojené stavebné objekty atechnológie, mostné objekty, kanalizácia a s ňou súvisiace technické riešenia, informačný systém a vegetačné úpravyrýchlostnej cesty R4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky aZväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Slovenská správa ciest
Činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu   
Predmetom zákazky je výkon činnosti Stavebno-technického dozoru pre projekt "Cesta I/75 Šaľa obchvat". Zmluva nauskutočnenie stavených prác na stavbu "Cesta I/75 Šaľa obchvat" bude uzatvorená s použitím FIDIC "Zmluvnýchpodmienok na výstavbu" - pre stavebné inžinierstvo diela projektované objednávateľom(Červená kniha), prvé vydanie1999, Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008, ďalej už len zmluva odielo.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt:   
Predmetom zákazky je výkon činnosti externého stavebnotechnického dozoru na stavebné práce Inovácia amodernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkon technického dozoru   
Predmetom zákazky sú činnosti spojené s výkonom technického dozoru od momentu zvolania koordinačného stretnutiapo doručenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby, vrátane rokovania s vlastníkmi pozemkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby a to činnosti stavebného dozoru na stavbe kanalizácie a ČOV 21. ÚVKlenovec
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stavebné dozory počas realizácie stavieb   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebného dozoru počas realizácie stavieb za účelom realizácie zníženia energetickejnáročnosti a obnovy budov Úradov PSVR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie