Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 77 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR   
Predmetom zákazky je realizácia defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na ŽSR a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopickáslužba ŽSR.  Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatne časti Časť č. 1 - Oblastné riaditeľstvo Trnava  Časť č. 2 - Oblastné riaditeľstvo Žilina Časť č. 3 - Oblastné riaditeľstvo Zvolen Časť č. 4 - Oblastné riaditeľstvo Košice
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rádiochemické analýzy vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín   
Predmetom zákazky je zabezpečenie rádiochemických analýz vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín, ktoré vyplývajú zozákonov, vyhlášok a nariadení vlády SR, dozorných a kontrolných orgánov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Odborné poradenské služby pre potreby ŠÚ SR   
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb podľa potrieb verejného obstarávateľa. Odbornéporadenské služby spadajú do nasledovných oblastí (i) implementácia a riadenie implementácie a riadenie programov,finančných mechanizmov, politík a stratégií, (ii) implementácia a riadenie projektov, (iii) hodnotenie a monitorovanieprogramov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov, (iv) analytické činnosti, systémy a procesy, (v)tvorba a udržiavanie enterprise architektúry informačných systémov verejného obstarávateľa, (vi) bezpečnosť procesovvo verejnej správe, (vii) podpora automatizovaného výberu spravodajských jednotiek a štatistické dopočty, (viii)podpora manažmentu klasifikácií a číselníkov vrátane automatizácie a digitalizácie zberu a spracovania údajov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Následné overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky sú metrologické overenia určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody   
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebnévykonať - Montáž, inštaláciu, funkčnú skúšku zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, - Prevádzku a údržbu zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, - Kontrolu a udržiavanie správneho chemického režimu, - Dodávku chemikálií na úpravu vody. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Následné overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky sú metrologické overenia určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích. Úradné skúšky vyhradených technických zariadení   
Predmetom zákazky je  1.časť  Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revíziíelektrospotrebičov a elektrického ručného náradia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., minimálne v rozsahu funkčných aprevádzkových skúšok a odstraňovanie porevíznych závad na elektrozariadeniach v nasledovnom rozsahu  -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických špecifikované,nešpecifikované, neplánované (vrátane nových zariadení), revízie el.spotrebičov (ES) a el.ručného náradia (ERN) podľavyhlášky č. 508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch, odborné prehliadky a odborné skúšky(OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízie el.spotrebičov (ES) a el.ručného náradia (ERN)podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., -odstraňovanie porevíznych závad na elektro zariadeniach, -dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad. 2.časť  Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľaVyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stechnickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nasledovnom rozsahu   1/5 -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch, plánované -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z., neplánované -odstraňovanie porevíznych závad na zdvíhacích zariadeniach, -dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad. 3.časť  Výkon úradných skúšok (ÚS) alebo opakovaných úradných skúšok (OÚS) vyhradených technických zariadení (VTZ)podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácis technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a vypracovávanie odborných stanovísk, posudkov a vysvetlení vnasledovnom rozsahu  -úradné skúšky vyhradených technických zariadení technologické a netechnologické objekty plánované a neplánovanéúradné skúšky VTZ technologické e netechnologické objekty, -odborné stanoviská k technickej dokumentácii, technológii, k návrhom na zmenu a modifikáciu VTZ, vypracovanieposudkov a vysvetlení k normám a zákonom týkajúcich sa bezpečnosti VTZ. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou   
Predmetom zákazky je vykonanie kontroly materiálu koľajníc a výhybiek (vrátane ich zvarov) nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR defektoskopickou vlakovou súpravou s následným dohľadaním indikovaných chýb ručnými defektoskopickýmiprístrojmi a meranie profilu (opotrebenia) koľajníc vo vybraných úsekoch, vrátane zabezpečenia hnacích dráhovýchvozidiel s obsluhou v prípade, že defektoskopická vlaková súprava nebude mať vlastný zdroj pohonu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vykonanie úradných skúšok tlakových nádob a preberacích skúšok na ŽKV   
Vykonávanie úradných skúšok tlakových nádob v zmysle STN EN 286-3 a preberacích skúšok podľa § 9 ods. 1 písm. c) ad) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach aurčených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach na železničných koľajových vozidlách (ďalejlen ŽKV) t.j. na hnacích koľajových vozidlách a na osobných vozňoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Metrologické overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky je metrologické overenie určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľadanej špecifikácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody   
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenievody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľavýsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať - Montáž, inštaláciu, funkčnú skúšku zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, - Prevádzku a údržbu zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, - Kontrolu a udržiavanie správneho chemického režimu, - Dodávku chemikálií na úpravu vody. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody   
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebnévykonať -Montáž, inštaláciu, funkčnú skúšku zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, -Prevádzku a údržbu zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, -Kontrolu a udržiavanie správneho chemického režimu, -Dodávku chemikálií na úpravu vody. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Metrologické overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky je metrologické overenie určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľadanej špecifikácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO   
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia RÚ RAO (ďalej len JZ), ktorého prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhlášky č. 33/2012Z. z. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívnepožiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela.Zhotoviteľ pred samotným hodnotením jadrovej bezpečnosti JZ spracuje Metodiku hodnotenia, ktorá bude min.obsahovať rozsah, kritériá a postup periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO. Táto bude pospripomienkovaní a schválení verejným obstarávateľom následne predložená na posúdenie a schválenie ÚJD SR. Po jejakceptácii ÚJD SR bude prebiehať komplexné hodnotenie jadrovej bezpečnosti v stanovenom rozsahu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody   
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenievody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľavýsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať -Montáž, inštaláciu, funkčnú skúšku zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, -Prevádzku a údržbu zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, -Kontrolu a udržiavanie správneho chemického režimu, -Dodávku chemikálií na úpravu vody. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie