Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 67 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody   
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenievody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľavýsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať - Montáž, inštaláciu, funkčnú skúšku zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, - Prevádzku a údržbu zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, - Kontrolu a udržiavanie správneho chemického režimu, - Dodávku chemikálií na úpravu vody. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody   
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebnévykonať -Montáž, inštaláciu, funkčnú skúšku zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, -Prevádzku a údržbu zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, -Kontrolu a udržiavanie správneho chemického režimu, -Dodávku chemikálií na úpravu vody. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Metrologické overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky je metrologické overenie určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľadanej špecifikácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO   
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia RÚ RAO (ďalej len JZ), ktorého prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhlášky č. 33/2012Z. z. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívnepožiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela.Zhotoviteľ pred samotným hodnotením jadrovej bezpečnosti JZ spracuje Metodiku hodnotenia, ktorá bude min.obsahovať rozsah, kritériá a postup periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO. Táto bude pospripomienkovaní a schválení verejným obstarávateľom následne predložená na posúdenie a schválenie ÚJD SR. Po jejakceptácii ÚJD SR bude prebiehať komplexné hodnotenie jadrovej bezpečnosti v stanovenom rozsahu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody   
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenievody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľavýsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať -Montáž, inštaláciu, funkčnú skúšku zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, -Prevádzku a údržbu zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, -Kontrolu a udržiavanie správneho chemického režimu, -Dodávku chemikálií na úpravu vody. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR   
Predmetom zákazky je realizácia defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na ŽSR a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopickáslužba ŽSR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Mikrobiologické analýzy   
Predmetom zákazky sú mikrobiologické analýzy v MSVP - mikrobiologická kontrola vody v bazénoch, vzduchu v MSVP amikrobiologické analýzy RAO - analýza stanovenia mikroorganizmov v drvine zo vzduchotechnických filtrov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO   
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia RÚRAO (ďalej len JZ), ktorého prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaníjadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom,komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v platnom znení. Pri vykonaníperiodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívne požiadavky, bezpečnostnénávody a odporúčania a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela. Zhotoviteľ pred samotnýmhodnotením jadrovej bezpečnosti JZ spracuje Metodiku hodnotenia, ktorá bude min. obsahovať rozsah, kritériá a postupperiodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO. Táto bude po spripomienkovaní a schválení verejnýmobstarávateľom následne predložená na posúdenie a schválenie ÚJD SR. Po jej akceptácii ÚJD SR bude prebiehaťkomplexné hodnotenie jadrovej bezpečnosti v stanovenom rozsahu. Verejný obstarávateľ odovzdá Zhotoviteľovi všetkydostupné podklady a poskytne mu súčinnosť potrebnú pre vypracovanie predmetu zákazky. Ďalšie informácie súuvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky VTZ elektrických v objektoch a zariadeniach MV SR   
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky VTZ elektrických v objektoch a zariadeniach MV SR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...
Centrum výcviku Lešť
Odbery a rozbory povrchových, odpadových, podzemných a pitných vôd vo VO Lešť a v objekte sklady garáže Zábava na roky 2019 - 2022   
Vykonanie kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd, kvality povrchových vôd, kvalitypodzemných vôd pred úpravou a kvality pitných vôd po úprave vo VP VO Lešť a v objekte sklady garáže Zábava ( za 4roky).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR   
Predmetom zákazky je realizácia defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na ŽSR a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopickáslužba ŽSR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
KINEX BEARINGS, a.s.
Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk   
Predmetom zákazky je Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk 0 - 150 000 ot/min. Podrobný opisdodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Mikrobiologické analýzy   
Predmetom zákazky sú mikrobiologické analýzy v MSVP mikrobiologická kontrola vody v bazénoch, vzduchu v MSVP amikrobiologické analýzy RAO - analýza stanovenia mikroorganizmov v drvine zo vzduchotechnických filtrov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Metrologické overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky je metrologické overenie určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľadanej špecifikácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými   
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018. Merania priestorových deformácií objektov vodných stavieb v súlade so špecifikáciami a postupmi stanovenými v Programoch TBD, vypracovaných v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 119/2016 Z. z.. Jedná sa o meranie v objektoch vodných stavieb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie