Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 443 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
FORTUNA LIBRI a.s.
Software   
Predmetom zákazky je dodanie a inštalovanie softvéru resp. softvérového nástroja vrátane zaškolenia podľa požiadavieka funkcionalít podrobne uvedených v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Dodávka softvérových licencií pre grafovú databázu Neo4J alebo ekvivalentu pre potreby zabezpečenia IS MetaIS   
Predmetom zákazky je dodanie softvérových licencií grafovej databázy Neo4J alebo ekvivalentu pre zabezpečenie ISMetaIS v období 3 kalendárnych rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, a to v nasledujúcich parametroch počet serverov inštalácie 3 počet CPU jadier každého servera 4
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá  >  Softvérový balík na komunikáciu
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Komplexný Informačný systém pre záchranárov   
Predmetom tejto zákazky je súbor viacerých vzájomne prepojených programov (modulov), ktoré budú slúžiť verejnémuobstarávateľovi na elektronizáciu Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby, komplexnú evidenciu výjazdovzáchrannej zdravotnej služby s možnosťou posielania výjazdov do ezdravia, manažment liekov a ŠZM a vykazovaniedávok do zdravotných poisťovní. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opispredmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Informačno komunikačné technológie   
Predmetom zákazky je nákup - server [4 ks] - UPS [2 ks] - hypervízor a manažment VM [1 ks] - licencie softvérového operačného systému [1 komplet] - doplnenie kapacity diskového poľa IBM v 5010 [1 komplet] - centrálne prepínače [1 komplet] - prístupové prepínače [1 komplet] - rozšírenie firewall [1 ks] - WiFi [1 komplet] - mailový systém pre 350 používateľov [1 komplet] - balík kancelárskeho softvéru [1 komplet] - zálohovanie a archivácia [1 komplet] - terminálové služby [1 komplet] - SW licencie na vzdialenú správu 150 užívateľských pracovných staníc [1 komplet] - nemocničný databázový systém [1 komplet] - pracovisko špecialistov na diagnostikovanie RTG [3 ks] - projekčná technika - typ 1 [1 ks] - projekčná technika - typ 2 [1 ks] - projekčná technika - typ 3 [3 ks] - projekčná technika - typ 4 [2 ks] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ I [1 komplet] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ II [1 komplet] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ III [4 komplety] - medicínske pracovisko [5 ks] - notebooky [10 ks]  1/9  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle   
Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za 3.Q 2019. Zabezpečenie potrebných produktov a služieb Oracle, SW vybavenia, licencií Oracle, technickej a servisnej podpory,školení a príslušnej dokumentácie.
Softvérové balíky a informačné systémy
Slovenská pošta, a.s.
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu MPSA   
Predmetom zákazky je nákup licencií k produktom spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited podľa zmluvy MPSA.
Softvérové balíky a informačné systémy
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry)   
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN a LAN). Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody č. 725/2017 za III.Q.2019.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Informačný systém pre implementáciu európskych smerníc pre vodu   
Predmetom zákazky je vytvorenie podporných nástrojov pre evidovanie, hodnotenie a riadenie v oblasti vôd, s cieľomsplniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti sinvestíciami nad rámec požiadaviek uvedených v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Podporné nástroje budú vytvárať agendový informačný systém, ktorý bude slúžiť pre evidenciu, spracovanie a podporuplnenia vykazovacích povinností (tzv. reportovacích) Slovenskej republiky (ďalej SR) a pre Výskumný ústav vodnéhohospodárstva (VÚVH), ktorý plní úlohy vyplývajúce z procesu implementácie smernice 2000/60/ES Európskehoparlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(rámcová smernica o vode/RSV) a ďalších s vodou súvisiacich smerníc, ktoré rámcová smernica o vode zastrešuje.Predmetom zákazky je aj následná servisná podpora informačného systému.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
SLOVbiz, s.r.o.
Systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve   
systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Banskobystrický samosprávny kraj
Dopravná kancelária – zabezpečenie Softwaru na analýzu CP a ekonomiku premávky a jeho servis, aktualizácia   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie a podpora SW, konkrétne SW nástroje na riešenie základných úloh vorganizovaní verejnej dopravy, zariadení k vyhodnocovaniu CP, ekonomiky a technológie dopravy zmluvných dopravcov,riadenie integračného procesu (kontrola spojov a tržieb). Dodaný SW pre prácu s cestovnými poriadkami s úplnými funkcionalitami má byť zostavený do modulov, ktoré riešiajednotlivé technologické činnosti zabezpečenia, prevádzky, kontroly a vyhodnocovanie všetkých významnýchprevádzkových a ekonomických ukazovateľov. SW má ďalej slúžiť na plánovanie a prognózy vývoja významnýchprevádzkových a ekonomických ukazovateľov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy
Softvérové balíky a informačné systémy
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Národný systém WAMS   
Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS), ktorý budeintegrovaný s celoeurópskym systémom WAMOS.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Západoslovenská distribučná, a.s.
Nákup licencií a služieb technickej podpory ORACLE   
Nákup technológií ORACLE a súvisiacich služieb zodpovedajúcich špecifikáciám podľa ORACLE TECHNOLOGY GLOBALPRICE LIST určenom pre Slovensko
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Dodanie softvéru na spracovávanie žiadostí o vykonanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti   
Predmetom zákazky je  -dodanie softvéru na zabezpečenie konania skúšok odbornej spôsobilosti podľa § 37 zákona  č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorého opis sa nachádza v kapitole B.1 Opis predmetu zákazkytýchto súťažných podkladov, -inštalácia (implementácia) a konfigurácia softvéru, -zabezpečenie školení pre zamestnancov verejného obstarávateľa, -údržba a podpora dodaného softvéru.
Softvérové balíky a informačné systémy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE   
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory IS postavených na platforme ORACLE
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Slovenská správa ciest
Register účtovnej evidencie pasív   
Realizácia informačného systému Register účtovnej evidencie pasív (ďalej len IS), ktorý umožní naplnenie povinnostíSlovenskej správy ciest (ďalej len SSC) voči Centrálnej evidencii majetku (ďalej len CEM) t.j.informačnému systémuvytvorenému na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znenízákona č. 324/2014 Z. z. (ďalej len zákon o správe majetku štátu).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Programovacie jazyky a nástroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie