Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 336 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodanie serverov   
Predmetom zákazky je dodanie serverov x86, RISC a ich inštalácia. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jehopresný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tovary a služby pre dátové centrá   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie služieb do dátových centier obstarávateľa v súlade s určenýmiobchodnými podmienkami. Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za IV. Q 2018.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Bratislavský samosprávny kraj
Poskytnutie služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN, iSPIN   
Poskytovanie komplexných softvérových podporných služieb pre BSK. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technickášpecifikácia je uvedená v prílohe č. 1.
Softvérové balíky a informačné systémy
MC support s.r.o.
profistat   
Jedná sa o nákup softveru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy
Obec Most pri Bratislave
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave   
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne  Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvyIROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 žiakov. Učebňa bude obsahovať Interaktívna tabuľa +dataprojektor k interaktívnej tabuli (1 ks), Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner), Notebook pre učiteľa + aplikačnýsoftware, Laboratórne pracovisko žiaka (8 ks), Laboratórne pracovisko učiteľa, Bezpečnostná skriňa na chemikálie,Žiacky stôl dvojmiestny (12 ks), Stolička pre žiaka (24 ks), Didaktické pomôcky biologicko/ chemická učebňa  Hlavná aktivita č.3 Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne Polytechnická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 VýzvyZoznam oprávnených výdavkov) pre16 žiakov. Učebňa bude obsahovať Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,kontajner), Stacionárne pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom (5 ks), Stacionárne pracovisko žiakana obrábanie kovov so závesným panelom (5 ks), Stacionárne pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesnýmpanelom (3 ks), Stacionárne pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom, Kovová skriňa naodkladanie náradia (2 ks), Stolička pre žiaka (16 ks), Didaktické pomôcky polytechnická učebňa.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Poskytovanie technickej podpory softvérových produktov IBM, nákup nových softvérových licencií IBM a súvisiace služby   
Predĺženie podpory a nákup nových licencií - Poskytovanie technickej podpory softvérových produktov IBM, nákup nových softvérových licencií IBM a súvisiace služby
Softvérové balíky a informačné systémy
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY A PRISPÔSOBENIA APLIKÁCIE eSCAN, MODULOV APLIKÁCIE jDoc A CUD   
Poskytovanie služieb podpory a prispôsobenia aplikácie eSCAN, modulov aplikácie jDoc a CUD
Softvérové balíky a informačné systémy
Dopravný úrad
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením §152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a so zákonom č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovformou elektronických stravovacích poukážok asociovaných k elektronickým stravovacím kartám v zariadeniachpartnerov uchádzača, tzn. v uchádzačom zazmluvnených stravovacích zariadeniach, v ktorých sú poskytované tepléhlavné jedlá a v uchádzačom zazmluvnených zariadeniach predávajúcich potravinový tovar s možnosťou platbyelektronickou stravovacou kartou.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
Zariadenie a vybavenie informatických učební pre praktické vyučovanie   
Predmetom zákazky je zariadenie dvoch informatických učební pre praktické vyučovanie a následne aj ich vybavenie modernými informačno-komunikačnými technológiami a moderným materiálno-technickým vybavením.
Softvérové balíky a informačné systémy
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre potreby FNsP Žilina   
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkovpre podporu všetkých procesov a činností zdravotníckeho zariadenia verejného obstarávateľa. Komplexný nemocničnýinformačný systém musí pokryť v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému a tiež umožniť výkonnýmvedúcim pracovníkom verejného obstarávateľa sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku organizácie v reálnom čase tak,aby poskytoval ucelený prehľad o stave organizácie verejného obstarávateľa.  Prvoradým cieľom je eliminovať straty pri aktuálnom stave informačného systému vznikajúce časovým posunomhodnotenia údajov, nedostatočnou hĺbkou požadovaných informácií a vysokými nákladmi na ich získanie. a možnosť robiť také rozhodnutia na základe získaných informácií, ktoré umožnia zvýšiť efektivitu činností a znížiťnáklady v organizácii verejného obstarávateľa.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
MoneXy s. r. o.
Softvér obchodno - analytický, s modulmi pre realizáciu výuky, obchodu a objemovú analýzu trhovej burzovej informácie   
Predmetom zákazky je dodanie/nákup obchodno - analytického softvéru, s modulmi pre realizáciu výuky, obchodu aobjemovú analýzu trhovej burzovej informácie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnýchpodkladoch a ich prílohách.
Softvérové balíky a informačné systémy
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy SR v oblastiHW a SWinfraštruktúry a jej nevyhnutnou obnovou.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy SR v oblastiHW a SWinfraštruktúry a jej nevyhnutnou obnovou.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
ARC Design, s.r.o.
Obstaranie komplexného informačného systému a veľkoformátovej UV tlačiarne pre spoločnosť ARC design s.r.o.   
Informačný systém - webportál obsahujúci informácie pre klientov, objednávky, helpdesk k sprehľadneniu realizácie objednávok, online komunikáciu so zákazníkom. Systém má obsahovať zákazky na internú evidenciu a online komunikáciu k realizácii, prepojenie s ekonomickým softvérom MoneyS4 alebo ekvivalent, ktorý je kompatibilný s týmto softvérom), prepojenie s MS Exchange/Ofiice 365 kalendárom alebo ekvivalent, ktorý je kompatibilný s týmito softvérmi. Zákazka sa delí na 2 časti Logický celok č.1 Obstaranie komplexného informačného systému pre spoločnosť ARC design s.r.o. a na Logický celok č.2 Obstaranie veľko formátovej UV tlačiarne pre spoločnosť ARC design s.r.o..
Softvérové balíky a informačné systémy
SOVA Digital, a.s.
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia na realizáciu projekt s názvom Implementácia digitálnych softvérov do výroby. Predmet zákazky sa člení na 6 časti a to  1.simulačné zariadenie 2.automatizované pracovisko 3.kolaboratívny robot 4.priemyselný softvér 5.počítače a monitory 6.malé obrábacie stroje
Softvérové balíky a informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie