Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 320 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Desktopové a serverové produkty spoločnosti Microsoft s čerpaním ďalších výhod   
Prístup k najnovším verziám desktopových a serverových produktov spoločnosti Microsoft vrátane poskytovania súvisiacich odborných služieb a čerpanie ďalších výhod (profesionálna telefonická podpora, prístup k samoštudijným elektronickým kurzom, poukazy na školenia v autorizovaných školiacich strediskách). Poskytovanie služieb zameraných na podporu rozvoja informačnej gramotnosti užívateľov zakúpených licencií.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrebných produktov a služieb Oracle, SW vybavenia, licencií Oracle, technickej aservisnej podpory, školení a príslušnej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Hardvérové a softvérové vybavenie zabezpečujúce manažment dát pre biobanku   
Predmetom zákazky je dodávka BIG Data úložiska, ktoré plnohodnotne zabezpečí odladenú bázovú platformu s implementovanou požadovanou funkcionalitou, umožňujúcou v ďalšej etape spracovanie dát kognitívnou analytikou, schopná prijímať a ukladať zhromažďované dáta od momentu uvedenia do prevádzky, ako autonómny archivačný uzol.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Generálna prokuratúra SR
Service level agreement(SLA) pre IS GP SR   
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa poskytovať služby prevádzkovej podpory a služby údržby pre informačnýsystém Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (IS GP SR) , bližšie popísané v Prílohe č. 10navrhovanej SLA. Service level agreement (SLA) stanovuje špecifikácie podmienok a rozsahu poskytovania Servisných služieb pre IS GPSR, ktorými sú Služby prevádzkovej podpory a Služby údržby. IS GP SR je predmetom Servisných služieb podľauzavretej SLA. Zahŕňa Aplikačný support, support infraštruktúry, Serverovú infraštruktúru, Licenčný maintenance.
Softvérové balíky a informačné systémy
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Komunikačná platforma a aplikačné vybavenie informačného systému ÚDZS   
1. Zhotovenie diela Komunikačnej platformy a aplikačného vybavenia informačného systému Úradu pre dohľad nadzdravotnou starostlivosťou. 2. Poskytnutie služieb pri prevádzke informačného systému. 3. Poskytnutie úprav diela v rámci zmenových konaní.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Obnova infraštruktúry a bezpečnosť siete - 2 etapa   
Dodanie a implementácia systému pre centralizované ukladanie a správu logov s integrovaným systémom analýzy a riešenia bezpečnostných incidentov z prevádzkovaných systémov a aplikácií, dodanie a implementácia systému pre monitorovanie a ochranu sieťovej komunikácie a ich vzájomná integrácia.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Sport.Video II.
Automatizované nahrávacia stanica pre spoločnosť Sport.VideoII.,s.r.o.   
Predmetom zákazky je do dodanie tovaru- softvéru, ktorý slúži na automatizované nahrávanie športových prenosov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Komplexný informačný systém pre zabezpečenie ekonomickej a prevádzkovej agendy   
Predmetom zákazky je dodanie komplexného informačného systému pre zabezpečenie ekonomickej a prevádzkovejagendy pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky, ktorý pozostáva z nasledovne zostavených funkčností  Nevýhradná, časovo neobmedzená licencia (Ekonomika, účtovníctvo, Správa majetku, Inteligentná správa zdravotníckejtechniky, Rozpočítavanie výnosov a kalkulácia nákladov na hospitalizačný prípad podľa metodiky ÚDZS, Manažérskevýstupy); Inštalácia a implementácia softvéru; Dokumentácia, Služby podpory na obdobie 24 mesiacov (školenie,aktualizácia softvéru, riešenie vád softvéru servisná údržba, Správa softvérov, Správa aplikácie).  Požaduje sa kompletné slovenské jazykové rozhranie systému; záruka 24 mesiacov dňa odo dňa prevzatia softvéru.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP Opis predmetu zákazky a v B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Centrálna rámcová dohoda na dodávku licencií a licenčnej podpory TALEND   
Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej rámcovej dohody na dodávku licencií a licenčnej podpory Talend naobdobie 12 mesiacov s cieľom umožniť ich využívanie čo najširšiemu okruhu organizácií štátnej a verejnej správyprostredníctvom poskytovania cenovo zvýhodnených licencií a služieb licenčnej podpory Talend, ako i celkové optimálnevyužívanie licencií v štátnej a verejnej správe.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Upgrade hardvéru a Support výrobcu pre McAfee Firewall Enterprise (Forcepoint NGFW).   
Predmetom zákazky je - dodávka hardvéru - upgrade produktov McAfee Firewalls Enterprise (Forcepoint Sidewinder), McAfee Web Gw (Webwasher) serverov a DNS serverov, - predĺženie podpory výrobcu McAfee Gold (Business) Support a Forcepoint pre produkty Forcepoint NGFW, McAfee WebGw (Webwasher) serverov a pre DNS servery, - vykonanie inštalačných prác softvérový upgrade a migrácie politík z firewallov McAfee Firewall Enterprise v8.x (Forcepoint Sidewinder) na nový upgradovaný hardvér Forcepoint NGFW, prenesenie a inštaláciu DNS služby a upgradeMcAfee Web Gw (Webwasher).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
SINO s. r. o.
Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO, s.r.o.   
inovácia v oblasti cloudových riešení. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované je vPrílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1)
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO 10043/1 Inovácia výpočtových staníc Technologického počítačového systému v SE-EBO   
IPR EBO 10043/1 Inovácia výpočtových staníc Technologického počítačového systému v SE-EBO
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na riadenie systémov, archivácie...
Generálna prokuratúra SR
TZPO - Dopracovanie IS Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 91/2016 Z.z.   
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcich modulov - komponentov Informačného systému Generálnej prokuratúrySR (Informačný systém Evidencia odsúdených osôb - ďalej len IS EOO) a Informačného systému PATRICIA a ďalšíchsúvisiacich modulov v dôsledku legislatívnych zmien (najmä zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnickýchosôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejnéhoobstarávateľa na portáli www.uvo.goc.sk a v IS EVO.
Softvérové balíky a informačné systémy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Softvér a licencie MS SQL   
Predmetom zákazky je dodanie nového nepoužívaného originálneho softvéru s názvom MicrosoftSQLSvrEnterpriseCore2017 Sngl MVL 2Licenses CoreLic v počte 16 ks a k nemu príslušný počet nevýhradných, neprevoditeľných, časovo aúzemne neobmedzených softvérových licencií pre verejnú správu
Softvérové balíky a informačné systémy
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka serveru a diskových polí   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových tovarov - 1 ks servera a 2 ks diskových polí, vrátane odbornejinštalácie v priestoroch verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov(ďalej aj SP). Jedná sa o zmiešanú zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb v súlade s § 30 ods. 2 ZVO.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie