Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 454 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Centrálna rámcová dohoda na dodávku licencií a licenčnej podpory TALEND   
Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej rámcovej dohody na dodávku licencií a licenčnej podpory Talend na obdobie 12 mesiacov s cieľom umožniť ich využívanie čo najširšiemu okruhu organizácií štátnej a verejnej správy prostredníctvom poskytovania cenovo zvýhodnených licencií a služieb licenčnej podpory Talend, ako i celkové optimálne využívanie licencií v štátnej a verejnej správe. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy
Fakultná nemocnica Nitra
Komplexný nemocničný informačný systém (KNIS)   
Predmetom zákazky dodanie komplexného nemocničného informačného systému Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Obec Most pri Bratislave
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave   
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Hlavná aktivita č.3 Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne Pre obmedzený počet charakteristík v tomto formulári je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č.15423-WYT uverejnenej vo Vestníku č. 131/2019 - 02.07.2019
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, občianske združenie
Informačný systém pre dobrovoľných hasičovDHaZZ o.z. Chmeľov   
Vybudovanie riadiaceho pracoviska (komplexné softvérovo-hardvérové riešenie) hasičskej a záchrannej jednotky, sosystémom zvolávania a prenosu informácii. Systém kompatibilný so systémom HaZZ MV SR- možnosť následnéhoprepojenia do siete IZS MV SR.  Softvér určený na riadenie udalosti, ktorý pomáha plánovať, monitorovať a analyzovať rôzne operácie. Kombináciou realtime komunikácie, správy vozového parku a funkcií geografického informačného systému pomáha prevádzať zozbieranéúdaje do nástrojov na podporu rozhodovania pre riadiacich pracovníkov. Požaduje sa kompatibilita SW s programovýmvybavením Integrovaného záchranného systémom Ministerstva vnútra SR.  Systém pozostáva tiež z dispečerského pracoviska a používateľských staníc (hardvér) určených na umiestnenie vmotorových vozidlách a osobné používanie.
Softvérové balíky a informačné systémy
Obec Báhoň
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň   
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Hlavná aktivita č.2 Obstaranie vybavenia jazykovej učebne Hlavná aktivita č.3 Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne Hlavná aktivita č. 4 Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne Pre nedostatok povolených charakteristík v tomto formulári, presný opis je uvedený v pôvodnej Výzve na predkladanie ponúk 15422 - WYT uverejnenej vo Vestníku č. 131/2019 - 02.07.2019.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI – Informačný systém rušňovodiča ZSSK CARGO   
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi služby spojené s dodaním aplikácie pre rušňovodiča ZSSKCARGO tak, aby po jeho nasadení boli na strane verejného obstarávateľa splnené požiadavky na vzájomnú výmenuinformácií medzi subjektami železničného dopravného systému, zadefinované v nariadení EK 1305/2014/ES otechnických špecifikáciách interoperability pre subsystém telematických aplikácií v železničnej nákladnej doprave a tonajmä v časti Train Ready.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie železničnej dopravy
KREATIVA s.r.o.
Rozšírenie výroby tlače reklamných predmetov v najmenej rozvinutých regiónoch - KREATIVA s. r. o. (VO2)   
Predmet zákazky sa člení na časti LOGICKÝ CELOK Č. 1 - SOFTVÉR LOGICKÝ CELOK Č. 2 - TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
TOMARK, s.r.o.
Hardvérové vybavenie pre TOMARK, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky nového hardvérového vybavenia so zaškolením obsluhy, migrácia prostredia z existujúcej infraštruktúry, nastavenie prístupov a zabezpečenie dát proti úniku. Podrobne v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
TOMARK, s.r.o.
Softvérové vybavenie pre evidenciu a riadenie výroby v TOMARK, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka softvérového balíka pre evidenciu a riadenie výroby, t.z. riešenia na mieru podľa požiadaviek spoločnosti TOMARK, s.r.o.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Obmena AIX infraštruktúry - dodávka a inštalácia serverov   
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks serverov pre platformu IBM AIX (ktoré nahradia aktuálne existujúce servery IBMPower2 730 Express) kompatibilných so systémom SAP S/4 HANA, ich inštalácia, inicializácia a sprevádzkovanie vinfraštruktúre verejného obstarávateľa. Servery výrobcu IBM v zmysle určenej špecifikácie požaduje verejnýobstarávateľ z dôvodu, že na uvedených serveroch je prevádzkovaná významná časť produkčnej infraštruktúry a tá jena danú platformu licenčne viazaná. Zákazka zahŕňa aj zabezpečenie podpory serverov na dobu štyroch rokov, ktorá bude spĺňať všetky kritéria nazabezpečenie prevádzky na nich prevádzkovanej infraštruktúry aj s dostatočnou výkonovou rezervou.  Implementačné služby požadované v rámci dodávky (minimálny požadovaný rozsah) Inštalácia serverov do racku. Inštalácia kabeláže (napájanie, LAN, SAN). Inštalácia a konfigurácia manažmentu serverov. Kontrola a upgrade firmware. Inštalácia konfigurácia VIOS serverov. HW testovanie funkcionality.  Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Upgrade existujúceho L- servera Syngo Via na veľkosť XL   
Predmetom zákazky je upgrade existujúceho servera Syngo.Via vo veľkosti L na veľkosť XL pre potreby oddeleniarádiológie. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, konfigurácia predmetu zákazky, migrácia údajov z pôvodného L servera, otestovaniefunkčnosti systému, pripojenie a inštalácia pracovných staníc, pripojenie a inštalácia diagnostických monitorov a RISmonitorov, zaškolenie zdrav. personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydanímpotvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam s vlastnoručným podpisom zaškoleného zdrav. personálu, ako ajposkytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
FORTUNA LIBRI a.s.
Software   
Predmetom zákazky je dodanie a inštalovanie softvéru resp. softvérového nástroja vrátane zaškolenia podľa požiadavieka funkcionalít podrobne uvedených v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Dodávka softvérových licencií pre grafovú databázu Neo4J alebo ekvivalentu pre potreby zabezpečenia IS MetaIS   
Predmetom zákazky je dodanie softvérových licencií grafovej databázy Neo4J alebo ekvivalentu pre zabezpečenie ISMetaIS v období 3 kalendárnych rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, a to v nasledujúcich parametroch počet serverov inštalácie 3 počet CPU jadier každého servera 4
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá  >  Softvérový balík na komunikáciu
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Komplexný Informačný systém pre záchranárov   
Predmetom tejto zákazky je súbor viacerých vzájomne prepojených programov (modulov), ktoré budú slúžiť verejnémuobstarávateľovi na elektronizáciu Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby, komplexnú evidenciu výjazdovzáchrannej zdravotnej služby s možnosťou posielania výjazdov do ezdravia, manažment liekov a ŠZM a vykazovaniedávok do zdravotných poisťovní. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opispredmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Informačno komunikačné technológie   
Predmetom zákazky je nákup - server [4 ks] - UPS [2 ks] - hypervízor a manažment VM [1 ks] - licencie softvérového operačného systému [1 komplet] - doplnenie kapacity diskového poľa IBM v 5010 [1 komplet] - centrálne prepínače [1 komplet] - prístupové prepínače [1 komplet] - rozšírenie firewall [1 ks] - WiFi [1 komplet] - mailový systém pre 350 používateľov [1 komplet] - balík kancelárskeho softvéru [1 komplet] - zálohovanie a archivácia [1 komplet] - terminálové služby [1 komplet] - SW licencie na vzdialenú správu 150 užívateľských pracovných staníc [1 komplet] - nemocničný databázový systém [1 komplet] - pracovisko špecialistov na diagnostikovanie RTG [3 ks] - projekčná technika - typ 1 [1 ks] - projekčná technika - typ 2 [1 ks] - projekčná technika - typ 3 [3 ks] - projekčná technika - typ 4 [2 ks] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ I [1 komplet] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ II [1 komplet] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ III [4 komplety] - medicínske pracovisko [5 ks] - notebooky [10 ks]  1/9  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie