Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 406 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Báhoň
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň   
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Hlavná aktivita č.2 Obstaranie vybavenia jazykovej učebne Hlavná aktivita č.3 Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne  Hlavná aktivita č. 4 Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne Pre nedostatok povolených charakteritík vo formulári, presný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č.5026 - WYT uverenenej vo Vestníku č. 47/2019 - 07.03.2019.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Obec Most pri Bratislave
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave   
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Hlavná aktivita č.3 Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne Pre obmedzený počet povolených charakteristík v šablone, presný opis je uvedený v pôvodnej výzve na predkladanie ponúk č. 5109 - WYT uverejnenej vo Vestníku č. 49/2019 - 11.03.2019
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Slovenská pošta, a.s.
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu MPSA   
Predmetom zákazky je nákup licencií k produktom spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited podľa zmluvy MPSA.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienkydodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy
A-Power, s.r.o.
Informačný systém pre efektívne riadenie prepravnej spoločnosti (vývoj aplikačného softvéru)   
Predmetom obstarávania je vývoj aplikačného softvéru - IS pre efektívne riadenie prepravnej spoločnosti s cieľom zníženia nákladov, zoptimalizovanie riadenia logistických tokov. Predmetom vývoja bude komplexný produkt / služba v podobe systémového riešenia určeného pre spoločnosti operujúce v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy, akoaj v oblasti skladovania a plánovania prepravy. Účelom navrhovaného softvéru bude zjednotiť tieto aktivity do jednéhosystémového riešenia.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Octago II s.r.o.
Aplikácia na tvorbu prieskumov - Octago II s.r.o. (VO2)   
Predmetom verejného obstarávania je nákup inovatívneho softvéru. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
AntoniaLifestyle28, s.r.o.
Rozvoj podnikania v spoločnosti AntoniaLifestyle28 s.r.o. - Softvér   
Predmetom tejto zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii od klienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať z množiny jedál jedinečné jedálničky šité na mieru. Presná špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dátové úložisko   
Predmetom zákazky je dodávka dátového úložiska pre zdieľanie prostredníctvom SMB/CIFS vrátane inštalácie, implementácie a konfigurácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a integrácie do existujúceho produkčného prostredia verejného obstarávateľa na báze VMWARE prostredníctvom protokolov NFS a ISCSI.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka serveru a diskových polí   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových tovarov - 1 ks servera a 2 ks diskových polí, vrátane inštalácie (prvotnej konfigurácie, nastavenia a zapojenia do infraštruktúry verejného obstarávateľa) dodávaných zariadení, v priestoroch verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).Jedná sa o zmiešanú zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb v súlade s § 30 ods. 2 ZVO.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Rozhlas a televízia Slovenska
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie   
RTVS v súčasnosti prevádzkuje kľúčovú serverovú infraštruktúru pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas Bratislava vovirtuálnom prostredí VMware ESXi v4.1.0 a v5.0.0, na hardvérovej platforme HP ProLiant BL460c G1, G6 a G7 sdiskovým poľom HP EVA HSV300, EVA4400. Vzhľadom na vysoký vek a havarijný stav súčasného hardvérového riešeniasa RTVS rozhodla obstarať ekvivalentné moderné riešenie a nahradiť existujúcu hardvérovú infraštruktúru novou. Nižšieuvedená špecifikácia vychádza z reálnych požiadaviek na prevádzkovanie aktuálneho množstva virtuálnych strojov(aktuálne min. 27 virtuálnych strojov (Windows Server), 157 vCPU, 212 GB RAM, 14500 GB HDD, 11000 IOPS), vrátanevýkonnostnej rezervy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytnutie typizovaných služieb prevádzky a údržby informačného systému mostných objektov   
Predmetom zákazky je zabezpečiť a poskytovať služby spojené s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačnéhosystému mostných objektov verejného obstarávateľa s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačnéhosystému mostných objektov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia(ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry   
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činností Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnejochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskoršíchpredpisov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc   
Predmetom zákazky je dodávka licencií, vrátanie poskytnutia súvisiacich služieb pri implementácií projektov zberu adistribúcie dát z meracích staníc. Implementácia jednotlivých modulov bude realizovaná na základe čiastkovýchobjednávok. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B.Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tovary a služby pre dátové centrá   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie služieb do dátových centier obstarávateľa v súlade s určenýmiobchodnými podmienkami. Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za I. Q 2019.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE   
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy SR v oblasti HW a SWinfraštruktúry a jej nevyhnutnou obnovou.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie