Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 15 z 5 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VaM a priatelia, s.r.o.
Moderná materská škola - softvér   
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ arodičmi.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
VaM a priatelia, s.r.o.
Moderná materská škola - softvér   
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí,navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ichkaždodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ arodičmi.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
Centrum vedecko-technických informácií SR
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“   
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie - služby a súvisiaci tovar -softvér . Predmetom zákazky je dodanie vzdelávacieho obsahu a softvérových nástrojov v rámci IKT vzdelávacej platformy preteoretickú a praktickú výučbu študentov vysokých škôl a žiakov stredných škôl v nasledovných oblastiach (akadémiách)a odborných predmetoch DataScience akadémia Dátové sklady, Business intelligence a základy analýzy dát Analýza dát a strojové učenie Process-mining, animácia procesov a vizualizácia Sieťová akadémia Servery a úložiská dát Cloudové technológie a manažment Akadémia Podnikovo-informačných systémov Základy SAP HANA Automatizovaná správa registratúry Verejný obstarávateľ identifikoval predmet zákazky z pohľadu finančného vyjadrenia ako zákazku s prevahou služieb. Služby predstavujú dodanie vzdelávacieho obsahu študijné materiály a zaškolenie učiteľov pre výučbu 7 nových semestrálnych predmetov na vysokých školách a 10 hodinového bloku na stredných školách. Tovar znamená softvérovénástroje na praktickú výučbu týchto predmetov. IKT vzdelávacia platforma musí poskytnúť prístup k uchádzačom dodaným študijným materiálom pre teoretickú výučbua softvérovým nástrojom pre praktickú výučbu pre 2000 žiakov stredných škôl po dobu trvania projektu (maximálne 120súčasne pracujúcich), 510 študentov vysokých škôl (z toho 45 aj z možnosťou získania certifikátu ATP - AccreditedTechnical Professional) po dobu trvania projektu, 100 pedagogických a odborných zamestnancov po dobutrvaniaprojektu, 37 vysokoškolských učiteľov (z toho 12 aj s možnosťou získania certifikátu ATP - Accredited TechnicalProfessional) po dobu trvania projektu. Spoločné požiadavky na študijné materiály k predmetom  1/10 Študijné materiály k predmetom na VŠ musia byť v elektronickej forme a v závislosti od jeho rozsahu (prednáška/cvičenie) pozostávať z -Informačný list, ktorý obsahuje stručnú osnovu predmetu, odporúčanú literatúru, podmienky na absolvovanie predmetu. -Detailne spracovaná textová časť v rozsahu min. 4 strany pre jednu vyučovaciu hodinu teoretickej výučby v zmysle požadovanej osnovy predmetu s väzbou na SW nástroj, napr. až na úroveň obrazoviek, use-casov -On-line zadania s väzbou na softvérové nástroje pre jednotlivé vyučovacie hodiny praktickej výučby v zmysle osnovypredmetu. Študijný materiál k vyučovaniu témy Automatizovaná správa registratúry v rámci inovácie vyučovacieho predmetu Informatika v bloku Informačná spoločnosť pre žiakov stredných škôl v rozsahu 10 hodín musí pozostávať z -Textová časť v rozsahu min. 2 strany pre jednu vyučovaciu hodinu v zmysle stručnej osnovy predmetu. -Zadania pre praktické cvičenia s väzbou na softvérové nástroje pre jednotlivé vyučovacie hodiny. Minimálne spoločné požiadavky na softvérové nástroje pre výučbu v danom predmete časovo neobmedzená licencia reálneho funkčného SW v praxi, upraveného do edukačnej verzie pre výučbu daného predmetu - dokladovať popisom edu verzie, alebo časovo neobmedzená prístupová licencia k SW, ktorý bude využívaný pre vyučovanie v danom predmete a on-line zadania v súlade s osnovou predmetu dokladovať popisom jeho využitia vo vyučovaní daného predmetu alebo voľne dostupný SW, ktorý bude využívaný pre vyučovanie v danom predmete a on-line zadania v súlade s osnovou predmetu - dokladovať popisom jeho využitia vo vyučovaní daného predmetu. Požiadavka na detailné študijné materiály (až na úroveň obrazoviek aplikácie, use-casov) vyžaduje od dodávateľa detailné znalosti daného SW produktu. Pre výučbu je nevyhnutné pripraviť kvalitné demo dáta, na ktorých bude možnédemonštrovať typické spracovania a vlastnosti systému. Demo dáta sú nevyhnutné aj pre študijné materiály, ktoré sa nanich odvolávajú. Študijné materiály, demo dáta a funkcionalita SW produktu vrátane edu verzie musia vzájomnekorešpondovať a byť v súlade (terminologicky, procesne, vecne, graficky).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
Centrum vedecko-technických informácií SR
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“   
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie - služby a súvisiacitovar -softvér . Predmetom zákazky je dodanie vzdelávacieho obsahu a softvérových nástrojov v rámci IKT vzdelávacej platformy preteoretickú a praktickú výučbu študentov vysokých škôl a žiakov stredných škôl v nasledovných oblastiach (akadémiách)a odborných predmetoch DataScience akadémia Dátové sklady, Business intelligence a základy analýzy dát  Analýza dát a strojové učenie  Process-mining, animácia procesov a vizualizácia Sieťová akadémia Servery a úložiská dát Cloudové technológie a manažment Akadémia Podnikovo-informačných systémov Základy SAP HANA Automatizovaná správa registratúry Verejný obstarávateľ identifikoval predmet zákazky z pohľadu finančného vyjadrenia ako zákazku s prevahou služieb.Služby predstavujú dodanie vzdelávacieho obsahu študijné materiály a zaškolenie učiteľov pre výučbu 7 nových 1/15 semestrálnych predmetov na vysokých školách a 10 hodinového bloku na stredných školách. Tovar znamená softvérovénástroje na praktickú výučbu týchto predmetov. IKT vzdelávacia platforma musí poskytnúť prístup k uchádzačom dodaným študijným materiálom pre teoretickú výučbua softvérovým nástrojom pre praktickú výučbu pre 2000 žiakov stredných škôl po dobu trvania projektu (maximálne 120súčasne pracujúcich), 510 študentov vysokých škôl (z toho 45 aj z možnosťou získania certifikátu ATP - AccreditedTechnical Professional) po dobu trvania projektu, 100 pedagogických a odborných zamestnancov po dobu trvaniaprojektu, 37 vysokoškolských učiteľov (z toho 12 aj s možnosťou získania certifikátu ATP - Accredited TechnicalProfessional) po dobu trvania projektu.  Spoločné požiadavky na študijné materiály k predmetom Študijné materiály k predmetom na VŠ musia byť v elektronickej forme a v závislosti od jeho rozsahu(prednáška/cvičenie) pozostávať z -Informačný list, ktorý obsahuje stručnú osnovu predmetu, odporúčanú literatúru, podmienky na absolvovaniepredmetu.  -Detailne spracovaná textová časť v rozsahu min. 4 strany pre jednu vyučovaciu hodinu teoretickej výučby v zmyslepožadovanej osnovy predmetu s väzbou na SW nástroj, napr. až na úroveň obrazoviek, use-casov  -On-line zadania s väzbou na softvérové nástroje pre jednotlivé vyučovacie hodiny praktickej výučby v zmysle osnovypredmetu. Študijný materiál k vyučovaniu témy Automatizovaná správa registratúry v rámci inovácie vyučovacieho predmetuInformatika v bloku Informačná spoločnosť pre žiakov stredných škôl v rozsahu 10 hodín musí pozostávať z -Textová časť v rozsahu min. 2 strany pre jednu vyučovaciu hodinu v zmysle stručnej osnovy predmetu. -Zadania pre praktické cvičenia s väzbou na softvérové nástroje pre jednotlivé vyučovacie hodiny. Minimálne spoločné požiadavky na softvérové nástroje pre výučbu v danom predmete časovo neobmedzená licencia reálneho funkčného SW v praxi, upraveného do edukačnej verzie pre výučbu danéhopredmetu - dokladovať popisom edu verzie, alebo časovo neobmedzená prístupová licencia k SW, ktorý bude využívaný pre vyučovanie v danom predmete a on-linezadania v súlade s osnovou predmetu dokladovať popisom jeho využitia vo vyučovaní daného predmetu alebo voľne dostupný SW, ktorý bude využívaný pre vyučovanie v danom predmete a on-line zadania v súlade s osnovoupredmetu - dokladovať popisom jeho využitia vo vyučovaní daného predmetu.  Požiadavka na detailné študijné materiály (až na úroveň obrazoviek aplikácie, use-casov) vyžaduje od dodávateľadetailné znalosti daného SW produktu. Pre výučbu je nevyhnutné pripraviť kvalitné demo dáta, na ktorých bude možnédemonštrovať typické spracovania a vlastnosti systému. Demo dáta sú nevyhnutné aj pre študijné materiály, ktoré sa nanich odvolávajú. Študijné materiály, demo dáta a funkcionalita SW produktu vrátane edu verzie musia vzájomnekorešpondovať a byť v súlade (terminologicky, procesne, vecne, graficky).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
Metodicko-pedagogické centrum
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka   
Didaktické prostriedky na podporu výučby anglického jazyka skladajúce sa z digitálnych vzdelávacích materiálov, metodických príručiek pre učiteľa a pracovných listov pre žiaka. Jednotlivé časti didaktických prostriedkov musia tvoriť ucelený funkčný vzdelávací celok a predstavovať adekvátnu pedagogickú pomôcku umožňujúcu učiteľom výučbu v súlade s podmienkami Štátneho Vzdelávacieho Programu (ŠVP) ISCED 1 a ISCED 2 a ISCED 3. Didaktické prostriedky sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc a učebných textov na výučbu anglického jazyka na základných a stredných školách, schválených/odporúčaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumua športu Slovenskej republiky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie