Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Príprava, zber, štatistické spracovanie a diseminácia cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021   
Predmetom zákazky je návrh a dodanie diela elektronického informačného systému pre prípravu, zber, štatistickéspracovanie a disemináciu cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej ako ES SODB 2021 ) vrátanesúvisiacich služieb zabezpečenia prípravy dát a podpory pri štatistickom spracovaní a diseminácii dát, služby údržby apodpory prevádzky ako aj služby expertov a rozvoja diela. Prostredníctvom ES SODB 2021 bude zabezpečené sčítanieobyvateľov domov a bytov v zmysle platnej legislatívy. Dodanie ES SODB 2021 pozostáva z vybraných procesnýchoblastí, pričom niektoré procesné oblasti sa prelínajú, resp. sú súčasťou celého projektu sčítania, ako napríkladbezpečnosť, autentifikácia, metadáta, monitoring, štatistické spracovanie a kvalita dát.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde   
Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020. Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni. Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV -HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov). -HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2018   
Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkova zabezpečenie podania zásielok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Garsius, s.r.o.
Kolekcia 3D záznamov s licenciou   
Kolekcia 3D záznamov pre ich ďalšie využitie a spracovanie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Garsius, s.r.o.
Kolekcia 3D záznamov s licenciou   
Kolekcia 3D záznamov pre ich ďalšie využitie a spracovanie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
boARd 3D, s.r.o.
Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov   
Predmetom zákazky je dodanie súboru licencií na použitie digitálnych 3d modelov. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok. Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov ľudských a iných postáv pripravených a prispôsobených pre ich ďalšie využitie a digitálne spracovanie na animáciu. 3D modely musia byť vizuálne verné svojej skutočnej predlohe a budú prispôsobené k ďalšiemu digitálnemu spracovaniu, použitiu v ďalších digitálnych 3D scénach a umožňujú polohovanie a animáciu celej postavy. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde   
Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení ajednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020.  Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokýmzastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni.  Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV -HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných apoloprírodných trávnych porastov). -HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými aštruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK)  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Garsius, s.r.o.
Kolekcia 3D záznamov s licenciou   
Predmetom je dodávka kolekcie 3D záznamov pre ich ďalšie využitie a spracovanie. 3D záznamy budú obsahovať digitálne dáta ľudských postáv a hláv. Požadovaný formát digitálnych dát je .OBJ.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
boARd 3D, s.r.o.
Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov   
Predmetom zákazky je dodanie súboru licencií na použitie digitálnych 3d modelov. Predmet zákazky tvorí jeden logickýcelok. Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov ľudských a iných postáv pripravených a prispôsobených pre ichďalšie využitie a digitálne spracovanie na animáciu. 3D modely musia byť vizuálne verné svojej skutočnej predlohe abudú prispôsobené k ďalšiemu digitálnemu spracovaniu, použitiu v ďalších digitálnych 3D scénach a umožňujúpolohovanie a animáciu celej postavy. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Elektronické poskytovanie údajov bankami   
Predmetom zákazky je zabezpečenie elektronického poskytovania údajov Bankami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
boARd 3D, s.r.o.
Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov   
Predmetom je dodávka súboru licencií na použitie digitálnych 3D modelov ľudí pripravených na animáciu na ich ďalšie spracovanie a využitie v kreatívnych dielach
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017   
Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok,spracovanie elektronických podacích hárkov azabezpečenie podania zásielok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Národné centrum zdravotníckych informácií
Vedenie národného artroplastického registra   
Predmetom zákazky je vedenie národného artroplastického registra a spracovanie osobných a vybraných medicínskych údajov týkajúcich sa registrácie pacientov po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu a pacientov po endoprotéze kolenného kĺbu s cieľom zabezpečiť údaje o výskyte a distribúcii vykonaných implantácií endoprotéz pre účely hodnotenia zdravotného stavu pacientov s implantátmi.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Získavanie dát pre databázu Európskej komisie prostredníctvom výkazu o hospodárení poľnohospodárskych podnikov na Slovensku.   
Predmetom zákazky je získavanie údajov o hospodárení poľnohospodárskych podnikov podľa jednotnej metodiky Európskej komisie a kontrola ich správnosti podľa predpísaných testov. Každoročne za účelom získavania potrebných údajov bude oslovených 360 poľnohospodárskych podnikov, ktoré určí verejný obstarávateľ.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017   
Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkova zabezpečenie podania zásielok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie