Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 511 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Lomový kameň   
Lomový kameň s naložením na dopravný prostriedok od 01.01.2019 do 31.03.2019. Odvoz si zabezpečuje kupujúci. Odber na OZ Piešťany pre všetky Správy povodí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Lomový kameň   
Lomový kameň s naložením na dopravný prostriedok od 01.04.2019 do 30.06.2019. Odvoz si zabezpečuje kupujúci. Odber na OZ Piešťany pre všetky Správy povodí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...
Mesto Nové Zámky
Betónovo - kovový box na kontajnery   
Predmetom zákazky je dodávka betónovo kovových boxov na kontajnery v celkovom množstve 274 ks.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a dodanie Tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby   
Predmetom tejto zákazky je výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom (ďalej len EČ) a ich duplikátov; tabuliek sosobitným EČ a ich duplikátov; tabuliek so zvláštnym EČ a ich duplikátov; tabuliek s EČ určených pre vozidlá sčiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV Battery Electric Vehicle, PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle aFCEV Fuell Cell Electric Vehicle) a ich duplikátov; tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen ako skladové zásobyverejného obstarávateľa podľa § 124 ods. 5 podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej len Zákon o cestnej premávke); tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen určenýchpre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in HybridElectric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle); jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávanýchindividuálnych EČ s voliteľnou logistikou, t.j. alfanumerikou (ďalej len EČVL) a ich duplikátov; jednotlivo denneelektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL s bielym podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu apolyesteru vyžarujúcich svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla a ich duplikátov; jednotlivo denne elektronickýmiprostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov; jednotlivo denneelektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČVL určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickýmpohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle) aich duplikátov; jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a tabuliek s EČVL pre vozidlá sčiastočným alebo plne elektrickým pohonom určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov; tabuliek (nálepiek) spísmenami CD a CC, pričom všetky sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej 1/4 fólie) na podklad zo zliatin ľahkých kovov spĺňajúci delegovanú smernicu Komisie (EÚ) č. 2015/863 z 31.03.2015, ktorousa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok(RoHS 3) alebo sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na biely podkladzo zmesi polykarbonátu a polyesteru a sú určené pre motorové, prípojné a akékoľvek iné cestné vozidlá podliehajúceevidencii podľa Zákona o cestnej premávke (tabuľky popísané vyššie sú ďalej označované len ako TEČ). Súčasťoupredmetu zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním TEČ ako je uvedené v Zmluve o dielo. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V pevnostnej triedy 32,5 R. Cement musí mať zvýšenúodolnosť voči agresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu vláknobetónových kontajnerov, certifikovaných akostavebný výrobok SK TP-16/0136. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Cisternové návesy na prevoz LNG   
Predmetom zákazky je dodanie a 5 ročný servis troch kusov cisternových návesov na prevoz LNG .
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Doplnenie transformátora v DaVP tunela Branisko   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t. j. montáž nových technologických zariadení a úpravaexistujúcich zariadení technologického celku (ďalej len "TC") TC 442 Napájanie tunela elektrickou energiou, podľadokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej iba "DRS") "Doplnenie transformátora T312 a DaVP tunela Branisko", ktorúvypracovala firma BBF elektro s.r.o. Doplnením transformátora sa zabezpečí napájanie potrebných obvodov v prípadevypnutia hlavného napájania. Predmetom zákazky je aj technický servis.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Káble a súvisiace výrobky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Lomový kameň   
Lomový kameň s naložením na dopravný prostriedok od 01.04.2019 do 30.06.2019. Odvoz si zabezpečuje kupujúci. Odber na OZ Piešťany pre všetky Správy povodí Váhu a Nitry.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál   
Asfaltové zmesi, sanačné malty, penetračné asfaltové a adhézne nátery určené na revíziu Vážskej kaskády.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Technológie čerpacích staníc LNG   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie troch čerpacích staníc LNG.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy a technické prehliadky čerpacích staníc   
Vykonanie technických prehliadok, opráv čerpacích staníc, výmena výdajných stojanov a tankovacích automatov nanádržiach pohonných hmôt.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Pletivá, drôty a klince   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok pletiva, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu pre potrebyorganizačných zložiek verejného obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach nazáklade skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určeniaverejným obstarávateľom.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Lomový kameň   
Lomový kameň s naložením na dopravný prostriedok od 01.01.2019 do 31.03.2019. Odvoz si zabezpečuje kupujúci. Odber na OZ Piešťany pre všetky Správy povodí Váhu a Nitry.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servisná chémia   
Nákup servisnej chémie (tepelne odolné spreje, lepiace a tesniace tmely, rozpúšťadlá, kvapalina na čistenie chladičov,lepidlá, odmasťovače, elastické tesniace tmely, teplotne odolné tuky a mazadlá, spreje na ochranu pred koróziou, sprejna ochranu elektrických konektorov, odstraňovače korózie a pod.).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náterové farby, laky a tmely  >  Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R. Cement musí mať zvýšenú odolnosť vočiagresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu betónových výrobkov vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľaprevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie