Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 562 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody   
Predmetom zákazky je obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Jedná sa o asfaltové betóny AC 8 0, I.; , AC 11 0, I.; AC 16 L, I.; AC 22 P, I. pre Správu ciest ŽSK, - Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá; - Závod Kysuce - stredisko Čadca, Makov, Kysucké Nové Mesto; - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Liptovské Matiašovce; - Závod Orava - stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená; - Závod Turiec stredisko Martin, Turčianské Teplice. Predmet zákazky musí spĺňať parametre uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 12/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDV SR a podľa súvisiacich STN a EN. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode B.1 opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov   
Dodanie náterových farieb
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náterové farby, laky a tmely
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Pletivá, drôty a klince   
Zabezpečenie dodávok pletiva, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu pre potreby organizačných zložiekverejného obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach na základe skutočnýchpotrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejnýmobstarávateľom.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Mesto Stará Ľubovňa
Obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa   
Predmetom zákazky je obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa, a to v rámciprojektu s názvom Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Východoslovenská distribučná, a. s.
Stožiare z predpätého betónu   
Stožiare z predpätého betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie el. vedenianízkeho a vysokého napätia a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc do 45 kV.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Východoslovenská distribučná, a. s.
Betónové zmesi   
Dodávka betónových zmesí vyrobených v súlade s kvalitatívnymi podmienkami normy STN a súvisiacich noriem doregiónov, ktoré sú v pôsobnosti obstarávateľa - uzavreté čiastkové zmluvy/objednávky v 4.štvrťroku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Mesto Trnava
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave, III. etapa   
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia 10 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave, III. etapa, spracovanej Ing. Kováčikom, Trenčín v 05-06/2019. Akceptujú sa aj ekvivalentné riešenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Pletivá, drôty a klince   
Zabezpečenie dodávok pletiva, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu pre potreby organizačných zložiekverejného obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach na základe skutočnýchpotrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejnýmobstarávateľom.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Mesto Malacky
Kontajnery na hygienizáciu BRKO   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov naťahovací kontajner s aktívnym prevzdušňovacím systémom a riadiacoujednotkou určený na hygienizáciu BRKO podľa Nariadnia EPaR (ES) č. 1069/2009 - 4 ks.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Cisternové návesy na prevoz LNG   
Predmetom zákazky je dodanie a 5 ročný servis troch kusov cisternových návesov na prevoz LNG.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávka kotlov v rámci dotačného programu   
Predmetom zákazky je dodávka plynových kondenzačných kotlov vrátane ich inštalácie do domácností v rámci Výzvy napredkladanie žiadostí o NFP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre Operačný programKvalita životného prostredia, zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné.  Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R. Cement musí mať zvýšenú odolnosť vočiagresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu betónových výrobkov vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľaprevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla   
Predmetom verejného obstarávania je kúpa tovaru, a to bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla. Dopravu tovaru na miesto určenia (vysprávky ciest) si zabezpečí verejný obstarávateľ vlastnými prostriedkami na vlastné náklady, a to na základe vlastných potrieb. Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky v nasledovnom členení (označenie asfaltovej zmesi podľa STN EN 13108-1) - AC 8 O, II 50/70 - AC 11 O, II 50/70 - AC 16 L, II 50/70 Minimálne množstvo odobratého tovaru vlastnými prostriedkami v rámci jednotlivých čiastkových plnení (objednávok) je6 ton bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla (1 vozidlo), a to pre každý typ zmesi. Predpokladaný denný odber je12ton. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ potrebuje zabezpečiť/ zachovať technické a kvalitatívne parametrepredmetu zákazky, vzdialenosť výrobne/ obaľovacieho centra uchádzača od miesta určenia (vysprávky ciest), môže byťmaximálne do 60,00 km/ do 90 minút (v súlade s bodom 9.2 TKP 6https//www.ssc.sk/files/documents/technickepredpisy/ tkp/tkp_06_2017.pdf). Uvedená podmienka bude uplatnená priurčení dodávateľa konkrétneho typu bit. zmesi, a to v súlade s pravidlami objednávania uvedenými v časti B Opispredmetu zákazky, bod 3. Súťažných podkladov a v článku VIII Rámcovej zmluvy. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky uvedené v TKP časť 6 - Hutnené asfaltové zmesi a KLAZ 1/2017, vydanými MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN (https//www.ssc.sk/sk/novinky/schvalene-klaz-1-2017-tkp-6-tkp-7.ssc). Opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev jednotlivých asfaltových zmesí), tvorí časť B Súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Materiály na aplikáciu postrekových technológií   
Nákup materiálov na aplikáciu postrekových technológií, t.j. dodanie asfaltovej kationaktívnej emulzie a drvenéhokameniva fr. 2-5 mm, spĺňajúce podmienky vzájomnej priľnavosti v zmysle určenej špecifikácie na aplikáciu v zmesi napoužitie pri údržbe povrchov vozoviek postrekovými technológiami, vrátane dopravy materiálu na miesta určenia.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Asfaltový betón   
Dodanie asfaltového betónu (ďalej "AB") podľa určených druhov pre potreby jednotlivých cestmajsterstiev verejnéhoobstarávateľa, členenie VO na sedem častí podľa oblastí verej.obstarávateľa s uzavretím siedmych Rámcových dohôd. Čerpanie Rámcových dohôd za 3. štvrťrok 2019 skutočne bolo čerpané na základe šiestich Rámcových dohôduvedených v bode II.2) Časť 1 až Časť 6, okrem čerpania z Rámcovej dohody pre oblasť Vranov nad Topľou.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie