Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3193 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trenčiansky samosprávny kraj
Hokejová akadémia: Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckej školy v Trenčíne - stavebné práce   
Predmetom zákazky je Hokejová akadémia Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckejškoly v Trenčíne - stavebné práce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lednické Rovne
Zvýšenie kapacít infraštruktúry budovy MŠ v Lednických Rovniach - nové VO   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách budovy a vybudovanie dopravného ihriskapre materskú školu v areáli budovy MŠ Lednické Rovne  Projekt bude členený na stavebné objekty  SO-01-Prístavba a stavebné úpravy budovy MŠ Objekt bude riešiť rozšírenie kapacity formou prístavby jednej triedy pre 23 detí na prízemí 1.NP a všetky stavebné úpravy s tým spojené s požiadavkou na energetickú triedu A1, modernizáciu sociálnych zariadení v celej budove, návrh výmeny vnútorného vybavenia materskej školy a modernizáciu kuchynských zariadení.  SO-02 Stavebno-technické úpravy areálu MŠ Objekt bude riešiť návrh dopravného ihriska, doplnenie vybavení detského ihriska a všetky stavebné úpravy s tým spojené.  Rozsah a špecifikácia stavebných prác a dodávok je podrobne uvedená v projektovej dokumentácii, technickýchsprávach a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sobrance OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Sobrance v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Partizánske
Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna Partizánske   
Projekt rieši realizáciu nových rozvodov pre zabezpečenie výroby ľadu na ľadovej ploche s rozmermi 59,7 m x 29,7 m. Rekonštrukcia prinesie zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzitná nemocnica Martin
UNM – dostavba 6. pavilónu – II. etapa   
Predmetom zákazky sú práce na II. etape dostavbe 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin. Stavba bola zrealizovaná v I. etape, v rámci II. etapy sú riešené stavebné práce spojené s dokončením 2.-5. n. p.Celková plocha disponibilného stavebného pozemku je 700,46 m2, zastavaná plocha hlavným stavebným objektom SO01 je po realizácii I. etapy 488,88 m2, spevnené plochy pre peších (zámková dlažba hr. 60 mm) sú 94 m2. Celkovázastavaná plocha SO 01 (Dostavba 6.pavilónu) a SO 02 (Komunikácie a spevnené plochy) je 676,88 m2 (I. etapa). Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania je v súťažných podkladoch, najmä však v projektovejdokumentácii a položkovite vo výkaze výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dlhé Pole
Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác "Dom seniorov". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opisepredmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dlhé Pole
Dom seniorov   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác "Dom seniorov". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opisepredmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Kráľovský Chlmec
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci   
Predmetom zákazky je tak, ako to vyplýva z textu zateplenie obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domuvKráľovskom Chlmci. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oprava a obnova objektov SNM v Seredi   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnúsúčasť týchto Súťažných podkladov pre stavby Oprava a obnova skladového objektu pre depozitár a prevádzkovejbudovy na výstavnú sieň a študovňu v areáli Slovenského národného múzea Múzea holokaustu v Seredi, Kasárenská ul.1005 Sereď. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SLOVTOS, spol. s r.o.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objekt náraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO). Cieľom požadovaných prác objektu HVB je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov, nákladov na vykurovanie a spotreby elektriny na osvetlenie. Budú realizované nasledujúce stavebné práce oprava a zateplenie strechy, výmena dielov ACZ strešnej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia kotolne spolu s výmenou vykurovacieho systému, oprava osvetlenia a osadenie fotovoltaických článkov pre zníženie nákladov na osvetlenie. Cieľom požadovaných prác na objekte PO je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na vykurovanie. Bude realizovaná výmena okien a dverí objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o.
Pavilón súčasného umenia Danubiana   
Predmetom zákazky je novostavba pavilónu súčasného umenia, spevnené plochy, sadové a parkové úpravy, konštrukciaterasy a vyhliadkového móla a napojenie pavilónu na areálové rozvody vody, dažďovej a splaškovej kanalizácie a NN. V navrhovanom pavilóne sa prevádzka múzea Danubiana rozšíri o výstavné priestory pre vystavovanie výtvarných diel súčasného umenia a skladové priestory. Navrhovaná prístavba je riešená formou jednopodlažného pavilónu, ktorý nadväzuje na kompozíciu objemov múzea Danubiana. Pavilón má formu ľahkého oceľového skeletu a je umiestnený sčasti na spevnenej ploche pred vstupom do múzea a sčasti v brehovej zóne telesa hrádze zdrže Hrušov. Súčasťou novostavby je aj oceľová konštrukcia terasy a vyhliadkového móla, ktorá vystupuje smerom do vodnej plochy a je podopretá na stĺpikoch v koryte rieky Dunaj, zdrž Čunovo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bystrička
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Bystrička.   
Stavebné práce na obecnom úrade, ktorý sa nachádza pod súpisným číslom 260 v obci Bystrička. Areál obecného úradusa nachádza na parcelách č. 120/1,2, 121, 123, 124, 125/1 pričom budova obecného úradu má parcelné číslo 124. Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu rieši nasledovné stavebné objekty SO-01 Obecný úrad. Uvedené parcely a objekt, sú vo vlastníctve stavebníka obce Bystrička. Správcom uvedených parciel a objektu je Obecnýúrad , Bystrička. Pozemok sa nachádza na rovnom teréne. Vstup na pozemok Obecného úradu je z východnej strany, ide o hlavný vstupdo areálu Obecného úradu. V okolí areálu Obecného úradu sú postavené objekty rodinných domov. Projekt Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu Bystrička je prioritne zameraný na znižovanie energetickejnáročnosti a zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacichpredpisov. V celom objekte sa vymenia všetky exteriérové okná a dvere za nové plastové okná s izolačným trojsklom a vcelom objekte sa vymenia všetky klasické žiarovky za úsporné LED. Existujúci objekt sa celý zateplí a to, v zmysleplatných noriem od 01.01.2016 v kategórii A v časti primárna energia, celá jeho fasáda z fasádneho polystyrénu EPSB70F , sokel po celom obvode xps polystyrénom a strešná konštrukcia z minerálnej vlny. SO-01 Funkcia objektu a ajmiestností v objekte zostáva zachovaná. Neuvažujú sa zmeny v kapacitnom využití objektu, vychádza sa z pôvodnýchkapacitných možnosti objektu. Podlažnosť, zastavaná plocha a úžitková plocha jestvujúceho objektu v areáli Obecnéhoúradu zostáva zachovaná. Modernizácia a prestavba jestvujúceho objektu je prioritne zameraná na znižovanie 1/4 energetickej náročnosti budovy. Ďalej sa projektová dokumentácia zaoberá opatreniami na zadržiavanie dažďovej vody zo strechy Obecného úradu. Dažďová voda bude zachytávaná v prefabrikovanej nádrži o objeme 12,8m3, ktorá bude ďalej použitá na zavlažovanie zelene a zatrávnených plôch. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Farná
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Farná   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obciFarná. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kľušov
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov. Bližšie informácie súuvedené v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Oprava a údržba Internátu A3   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia hygienických zariadení a ubytovacích priestorov vubytovacom trakte - Internát A3 ( 1-7 NP ). Čiastočné búracie práce a výmena stúpačkových rozvodov sú ukončené. Podrobnejšie v časti súťažných podkladov B1 Opis predmetu obstarávania.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie