Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3944 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Ožďany
Výstavba nájomných bytov s následným prevodom vlastníckych práv.   
Predmetom zákazky je výstavba bytov na pozemku uchádzača, spĺňajúcich požiadavky na poskytnutie úveru a dotáciena ich kúpu podľa Zákona č.443/2010 Z. z,, zákona č.150/2013 Z. z ako aj prislúchajúcej infraštruktúry a ich následnúkúpu verejným obstarávateľom. Súčasťou predmetu zákazky je aj technická infraštruktúra a pozemok. Pozemok musíbyť vo vlastníctve uchádzača, a musí sa nachádzať v katastrálnom území Obce Oždany, Slovenská republika. Popis bytového domu  Bytový dom pozostávajúci z troch 1 - izbových bytov a z jedenástich 2-izbových bytov z prislúchajúcich nebytovýchpriestorov a z technickej vybavenosti, t. j. vodovodná, elektrická, kanalizačná a plynová prípojka, prístupovákomunikácia a odstavné plochy.  Podmienky pri vypracovanie PD  -Dodržať bežný štandard -Priemerná podlahová plocha bytov cca. 50 m2, -Dodržať požiadavky na energetickú hospodárnosť, ktorou je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny 1/4 ukazovateľ, -Dodržať všetky podmienky zo ŠFRB a MDV SR, podmienky vyplývajúce s príslušných právnych predpisov (napr. početparkových miest).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Široké
Prístavba materskej školy v Obci Široké (2020)   
1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor984,50 m3 , zastavaná plocha 220,50 m2 , úžitková plocha 177,29 m2. 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu SO 102. Pôvodná budova materskej školy MŠ má vymenené okenné a dvernéotvory za plastové okná a dvere s tepelnoizolačnými vlastnosťami. Obvodový plášť objektu bude zateplený kontaktnýmzatepľovacím systémom z minerálnej fasádnej izolácie, hr. 200 mm. Taktiež bude zateplený strop nad 2.NP. 3. Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry SO 103 zahŕňa A detské pieskovisko, vrátane drevenej lavičky poobvode,B Drevený domček so šmýkačkou a schodiskom, C sadové úpravy výsadbu kríkov popri oplotení okrasný ker listnatýstálozelený 50 ks. Úplný opis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a vo výkazoch výmer, ktoré sú v prílohe ksúťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kleňany
Obstaranie 6 nájomných bytov v obci Kleňany   
Predmetom zákazky je "Obstaranie 6 nájomných bytov v obci Kleňany" vrátane technickej infraštruktúry. Záujmomverejného obstarávateľa je odkúpenie bytového alebo radového bytového domu so 6 bytovými jednotkami bežnéhoštandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru zo ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou technickou vybavenosťouna základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa §10 ods. 8 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a osociálnom bývaní v platnom znení. Ak bude ponúknutý bytový dom, požaduje sa 6 2i bytov. Ak bude ponúknutý radovýbytový dom, požaduje sa 6 2i bytov. Priemerná podlahová plocha bytov je od 58,00 do 60,00 m2. Požadujememinimalizovať pomer plochy spoločných priestorov k podlahovej ploche bytov v bytovom dome, ak bude ponúknutýbytový dom. V rámci navrhovaného projektu bytového domu alebo radového bytového domu požadujeme dodržaťpožiadavky zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a zákona č.150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení, hlavne v znení zákona č. 230/2019 Z.z.. Poukazujemehlavne na maximálnu možnú plochu bytovej jednotky, štandardné vybavenie bytových jednotiek, požiadaviek naenergetickú hospodárnosť budovy. Materiálové a technické prevedenie stavby požadujeme zosúladiť s normovýmipovinnosťami v rámci každej profesie tak, aby sa daný objekt dal právoplatne a legálne skolaudovať podľa platnýmnoriem a technických požiadaviek. Stavba môže byť montovaná ale aj kombinácia betón / murovaná konštrukcia.Jednotlivé prípojky na inžinierske siete požadujeme dimenzovať tak, aby kapacity jednotlivých médií vyhovovali kapacitepožadovaného počtu bytov. Spevnené plochy (areálová komunikácia, parkovacie miesta, chodníky) navrhnúť podľanormových a technických požiadaviek. Minimálny počet parkovacích miest je 6. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Vidiná
Obstaranie 12 nájomných bytov v obci Vidiná   
Predmetom zákazky je "Obstaranie 12 nájomných bytov v obci Vidiná" vrátane technickej infraštruktúry. Záujmomverejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu/domov s 12 bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúcipodmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou technickou vybavenosťou na základe zmluvy obudúcej kúpnej zmluve podľa §10 ods. 8 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vplatnom znení. Celkovo je v obytnom dome / domoch plánovaných 12 bytov na dvoch nadzemných podlažiach, z tohtopočtu je plánovaných 0 jednoizbových bytov, 6 dvojizbových bytov, 6 trojizbových bytov. Priemerná podlahová plochabytov je od 58,00 do 60,00 m2. Požadujeme minimalizovať pomer plochy spoločných priestorov k podlahovej plochebytov. V rámci navrhovaného projektu bytového domu požadujeme dodržať požiadavky zákona č. 443/2010 o dotáciáchna rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a zákona č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania vplatnom znení, hlavne v znení zákona č. 230/2020 Z.z.. Poukazujeme hlavne na maximálnu možnú plochu bytovejjednotky, štandardné vybavenie bytových jednotiek, požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy. Materiálové atechnické prevedenie stavby požadujeme zosúladiť s normovými povinnosťami v rámci každej profesie tak, aby sa danýobjekt dal právoplatne a legálne skolaudovať podľa platným noriem a technických požiadaviek. Stavba môže byťmontovaná ale aj kombinácia betón / murovaná konštrukcia. Jednotlivé prípojky na inžinierske siete požadujemedimenzovať tak, aby kapacity jednotlivých médií vyhovovali kapacite požadovaného počtu bytov. Spevnené plochy(areálová komunikácia, parkovacie miesta, chodníky) navrhnúť podľa normových a technických požiadaviek. Minimálnypočet parkovacích miest je 12. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Levoča
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Francisciho č. 8, Levoča   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s dosiahnutím úspory energie pri prevádzkovaní objektuMŠ, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Zborov
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ZBOROV   
Existujúca stavba sa nachádza v obci Zborov. Jedná sa o 2 podlažnú budovu. Budova slúži ako zdravotnícke zariadeniepre obec Zborov. Zámerom investora je zrekonštruovať vybrané existujúce priestory objektu a vytvoriť tak lepšie amodernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckeho oddelenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Medzev
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti MEDZEV   
Existujúca stavba sa nachádza v obci Medzev. Bola postavená pred rokom 1981. Jedná sa o 2 podlažnú budovu spodpivničením. Budova slúži ako zdravotnícke zariadenie pre obec Medzev. Zámerom investora je zrekonštruovaťvybrané existujúce priestory objektu a vytvoriť tak lepšie a modernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckehooddelenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola drevárska
Vypracovanie PD na realizáciu stavby (DRS) a uskutočnenie stavebných prác s názvom:Výmena opláštenia budovy Strednej odbornej školy drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a uskutočnenie stavebných prác s názvom - výmena opláštenia budovy Strednej odbornej školy drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17,960 01 Zvolen. Predmetom riešenia je projekt výmeny obvodového plášťa strednej školy drevárskej vo Zvolene.  Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohe č. 1., v prílohe č. 2 a v prílohe č. 3 týchto SP ( návrhzmluvy o dielo, neocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Šahy
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy – óvoda, Hviezdoslavova 32   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy óvoda,Hviezdoslavova 32.  Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorátvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer,ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Šahy
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školyHviezdoslavova 30, Šahy. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorátvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer,ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bíňa
Zníženenie energetickej náročnosti materskej školy v obci Bíňa   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Zníženenie energetickej náročnosti materskej školy vobci Bíňa. Účelom stavby je obnova budovy pre materskú škôlku v obci, pre technické zlepšenie stavby v rámci projektu Zníženieenergetickej náročnosti materských škôl. Objekt slúži ako predškolské zariadenie pre obce, materská škôlka. PREDMET OBNOVY - zateplenie obvodového plášťa - zateplenie strešného plášťa - výmena výplňových konštrukcií otvorov - rekonštrukcia odkvapových chodníkov vyvolaná zatepľovacími prácami - inštalácia fotovoltaických článkov pre prípravu TUV 4 kW - inštalácia kúrenia prostredníctvom tepelného čerpadla voda-vzduch a obnova potrebných súvisiach inštalácií IS - obnova bleskozvodu Počet nadzemných podlaží ........................... 2 Základné údaje o stavbe Plocha podlaží objektu.................................772,1 m2 zastavaná plocha objektu .............................491,5 m2
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Horné Semerovce
Výstavba nájomných bytov s následným prevodom vlastníckych práv.   
Predmetom zákazky je výstavba v súlade s uchádzačom spracovaným projektom pre stavebné povolenie Bytový dom vobci Horné Semerovce na pozemkoch parcelné čísla KN-C 25/1, v katastrálnom území Horné Semerovce, Slovenskárepublika. Popis bytového domu  Bytový dom pozostávajúci z dvoch 1 izbových bytov, z dvoch 2- izbových bytov a z ôsmich 3-izbovych bytov zprislúchajúcich nebytových priestorov a z technickej vybavenosti, t. j. vodovodná (plus studňa), elektrická, kanalizačná(ČOV alebo žumpa) a plynová prípojka, prístupová komunikácia a odstavné plochy.  Podmienky pri vypracovanie PD  -Dodržať bežný štandard, -Priemerná podlahová plocha bytov od 50 m2 do 56 m2, -Dodržať požiadavky na energetickú hospodárnosť, ktorou je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálnyukazovateľ,  1/4 -Dodržať všetky podmienky zo ŠFRB a MDV SR, podmienky vyplývajúce s príslušných právnych predpisov (napr. početparkových miest).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Partizánske
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom   
Predmetom riešenia je obnova fasády kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou vrátane zateplenia sokla,ostenia, nadpražia a parapetu, zateplenie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy plochých striech a odvodňovacíchžľabov, zdemontovanie jestvujúcich bleskozvodov a opätovné namontovanie podľa platných noriem, demontážjestvujúcich klampiarskych konštrukcií oplechovania, zvody, žľaby a montáž nových poplastovaných, výmena drevenýchokien za plastové v nevymenených častiach blokov, dobudovanie rampy pre bezbariérový prístup do objektu zjuhovýchodnej strany, nové prestrešenie vstupov z oceľovej konštrukcie a lexanu z jeho severozápadnej strany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Tehla
NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV TEHLA – 16 BJ   
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu s šestnástimi bytovými jednotkami bežnéhoštandardu v znení zákona . o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní príslušnej potrebnej technickejvybavenosti podľa zákona . o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu so zákonom odotáciach vrátane infraštruktúry.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oprava a obnova objektov SNM v Seredi   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov pre stavby Oprava a obnova skladového objektu pre depozitár a prevádzkovej budovy na výstavnú sieň a študovňu v areáli Slovenského národného múzea Múzea holokaustu v Seredi, Kasárenská ul.1005 Sereď. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie