Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3018 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia objektu – blok „B“ – stavebné úpravy vnútorných priestorov DD a DSS Záhonok, Zvolen   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - stavebné úpravy vnútorných priestorov bloku "B" Domovadôchodcov a domova sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, Zvolen. Jedná sa o 8-podlažný objekt, v ktorom budúrealizované stavebné úpravy hygienických zariadení, izieb a spoločných priestorov. Existujúce umakartové jadrá budúvybúrané a nahradené murovanými s novými zriaďovacími predmetmi, novým rozvodom vody a kanalizácie. Vmiestnostiach bude zrealizovaná nová elektroinštalácia svetelná a zásuvková. V celom bloku bude nainštalovanýdorozumievací systém "sestra-pacient". Tiež budú realizované konečné povrchové úpravy podláh, stien a stropov vizbách, spoločných priestoroch a na schodisku. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena vnútorných dverí.   Rekonštrukcia objektu musí prebiehať tak, aby neohrozila prevádzku objektu, ktorý bude v plnej prevádzke aj počasrekonštrukcie.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a vprílohách SP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a priestorov psinca ÚVV a ÚVTOS Prešov   
Investičná akcia predstavuje rekonštrukciu vychádzkových dvorcov a priestorov psinca ÚVV a ÚVTOS Prešov. Realizáciouzámeru sa zabezpečí revitalizácia jestvujúceho areálu a stavieb v ňom umiestnených, ktoré sú morálne a technickyzastaralé.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Hornonitrianske centrum vzdelania: Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Fiľakovo
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu   
Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny na Bebekovej bašte, zastrešenie Delovej bašty, vybudovanie infobodu voveži mestského opevnenia na Baštovej ulici, ďalej rekonštrukcia troch prístupových ciest pod hradom, vybudovanieparkoviska pre turistické autobusy a osobné autá, vysadenie zelene a trávnika, vybudovanie verejných toaliet,rekonštrukcia tzv. vínneho domu pod hradom, vrátane vybudovania tzv. archeoparku,. Cieľom diela je vytvorenievhodných podmienok pre oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, pre vytvorenie priestoru, kde sa môžu konaťspoločenské akcie, vytvorenie uceleného komplexu, akejsi vstupnej brány do stredovekého hradu, kde by obyvateliamesta ako aj turisti našli základné potreby. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti, podrobný opis podľa častí jeuvedený v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici   
Predmetom zákazky je - demontáž a likvidácia azbestových boletických azbestovocementových panelov, - vonkajšia presklená fasáda objektu navrhovaná z hliníkových profilov, s presklenými časťami v každom module a snetransparetných panelov so zateplením z minerálnej vlny. - hliníkové okná a dvere - okná sú navrhnuté hliníkové, otváravé, otváravo-sklopné a fixné v prevedení samostatnýchokien do vopred pripraveného otvoru. - fasádny hliníkový kazetový systém/ fasádne hliníkové kazety - búracie práce - zvislé konštrukcie - obvodová stena a sokel - vystupujúce konštrukcie - klampiarske výrobky - podlahy - deliace priečky - zdravotechnická inštalácia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Pohronská Polhora
Zvyšovanie energetickej efektívnosti obecného úradu Pohronská Polhora   
Predmetom zákazky je realizácia diela "Zvyšovanie energetickej efektívnosti obecného úradu Pohronská Polhora". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Stupava
NADSTAVBA MODULOVÉHO PAVILÓNU ZŠ STUPAVA   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre nadstavbu a prístavbu modulového pavilónu ZŠ v meste Stupava.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Istebné
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecnéhoúraduv obci Istebné. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Brezno OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom stavebných prác je realizovanie opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy pre zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu búracie práce, elektroinštalácia, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, komplexná rekonštrukcia zdroja tepla, komplexná výmena rozvodov a vykurovacích telies ústredného vykurovania, výmena otvorových konštrukcií, hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, komplexná výmena elektroinštalačných rozvodov, výmena svetelných zdrojov, vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu ( rampa ) a WC pre imobilných. V rámci rekonštrukcie je riešená aj nevyhnutná oprava krovu. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty SO 01 Okresný úrad SO 02 Bezbariérový vstup SO 03 Bezbariérové WC Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Likavka
Znižovanie energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sú zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenaexteriérových výplňových konštrukcií, zateplenie podlahy v priestoroch škôlky a zlepšenie výmeny vzduchu pomocou VZTjednotiek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Sečovce
Obnova a nadstavba materskej školy na ulici Nová 1 Sečovce   
Stavebné práce výsledkom ktorých bude zvýšenie kapacity materskej školy v meste Sečovce umiestnenej lokaliterómskej osady ako nadstavba pozostávajúca z dvoch tried s príslušenstvom a energeticky využiteľného technickéhoriešenia, v súlade s trendom energetickej triedy A+. Rozsah stavby a podmienky riešenia, zariadenia sú určenépožiadavkami (možnosťami) investora podľa vypracovanej projektovej dokumentácie stavebno-technického riešeniastavby projekčnou inštitúciou A.P.H. Atelier, s.r.o., a jej charakter, zodpovedá legislatívnym predpisom a miestnympodmienkam. Vybudovaním nadstavby k pôvodnej MŠ sa dosiahne rozšírenie podlahovej plochy budovy o 343 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Senec
Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec   
Stavebné práce na zhotovení diela Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec, podľa pokynov a podrobností uvedených v stavebných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Bardejov
Zníženie energetických nákladov MŠ nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Materskej školy na Nám.arm. gen. L. Svobodu 2653/15, 085 01 Bardejov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Malé Leváre
MŠ- Prístavba a zníženie energetickej náročnosti budovy   
Stavebné práce sa skladajú z dvoch časti 1. Rekonštrukcie jestvujúcej MŠ  2. Prístavby novej časti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Veľké Dravce
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce.   
Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s energeticky úspornýmiopatreniami samostatne stojacej administratívnej budovy v obci Veľké Dravce zateplením obvodových stien, strechy,stropu nezatepleného suterénu, výmenou výplní otvorov a obnovou inštalácií.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie