Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 4100 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Malá Domaša
Novostavba MŠ v obci Malá Domaša   
Navrhovaná novostavba bude slúžiť ako objekt materskej školy pre deti vo veku od troch do šiestich rokov s maximálnym počtom 22 detí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Prievaly
Dostavba škôlky v obci Prievaly   
Predmetom zákazky je zhotovenie prístavby materskej školy na JZ fasády existujúcej budovy základnej školy (3 triednejzákladnej školy s 1 triedou škôlky), do ktorej sa presunie existujúca 1 trieda škôlky a na poschodí k nej pribudne 2.trieda škôlky, čím sa rozširuje existujúca kapacita škôlky a kapacita pôvodnej školy zostane zachovaná.  Prístavba je navrhnutá ako 3-podlažná budova, budova má 1.PP, 1. NP a 2. NP. Pôdorysné rozmery modulu sú 12,7 x8,8m. Na obidvoch nadzemných podlažiach sú umiestnené denné miestnosti detí a na podzemnom podlaží je umiestnenétechnické zázemie a sklady. Konštrukčné riešenie Navrhovaná prístavba je riešená konštrukčne ako ťažká konštrukcia zmonolitického železobetónu, odlievaného do systémového debnenia priamo na stavbe. Vzhľadom na predpokladanéhydrogeologické pomery je zakladanie stavby navrhnuté na monolitickej železobetónovej základovej doske. Všetky novézvislé konštrukcie v časti pôvodnej školy budú prevedené z ľahčených silikátových tvárnic o hrúbke steny 200 mm. Vhygienických zariadeniach budú použité konzolové WC uchytené na predstenovú SDK konštrukciu inštalačných stienok.Okenné výplňové konštrukcie sú navrhované ako drevohliníkové, osadené do roviny exteriérovej tepelnej izolácie nanerezové konzoly a prepáskované z interiéru parotesnou páskou a z exteriérovej strany paropriepustnou páskou vzmysle platných STN. Dvojdielne okná na JZ fasáde musia byť z exteriérovej strany chránené voči poobedňajšiemuprehrievaniu hliníkovou žalúziou osadenou min 100 mm od tabule skla okna so šírkou žalúziového listu min 80 mm.Exteriérové žalúzie musia mať okrajové vedenie v hliníkovej kolajnici (nie lankami), aby mohli byť stiahnuté aj v prípadestredného vetra. Členenie stavebných prác  1/6 Búracie práce,Stavebná časť,Elektroinštalácie,Zdravotechnika,Vykurovanie a VZT. Podrobné informácie viď v súťažných podkladoch najmä v prílohe projektová dokumentácia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Galanta
Vybudovanie nájomných bytov vrátane príslušnej infraštruktúry a následným prevodom vlastníckych práv   
Predmetom zákazky je samotná realizácia výstavby 6 bytových domov s 12 bytovými jednotkami. Celkový počet bytových jednotiek je 72, v každom bytovom dome je navrhovaný 1 byt pre imobilných občanov. V rámci stavby savybudujú inžinierske siete a dopravné plochy a v rámci terénnych a sadových úprav bude vybudované detské ihrisko aoddychová zóna s parkovou úpravou. Celý predmet zákazky musí víťazný uchádzač prefinancovať. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať až pri kúpeskolaudovanej Stavby
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B   
Predmetom zákazky je obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  Stavebná fakulta STU v Bratislave sa nachádza na Radlinského ulici č. 11. Budova Stavebnej fakulty pozostáva z trochblokov (A, B a C), ktoré sú ohraničené ulicami Radlinského, Imricha Karvaša a Námestie Slobody. Rozsiahly objekt je vprevádzke postupne od r. 1964. Predmet zákazky bol rozdelený do štyroch samostatných častí pričom toto oznámenie o výsledku sa týka iba 2. (druhej)časti s názvom b) Predmet 2 - "Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B" SO-02 Strecha
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Gemerská Poloma
KOMPOSTÁREŇ - GEMERSKÁ POLOMA   
Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Účelom navrhovanej činnostije vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) kompostárne.Navrhovanou činnosťou sa sleduje plnenie ustanovenia § 18, odst.3. písm. m) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zakazuje zneškodňovať BRO zo záhrad az parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskychzdružení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. V rámci projektu sa vytvorí spevnená a manipulačná plocha, ktorá budeslúžiť pre kompostovanie. Areál pre kompostovisko bude dopĺňať prístrešok pre kompost a kompostovaný materiál.Priestor kompostoviska nebude napojený na inžinierske siete. V rámci sietí sa vybuduje dažďová kanalizácia, ktorá budezbierať vody z prístreška do akumulačnej nádrže s bezpečnostným prepadom do rigola ktorý ústi do rieky Slaná.Spevnené plochy budú prirodzene tratené na pozemku investora. Z hrboľov bude kal akumulovaný v akumulačnej nádrži(cca 18m3) a odvážaný na ďalšie spracovanie. V rámci areálu sa taktiež osadí sklad náradia (jednoduchá oceľová búdkaukotvená do betónovej spevnenej plochy). Spevnené plochy sú navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor,budú slúžiť výhradne na vykládku BRO v intenzite 2x do týždňa, predpokladaná doba vykládky (zdržania sa motorového 1/4 vozidla v areály) je 5 - 10 minút. Areál kompostoviska bude oplotený betónovým plotom z panelov. Vstup do areálubude cez posuvnú bránu z miestnej betónovej komunikácie. SO 01 Spevnená plocha pre kompostovanie a manipulovanie Zastavaná plocha objektu143,5+593,5 m2, Povrchová úprava Betón SO 02 Prístrešok pre sklad materiálu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad náradia Zastavaná plocha objektu4,0 m2 , Sklon strechy Plochá strecha SO 03 Oplotenie Betónovy plot z dielcov, posuvná brána, Šírka vjazdu 5,50 m SO 04 Dažďová kanalizácia a odvodnenie spevnenej plochy a plochy kompostovania Povrch Betónová spevnená plocha Kalová akamulačná nádrž, akumulačná nádrž s prepadom do miestného vodného toku Podrobné vymedzenie je v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Piešťany
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky ZŠ F.E.Scherera v Piešťanoch – stavebné práce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii stravovacej prevádzky, jestvujúcej kuchyne pri školskej jedálniZákladnej školy F.E.Scherera v Piešťanoch v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Creatiffs.r.o., Ružová 1039/8, 921 01 Piešťany s dátumom spracovania 05/2019 zodpovedný projektant Ing. arch. ZuzanaTyrolová, autorizovaný architekt, evidenčné číslo oprávnenia 1625 AA. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie kvality ako aj kapacity pripravovaných jedál na 700 jedál. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia budovy školskej jedálne   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra   
Predmetom zákazky je vybudovanie požiarneho schodiska 11 podlažnej budovy študentského domova v rozsahu prác adodávok podľa súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je modernizácia praktického vyučovania SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Podrobné informácie súuvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania SOŠ strojníckej Považská Bystrica.Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kľušov
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa
Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C   
Objekt SO 01 Pavilón C je to vstupný objekt pre celý komplex Domova pre seniorov v Starej Ľubovni. Objekt jejednopodlažný v jednej časti dvojpodlažný s využitým podkrovím. Objekt SO 02 Pavilón A je to ubytovací objekt Domova pre seniorov v Starej Ľubovni.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Konská
Prístavba a stavebné úpravy s vytvorením nových tried ZŠ a MŠ Konská   
Predmetom zákazky je prístavba a stavebné úpravy s vytvorením nových tried ZŠ a MŠ" v obci Konská na parc.č.2225/3, 2225/31. Prístavbou sa vytvoria nové triedy pre materskú školu v obci Konská na parc.č. 2225/3, 2225/31 zdôvodu nedostatku kapacity miest . Výstavba rieši rozšírenie priestorov existujúcej materskej školy a zmenu dispozícieso zreteľom na hygienické a prevádzkové požiadavky. Zámerom je vytvoriť samostatný celok materskej školy funkčne adispozične vyhovujúce požiadavkám so samostatným vstupom s ohľadom na jestvujúci stav. Stavenisko tvorí parcela č.2225/31 pri existujúcej základnej škole s materskou školou. V blízkosti sa nachádza ihrisko. Nepredpokladajú sa prácemimo tieto priestory. Pozemok je rovinatý. Navrhovaný objekt bude napojený na existujúce siete školy. V súčasnosti jejestvujúci pozemok zatrávnený. Pred zahájením výkopových prac je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske sieteich správcami. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnousúčasťou súťažných podkladov. Ďalšie podrobnosti v bode 36 Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce: Rekonštrukcia budovy internátu SZŠ, Piaristická ul. 4, Trenčín - Centrum denných aktivít   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy internátu Strednej zdravotníckej školy. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice   
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami, existujúci objekt rodinného domu bude zbúraný. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie