Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3827 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Streda nad Bodrogom
Bytovy dom 1x 6 b.j. najomné byty   
Predmetom zákazky je výstavba 6 b.j. nájomných bytov na pozemku verejného obstarávateľa vrátane vypracovaniadokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním právoplatnéhoúzemného rozhodnutia a stavebného povolenia. Stavba musí splňať požiadavky na poskytnutie dotácie podľa zákonač.443/2010 Z.z. a požiadavky na poskytnutie úveru na kúpu bytu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 vaktuálnom znení. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, ktorá rieši podmienky odkúpenianájomných bytov a technického vybavenia. Budúci zhotoviteľ je povinný vypracovať v prvej etape projektovúdokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na základe vypracovanej štúdie, ktorá definuje základneparametre stavby, body napojenia IS a ktorá je podkladom pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ako ajzabezpečiť právoplatné stavebné povolenie v určenom termíne. V prípade schválenia dotácie dôjde v druhej etape kvýstavbe nájomných bytov, kolaudácii a následne ich odkúpeniu verejným obstarávateľom. Štúdia ma odporučacícharakter, pričom pre uchádzačov je záväzná priemerná podlahová plocha bytov v rozmedzí od 58,00 - 60,00 m2 azáväzná ja aj štruktúra bytov a to 5x3-izbový byt a 1x1-izbový byt.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prešov, SK - vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky - R   
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je vybudovanie oceľových prístreškov pre garážovanie vojenskej prepravnejtechniky podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
MICHALOVCE, MK - REKONŠTRUKCIA B. Č. 2 - R   
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je komplexná rekonštrukcia budovy č. 2, podľa vypracovanej projektovejdokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Pliešovce
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce   
Stavebné práce zamerané výstavbu nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce v zmysle výzvyna predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 MZ SR ako aj na základe hygienických a kapacitnýchnedostatkov, ako aj v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., vyhlášky MZ SR č.553/2007 Z.z., ďalej zákona č.355/2007 Z.z., zákona č.140/2008 Z.z., vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z.z., nariadenia vlády SR č.410/2007 Z.z. a č.387/2006 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer aprojektovej dokumentácie v rámci projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane nenaceneného výkazu výmer je súčasťou projektovej dokumentácie,ktorá tvorila prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Košťany nad Turcom
MATERSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY NAD TURCOM   
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delená na dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už v havarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území na pozemku p.č. 1/7, záhrada, výmera 1614 m2. Parcela je prístupná z verejnej komunikácie, vedenej zo severozápadnej strany objektu. Parcela nie je zaťažená vecnými bremenami. V tesnej blízkostisa nachádzajú rodinné domy, zdravotné stredisko, budova starej materskej škôlky, skladové priestory (haly). Predmetnástavba bude napojená na vodu pomocou novovybudovanej prípojky rúrou HDPE D 32, ktorá bude slúžiť len preúčelyzásobovania pitnou vodou, ďalej bude napojená na splaškovú kanalizáciu, NN napäťovú sústavu a plynovod.Dažďové vody budú vyriešené odvodom v rámci pozemku investora a to pomocou vsakov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Želiezovce
Prístavba materskej školy v meste Želiezovce, mestská časť Mikula   
Realizácia prístavby za účelom rozšírenia kapacity materskej školy v rozsahu vybúrania nevhodných častí pôvodnej stavby, stavebná úprava vnútorných priestorov, zateplenie obvodového plášťa, osadenie nových okien, dverí zasklenýchstien, výstavba novej strechy prístavby vrátane klampiarskych prvkov a bleskozvodov s uzemnením, rekonštrukciaelektroinštalácie, vykurovania, vetrania a zdravotechniky. Presná špecifikácia v projektovej dokumentácii. Zákazka realizovaná v systéme IS EVO verzia 18.0.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Slavošovce
Novostavba KC - stavebné práce   
Predmetom zákazky je novostavba objektu s prípojkami na inžinierske siete pre účely komunitného centra. Budova jeprízemná, murovaná a prestrešená sedlovou väzníkovou strechou. Objekt bude samostatne stojaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Hronsek – rekonštrukcia budovy č. 21 – R   
Predmetom zákazky podľa týchto súťažných podkladov sú stavebné práce v Objektoch b. č. 21 a b. č. 22, ktoré sanachádzajú vo Výcvikovom stredisku vojenskej kynológie v Hronseku na majetkoprávne vysporiadaných pozemkoch vspráve Ministerstva obrany Slovenskej republiky parcely č. KN 530/49, KN 530/50, KN 530/59 a časti parcely 530/61.Objekty sú umiestnené v dvoch samostatných lokalitách a slúžia pre plnenie odborných úloh kynológie v rámci rezortuMinisterstva obrany Slovenskej republiky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Základná škola Jozefa Urbana
Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky   
Predmetom stavebných úprav je odstránenie havarijného stavu kanalizácie a priľahlých konštrukcií priečok, podláh ainých doplnkový častí stavby v priestore bezprostredne v kontakte s kanalizáciou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Trenčín, KaMC OS SR – rekonštrukcia strešného plášťa - R   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strešného plášťa na budove KaMC OS SR v Trenčíne na Hviezdoslavovej ulici č.205/16.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ – ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ   
ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VÝMENA OKENNÝCHVÝPLNÍ A REKONŠTRUKCIA DIELNÍ ZATEPLENIE, VÝMENA VSTUPNÝCH BRÁN A VÝMENA OKENNÝCH VÝPLNÍ - podľaprojektu stavby a výkazu výmer. Stavba je v členení  SO-01 - Hlavný objekt SO-01.1 Bleskozvod SO-02 Dielňa odbornej výchovy SO-02.1 - Bleskozvod SO-03 Malá dielňa odbornej výchovy SO-02.2 - Bleskozvod
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Novohradská knižnica
Novohradská knižnica Lučenec – rekonštrukcia objektu.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia časti budovy (súpisné číslo 2, ulica J.Kármána, Lučenec). Zámerom je vybudovanie nového vstupného vchodu do priestorov knižnice s prekrytím schodišťa, vybudovanie plošiny prie imobilných návštevníkov, rekonštrukcia vnútorných priestorov vybudovanie centrálneho pultu, rekonštrukcia vnútorných priestorov oddelenia detí s vybudovaním výťahu na II. nadzemné podlažie, premiestnenie serverovne, namontovanie novej kabeláže na internetové pripojenie, sanitná inštalácia, elektroinštalácia, riešenie vykurovania, vetranie a klimatizácia, zabezpečovací systém. Bližší popis je v priloženej dokumentácii. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Ipeľský Sokolec
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Ipeľskom Sokolci   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre realizáciu projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovyobecného úradu v Ipeľskom Sokolci.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prešov
Bežné stavebné práce malého rozsahu na objektoch mesta Prešov   
Výmena okien v DS Sabinovská č.34 Prešov Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien za plastové okná podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hamuliakovo
Nadstavba a Rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo   
Predmetom obstarávania boli stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo 1. Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ 2. Prestavba kuchyne a jedálne MŠ 3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ zateplením, 4. Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MŠ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie