Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2805 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Zlaté Moravce
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková   
Verejný obstarávateľ požaduje práce vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. Stavebné práce zahŕňajú prístavbu novej triedy, rekonštrukciu zdravotechniky a výmenu okien a dverí. Prístavba bude medzi pavilónmi Š1 a Š3 v severovýchodnej časti. Bude v nej vytvorená herňa so spálňou, hygienické zázemie, miestnosť pre upratovačku a prezliekareň. Navrhovaná prístavba bude realizovaná ako murovaná stavba z plynosilikátových tvárnic (pórobetón). Navrhované obvodové nosné steny budú spojené s existujúcimi stavebnými konštrukciami (existujúce obvodové steny a strop) stužujúcim železobetónovým vencom. Nad prístavbou je navrhnutá plochá strecha z drevených zbíjaných nosníkov so styčníkovými plechmi. Rekonštrukcia zdravotechniky v existujúcich sociálnych zariadeniach. Výmena okien a dverí za plastové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Jablonov
Prístavba k ZŠ s MŠ v obci Jablonov   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre prístavbu k ZŠ s MŠ v obci Jablonov.  Stavba bude slúžiť ako základná škola s materskou školou. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie avýkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov pre oddelenie Centrálnych operačných sál a Centrálnej sterilizácie. Dôjdek zmene a úprave dispozície existujúcich priestorov a stavebno-technickej úprave súvisiacej s inštaláciou technického,technologického a energetického vybavenia stavby. Ide najmä o tieto stavebné práce a úpravy Stavebné a búracie práce Zdravotechnické inštalácie Silnoprúdové inštalácie Slaboprúdové inštalácie Vzduchotechnika Úpravy rozvodov medicinálnych plynov Práce súvisiace s úpravou ústredného kúrenia Meranie a regulácia Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Spišský Štiavnik
Komunitné centrum, Spišský Štiavnik   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Komunitné centrum, Spišský Štiavnik.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dolná Strehová
Zvyšovanie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obecného úradu   
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu spracovaného projektu stavby polyfunkčného objektu, budovy sosúpisným číslom 52 situovanej v intraviláne obce Dolná Strehová, k.ú. Dolná Strehová, na pozemku s parcelným číslomKN "C" 286 - 1. NP (obecného úradu a kultúrneho domu) - stavebná časť - zateplenie obvodového plášťa a výmena otvorových konštrukcií - výmena svietidiel za LED - vykurovanie - výmena plynových kotlov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP - Trnava Industrial Park   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP Trnava Industrial Park II obnova vnútornýchpriestorov objektu okrem vykurovania, ktoré rieši len vyregulovanie jestvujúcej vykurovacej sústavy. Rekonštrukciapozostáva aj z dispozičných zmien jestvujúcich priestorov. Stavebná časť okrem týchto zmien rieši hlavne obnovuvnútorných povrchových úprav. Dokumentácia rieši kompletnú výmenu rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie okrembleskozvodu a slaboprúdu. V roku cca 2012 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia obnova vonkajších fasád, ktorápozostávala zo zateplenia obvodového a strešného plášťa, z výmeny jestvujúcich výplní otvorov za plastové a taktiežrealizáciu nového bleskozvodu. Predmetom zákazky je aj výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ulice. .
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Liptovský Hrádok OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Liptovský Hrádok v rozsahu spracovaného projektu stavby. V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia fasády a strešného plášťa jestvujúceho objektu vrátane výmeny strešných vpustí, výmena pôvodných okenných výplní a garážových dverí, výmena jestvujúcich 1/5 klampiarskych prvkov, výmena svetelných zdrojov a svietidiel. V rámci rekonštrukcie sa vybuduje prístup pre imobilných ( rampa ) a sociálne zariadenie pre imobilných. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty SO 301 Zníženie energetickej náročnosti objektu SO 302 Stavebné úpravy objektu Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Liptovská Osada OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Liptovská Osada v rozsahu spracovaného projektu stavby
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Handlová
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky sú stavebné práce a to v priestoroch objektu MŠ Dimitrovova a v priestoroch objektu ZŠ Morovnianska cesta. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 2.Predmetom zákazky je vybudovanie detských ihrísk pri objekte MŠ Dimitrovova a pri objekte ZŠ Morovnianska cesta. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Celpo spol. s r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovení diela Zníženie energetickej náročnosti v spoločnostiCELPO spol. s r.o., podľa projektovej dokumentácie, podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Plevník - Drienové
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ   
Dispozičné riešenie suterénu sa nebude meniť. V miestnosti skladu, kde sú osadené zásobníky TÚV pribudne novájednotka VZT. Strop v suteréne bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm. Jestvujúce plynové kotly budúnahradené novými. V novej miestnosti VZT budú jestvujúce dvere nahradené požiarnym uzáverom. Oceľové zábradlie pri schodisku do suterénu bude nahradené murovaným zábradlím v.900mm ukončeným oplechovaním.D ispozičné riešenie prízemia sa nebude meniť. Objekt bude zateplený kontaktným systémom s izolačnými doskami zo sivého polystyrénu hr. 150mm. Ostenia a žiletkybudú zateplené hr. 30mm. Ostenia okien kde budú osadené bezpečnostné mreže budú zateplené izolačnými doskamiStyrodur hr.30mm. Perimetrická izolácia bude po úroveň sokla z izolačných dosiek Styrodur hr.150mm. Zateplenie budedoplnené protipožiarnym izolačným pásom. Nad OÚ pribudne nový krov, krytina na celom objekte bude plechová so stojatou drážkou s odtokovým systémom . Povalový priestor bude prístupný z exteriéru strešnými výlezmi a odvetrávaný vetracími turbínami Airhawk. Na strechebudú osadené tri rekuperačné jednotky na vlastnej oceľovej konštrukcii položenej na stropné panely V celom objekte budú odstránené jestvujúce súvrstvia pôvodnej plochej strechy až po stropné PZD panely. Vstupy do objektu budú doplnené monolitickými rampami. Presklené steny s priestoroch spální budú nahradené dvojkrídlovými dverami a pásom naddverných svetlíkov. Do spojovacej chodby v hosp. pavilóne pribudnú štyri svetlovody prívod denného svetla. Komínové teleso bude v nadstršenej časti preškárované, s reprofilovanou hlavicou. Vstupy do objektubudú doplnené monolitickými rampami s oceľovým zábradlím. Navrhované označenie pavilónov z plastického písma 1/5 hliníkovej konštrukcie lakovanej podľa fasády v odtieni RAL a plošné grafické zobrazenie Janka Hraška na pavilóne MŠ I.bude vyhotovené podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Považská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ Dukelská   
Stavebné práce Modernizácia a prestavba areálu a budov Materskej školy na ulici dukelská je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti, zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STNa súvisiacich predpisov. Modernizácia a prestavba areálu a budov Materskej školy rieši nasledovné stavebné objektySO-01 Materská škola, SO-02 Hospodárska budova, SO-03 Jasle(dvojpodlažný objekt), SO-04 Jasle, S0.06- Pergola A, B.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Stavebné úpravy budovy NKP - Škola lesnícka 1. etapa - strešná konštrukcia a stropy 2. NP   
Predmetom zákazky je sanáciu drevenej manzardovej konštrukcie krovu, strešného plášťa ako aj dreveného trámové stropu druhého nadzemného podlažia v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši - Stavebné úpravy budovy NKP - Škola lesnícka - 1. etapa - strešná konštrukcia a stropy 2. NP, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovejdokumentácie spracovanej spol. A PROJEKT RK, s.r.o. Ružomberok (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Nitra
BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti   
Predmetom zákazky je   a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade  s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení  b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentáciev rozsahu (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realizačnej PD) v rozsahu spôsobilompre získanie   -dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnomznení - úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení c) inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vydania  - územného rozhodnutia o využití územia o umiestnení stavby, - rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo predich povolením, - stavebného povolenia pre výstavbu bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti,povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných stavieb, ako aj stavebného povolenia pre komunikácie a spevnenéplochy, - povolenia na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má realizovať výstavba bytovbežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti (búracie povolenia) d) búracie práce, ktoré bude víťazný uchádzač povinný zrealizovať v rozsahu platných búracích povolení  1/7 e) samotná realizácia výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlažnosti do 4NP +ustúpené podlažia atechnickej vybavenosti.  Celý predmet zákazky musí víťazný uchádzač prefinancovať. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať až pokolaudácii, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať realizáciu výstavby bytov bežného štandardu vpočte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v maximálne troch etapách s minimálnym počtom bytov 70 b.j. vjednej etape. Etapy sa môžu prelínať. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Bánovce nad Bebravou
KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou   
Novostavba prevádzky kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov. Nový areál v obci Dežerice určený pre kompostovacie hospodárstvo o rozlohe 3000m2 bude slúžiť mestu Bánovce nad Bebravou a okolitým obciam. Vstupná surovina pre spracovanie bude biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu lístie, odpad z kosenia (ulíc, ihrísk, parkov, záhrad, cintorínov ap.), drevná hmota (konáre, haluzie ihličnatých stromov, štiepka ap.). Výsledný produkt prevádzky bude komunálny kompost.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie