Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2351 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Moravany nad Váhom
Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii pôvodnej časti MŠ a vybudovaní novej prístavbyobdĺžnikového tvaru. Bližšia špecifikácia je uvedená v PD a VV, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SOLAR Real, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. Sabinov   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej obnove 2 stavebných objektov (SO.01 - administratívno - prevádzková budova a SO.02 - výrobná hala), na parc. č. KNC 1291/3, 1291/4, k.ú. Sabinov, okres Sabinov, kraj Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorej je znižovanie energetickej náročnosti budov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Bratislavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP na objektoch 4 SOŠ   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch štyroch strednych odbornych škôl určenych pre COVP v rozsahu prác a dodávok podľa projektovych dokumentácií (ďalej tiež ako PD) a zmluvnych podmienok. Zákazka je rozdelená na 4 samostatné časti podľa investičnych zámerov budovania COVP
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra   
Predmetom zákazky je riešenie sanácie a opráv so zameraním na obvodový plášť piatich pavilónov a niekoľkých menšíchprevádzkových objektov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre.  Obvodový plášť pavilónov A, B, C, D, a E  Fasáda pavilónov v dôsledku tepelných strát , mikrotrhlín, opadávajúcej krycej vrstvy a zatekaniu neplní svoju funkciu.  Odstránenie poruchy obvodového plášťa je riešené prídavným opláštením jeho zateplením. Prekryjú sa existujúce trhliny,čím sa zamedzí zatekaniu, zníži sa teplotné namáhanie obvodových stien, zlepšia sa tepelno-technické vlastnostiobvodového plášťa, vytvorí sa ochrana voči atmosférickým vplyvom a tým sa zamedzia predpoklady pre vznik ďalšíchtrhlín. Použitý bude kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou. Povrchová úprava Ostenia a nadpražia okien vobvodovom plášti budú zateplené minerálnou vlnou. Parapety okien v obvodovom plášti budú zateplené extrudovanýmpolystyrénom. Povrchová úprava fasádna tenkovrstvová omietka bude rovnaká ako je použitá na zateplenej častiobjektu (na obvodových stenách telocvične). Zateplenie bude ukončené v úrovni atiky pod existujúcim oplechovaním apod rímsami. Rímsy a markízy budú zateplené minerálnou vlnou a zhora extrudovaným polystyrénom. Nad markízamibude nové oplechovanie, vyspádované. Vymení sa oplechovanie vonkajších parapetov okien v obvodovom plášti aosadia sa nové oplechovania z hliníkového poplastovaného plechu . V pavilóne A budú v suteréne vymenené okna zaplastové, zasklenie dvojsklom, z vonkajšej strany drôtosklo. Hliníkové horizontálne žalúzie budú namontované zvonkajšej strany na oknách do tried a kabinetov. V pavilóne C sú v úrovni atiky vetracie otvory na fasáde, ktoré sa zachovajú, mriežky sa vymenia.  Pavilóny sú oddilatované a dilatáciu je potrebné zachovať. Existujúce oceľové mreže na oknách pavilónov sa demontujú,opatria ochranným náterom a znova osadia, okrem vymenených okien s drôtosklom v suteréne pavilónu A, kde samreže sa len demontujú. Lokálne vedené plynové potrubie na fasáde bude pred začiatkom zatepľovacích prác demontované a po zateplení budeznovu namontované v rovnakej trase ako pred zateplením. Bleskozvod bude vedený v rovnakej trase a bude skrytý v chráničke. Okapový chodník bude odstránený a na jeho 1/4 mieste sa zrealizuje nový, monolitický chodník vyspádovaný smerom od objektov.  Obvodový plášť spojovacej chodby  Poškodená omietka bude odstránená, povrch stien bude vyrovnaný a opravený. Zrealizuje sa stierka s výstužnou vrstvoua fasádna omietka bude rovnaká ako na zatepľovanej fasáde pavilónov. Väčšiu časť obvodového plášťa tvoria oceľovépresklené steny v pôvodnom stave. Z ich povrchu bude odstránený farebný náter, zrealizuje sa základný ochranný afarebný náter.  Ostatné objekty Sklady, garáže sú v pôvodnom stave. Výplne okenných a dverných otvorov sú poškodené, omietka je na mnohýchmiestach opadaná. Poškodená omietka sa odstráni, povrch stien bude vyrovnaný, opravený. Zrealizuje sa stierka svýstužnou vrstvou a fasádna omietka rovnaká ako bude na zatepľovanej fasáde pavilónov. Okná budú vymenené zaplastové, zasklenie dvojsklom, z vonkajšej strany drôtosklo, bez mreží, plechové brány sa opatria ochranným a farebnýmnáterom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Lipany
Nadstavba, výťah a stavebné úpravy obj. MEDICUM v Lipanoch   
Predmetom obstarávania je zákazka na uskutočnenie stavebných prác na stavbe Nadstavba, výťah a stavebné úpravyobj. Medicum v Lipanoch. Účelom tejto stavby je zväčšiť počet ambulancií jestvujúcej polikliniky v meste Lipanynadstavbou 3.NP; úpravou suterénu a vybudovaním výťahu sa zabezpečí užívanie objektu osôb so zníženoupohyblivosťou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno
Rekonštrukcia budovy materskej školy Cirkevnej spojenej školy MARIANUM   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budov materskej školy na parcelách1993/1 a 1993/2, katastrálne územie Komárno, Mesto Komárno, okres Komárno, kraj Nitriansky. Objekty bolivybudované približne v dvadsiatich rokoch dvadsiateho storočia. Predmetný komplex materskej školy pozostáva z dvoch krídiel objektov materskej školy. Podľa architektonických riešeníbol komplex budovaný v rôznych obdobiach. Ako najstaršia sa javí ľavá časť od vstupnej brány (podľa klenbovýchstropov suterénu a čiastočne aj prízemia môže pochádzať aj zo skoršieho obdobia /aj z 19-teho storočia/).Chronologicky druhá v poradí je jeho pravé krídlo (poschodová časť. Ako najmladšia časť je jeho dvorné krídlo. Podľaprehliadky objektov tieto boli v priebehu ich prevádzky veľakrát opravované ale k zásadnej komplexnej rekonštrukcii amodernizácii zatiaľ nedošlo (v roku 2017 výmena vonkajších výplní otvorov a vonkajšie zateplenie objektov). Doterajšímajitelia sa o predmetné objekty starali v rámci svojich materiálnych možností a doteraz neboli vykonané väčšierekonštrukčné práce iba drobné najnutnejšie opravy.  Skutkový technický stav ako aj jeho využívanie nie je v súlade so súčasnými požiadavkami a funkčnosťami jednotlivých 1/5 miestností. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliana 3 v Trnave   
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Komplexná rekonštrukcia bytového domu naUlici G. Goliana 3 v Trnave spracovanej spoločnosťou AVING s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava. Stavba sa nachádza v Trnave na Ulici G. Goliana v zástavbe bytových domov, v blízkosti hlavnej mestskej komunikácie na Zelenečskej ulici. Stavbou nepríde k zmene účelu využitia, zmene zastavanej plochy ani k zásadnej zmene výškového usporiadania budov. Farebné riešenie bude prispôsobené vedľajším dvom vchodom v susedných bytových domoch. Vopred musí byť odsúhlasené Odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ Trnava. Stavba slúži výlučne na bývanie. Je v nej umiestnených 24 bytových jednotiek, na každom podlaží tri byty 1dvojizbový, 1 jednoizbový a 1 trojizbový.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Stráňavy
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA STRÁŇAVY   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu materskej školy. Jestvujúca budova materskej školy je situovaná vcentre obce; budova slúži pre materskú školu, v podkroví sú zriadené učebne pre ZŠ; jedáleň slúži pre žiakov materskejaj základnej školy a ich zamestnancom; na pozemku je zriadené detské dopravné ihrisko, besiedka, pieskovisko a ihriskopre škôlku, všetko situované v zatrávnenej záhrade so stromami. Prístavba rieši potrebu navýšenia kapacity materskejškoly a hygienickú závadnosť terajšej prevádzky kuchyne a jedálne. Tieto potreby sa musia riešiť v nadväznosti najestvujúce priestory, využíva sa voľný pozemok na južnej strane budovy. Podrobnosti v Prílohe č.1 Súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Senohrad
Rekonštrukcia domu smútku v obci Senohrad   
Rekonštrukcia domu smútku. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Obnova vojnového cintorína z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majeri   
Predmetom zákazky je realizácia stavby Obnova vojnového cintorína z 1. Svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majeri vsúlade s predloženým projektom pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, ktorý spracovalaspoločnosť N/A s.r.o., Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava Nové Mesto. Predmetom stavebných prác je 1. etapa zákazky.  Práce zahŕňajú vybudovanie objektu Monument na rozhraní vojnového a civilného cintorína. Monument stojí naspevnenej ploche Móle, ktoré sa rozprestiera z južného cípu hranice cintorínov až na severnú stranu.  Stavba pozostáva z nasledujúcich objektov SO 01 Monument 1. etapa SO 02 Mólo 1. etapa Zdravotechnika 1. etapa Elektroinštalácia 1. etapa Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Snina
Plaváreň Snina   
Realizácia stavebných prác na stavbe Plavárne Snina podľa platnej projektovej dokumentácie a požiadaviekobstarávajúceho.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Medzev
Prístavba materskej školy   
Obsah projektu Prístavba Materskej školy vyplynul z potreby rozšírenia kapacity pôvodnej Materskej školy o 1 triedu, čopredstavuje zväčšenie kapacity o 24 detí. Jedná sa o jednopodlažný murovaný objekt, ktorý je riešený ako prístavba kexistujúcemu objektu Materskej školy, bez podpivničenia. Priestor, určený na výstavbu objektu je klasifikovaný akozastavané plochy a nádvoria. Záujmový priestor je rovinatý, umožňuje (vrátane existujúcich objektov) nadväznosť naprívod potrebných médií, ako aj na miestnu komunikáciu. Záujmové územie pre Prístavbu Materskej školy si nevyžadujenijaké zvláštne prípravy pre stavebnú činnosť. Na danom území sa nenachádzajú žiadne stavby (voľné priestranstvo,bez vzrastlej zelene). Pozemku sa netýkajú ani prekládky podzemných a nadzemných rozvodov médií. Podrobný opis jeuvedený v Projektovej dokumentácii, uvedenej v Časti C súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
K13-Košické kultúrne centrá
Oprava fasádnych profilovaných prvkov na stavbe: Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK, Košice, stavebné objekty SO 01, 02 a 03.   
Navrhovaná stavba predstavuje opravu fasádnych profilovaných prvkov objektov SO01 - Centrálna budova, SO02 -Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky a SO03 Galéria, umiestnených na objektoch v rámci ich úplnej rekonštrukcie.Predmetné fasádne prvky neboli vyhotovené v dostatočnej kvalite a na podnet investora sa uvažuje z ich celkovouasanáciou a výmenou na nové podľa pôvodného navrhovaného riešenia. Asanované budú samotné fasádne prvky rímsy,tepelná izolácia pod nimi XPS kotviace prvky a oklampovanie v zmysle projektovej dokumentácie. Všetky časti budúnahradené za nové, tak ako mali byť vyhotovené podľa pôvodného technického riešenia a vzhľadom na to, že sa jedná 1/5 o opravu je predpoklad, že v okolí opravovaných častí bude potrebné vyspraviť fasádu priamo nadväzujúcu naopravované časti a celú fasádu premaľovať.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Nitra
Kultúrny dom Kynek - kompletná rekonštrukcia   
Cieľom realizácie stavebných prác je kompletná rekonštrukcia kultúrneho domu vrátane búracích a rekonštrukčných práca spevnených prislúchajúcich plôch. Kultúrny dom sa nachádza v západnej časti mesta Nitra, v mestskej časti Kynek, popravej strane jestvujúcej miestnej zbernej komunikácii Trnavská ulica. Podrobnosti o rozsahu realizovaných prác sa nachádzajú v priloženej projektovej dokumentácií.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Topoľčany
Prestavba, prístavba a rozšírenie Športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany   
Prestavbou a prístavbou športovej haly pre potreby objednávateľa sa objekt haly musí stavebne rozšíriť do pozemku ato tak, aby boli dodržané priestorové podmienky pre riešenie inžinierských sietí a rekonštrukcie sieti. Predmet zákazky rieši prestavbu a prístavbou športovej haly tak, aby bola atraktívna i mimo prevádzky hlavnej funkcie apreto sú v areáli navrhované priestory tak, aby boli dostupné i pri čiastočnom uzatvorení haly.  Prestavba športovej haly predstavuje stavebnotechnické úpravy pre potreby s kapacitou 2050 divákov. Vybudujú sa dvenové tribúny po obvode hracej plochy. Jestvujúca tribúna sa upraví pre potreby lepšej viditeľnosti.Športová hala sazväčší a prestreší novými oceľovými nosníkmi.   Kompletný opis predmetu zákazky je uvedený v projekte pre realizáciu stavby, ktorá je prílohou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie