Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2922 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Parchovany
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2   
Predmet zákazky s názvom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2 je výmenou okien, zateplením zlepšiť stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom celkovým zateplením a výmenou okien sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá strecha sa mení na sedlovú, čím sa vylúči problematická terajšia plochá strecha. Funkčné využitia a ani účel stavby sa nemení. Projekt vrátane výkaz výmer a rozpočet bol spracovaný v 12/2016 v projekčnej firme Apro s.r.o. Trebišov, M. R. Štefánika 68/11, 07501 Trebišov, autor a zodpovedný projektant Ing. Ján Staš
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Rudnianska Lehota
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota   
Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie bezbariérového vstupu rampy pre imobilnych a s tým spojené terénne úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Želiezovce
„Vybudovanie 19 b.j. prestavbou slobodárne v meste Želiezovce“   
Predmetom zákazky je vybudovanie 19 bytových jednotiek prestavbou slobodárne v Meste Želiezovce. Bytový dom musíspĺňať štandard podľa kritérií štátneho fondu rozvoja bývania s prislúchajúcimi IS a parkovacími miestami. Predmetom zákazky je 1.Vypracovanie projektovej dokumentácie na 19 b.j. s prípojkami a parkoviskom. 2.Zabezpečenie stavebného povolenia na výstavbu 19 b.j. s prípojkami a parkoviskom. 3.Zrealizovanie výstavby 19 b.j. s prípojkami a parkoviskom. 4.Zabezpečenie kolaudácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dohňany
DOTYK PRÍRODY V DOHŇANOCH   
Predmetom stavebných prác ako aj účelom novostavby je vybudovanie prírodno-vzdelávacieho areálu s doplnkovými objektami, slúžiaci pre organizáciu letných nočných škôl v prírode ako aj areál pre spoznávanie prírody z okolitých CHKO.Areál je vybavený potrebnou infraštruktúrou a jeho dominantou bude prestrešené pódium s multimediálnym vybavenímna prezentáciu prírody okolitých chránených krajinných oblastí. Areál bude doplnený o chodník prírodou, ktorý pozostávas prvkov, s možnosťou spoznávania prírody hmatom, čuchom, sluchom a pod. Budovy sú stavebne ako aj funkčnerozdelené do jednotlivých stavebných objektov. Riešený areál sa nachádza na okraji obce Dohňany pri futbalovom ihrisku. K areálu je prístup z miestnej komunikácieprostredníctvom mosta cez rieku Biely potok. Riešené územie bude slúžiť ako prezentačno-edukačný areál. Areál jenapojený na verejný vodovod, na vedenie elektrickej energie, na splaškovú kanalizáciu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom   
Predmetom zákazky je Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom. Bližšie informáciesú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Gotická cesta
Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste   
Predmetom zákazky sú reštaurátorské a stavebné práce spojené s sanáciou murív a podláh na kostole Koceľovce ÚZPFč. 517/0 na parc. KN-C č. 1 súpisné číslo č. 32. Kostol je stredoveky, goticky, z 1. pol. 14. stor. Technicky stav, druh astupeň poškodení odstrání rozsah sanačnych úprav podľa projeku a vypracovanych technickych špecifikácií, ktoré sú vopise predmetu zákazky. Navrhovaná obnova a reštaurovanie pozostáva z odstránenia poškodených omietok a podláh,oprave poškodenej kamenej hmoty, montáž soklového kameňa, reštaurovanie fasádných malieb a okenných vytráží,realizácia novej omietky s výmaľbou fasády. Kompletné reštaurovanie nástenných malieb a historických omietok v interiéri a exteriéry kostola je rozdelený na   stredoveké nástenné maľby na klenbe a stenách presbytéria z roku 1360 - 1370, maľby v lodi kostola namaľované okolo1400, klasicistických nástenné maľby v lodi kostola, historických omietok v exteriéri a kamenných prvkov v exteriéry a vinteriéry kostola.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hajnáčka
Komunitné centrum Hajnáčka   
Predmetom zákazky je vybudovanie Komunitného centra v obci Hajnáčka.Jedná sa o výstavbu novej dvojpodlažnej budovy zastrešenej manzardovou strechou. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prispôsobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné. Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia jemne štrukturovanej omietky, dreveného obkladu a plastových okien.Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Nitrianske Pravno
Komunitné centrum Nitrianske Pravno   
Vybudovanie objektu Komunitného centra, ktorý je navrhnutý ako novostavba. Objekt je jednopodlažný s plochoustrechou, základných pôdorysných rozmerov 24,7m x 12,80m. Dispozične je objekt členený na priestory školiacamiestnosť, klubová miestnosť, kancelária pre komunitných pracovníkov, kuchyňa, dielňa, stredisko osobnej hygieny asociálne zariadenia. Bližšie informácie sú v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Bratislavský samosprávny kraj
Zateplenie objektu DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava   
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia certifikovaným zatepľovacím systémom strechy aobvodového plášťa piatich pavilónov (A,B,C,D,E) zariadenia vrátane vybudovania skladového prístrešku. Obstaraniestavebných prác sa uskutočňuje za účelom zateplenia všetkých piatich pavilónov zariadenia DSS INTEGRA, Tylova 21,Bratislava. Základným dôvodom investície do rekonštrukcie a modernizácie objektu sú nedostatky z hľadiska tepelnotechnických ukazovateľov platných pre súčasnosť. Hlavnými dôvodmi rekonštrukcie budov je dosiahnutie zníženiaenergetickej náročnosti objektu, úspora energie na vykurovanie a taktiež predĺženie životnosti stavby ochranou predporuchami obvodového plášťa, ktorá je dosiahnuteľná zateplením celých objektov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dolný Hričov
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v Dolnom Hričove   
Stavebné úpravy objektu zahŕňajúce zateplenie obvodového plášťa z exteriérovej strany kontaktným zatepľovacím systémom,  zateplenie sokla,  zateplenie strešnej konštrukcie, výmenu okien, zasklených stien a dverí,  sanáciu vlhkého muriva v exteriéri,  vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu pomocou rampy pre imobilných, rekonštrukciu elektroinštalácie - výmenu svietidiel a bleskozvodu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné práce   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy vonkajších a vnútorných priestorov budovy Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. za účelom zriadenia onkologického pavilónu vrátane opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti a stavebné úpravy vnútorných priestorov II. a III. NP gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti (2 stavby) 1. časť FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie; 2. časť FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti gynekologicko - pôrodníckeho pavilónu II. a III. NP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Nižný Hrabovec
Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec   
Predmetom zákazky je zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií, výmena osvetlenia, rekonštrukcia avyregulovanie vykurovacej sústavy, inštalácia vetrania s rekuperáciou tepla
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Streda nad Bodrogom
11 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť, Streda nad Bodrogom   
Realizácia stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby a požiadaviek obstáravajúceho.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hraň
Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Hraň k sociálnej infraštruktúre, prostredníctvom zriadenia komunitného centra   
Prestavba existujúcej budovy, ktorá v súčasnosti slúži ako sklad na komunitné centrum. Pôvodný objekt sa dispozičneupraví (soc. zázemie vrátanie WC pre imobilné osoby , technická miestnosť, kuchynský kút, kancelária, klubovámiestnosť, sklad materiálu a pomôcok) a z južnej strany sa pristaví školiaca miestnosť. Zrealizuje sa drevený trámoyýstrop s dreveným krovom sedlového tvaru a krytina z lakoplastovaného plechu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Bratislavský samosprávny kraj
Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava   
Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia objektu telocviční a príslušenstva telocviční (rekonštrukcia vnútornýchpovrchov a obkladov, výmena výplní otvorov, zateplenie obalových konštrukcií objektu a pod.), ktoré sú súčasťouobjektu Strednej odbornej školy polygrafickej na ul. Račianska 190.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie