Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3339 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Gelnica
Rekonštrukcia materskej školy v meste Gelnica   
Rekonštrukcia, zníženie energetickej náročnosti, rozšírenie kapacity materskej školy. Rekonštrukciou budovy Materskejškoly na ulici Slovenská 49 v Gelnici, ktorá je umiestnená na parcele KN C 173 dosiahneme zvýšenie kapacity vmaterskej škole o 20 detí. Pre tento účel sa vytvorí nová trieda v priestoroch krovu objektu A.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Stredoslovenské múzeum B. Bystrica - reštaurovanie fasády Thurzov dom, odstránenie vlhkosti a sanácia   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na budove Thurzovho domu pozostávajúcich z reštaurovania fasáda odstránenia vlhkosti a sanácie. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti - Časť predmetu zákazky č. 1 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica reštaurovanie fasády Thurzov dom Časť predmetu zákazky č. 1 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica reštaurovanie fasády Thurzov dom pozostáva zo stavebných prác definovaných v časti B Súťažných podkladov a v sprievodnej dokumentácii nachádzajúcej sa v Príloháchč. 2a a 3a Súťažných podkladov. - Časť predmetu zákazky č. 2 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica odstránenie vlhkosti a sanácia Časť predmetu zákazky č. 2 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica odstránenie vlhkosti a sanácia pozostáva zo stavebných prác definovaných v časti B Súťažných podkladov a v sprievodnej dokumentácii nachádzajúcej sa v Príloháchč. 2b a 3b Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS, ul. J. D. Matejovie č.7, Lučenec - zachovanie pôvodného účelu, a to v dvoch samostatných bytových jednotkáchspolu s kapacitou 12 miest (3 x 2 posteľové izby v každej domácnosti) na celoročný pobyt pre prijímateľov sociálnejslužby s mentálnym postihnutím s vysokou mierou podpory. Súčasťou budú priestory pre návštevy a pre personál.   Hlavné stavebné úpravy sa budú týkať dispozičných zmien na pôvodných podlažiach, vybudovania nového zobytnenéhopodkrovia na III. N.P. vrátane nového stropu nad II. N.P. a novej strechy, vyriešenia bezbariérového prístupu do I. N.P.objektu a prepojenie I. N.P. s II. a III. N.P. novovybudovaným vnútorným výťahom.  Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií. Systém vykurovania zostáva 1/4 pôvodný, t.j. ústredné teplovodné s plynovým kotlom ako zdrojom tepla, len sa zrekonštruuje nanovo s novýmplynovým kondenzačným kotlom. Na prípravu TUV bude slúžiť externý teplovodný zásobníkový ohrievač objemu 300l.Proti tepelným stratám bude potrubie hlavných rozvodov opatrené TI hr.20mm.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia kuchyne II.   
Rozsah zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii realizačnom projekte s názvom ZŠ s MŠ Atómová rekonštrukciakuchyne, v zmluve o dielo a súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je realizácia diela v objekte základnej školy smaterskou školou, bude pozostávať z rekonštrukcie priestorov školskej kuchyne na 1. podzemnom podlaží a 1.nadzemnom podlaží objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Nitra
Komunitné centrum Dražovce   
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie.  Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii časti základnej školy v mestskej časti Dražovce a jejtransformácia na komunitné centrum, ktorá rieši jestvujúce narušené a nevyhovujúce konštrukcie zastropenie, azastrešenie sa odstráni, podlahy sa vybúrajú, Vyhotoví sa hydroizolácia stien a podláh a podinjektujú sa základové pásyv rohoch objektu, kde vsakovala voda zo strešných odpadov. Vyhotovia sa nové inštalácie, včítane všetkých prípojok zareálových rozvodov a technického vybavenia základnej školy. Na odvedenie prívalových povrchových vôd sa zriadiaterénne rigoly s vyústením do cestného jarku na ulici Ščasného. Jestvujúca nevyužívaná žumpa sa vyčistí, vydezinfikuje,zasype stavebným odpadom a následne zatrávni alebo vybaví spevnenou plochou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Nitra
Komunitné centrum Krškany   
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie.  Komunitné centrum Krškany bude situované v budove Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129 v Nitre vblízkosti materskej školy, ktoré navštevujú aj deti z marginalizovanej rómskej komunity. Budova je vo vlastníctve mestaa bude rekonštruovaná a vybavená pre potreby klientov komunitného centra. Kapacita komunitného centra bude pre 30klientov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Realizáciou zámeru a jehovýtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je výmena výplni otvorov, zatepleniestropu do nevykurovaného priestoru, zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, bleskozvod a uzemnenie, osvetlenie anapojenie technológii, prípojka NN, vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotechnika. Dispozičné riešenie sa týmtoinvestičným zámerom nemení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Ľubotice
Budova obecného úradu a materskej školy v Ľuboticiach - zníženie energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zateplením budovy fasády obecného úradu a materskejškoly za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Budova sa nachádza v Ľuboticiach. Konštrukcia obvodovýchstien a strešného plášťa nevyhovuje súčasným teplo-technickým požiadavkám. Objekt MŠ a OÚ je dvojpodlažný sčiastočným podpivničením, pôdorysne v tvare ,,Z,, a kombináciou valbovej a sedlovej strechy s nevyužívanýmpodkrovím.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bajany
Obecné komunitné centrum v obci Bajany   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou obecného komunitného centra v obci Bajany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bačkov
Komunitné centrum - rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba objektu jestvujúceho kultúrneho domu, s cieľom vybudovaniakomunitného centra v obci Bačkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove   
Predmetom obstarávania sú nasledovné práce  -zvýšenie atiky stavebných objektov SO-01 a SO-02  -tepelná izolácia strešného plášťa objektov SO-01 a SO-02 tepelnoizolačnými doskami EPS -izolácia strešnej konštrukcie objektov SO-01 a SO-02 hydroizolačnou fóliou na báze PVC  -výplňové prvky strojovne výťahov sú navrhnuté z bielej plastovej konštrukcie (okná, dvere)  -vonkajšie plochy budú omietnuté fasádnou omietkou bielej farby  -zastrešenie exteriérovej chodby bude opatrené novou elektroinštaláciou osvetlenia  -vonkajšie prostredie exteriérovej chodby bude osvetlené novými LED svietidlami -nová dažďová kanalizácia exteriérovej chodby z PVC rúr o priemeru DN 160 -vetracie komínky strechy z mPVC -nové odvetrávacie plastové prvky kanalizácie - PVC 140 hlavica ventilačná -klampiarske výrobky z farebného pozinkovaného plechu - žľaby, kotlíky, odpadové potrubia, oplechovanie atiky -bleskozvod a uzemnenie
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
MŠ Jiráskova – rekonštrukcia sociálnych zariadení   
V budove materskej školy na Jiráskovej ulici sa nachádzajú štyri triedy, ku ktorým je prislúchajúca infraštruktúrasociálnych zariadení pre deti a pedagogických zamestnancov. Všetky 4 sociálne zázemia sú identické a pozostávajú zmiestnosti, kde sú situované WC misy (5 kusov), umývadielka (5 kusov) a sprcha. V miestnosti pre pedagogickýchpracovníkov sa nachádza predsieň s umývadlom, miestnosť s WC, sprcha, ktorá bude 2 krát ponechaná a dva krát budezrušená a priestor bude využívaný ako príručný sklad učebných pomôcok. 8.3.Obnova priestorov bude pozostávať - z kompletnej výmeny povrchov v priestoroch (obklady, dlažby, omietky, podlahové krytiny) - z výmeny pôvodných drevených okien za plastové,  - z výmeny hygienických zariaďovacích predmetov (umývadlá, keramické WC pre deti a pedagógov, deliace stienky)  - z kompletnej rekonštrukcie sprchových kútov, - rekonštrukcie elektroinštalácií - maliarske práce - sanačné práce - osadenie zásobníkov na tekuté mydlo a na papierové utierky - zapustenie zmiešavača teplej a studenej vody do steny - osadenie zrkadiel v priestore umývane pre deti - montáž nových vodovodných batérií Ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS, ul. Zvolenská č. 9, Vidiná - pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami pri zachovaní formysociálnych služieb (SS) pre týždenný pobyt (TP) vytvoriť dve samostatné bytové jednotky s kapacitou po 5 prijímateľovsociálnych služieb s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Do stavebno-technického riešenia súvisiaceho sopatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, výmenaotvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a všetky vrátane všetkých náležitostí v zmysle projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Úprava vstupu do budovy Národnej rady Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky sú drobné stavebné práce, ktoré po realizácii zabezpečia optimálnu dispozíciu a materiálovévyhotovenie v rámci vstupných priestorov do budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Stavebnými úpravami savylepší komfort a hlavne bezpečnostný štandard vstupných priestorov, prevádzkovo sa oddelí vstup osôb s oprávnenímvstupu a návštevníkov parlamentu. Účelom stavebných úprav je zabezpečenie najmä zvýšenia bezpečnosti, ochranypred požiarom a naplnenie všetkých v súčasnosti platných legislatívnych predpisov. Stavebné práce pozostávajú najmä zbúracích prác, prác HSV a PSV, drobných úprav zdravotechniky, chladenia, výmeny vzduchu, kúrenia a elektroinštalácie.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v sprievodnej správe a súhrnnej technickej správe.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Piešťany
Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii materskej školy na ulici Považská č. 4446/1 v Piešťanoch vzmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Tiborom Psalmanom ING. PSALMAN, Stromová 5279/8, 921 01Piešťany s dátumom spracovania 04/2019 (zodpovedný projektant Ing. Tibor Psalman, autorizovaný stavebný inžinierevidenčné číslo oprávnenia 0273 s rozsahom oprávnenia statika stavieb - statika a dynamika stavieb a pozemné stavbybudovy) a v zmysle projektovej dokumentácie SO 01.5 Elektroinštalácia (vypracovanej zodpovedným projektantomJozefom Šimorom autorizovaným stavebným inžinierom evidenčné číslo oprávnenia 3836 s rozsahom oprávneniaInžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória elektrotechnické zariadenia).Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie