Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3873 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  
Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v BratislaveSO-01 Obnova Auly akademika Bellu (B101) a priľahlých priestorov 1.etapa Obnova fasády Auly,SO-02 Obnova lávky s nájazdovou rampou a anglické dvorceSO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave 1. etapa Obnova strechy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajské múzeum v Prešove
  
Predmetom projektu Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodávka stavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovoudokumentáciou.  Bližšie informácie sú uvedené v samostatných prílohách (projektová dokumentácia), ktoré verejný obstarávateľposkytuje k súťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Istebné
  
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úraduv obci Istebné. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajské múzeum v Prešove
  
Predmetom projektu Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodávka stavebnýchprác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Bližšie informácie sú uvedené v samostatných prílohách (projektová dokumentácia), ktoré verejný obstarávateľposkytuje k súťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Predmetom obstarávania je uskutočnenie nasledovných stavebných prác Obvodový plášť (fasáda) -oprava prasklín obvodového plášťa cementovou maltou, hĺbková penetrácia -otlčenie vonkajších omietok -vyrovnávacia omietka stien vonkajšia ručne nanášaná -zateplenie doskami z minerálnej vlny -tenkovrstvová silikónová omietka hr. 2mm Obvodový plášť (sokel) -odsekanie a odobratie keramických obkladačiek, kabrincov -oprava prasklín sokla -zateplenie doskami XPS Extrudovaný polystyrén hr. 3cm -vonkajšia omietka marmolit, mramorové zrná Strecha -tepelná izolácia striech minerálnou vlnou -hydroizolačná fólia Fatrafol 810 hr. 1,2mm al. ekvivalent -klampiarske konštrukcie Balkóny -búranie podkladov z dlaždíc, liatych dlažieb a mazanín -tekutá hydroizolácia 2x -tepelná izolácia podlahy -oplechovanie balkónov -montáž keramických dlažieb a soklíkov -nové zábradlia balkónov Okapový betónový chodník Spevnené plochy v okolí objektu Výmena okien a dverí
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Priame rokovacie konanie Podmienka použitia priameho rokovacieho konania § 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia Odôvodnenie Na základe výzvy č. 4216 - WYP vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2017 zo dňa 03.04.2017 bola vyhlásená zákazka na realizáciu stavebných prác pre verejného obstarávateľa NSK a jej organizácie SOŠ Tlmače. V leho na predkladanie ponúk nebola predložená ani jedna ponuka. V rámci procesu požiadali dvaja záujemcovia o súťažné podklady. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že je splnená podmienka podľa § 116 ods. 1 písm. b). Podmienky zadávania zákazky zostávajú nezmenená.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Poprad
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia atletického oválu pre bežecké disciplíny s vybavením pre skok do diaľky, skok dovýšky a vrh guľou, realizácia dvoch multifunkčných ihrísk a realizácia detského ihriska a fitnes ihriska v areáli ZŠKomenského.  Rozmery ihrísk  - multifunkčné ihrisko s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal, tenis a volejbal 20x43m (v osi stĺpikov oplotenia) - multifunkčné ihrisko bez mantinelov s vnútornými bránkami pre hádzanú, tenis a volejbal 22x43m (v osi stĺpikov oplotenia) - basketbalové ihrisko bez oplotenia 17x30m - detské ihrisko 15x15m vrátane prvkov (viď. PD) - fitnes plocha 15x15m  - atletický ovál 250m s vybavením pre skok do výšky a vrh guľou  Navrhnuté sú dve multifunkčné ihriská s povrchom z priepustného športového povrchu -umelej trávy s výškou vlasu15mm. Obidve ihriská budú oplotené (sieťka) do výšky 6m. Po obvode jedného ihriska určeného pre futbal, tenis avolejbal budú rozostavené mantinely výšky 1m. Spomínané ihrisko bude vybavené zapustenými futbalovými bránkami.Druhé multifunkčné ihrisko je určené pre hádzanú tenis a volejbal, je navrhnuté s vnútornými hádzanárskymi bránkamia postrannými čiarami, bez mantinelov. S prvým ihriskom budú mať spoločné oplotenie na jednej strane.  Vedľa vyššie popisovaných oplotených multifunkčných ihrísk je navrhnuté basketbalové ihrisko z priepustnéhošportového povrchu - nezávadná verzia tartanového povrchu TVP Sport. Basketbalové ihrisko bude bez oplotenia. Vedľaneho sa pripraví priestor pre uloženie doskočiska pre skok do výšky.  1/3  Atletický ovál bude pozostávať z troch dráh, pričom jeho dĺžka je 250m. Pre bežeckú disciplínu beh na 100m budúzriadené 4 dráhy, pričom jedna z nich bude predĺžená do doskočiska pre skok do diaľky ďalšou atletickou disciplínou jevrh guľou. Guliarsky sektor je vymedzený mimo atletický ovál a pozostáva z guliarskeho kruhu a výseče vyplnenejpieskom. Na severnej strane areálu vo vnútri atletického oválu je navrhnuté detské ihrisko a plocha pre fitness srovnakým povrchom ako basketbalové ihrisko a atletický ovál.  Súčasťou prípravy využitia územia je konštrukčné riešenie, ktoré obsahuje Zemné práce; základy; konštrukčné vrstvy viacúčelového ihriska a atletického oválu pre viacúčelové ihrisko, atletickýovál, basketbalové ihrisko, detské ihrisko a fitpark; doskočisko a guliarsky sektor; konštrukčný systém oplotenia amantinelov; vybavenie areálu pre viacúčelové ihriská, atletiku, detské ihrisko a fitpark.  Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch. Realizácia prác bude v súlade s projektovou dokumentácioua v rozsahu výkazu výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Istebné
  
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecnéhoúraduv obci Istebné. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Poprad
  
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - rekonštrukcia atletického oválu pre bežecké disciplíny s vybavenímpre skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou, realizácia dvoch multifunkčných ihrísk a realizácia detského ihriska afitnes ihriska v areáli ZŠ Komenského (multifunkčné ihrisko s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal, tenis avolejbal; multifunkčné ihrisko bez mantinelov s vnútornými bránkami pre hádzanú, tenis a volejbal; basketbalové ihriskobez oplotenia, detské ihrisko vrátane prvkov, fitnes plocha, atletický ovál s vybavením pre skok do výšky a vrh guľou). Súčasťou prípravy využitia územia je konštrukčné riešenie, ktoré obsahuje zemné práce; základy; konštrukčné vrstvyviacúčelového ihriska a atletického oválu pre viacúčelové ihrisko, atletický ovál, basketbalové ihrisko, detské ihrisko afitpark; doskočisko a guliarsky sektor; konštrukčný systém oplotenia a mantinelov; vybavenie areálu pre viacúčelovéihriská, atletiku, detské ihrisko a fitpark.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Stavebné úpravy budú prebiehať prevažne v interiéri a budú zahŕňať búracie práce, práce HSV a PSV, elektroinštaláciu amodernizáciu trafostanice. V exteriéri sa vybuduje na jestvujúcej ploche pred hlavným vstupom rampa pre bezbariérovýprístup.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne Strednej odbornej školy v Púchove.Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy školskej jedálne Strednej odbornej školy v Prievidzi. Podrobné informáciesú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia hygienických zariadení telocvične Strednej priemyselnejškoly v Považskej Bystrici. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Tvrdošovce
  
Predmetom zákazky je realizácia prístavby k Obecnému domu v Tvrdošovciach s cieľom vytvorenia rozšírených kultúrno-spoločenských priestorov s vlastným javiskom a vlastným sociálnym, skladovým a technologickým zázemím. Kjestvujúcemu trojpodlažnému objektu Obecného domu (I.PP - suterén, I.NP - prízemie, II.NP - 1.poschodie) sa navrhujepristavať jednopodlažná prístavba s čiastočným podpivničením pod jej javiskovou časťou. Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne Strednej odbornej školy v Púchove. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie