Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 3480 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Trebišov
Obnova mestskej plavárne – II. etapa   
Predmetom zákazky je obnova objektu mestskej plavárne, ktorá predpokladá zníženie energetickej náročnosti objektu azahŕňa zateplenie fasád, opravu striech, výmenu výplňových konštrukcií. Ďalej predpokladá sanáciu nosných ŽB prvkov vstrešnom plášti (strešných panelov), ŽB rámu pod bazénom. Ďalej sú navrhované dispozičné úpravy šatní s celkovouúpravou týchto priestorov a priestorov v bazénovej hale.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia telocvične Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera a súčasnezníženie jej energetickej náročnosti v súvislosti s odstránením nadmerného vlhnutia stien a plesní obvodového plášťa.Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Rekonštrukcia nemocnice Humenné   
Predmetom zákazky realizácia stavebných prác v Nemocnici A. Leňa Humenné, a.s., týkajúcich sa rekonštrukcie výťahov, stavebných úprav neurologického a interného oddelenia v objektoch LDCH. Predmet zákazky je rozdelený na 2samostatné časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ZPB (Zariadenie podporovaného bývania), ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS SLATINKA, ZPB (Zariadenie podporovaného bývania), ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec - pôvodného zariadeniastavebnými a dispozičnými úpravami rozšíriť kapacity na bývanie, a to hlavne v novovybudovanom podkroví objektu.Poskytovanie bývania bude na zrekonštruovanom I. N.P. pre 6 prijímateľov (SS) a na II. N. P. tiež pre 6 prijímateľov(SS), Súčasne sa ponechá zázemie pre personál so samostatným vstupom. Do stavebno-technického riešeniasúvisiaceho s opatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, zatepleniestrešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a technologické opatrenia vrátane všetkýchnáležitostí v zmysle projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
AZET SERVIS s.r.o.
Súkromná materská škola Motýlik Nový Cabaj - Stavba   
Predmetom zákazky je výstavba novej materskej školy. Novostavba pozostáva z prízemia bez podpivničenia a poschodia.Pôdorysný tvar objektu je obdĺžnikový, pričom najdlhšie vonkajšie pôdorysné rozmery sú 23750x13500mm bez tepelnejizolácie. STAVBA JE ČLENENÁ NA STAVEBNÉ OBJEKTY  SO 01 MATERSKA ŠKOLA Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác pozostávajúcich z vybudovania nových 2výťahových šácht, všetkých súvisiacich stavebných prác s tým spojených,dodávka a montáž 2 ks nových výťahov,vybudovanie bleskozvodu, elektromontáží v 2 nových výťahových šachtách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy a v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Slovenská Kajňa
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa“   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu vobciSlovenská Kajňa. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Veľké Ripňany
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce   
Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy . V rámci projektu sa uskutočnia stavebné práce, ktoré budú zahŕňať výmenu okien a vstupných dverí z plastových profilov, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie stropnej konštrukcie izoláciou z minerálnej vlny, zateplenie základového muriva kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie podlahy zo spodnej strany v priestore prístupnom z exteriéru, rekonštrukciu vnútorného osvetlenia, rekonštrukciu ústredného vykurovania a rekuperáciu . Podrobnejšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Vysoké Tatry
Rekonštrukčné stavebné práce vrátane dodávky a montáže osobného výťahu pre CIZS mesto Vysoké Tatry   
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce pozostávajúce z realizácie nadstavby, vstavby, vrátane dodania amontáže osobného výťahu a rekonštrukčných a modernizačných stavebných prác, ktoré pozostávajú zo Zdravotechnika- zdravotechnická inštalácia,Vykurovanie, Elektroinštalácia silnoprúdová, Elektroinštalácia slaboprúdová,Vzduchotechnika, Výmena vnútorných podláh, Výmena vnútorných dverí, Spevnené plochy, Elektrické odberné NN.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bajany
Výstavba obecného komunitného centra - Bajany   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou obecného komunitného centra v obci Bajany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany   
Predmetom zákazky je výstavba šiestich rodinných domov a to nasledovne Lokalita 1 výstavba štyroch rodinných domov, jeden s administratívnym zázemím a tri bez administratívneho zázemia -číslo parcely 965/7, katastrálne územie Veľké Kapušany, mesto Veľké Kapušany, Lokalita 3 výstavba rodinného domu s administratívnym zázemím - číslo parcely 1029/41, katastrálne územie VeľkéKapušany, mesto Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec - výstavba rodinného domu s administratívnym zázemím - mesto Kráľovský Chlmec, Dobranská ulica,číslo parcely 1793/5 a 1793/6. Rodinné domy sú samostatne stojace, prízemné, murované, bez podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, so šikmouvalbovou strešnou konštrukciou, so strešnou krytinou škridlovou páleného alebo betónového typu. Tri rodinné domy sú rozšírené o administratívne zázemie. Administratívna funkcia a obytná funkcia stavby jeprevádzkovo oddelená, má samostatné vchody - čo znamená, že môžu byť užívané nezávisle na sebe. Táto stavbadisponujúca uvedenými dvomi účelmi využitia slúži okrem účelu bývania aj k účelu pravidelného a systematickéhoprevádzkovania sociálneho zariadenia určeného na výchovu detí.  Pri výstavbe sa bude realizovať aj oplotenie, objekt na dočasné skladovanie TKO, ako aj skladovanie separovanéhoodpadu, komunikácie a spevnené plochy, ako aj prvky drobnej architektúry, ako napr. lavičky, vonkajšie nádoby naodpadky, stojany na bicykle, vešiaky na sušenie prádla a pod. zákazky je výstavba šiestich rodinných domov pre UPSVRna účely Detského domova Lienka, Veľké Kapušany. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Šahy
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Šahy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Šahy.  Riešená stavba sa nachádza zhruba v strede areálu všeobecnej nemocnice s poliklinikou na Hontianskej ceste v Šahách.Projekt rieši prestavbu jednopodlažnej budovy a prístavbu novej jednopodlažnej budovy, tj. ide o prestavbu a prístavbupredmetnej budovy.   Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorátvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer,ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie Liptovský Hrádok - stavebné úpravy kuchyne a jedálne   
Predmet zákazky bol spracovaný v projektovej dokumentácií. Účelom projektovej dokumentácie (ďalej len PD) bolaprestavba kuchyne spočívajúca v úprave vnútornej dispozície v zmysle platných technických predpisov pre zriaďovanieprevádzok spoločného stravovania tak, aby nedochádzalo ku kríženiu pracovných a manipulačných trás polotovarov asurovín, aby boli zabezpečené všetky hygienické normatívy. Boli navrhnuté nové technické a prevádzkové vybaveniekuchyne v prisluchajúcich priestorov, pričom sa počítalo v využitím aj pôvodného funkčného zariadenia kuchyne(konvektomaty, varné kotly ...) V riešených priestoroch sa vybudujú kompletne nové rozvody elektroinštalácie,vodovodu a kanalizácie. Bola navrhnutá nová vzduchotechnika s novými rozvodmi a technológiou. Stavebne sa zrealizujenová podlaha, povrchové úpravy stien a stropov, nové priečky ako aj vnútorné drevené dvere a prisluchajúce stavebnékonštrukcie. Kuchyňa bola dimenzovaná na 250 hlavných jedál.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Šúrovce
Výstavba materskej školy v obci Šúrovce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - výstavba materskej školy v obci Šúrovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Gymnázium - Gimnázium
Gymnázium Fiľakovo - Rekonštrukcia elektroinštalácie   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác, ktoré pozostávajú z rekonštrukcie elektroinštalácie- výmeny silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, rozvádzačov, výmeny svietidiel, podláh, obkladov, omietok, malieba všetkých súvisiacich stavebných prác pri tejto rekonštrukcii. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách Výzvy na predkladanie ponúk a v projektovejdokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie