Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 3562 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Okresný súd Prievidza
Rekonštrukcia podkrovia   
Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy Okresného súdu Prievidza.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt, ul. Rázusova č. 138/22, Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS SLATINKA, Rázusova č.138/22, Lučenec - pôvodného objektu stavebnými a dispozičnými úpravami zmeniť účelvyužitia na špecializované zariadenie pre prijímateľov sociálnej služby s najvyššou mierou podpory s mentálnym,telesným a viacnásobným postihnutím a všetky náležitosti v zmysle projektovej dokumentácie. Po rekonštrukcii vobjekte budú poskytované ubytovacie sociálne služby (SS) v dvoch bytových jednotkách s kapacitou spolu 12 miest. Dostavebno - technického riešenia súvisiaceho s opatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenieobvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a technologickéopatrenia vrátane všetkých náležitostí v zmysle projektovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v príloháchtýchto SP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany   
Predmetom zákazky je výstavba šiestich rodinných domov pre ÚPSVR na účely Detského domova Lienka, VeľkéKapušany.Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Bardejov
Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca Bardejov   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetických nákladov budovy ZUŠ M. Vileca naHurbanovejulici v Bardejove. . Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Modrany
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ Modrany   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obciModrany. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Michalovce,DK-zvýšenie energetickej efektívnosti budov-R   
Predmetom tejto zákazky je zvýšenie energetickej efektívnosti v jestvujúcich objektoch budov č. 1, 2, 3 a 6 v areáliDuklianskych kasární na Hviezdoslavovej ulici č.1 v Michalovciach. Objekty sa nachádzajú na majetkovo právnevysporiadaných pozemkoch, vlastník Slovenská republika, parcela č. 1247/16, 1247/19, 1247/21 a 1247/76, katastrálneúzemie Michalovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“ – stavebné práce   
Riešený objekt sa nachádza v existujúcom areáli Polikliniky NSK Šaľa - blok E - bývalá Detská poliklinika. Predmetomrekonštrukcie je budova súp. č. 833 na pozemku parc. č. 2079, 2090, 2091/1 v k. ú. Šaľa. Stavebné úpravy zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu objektu, prispôsobenie vnútornej dispozície potrebám užívateľov vsúlade so stanovenými štandardami pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vytvorenie priestorových podmienok premoderné ambulancie a zázemie lekárov, poskytovanie sociálnych služieb a vytvorenie bezbariérových prístupov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác pozostávajúcich z vybudovania nových 2výťahových šácht, všetkých súvisiacich stavebných prác s tým spojených,dodávka a montáž 2 ks nových výťahov,vybudovanie bleskozvodu, elektromontáží v 2 nových výťahových šachtách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy a v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rekonštrukcia - zateplenie budovy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia a zateplenie budovy Strednej odbornej školyobchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá je rozdelená na 6 ucelených častí a bude pozostávať z 2(dvoch) etáp  I. etapa 1. etapa sa bude realizovať v roku 2019 a pozostáva z 2 častí časť 3 Učebne a časť 6 Telocvičňa.   II. etapa 2. etapa sa bude realizovať v prípade pridelenia finančných prostriedkov verejnému obstarávateľovi v roku 2020 apozostáva zo 4 častí časť 1 Technický pavilón, časť 2 Zadný vstup a schodisko, časť 4 Učebne a vedenie školy a časť 5Učebne a hlavný vstup.   1/4 Etapy a jednotlivé ich časti sú vymedzené rozpočtami (výkazmi výmer).   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP)a v prílohách týchto SP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Modrany
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ Modrany   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu vobciModrany. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. Dr. Vodu č.14/398 Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS, ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec rekonštrukcia pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami prizachovaní formy sociálnych služieb (SS).   Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto informáciu o výsledku verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť vúplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti B, ktoré sú voľne prístupné vprofile verejného obstarávateľa a nižšie uvedenom opise obstarávania tejto informácie o výsledku verejnéhoobstarávania.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS, ul. J. D. Matejovie č.7, Lučenec - zachovanie pôvodného účelu, a to v dvoch samostatných bytových jednotkáchspolu s kapacitou 12 miest (3 x 2 posteľové izby v každej domácnosti) na celoročný pobyt pre prijímateľov sociálnejslužby s mentálnym postihnutím s vysokou mierou podpory. Súčasťou budú priestory pre návštevy a pre personál.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Kežmarok
Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň   
Predmetom zákazky je dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
KÚ FS Bratislava – rekonštrukcia budovy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťouLANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o., Smetanova 13, 811 03 Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 3 k súťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Fiľakovo
Rekonštrukcia na budovách NKP   
Predmetom zákazky je zveľadenie a sprístupnenie stredovekého hradu vo Fiľakove na parcelách ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v meste Fiľakovo. Konkrétne je predmetom zákazky výmena strešnej krytiny na Bebekovej bašte, zastrešenie Delovej bašty, rekonštrukcia vínneho domu, vybudovanie terénnych schodov a sadových úprav k vínnemu domu, rekonštrukcia hlavného vstupu do hradného areálu a vybudovanie infobodu vo veži mestského opevnenia na Baštovej ulici. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii SO-05 - Rekonštrukcia vínneho domu SO-06 - Terénne a sadové úpravy k vínnemu domu SO-07 - Rekonštrukcia bašty mestského opevnenia - INFOBOD SO-08 - Delová bašta SO-09 - Rekonštrukcia hlavného vstupu do hradného areálu SO-10 - Komplexná výmena strešnej krytiny na Bebekovej bašte
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie