Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1808 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prešov
Detské ihrisko vnútroblok Exnárová   
Predmetom stavebných prác je vybudovanie detského ihriska vo vnútro bloku ul. Exnárova na sídl. Sekčov so súvisloudopadovou plochou z gumených rohoží a novými hernými prvkami na ploche existujúceho detského ihriska mimo trasyjestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný projektovou dokumentáciouvrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Rekonštrukcia ES Nové Mesto - R8135   
Navrhovanie riešenie pozostáva z rekonštrukcie ES v plnom rozsahu. Všetky zariadenia ES budú umiestnené na pozemkuvo vlastníctve ZSD a.s. Rozvodňa 110kV bude klasická vonkajšia so vstupnými portálmi v smere JV. Rozvodňa bude klasického vyhotovenia jednoradová, jednosystémová, ako typu H, pričom vstupné vedenia budúorientované na rovnakej strane, ako vývody na transformátory. Návrh riešenia musí rešpektovať požiadavku nanezávislosť základových dielov (musia sa dať v budúcnosti nezávisle asanovať). Celá stavba pozostáva z troch základných častí A) zaústenie vedení 110kV do ES NM R8135 B) vybudovanie novej ES NM R8135 C) 22kV vývody z ES NM R8135 a ich napojenie na existujúcu distribučnú sústavu 22kV
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina". Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne Dielo "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina" -Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno" -Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina,I. etapa". Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatickéhokoridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technickéšpecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská správa ciest
„VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC“ rozdelená na časti   
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek na cestách I. triedy (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstievkrytu vozovky s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšiepoložené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok týchto súťažných podmienok nasledovnýmitechnológiami  Oprava krytu vozovky technológiou za studena kladených emulzných zmesí  Oprava krytu vozovky technológiou recyklácie za horúca na mieste  Oprava podkladných vrstiev vozovky technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste vrátane výmeny krytu. Oprava podkladných vrstiev vozovky technológiou hutnených asfaltových vrstiev  Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti Časť I kraj Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky Časť II kraj, Žilinský, Banskobystrický  Časť III kraj Prešovský, Košický  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY je identický pre všetky časti predmetu zákazky a je uvedený v SP v časti 1.2 Opis predmetuzákazky  Výsledkom tohto verejného obstarávania je výber viacerých úspešných uchádzačov (minimálne dvoch, maximálne 1/7 troch), s ktorými Objednávateľ uzatvára Rámcovú dohodu pre konkrétnu časť zákazky (1,2,3) s opätovným otváranímsúťaže na obdobie 48 mesiacov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Žilina
Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline   
Rekonštrukcia chodníkov v Žiline v častiach Staré mesto, Bôrik, Vlčince, Solinky a Závodie a asfatovacie práce - oprava arekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa.   
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej len "VDZ") na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa použitím jednozložkového, dvojzložkového materiálu - studeného plastu alebo termoplastu. Realizácia VDZ dodanie materiálu a práce, pravidelnáobnova ako aj obnova VDZ po opravách, údržbe povrchov vozoviek a odstránenie existujúceho VDZ v prípade potreby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Košický samosprávny kraj
Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište   
Predmetom postupu zadávania zákazky je sanácia zosuvu krajnice cestného telesa po ľavej strane a opravanevyhovujúceho stavu vozovky v danom úseku cesty II/554, ako aj oprava odvodnenia komunikácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Bátovce
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce   
Požaduje sa zabezpečiť realizáciu diela (stavebných prác) podľa projektovej dokumentácie Rekonštrukcia čistiarneodpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia   
Predmetom riešenia je rekonštrukcia lesnej cesty celkovej dĺžky 6,8 km z ktorej bude rekonštruovaná len dĺžka 4,6 km rozdelená na dva úseky s obnovou pozdĺžneho a priečneho odvodnenia, skladov a výhybní. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 úseky.Úsek č.1 je dlhý 2,53km a v celom úseku bude obnovený kryt. Povrchová úprava nového krytu komunikácie je navrhnutá z asfaltového betónu. Pozdĺž komunikácie sa obnovia a spevnia výhybne (sklady) a spevní sa jeden rozsiahlejší sklad dreva. Kryt výhybní a skladov dreva sa zhotoví z vibrovaného štrku. Úsek č. 2 je dlhý 2,07km. Na začiatku trasy sa v dĺžke 1 500 m položí nový kryt a od km 1,500 po koniec trasy sa vzhľadom na stav vozovky obnoví celá skladba vozovky. Po okrajoch vozovky sa vytvorí krajnica š. 0,5mspevnená štrkodrvinou fr. 0-32mm v hr. 100mm. Celková plocha je 4178m2. Existujúce priepusty sa prečistia a nefunkčné priepusty DN 600 vybúrajú a vybudujú nové. Pri výtoku sa zhotovia taktiež betónové čelá z betónu C20/30.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy   
Zabezpečenie udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave prostredníctvom zabezpečenia ich štandardnej a rutinnejúdržby a celoročných opráv výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy. Predmetom zákazky jerealizácia projektu komplexného zabezpečenia opráv a údržby pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnychkomunikácií I. a II. triedy a komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú v správeMagistrátu hlavného mesta. Predmetom zákazky sú tiež udržiavacie práce a opravy na pozemných komunikáciách naúzemí Hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a zastudena, tryskovou technológiou a vypravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku podľa Technickýchpodmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky súčinnosťou odo dna 15.8.2011, KATALÓG TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK, PrílohaA s názvom LISTY TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST TECHNOLÓGIERECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZAŤAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI,na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  Zabezpečenie prác údržby povrchov bude na pozemných komunikáciách, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. ažIII. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385,997 km o celkovej výmere 4 033 209,0 m2 akoi chodníkoch v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116,0 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave.   
Členenie stavby na stavebné objekty D.1 SPEVNENÉ PLOCHY D.1.1 hlavná cyklocestička D.1.2 prepojenie s univerzitou D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE D.3 SADOVÉ ÚPRAVY Podrobnejšie je predmet obstarávania uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Obnova povrchov MK Horné bašty II. v Trnave   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác miestnej komunikácie. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Trnava Stred. Územie je ohraničené zo severu zástavbou bývalých želiarskych domov a mestským opevnením, zo západu Jerichovou ulicou, z východu Jeruzalemskou ulicou a z juhu zástavbou meštianskych domov a ich záhrad ulíc Jerichova a Jeruzalemská. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Obnova miestnej komunikácie Horné baštyII. v Trnave spracovanej spoločnosťou CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava. Filozofia obnovy predmetného priestoru spočíva v jeho vzájomnom prepojení na okolité priestory a to na Jerichovu a Jeruzalemskú ulicu. Verejný priestor ulice Horné bašty je v zmysle platného Územného plánu centrálnej mestskej zónyTrnava zaradený z hľadiska obnovy medzi mestské priestory, ktoré boli zaradené do najprísnejšieho stupňa obnovy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Kežmarok
Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH   
Predmetom zákazky je Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Prešov
Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Važecká   
Predmetom stavebných prác je výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Važecká. Predmet zákazky je podrobne zadefinovanýprojektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dolná Mariková
Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ obce Dolná Mariková   
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte základnej školy v obci Dolná Mariková, na parcele č. 1976/1 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie