Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1962 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Levoča
Vodozádržné opatrenia mesta Levoča - areál nemocnice   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zachytením dažďových vôd v areáli nemocnice v Levoči.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Drietoma
Miestne komunikácie a chodníky v obci Drietoma   
1. V rámci tejto zákazky budú realizované 2 stavby 1.1. Stavba 1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Drietoma. Navrhovaná rekonštrukcia sa týka Ulice Rádek, Ulice Kraľovany a Ulice Žabacia v obci Drietoma. Ulice sa nachádzajú napravej strane od potoka Drietomica. Rekonštrukcia MK a výstavba chodníkov je rozdelená na stavebné objekty arealizácia bude rozdelená na niekoľko etáp výstavby. 1.2. Stavba 2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. Biskupská, od napojenia cesty I/9 po most v Drietome. Navrhovaná rekonštrukcia sa týka Ulice Biskupská v Drietome, ktorá začína napojením komunikácie na regionálnu cestuI/9 a končí pred mostom napojením na komunikáciu, ktorá prechádza vedľa potoka Drietomica. Od začiatku úseku cestyje navrhovaná komplexná rekonštrukcia MK a výstavba nového chodníka po pravej strane cesty v smere staničenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Košeca
Výstavba chodníkov v obci Košeca   
1. Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Košeca - Ilavská cesta -jednostranný chodník, novostavba", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 PovažskáBystrica v auguste 2018, zák. č. 031/2018 a projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Košeca - Zliechovskácesta - obojstranný chodník, novostavba", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 PovažskáBystrica v júni 2018, zák. č. 009/2018. 2. Realizované budú stavebné objekty 2.1. Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník, novostavba. 2.2. Košeca - Zliechovská cesta - obojstranný chodník, novostavba.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Lozorno
Modernizácia Karpatskej ulice   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na Karpatskej ulici v katastrálnomúzemí obce Lozorno, okres Malacky, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v náležitostiach prerealizáciu stavby (ďalej aj ako "Projektová dokumentácia"), vypracovanej spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o. Jedná sao návrh nového chodníka, umiestneného pozdĺž existujúcej komunikácie na Karpatskej ulici na pravej strane v smere odhlavnej cesty II/502 v dĺžke 345 m a návrhu rekonštrukcie existujúcej cestnej komunikácie kategórie MO 7,5/40 spravostranným chodníkom rozdelenej na tri samostatné úseky (stavebné objekty SO102-00 až SO104-00). Súčasťoupredmetu zákazky je aj príprava rozvodu káblového vedenia pre verejné osvetlenie a obecný rozhlas.  Predmet zákazky pozostáva z nasledovných stavebných objektov bližšie špecifikovaných v Projektovej dokumentácii SO 101-00 Chodník na Karpatskej ulici SO 102-00 Modernizácia Karpatskej ulice km 0,000 - 0,275 SO 103-00 Modernizácia Karpatskej ulice km 0,275 - 0,357 SO 104-00 Modernizácia Karpatskej ulice km 0,357 - 0,744 Káblové vedenie (príprava rozvodov pre verejné osvetlenie a obecný rozhlas).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod   
Projektová dokumentácia stavby rieši spôsob zásobovania pitnou vodou 4 obcí nachádzajúcich sa v severovýchodnejčasti okresu Prešov - Tulčík, Záhradné, Veľký Slivník, Podhorany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom,(SCZT) v Košiciach a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcie ciest III. tried v PSK   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác za účelom zlepšenia stavebno-technického stavu vozoviek. Základnýmistavebnými prácami pri rekonštrukcií sú výmena obrusnej vrstvy vozovky, rekonštrukcia cestných priepustov, úpravakrajníc a zosilnenie konštrukcie vozovky výmenou konštrukčných vrstiev v miestach ktoré sa presne určia a zamerajúpred realizáciou prác, pričom smerové a šírkové usporiadanie existujúcej cesty ostáva zachované. Zákazka je členená naštyri časti Časť 1 Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Bardejov, Stará Ľubovňa Časť 2 Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Humenné, Medzilaborce Časť 3 Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Kežmarok, Levoča Časť 4 Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Prešov, Sabinov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Cestička pre cyklistov a chodník ul. Saleziánska   
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii - realizačný projekt stavby "Cestička pre cyklistov achodník Ul. Saleziánska, PD", spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o. Žilina v 11/2016. Predmetom projektovejdokumentácie na realizáciu stavby je návrh cestičky pre cyklistov pozdĺž Saleziánskej ulice, v úseku od križovatky soŠpačinskou cestou po okružnú križovatku s Ul. Veternou. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty Spevnené plochy Verejné osvetlenie Odvodnenie Sadové úpravy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Bobrov
Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci Bobrov   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci Bobrov ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentáciistavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Rimavské Janovce
Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela projektu Rimavské Janovce Močiar, kanalizácia. Cieľom projektu je návrh výstavby splaškovej kanalizácie v obecnej časti Močiar a odvedenie odpadových vôd do ČOV. Navrhovaná investícia zvýši kvalitu bývania v lokalite Močiar a zabezpečí likvidáciu odpadových vôd v súlade s platnoulegislatívou. Výstavbou kanalizácie sa zároveň zvýši atraktívnosť lokality pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ajvzhľadom na existenciu všetkých inžinierskych sietí potrebných pre komfortné bývanie. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cestného telesa, ktoré je v zlom stavebno-technickom stave. Navrhovaná rekonštrukcia sa nachádza na ceste III/3431 v km 8,887-9,837 v dlžke 950,00m. Úsek prechádza z intravilánu do extravilánu obce Záhradné a koniec úseku zasahuje do extravilánu obce Terňa. Cieľom rekonštrukcie je stabilizácia zosuvu úseku cesty III/3431 so zvýšením únosnosti a dosiahnutím zvýšenia bezpečnosti dopravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Hlohovec
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec   
Predmetom zákazky sú práce na oprave a údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plochách na územímesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 31.03.2021. V súlade s ustanoveniami zák.č.135/1961 Zb. v platnom znení o pozemných komunikáciách (cestný zákon), mesto Hlohovec vykonáva správumiestnych komunikácií na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo, ktoré sú vo vlastníctve mesta Hlohovec. Predmetzákazky pozostáva z prác na celoročnej oprave a údržbe povrchov komunikácií, chodníkov a spevnených plôch vnasledovnom rozsahu A.Hlavné činnosti predmetu zákazky  A.1 Oprava asfaltových povrchov  A.2 Oprava povrchov z dlažieb  A.3Ostatné zemné a búracie práce  B. Doplnkové činnosti predmetu zákazky  B.1 Oprava kanalizačných vstupov  B.2 Rúrové vedenia B.3 Dopravné zábrany a ostatné doplnkové dopravné zariadenia  B.4 Terénne úpravy a iné zemné práce  B.5 Dočasné dopravné značenie   Podrobný opis zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Martin
Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin   
Predmetom zákazky sú opravy (výtlkov) a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin asfaltom AC 11v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa aopravy (výtlkov) alebo rekonštrukcie poškodenia komunikácií recyklovaným asfaltom v súlade s STN 736121 a STN736129 v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Pri opravách a rekonštrukciách komunikácií asfaltom AC 11 sa jedná sa o opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 počas celého roka, ale v malých častiach od 500 m2 do 1000 m2.  Pri opravách a rekonštrukciách recyklovaným asfaltom sa jedná o opravy a rekonštrukcie komunikácií recyklovaným asfaltom počas celého roka, ale v malých častiach do 50 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Údržba ciest II. a III. triedy mikrokobercom   
Predmetom zákazky sú opravy ciest II. a III. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja pokládkou kaloidnej vrstvymikrokoberca EMKJ/EMKS. Jedná sa o odstránenie porúch a prasklín obrusnej asfaltovej vrstvy ciest II. a III. triedy,ktoré sa nachádzajú na území TSK. Predmet zákazky taktiež zahŕňa náklady na dopravu materiálu na miesto opravy,likvidácia vzniknutých odpadov vrátane všetkých energií, zabezpečenie právoplatného povolenia PDZ a náklady naumiestnenie a údržbu PDZ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Šoporňa
Šoporňa – rozšírenie kanalizácie a ČOV   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na dobudovanie kanalizačnej siete a vybudovanie novej ČOV pre obec Šoporňa. Kanalizačná sieť, ktorá je predmetom tohto projektu nadväzuje na už vybudovanú kanalizačnú sieť. Riešené kanalizačné zberače gravitačné delenej kanalizačnej siete v obci Šoporňa sú navrhované v sklonoch terénu podľa jej členitosti výškových pomerov minimálny sklon dodržaný 3,4 %o, z potrubia PVC-U priemeru 300 mm v celkovej dĺžke 10 573,80 m. Súčasťou jednotlivých zberačov sú aj výtlačné kanalizačné potrubia z jednotlivých prečerpávacích staníc z PČS 1;2;3;4;5 v celkovej dĺžke 1 156,49 m z rúr PVC. CELKOVÁ DĹŽKA navrhovaných zberačov vrátane výtlačných potrubí je 11 730,29 m. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania, uskladňovania kalu a lisovania kalu. Predmetom zákazky je aj plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov ČOV, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov dobudovanie kanalizácie, realizačná dokumentácia vrátane dodávateľskej, dielenskej akonštrukčnej dokumentácie potrebnej na realizáciu diela. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie