Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1885 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Levoča
Vodozádržné opatrenia mesta Levoča   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zachytením dažďových vôd v areáli nemocnice v Levoči.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Železnice Slovenskej republiky
ŽST Košice, obnova výhybiek č. 298XA, 301XA, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 309, 314   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - obnova výhybiek č. 298XA, 301, 301XA, 305, 306, 307, 308,310, 311 a 315, rušenie výhybiek č. 309, č. 314, č. 317, č. 318 a rušenie koľaje č. 3d pre ich trvalé nevyužívanie a zlýtechnický stav. V rámci obnovy výhybiek je predmetom zákazky smerová a výšková úprava časti koľají č. 1, 2, 26b,32b, 34a, výmena výhybiek za nové, výmena železničného zvršku dotknutých častí koľají medzi výhybkami, riešeniesanácie železničného spodku vrátane odvodnenia, rušenie nevyužívaných koľají a výhybiek, úpravy trakčného vedenia zdôvodu rušenia koľají, zriadenie zarážadiel pri koľaji č. 3c, 5b a 7c, riešenie EOV nových výhybiek a prenosové cesty preich ovládanie, úprava zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia transformačnej stanice a prípojok nn, preložkaosvetľovacieho stožiara.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Železnice Slovenskej republiky
ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Kraľovany - ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2" je uskutočnenie stavebných prác - komplexná rekonštrukcia železničného zvršku, železničného spodku v potrebnom rozsahu, úpravy trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia nástupíšť na železničnej zastávke Stankovany, vybudovanie prístreškov a osvetlenia na danej zástavke. Účelom stavby je zlepšenie technického stavu železničného zvršku, ktorý bolnaposledy rekonštruovaný v roku 1981. Realizáciou stavby sa dosiahne normový stav a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu a dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Považský Chlmec – stoková sieť– II. Etapa.   
Predmetom zákazky Považský Chlmec stoková sieť II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie preobyvateľstvo a občiansku vybavenosť, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií a súvisiacepráce spočívajúce v nevyhnutných preložkách vodovodu a plynovodu vrátane dotknutých prípojok, uvedenie všetkýchdotknutých komunikácií do pôvodného stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí s pripojenímexistujúcich uličných vpustí na dažďovej stoke.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská správa ciest
Modernizácia vybraných úsekov ciest I.triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom   
Projekt rieší rekonštrukciu cesty I/54, úpravu križovatiek, vjazdov a odvodnenia
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Orechová Potôň
Kanalizácia a ČOV v obci Orechová Potôň   
Predmetom zákazky je realizácia stavebnych prác pre vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Orechová Potôň. Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Biel
Biel – Rozšírenie tlakovej kanalizácie na ul. Hlavná – Železničná, ul. Hlavná – smer Dobrá, ul. Banková – západná strana   
Predmetom zákazky je výstavba splaškovej kanalizácie s odvedením splaškových vôd do jestvujúcej tlakovej kanalizáciezriadenej v rámci stavby Biel tlaková kanalizácia Presskan a ČOV VVS a. s. a do navrhovanej parciálnej časti uvedenej vstavebných objektoch. Primárnym recipientom bude postavená tlaková kanalizácia v rámci uvedenej stavby. Čerpadlá vrámci tejto stavby boli postupne nahradené iným typom čerpadiel. V súčasnosti je 356 obyvateľov nenapojených natlakovú kanalizáciu. Cieľom tejto zákazky je napojiť obyvateľov do postavenej tlakovej kanalizácie a do jestvujúcej ČOVVVS a. s. v Čiernej nad Tisou. Stavba sa člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory SO 01 Čerpacie stanice č. 1 - č. 6 SO 02 Tlaková kanalizácia SO 03 Gravitačná kanalizácia SO 04 Kanalizačné prípojky SO 05 NN prípojky k čerpacím staniciam SO 06 Pretláčanie pod komunikáciami PS 01 Strojnotechnologické, elektrotechnické a telemetrické zariadenie
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Jahodná
Jahodná kanalizácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby "Jahodná kanalizácia" vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Ratnovce
Kanalizácia obce Ratnovce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.  Riešený objekt je umiestnený v obci Ratnovce. Miesto stavby ku obce Ratnovce.  V rámci projektu, ktorý vypracoval projektant Ing. Jaroslava Vašková, autorizovaný stavebný inžinier, budú vykonanéstavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií a VV. VO upozorňuje na vyznačené zmeny stavby preddokončením v projektovej dokumentácií.  Projekt je zameraný na výstavbu obecnej kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd produkovaných v obciRatnovce. Technické riešenia ako aj zvolené materiály pre realizáciu projektu vychádzajú zo súcasného stavu kanalizáciev obci podla PD a požiadaviek, ktoré je nevyhnutné splnit na to, aby v obci Ratnovce bola vybudovaná kanalizacná siet ,ktorú bude využívat miestne obyvatelstvo, resp. producenti odpadových vôd.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Oravská Lesná
Vybudovanie náučného chodníka a zatrubnenia priekopy, Náučný chodník   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo vvybudovaní náučného chodníka zatrubnenia priekopy. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Žilinský samosprávny kraj
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava – II. etapa (časť II/583)   
Predmet zákazky je spracovaný v projektovej dokumentácií. Účelom projektovej dokumentácie (PD) bolo vypracovanie návrhu rekonštrukcie a modernizácie vozoviek existujúcich komunikácií ciest II. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji. PD ďalej rieši rekonštrukciu nespevnených krajníc, rekonštrukciu odvodňovacích zariadení (priepusty priekopy ), rekonštrukciu ako aj výstavbu nových bezpečnostných zariadení ( zvodidlá ) a doplnenie chýbajúceho dopravného značenia ( vodorovného a zvislého ), vybudovanie nových chodníkov pre peších. Predmetom zákazky sú taktiež práce súvisiace s komplexnou sanáciou zosuvov vozovky v riešenom území v rozsahu kompletne zrekonštruovaného odvodnenia dotknutých komunikácií, obnovení priekop, doplnení drenáže, spevnenia nestabilných krajníc oporným gabiónovým múrom atď. Predmetom zákazky je aj nové osvetlenie prechodov pre chodcov na rekonštruovaných úsekoch ciest. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Súvislé opravy ciest na území Košického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky sú súvislé opravy úsekov ciest II. a III triedy na území Košického samosprávneho kraja, ktoré sú vspráve SC KSK.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI TECHNOLÓGIAMI ZA STUDENA A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU   
Predmetom zákazky sú práce na vrchnej stavbe vozovky (cesty II. a III. triedy na území Košického samosprávnehokraja), t. j. veľkoplošné opravy povrchu vozoviek penetračným makadamom, údržba vozoviek nátermi a realizáciaspojovacieho postreku a mikrokobercov s cieľom uvedenia povrchových vlastností vozovky do požadovaného stavu a scieľom predĺženia životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Topoľčany
Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v meste Topoľčany   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Topoľčany. Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany 1. etapa, pozostáva zo stavebných objektov SO-05 Most pre peších a cyklistov SO-05, SO-06, SO -07 Cyklotrasy SO-05,SO-06, SO-07 Cyklotrasy SO-06 P1 - Cykloprístrešok SO-07 P2 - Cykloprístrešok SO-08 Verejné osvetlenie Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Malacky
Cyklotrasa Družstevná – Radlinského Malacky   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre vybudovanie cyklotrasy Družstevná Radlinského v k.ú. Malacky. Stavba cyklotrasy je navrhnutá cez mesto, ako spojnica jestvujúcej trasy z Kostolišťa a priemyselného areálu. Navrhovaná cyklotrasa prechádza zastavaným územím mesta Malacky a je určená na užívanie obyvateľom ajnávštevníkom obcí s cieľom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy formou cykloturistiky a dochádzanie z bydliska do prácea za občianskou vybavenosťou.  1. Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky  2. Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky  Cyklotrasu tvoria stavebné objekty Stavebné objekty SO 01 - Cyklotrasa SO 02 uzamykateľný prístrešok pre bicykle SO-03 Elektroinštalácie  Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky zahŕňa Úprava vetvy II/503 Dažďová kanalizácia objektu D 101 Dažďová kanalizácia objektu D 102 Cestná svetelná signalizácia Verejné osvetlenie objektu D 101  1/5 Verejné osvetlenie objektu D 102  Stavebné práce sú detailne popísané projektovou dokumentáciou a rozsah špecifikovaný výkazom výmer. Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer sú uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie