Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1854 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Padáň
Padáň kanalizácia   
Realizácia stavebných prác pri budovaní kanalizácie v obci Padáň. Blizsia specifikacia je obsiahnuta v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Snežnica
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby   
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcej vodovodnej a kanalizačnej siete v obci, v časti kde sa výhľadovo uvažuje svýstavbou nových rodinných domov. Stavenisko sa nachádza v katastri obce Snežnica, vodovod a kanalizácia budúvedené okrajom miestnych komunikácii. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Čakajovce
Kanalizácia obce Čakajovce - II. etapa   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela na výstavbu diela s názvom Kanalizácia obce Čakajovce - II. etapa a odvedenieodpadových vôd na ČOV Nitra.  V súčasnej dobe má obec Čakajovce čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť, z ktorej sú splaškové vody prečerpávanévýtlačným potrubím do verejnej kanalizácie mesta Nitra s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOVNitra. Novonavrhovaná kanalizácia rieši odkanalizovanie zvyšnej časti obce.  Účelom čerpacej stanice je čerpať splašky do úrovne potrebnej k ďalšiemu odtoku.  K tomuto účelu je navrhnutá čerpacia stanica ČS1, ktorá odvádza splaškové odpadové vody z Čakajoviec.  Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Hostie
Hostie - Kanalizácia I. etapa   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela pre projekt Hostie - Kanalizácia I. etapa.   Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
CHODNÍKY TRNAVA   
Predmetom zákazky je spracovanie samostatných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou a následná realizácia chodníkov v Trnave na Seredskej ulici od č. domu 158 po č. 176 a k divadlu DISK naKopánke. Po odovzdaní projektovej dokumentácie oboch chodníkov verejný obstarávateľ zabezpečí inžiniering stavieb a po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení vyzve zhotoviteľa/-ov na realizáciu prác podľa spracovaných projektových dokumentácií.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Levoča
Vodozádržné opatrenia mesta Levoča   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zachytením dažďových vôd v areáli nemocnice v Levoči.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Žilinská teplárenská, a.s.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť – pokračovanie V3 Solinky.   
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť,pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcejšachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného nahorúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky realizované armatúry DN 300 na prívodnom a vratnom potrubí, odktorých začína realizácia predmetu zákazky, po šachtu HV2 - Š15 pri OC Aupark (situačná schéma rozvodov je prílohouč. 7 súťažných podkladov), s príslušnými odbočkami, čo si vyžiada výmenu potrubného rozvodu s klasickou izoláciou zapredizolovaný potrubný rozvod (ďalej aj len HV napájač). HV napájač bude v šachte pri OC Aupark ukončený klenutýmdnom a rovnako tak aj nadväzujúci parný a kondenzátny rozvod vetvy Mesto. Cieľom uskutočnenia zákazky je znížiťtepelné straty v rozvodoch, skvalitniť dodávku tepla a znížiť poruchovosť. HV napájač a tepelné prípojky budú vybavené systémom pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizáciaporúch), ktorý bude nadväzovať na systém realizovaný v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla azmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky, s pripojením v bode č. 17 (systémymusia byť kompatibilné).  Súbežne s potrubným vedením HV napájača budú vo výkope položené HDPE multirúra DN 50/7x12 pre optický kábel aredundantná multirúra DN 40/4x12 od bodu č. 17 až do jednotlivých objektov pripojených na CZT; bude dodaná (všetkypasívne a aktívne komunikačné súčasti), namontovaná a oživená optická sieť. Multirúry budú farebne rozlíšené.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Orechová Potôň
Kanalizácia a ČOV v obci Orechová Potôň   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pre vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Orechová Potôň. Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka nových smerových stĺpikov   
Predmetom zákazky je dodávka nových smerových stĺpikov t.j. dodávka a montáž nových smerových stĺpikov a demontáž existujúcich smerových stĺpikov, t.j dodávka a montáž podľa schválenej projektovej dokumentácie (PD). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Cífer
Cyklotrasy v obci Cífer - II.etapa   
Cyklotrasu tvorí stavebný objekt SO 01 s celkovou dĺžkou 4,402 20 km, a objekt SO02 Elektroinštalacia a verejné osvetlenie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Považany - kanalizácia   
Predmetom zakazky je uskutocnenie stavebnych prac líniovej stavby kanalizácie v obci Považany. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Súvislé opravy ciest na území Košického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je súvislá oprava ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja , ktoré spravuje SCKSK.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Nové Sady
Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny – rozšírenie vodovodu   
Predmetom zákazky je rozšírenie vodovodu , časť Kotrbál a Ceroviny v obci Nové Sady. Detailná technická špecifikácia sa nachádza v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Prešov
Rekonštrukcia chodníka ul. Potočná   
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia chodníka. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný projektovoudokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Pokládka a hutnenie asfaltobetónovych vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok výtlkov - oblasť Michalovce   
Predmetom zákazky je výkon prác údržba povrchov vozoviek s poškodenou obrusnou vrstvou súvislými veľkoplošnýmivysprávkami výtlkov pokládkou asfaltobetónu finišerom a následným zhutnením cestným valcom pre vybrané úseky ciestII. a III. triedy v správe SCKSK oblasť Michalovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie