Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1149 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi   
Predmetom zákazky je obnova povrchových vlastností vozoviek na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy na území PSKv správe verejného obstarávateľa technológiami dvojvrstvový náter z asfaltovej emulzie a kameniva frakcie 8/11 a 4/8-N2V. Súčasťou predmetu zákazky je tiež -vyčistenie vozovky od nánosov a prachu a iných nežiadúcich častíc a predmetov, -odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním hr. 50 mm predpokladaný rozsah do 2% plochy realizovanéhoúseku, -vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením asfaltovým betónom AC O 11 hr. 50 mm predpokladaný rozsah2% plochy realizovaného úseku, -oprava porúch na predmetnom úseku vozovky tryskovou metódou v rozsahu 5 % plochy náteru, -dopravné značenie počas výstavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
ŽŠ s MŠ Vančurova 38 - športový areál - realizácia   
Predmetom zákazky je vybudovanie nového športového areálu v areáli ZŠ s MŠ Vančurova 38 Trnava. Rozsah zákazky jeuvedený v projektovej dokumentácii a členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory je nasledovné SO 01 OBJEKT PRE SPRÁVCU AREÁLU SO 01.1ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ REŠENIE SO 01.2STATICKÝ VÝPOČET SO 01.3ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE SO 01.4RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY SO 01.5NN PRÍPOJKA A ELEKTROINŠTALÁCIA SO 01.6SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY SO 02 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO  SO 03 AREÁLOVÉ A VNÚTROAREÁLOVÉ OPLOTENIE SO 03.1AREÁLOVÉ OPLOTENIE PREKLÁDKA SO 03.2AREÁLOVÉ OPLOTENIE - REKONŠTRUKCIA SO 03.3AREÁLOVÉ OPLOTENIE ČASŤ A SO 03.4AREÁLOVÉ OPLOTENIE ČASŤ B SO 03.5OPLOTENIE STOJISKA PRE KONTAJNERY SO 04SPEVNENÉ PLOCHY, KOMUNIKÁCIE, TERÉNNE ÚPRAVY  SO 04.1AREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA SO 04.2AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY SO 04.3.PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK SO 04.4STOJISKO PRE KONTAJNERY SO 05DROBNÁ ARCHITEKTÚRA, MOBILIÁR SO 06VEGETAČNÉ ÚPRAVY SO 07 OSVETLENIE IHRISKA SO 08VODOVODNÁ PRÍPOJKA  1/4 SO 09KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SO 10ODVODNENIE DAŽĎOVÝCH VÔD
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Fiľakovo
Rekonštrukcia miestnych komunikácií   
Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie ulice Záhradnícka, Nám.Slobody, ul. Fialkova, ul. Kvetná a ul. Farská lúka
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica hlboká   
Predmet a rozsah zákazky je riešený v PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká z10/2016 a v ZMENE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE z 12/2017. Autorom je spoločnosť Amberg Engineering,s.r.o. Bratislava. Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka acyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskomamfiteátri. Ďalej sa bude pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečenézárubným múrom. Trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom satrasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalejnapojené na plánovaný projekt Severnej veže.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o.
Slovenské Kartingové Centrum   
Slovenské kartingové centrum, a to nasledovné stavebné objekty Spevnené plochy - závodná kartingová dráha, Hlavná budova
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Energetika Sereď, s.r.o.
Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5 a K9, Sereď   
Projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď rieši rekonštrukciu primárnych rozvodov tepla (oceľové rúry opatrené izoláciou) , ktoré sú uložené v prefabrikovaných kanáloch UK , prepojenie jednotlivých okruhov kotolní K4,K5,aK9 a rekonštrukciu domových odovzdávacích staníc tepla v okruhoch kotolní K4,K5 a K9.Súčasné rozvody teplabudú nahradené novými bezkanálovými predizolovanými rozvodmi s optimálnymi dimenziami. Všetky odberné miesta zokruhov kotolní K4,K5 a K9 budú napojené na kotolňu K5.Na odberných miestach budú na mieste súčasných tlakovozávislých domových odovzdávacích staníc tepla (DOST) osadené autonómne tlakovo nezávislé DOST prepojené nadispečing. Existujúce tlakovo závislé DOST budú demontované.  Pokiaľ sú v projektovej dokumentácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame a akceptujeme ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Kompletná projektová dokumentácia tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Teplo GGE s. r. o.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica   
Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov CZT vonkajších teplovodných rozvodov (4-rúrkový systém), slúžiacich pre rozvod tepla na ÚK a distribúciu TV s cirkuláciou v mestskej časti Rozkvet v rámci mesta Považská Bystrica. Technicky sa uvažuje s prechodom zo 4-rúrkového systému na systém 2-rúrkový s inštaláciou tlakovo nezávislých kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) u jednotlivých odberateľov tepla vrátane elektrických prípojok. Nové rozvody budú vedené v trasách terajších kolektorov. Technicky sa jedná o inštaláciu predizolovaných potrubí v systéme dvojrúrového rozvodu tepla s parametrami HV s hraničným teplotným spádom 120/60°C. Rekonštrukcia a modernizácia sa vykonáva na úsekoch od výmenníkovej stanice OST EG5, EG 6 a EG 7 smerom k jednotlivým odberným miestam situovaných na priľahlých uliciach. V prípade napojenia odberných miest prislúchajúcichk EG 5 bude využitý existujúci HV rozvod , ktorý je v súčasnosti vedený paralelne s rozvodom ÚK a TV v tom istompriechodnom kolektore, čiže nebude potrebné inštalovať nové HV potrubie. KOST budú umiestnené v miestachsúčasného pripojenia odberných miest tepla na ÚK a TV. Súčasné technológie v uvažovaných OOST budú zdemontovanéa objekty budú slúžiť iba pre napojenie nových vetiev HV rozvodov. Súčasné sekundárne rozvody ÚK a TV vody budúzdemontované. Výmena vonkajších teplovodných rozvodov nebude mať žiaden vplyv na vonkajší vzhľad dotknutýchobjektov nakoľko všetky rozvody okrem napojenia objektu 2069 budú vedené v priechodnom kolektore. Vzhľadom knesúhlasu prevádzkovateľa zásobovaného objektu 2056 na Helenskej ulici bude tento zásobovaný z KOST umiestenej vtechnickom kolektore a teplo na ÚK ako aj TV budú privedené krátkymi sekundárnymi rozvodmi a cirkulačným potrubím(trasa cca 100 m).  Pokiaľ sú v projektovej dokumentácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame a akceptujeme ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Kompletná projektová dokumentácia tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Teplo GGE s. r. o.
Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51 napojenie nových odberateľov tepla   
Projekt rieši rekonštrukciu sekundárnych rozvodov v meste Želiezovce s prechodom na 2 rúrkový systém a centralizáciu výroby tepla na kotolňu Mierová 51. V odberných miestach budú inštalované nové tlakovo závislé odovzdávacie stanice tepla (DOST) s modulom na vykurovanie a prípravu teplej vody. Odberné miesta na Fučíkovej ulici budú napojené cez nový primár. Rozvody sú bezkanálové z predizolovaného oceľového potrubia. Spolu s potrubiami budú uložené aj rozvody pre el. energiu a komunikáciu. Potok Vrbovec bude preklenutý oceľovým potrubným mostom na dvoch miestach. Pokiaľ sú v projektovej dokumentácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Podhorany
Podhorany-vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 3. etapa   
Vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 3. etapa
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
SENIORPARK n.o.
Revitalizácia centrálneho parku Poprad - Kvetnica   
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1) písm. d)obstaráva stavebné a sadovnícke (záhradné) práce, podľa projektovejdokumentácie a výkazu výmeru, zamerané na regeneráciu zeleného priestranstva, ktoré slúži obyvateľom obytnýchdomov a domova seniorov v mestskej časti Kvetnica - Poprad, pomocou prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciouurbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia ahluku. Projekt rieši rekonštrukciu a obnovu parku, vytvorenie kultivovaných a technicky vyhovujúcich komunikácií prepeších, obnovenie a vytvorenie plôch parkovej zelene pre oddych a relax najmä obyvateľov bytového domu, ktorí majúprávo prechodu a prejazdu, klientov SENIORPARKU, ale aj návštevníkov tejto časti mesta Poprad. Revitalizovanéotvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR 13 024 m2. Dotknuté miesto sa nachádza v katastri mesta Poprad, ideo centrum mestskej časti Kvetnica.  Obstarávateľ podáva výzvu na predkladanie cenových ponúk potenciálnym uchádzačom na celý zamýšľaný predmetzákazky, čiže sa jedná o nerozdelenú zákazku, ktorá je podrobne definovaná a špecifikovaná v súťažných podkladoch aich prílohách. Uchádzači predložia cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Beňuš
Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základná škola Beňuš   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základná škola Beňuš". Podrobný popis stavebných prác vrátane technickej špecifikácie vykurovacieho kotla je uvedený v Opise predmetuzákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Poprad
Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ ÚSEK   
Predmetom stavebných prác je výstavba časti cyklistickej komunikácie, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.Predmetom PD je výstavba úseku "B" cyklistickej komunikácie medzi MsÚ v Poprade a mostom na Ul. Športovej pri Aquacity. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská správa ciest
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky   
Rekonštrukcia cesty I.triedy, pozostávajúca zo stavebno - technických opatrení na ceste I/66, zlepšenie odvodneniakomunikácie, úpravy povrchu vozovky, vybudovania autobusových zastávok, chodníkov a lávky pre peších, ZDZ a prvkovzabezpečujúcich bezpečnosť cestnej premávky. Súčasťou sú preložky IS - preložka vodovodu, VV a RE, vedenia Slovaktelekom, NTL plynovodu, NN. V prieťahu obcou Ždiar je cesta I/66 súčasťou základného komunikačného systému,funkčná trieda B2 kategórie MZ 8,0/50, v extraviláne je cesta I/66 vedená v kategórii C 7,5/50.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Rekonštrukcia rozvodov tepla Slavošovce   
Predmetom projektu je rekonštrukcia tepelných rozvodov ústredného kúrenia (UK) a teplej vody (TÚV) okruhu plynovejkotolne na sídlisku obce Slavošovce. Trasa rozvodov je navrhnutá v trase súčasných teplovodných potrubí, ktoré budú vdĺžke trasy nových potrubí demontované. Spolu s potrubiami bude do plánovaných výkopov uložená chráničkaHDP40/33 pre komunikačný kábel, ktorý zabezpečí budúcu komunikáciu a zber dát z odberných miest s dispečingomprevádzkovateľa. Navrhovaná stavba je líniovou stavbou. Trasa rozvodu je navrhnutá v trase existujúcich tepelnýchvedení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
ŽST Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia výhybiek v ŽST Podbrezová, súvisiace stavebnépráce a iné činnosti. Cieľom rekonštrukcie je dosiahnutie normových parametrov železničnej dopravnej cesty, zaisteniebezpečnosti a plynulej železničnej prevádzky a splnenie predpísaných štandardov.  Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre PS 01 - Staničnézabezpečovacie zariadenie v stupni DRS, na základe projektovej dokumentácie PS 01 - Staničné zabezpečovaciezariadenie poskytnutej obstarávateľom, ktorá je vypracovaná v stupni DSP, vrátane zabezpečenia prislúchajúcejinžinierskej činnosti k projektovej dokumentácii pre PS 01 - Staničné zabezpečovacie zariadenie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie