Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1632 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Banská Bystrica
Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je oprava Miestnej komunikácie od Kapitulskej ulice smerom k parkovisku (Štefánikovo nábrežie) achodníky v parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Topoľčany
Riešenie dopravy a technického stavu ul. S. Chalupku, Topoľčany   
Navrhuje sa rekonštrukcia asfaltového krytu vyfrézovaním jestvujúceho asfaltového krytu a položením nového asfaltového krytu. Na zlepšenie statickej dopravy sa navrhuje rozšíriť vozovku o parkovacie státia s pozdĺžnymradením vozidiel.  Údaje o stavbe Rekonštrukcia vozovky 913 m2 Pešia zóna 179 m2 Chodník 583 m2 Parkovisko 177 m2 Verejné osvetlenie komunikácie 10 svietidiel  Členenie stavby na stavebné objekty SO 01 Komunikácia a chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Sadovnícke úpravy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Hlavné mesto SR Bratislava
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1 000 mm vedenej v intraviláne hlavného mesta. Električková trať prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Električková trať je vsúčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po obochjej stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom. Realizácia stavebných prác bude prebiehať v štyroch etapách, podľaprojektu organizácie výstavby, pričom jedna určená etapa musí byť realizovaná v mesiacoch júl až september. Súčasťoupredmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľauvedených v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská správa ciest
Modernizácia vybraných úsekov ciest I.triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom   
Projekt rieší rekonštrukciu cesty I/54, úpravu križovatiek, vjazdov a odvodnenia
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Oravská Polhora
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora na biomasu   
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte základnej školy v obci Oravská Polhora, na parcele č. 2618/3 v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo (extravilán), km 3,400 - 9,500   
Predmetom zákazky sú stavebné práce "Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo (extravilán), km 3,400 - 9,500".Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby aporealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky jeuvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Rekonštrukcia komunikácií rok 2019   
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií Predmetom zákazky je stavebná úprava jestvujúcich komunikácií, ktorébudú spĺňať kvalitatívne požiadavky na bezpečnú premávku motorových vozidiel a chodcov na uliciach a v lehotáchpodľa harmonogramu realizovania rekonštrukčných prác na doleuvedených komunikáciách  1. časť rekonštrukcia komunikácii 1/Trebišovská v úseku od garáži po Medzilaboreckú ulicu v lehote do 15.08.2019 2/Medzilaborecká 15 -21 vrátane parkoviska v lehote do 15.08.2019 3/Ružová dolina 12 -22 pri bytových domoch v lehote do 30.09.2019 4/Krasinského v úseku od Okružnej ulice po Ribayovu vrátane chodníkov a odvodnenia v lehote do 31.08.2019   2. časť rekonštrukcia komunikácii a výstavba bezbariérových priechodov 1/Krásna v úseku od Parkovej ulice po Kaštielskú vrátane zástavky MHD a chodníkov v lehote do 31.08.2019 2/Čečinová v úseku od Kaštielskej ulice po Konopnú vrátane ľavostranného chodníka v lehote do 31.08.2019 3/Ďatelinová v úseku od Nevädzovej ulice po križovatku pri garážach v lehote do 30.09.2019 4/Poludníková v úseku od ul. Planét po Uránovú vrátane chodníka v lehote do 15.08.2019  Výstavbu bezbariérových priechodov pre chodcov vykoná zhotoviteľ na križovatkách 1/Vietnamská a Na križovatkách v lehote do 15.08.2019 2/Pažitková a Prievozská v lehote do 15.08.2019 3/Stachanovska a Staré záhrady v lehote do 31.08.2019  1/4 4/Chlumeckého a Ružinovská v lehote do 30.09.2019    Rekonštrukcia komunikácie zahŕňa výmenu asfaltobetónového krytu existujúcej komunikácie.  Pred pokládkou nového asfaltobetónového krytu o hrúbke 60 mm bude potrebné odbúrať existujúci kryt z liatehoasfaltu, ktorý má hrúbku cca 20 mm. Z podkladnej betónovej vrstvy sa odfrézuje zvyšných cca 40 mm. Na odfrézovanúbetónovú podkladnú vrstvu sa najprv nanesie spojovací živičný náter, ktorý zabezpečí lepšie prepojenie betónovej aasfaltobetónovej vrstvy. Následne sa nanesie krycia vrstva z asfaltobetónu s hrúbkou 60 mm. Súčasťou rekonštrukciekomunikácií bude výmena existujúcich cestných obrubníkov a aj prípadná výšková úprava uličných vpustí, uzáverovinžinierskych sietí, kanalizačných poklopov a tlakové vyčistenie uličných vpustí. Realizácia môže byť rozdelená aj naúseky v závislosti od projektu organizácie dopravy počas výstavby. Na zákazku je spracovaná projektová dokumentácia.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažnýchpodkladoch v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice, a to podľa jednotlivých častípredmetu zákazky uvedených v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Trebostovo
„Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“   
Predmetom obstarávania je výstavba splaškovej kanalizačného systému v obci Trebostovo s napojením na realizovaný zberač stokového systému SKK Martin v obci Turčiansky Peter.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Sliač
Cyklotrasa, Sielnica Sliač Kováčová   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Cyklotrasa, Sielnica - Sliač - Kováčová ". Podrobný popis stavebnýchprác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácieohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Bardejov
CYKLOCHODNÍK TOPLIANSKÁ ULICA, BARDEJOV   
Predmetom zákazky je výstavba cyklistického chodníka v intraviláne mesta Bardejov. Jedná sa o cyklochodníkpozdĺžjužného nábrežia rieky Topľa od ulice Štefánikovej po ulicu Tarasa Ševčenka. Predmet zákazky je detailne opísanývčasti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Aglomerácia Hliník nad Hronom: Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV   
Predmetom zákazky je odkanalizovanie obce Dolná Ždaňa s následným čistením na čistiarni odpadových vôd , ktorá savybuduje v blízkosti Prochotského potoka. Navrhovaná kanalizácia je riešená systémom kmeňovej stoky A, hlavných avedľajších zberačov. V území sa nachádza množstvo podzemných a nadzemných vedení. Vzhľadom na konfiguráciuterénu sa kanalizácia vybuduje ako kombinácia gravitačnej kanalizácie a tlakovej kanalizácie. Na sieti sa vybudujú 4čerpacie stanice, ktoré zabezpečia prečerpanie odpadových vôd z najnižších miest do zberačov gravitačnej kanalizácie. Čerpacie stanice na sieti ČS1-ČS4 sú navrhnuté so systémom separácie pevných látok. Kanalizačná sieť obce, je navrhnutá z potrubia DN 300, DN 400 plnostenné PVC potrubia hrdlované s hladkou a plnou neštruktúrovanoustenougravitačná kanalizácia, SN 12 štátna cesta, SN 10 miestne komunikácie, SN 8 zelené pásy. Výtlačné potrubia súnavrhnuté z potrubia HDPE PE 100, PN 10 (SDR 17).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Golianovo
DOBUDOVANIE KANALIZÁCIE OBCE GOLIANOVO   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. V rámci projektu, ktorý vypracoval projektant Ing. Jaroslava Vašková, autorizovaný stavebný inžinier, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií a VV. VO upozorňuje na vyznačené zmeny stavby pred dokončením v projektovej dokumentácií.  Projekt je zameraný na výstavbu obecnej kanalizácie v obci. Technické riešenia ako aj zvolené materiály pre realizáciuprojektu vychádzajú zo súcasného stavu kanalizácie v obci podla PD a požiadaviek, ktoré je nevyhnutné splnit na to, abyv obci bola dobudovaná kanalizacná siet, ktorú bude využívat miestne obyvatelstvo
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dolná Mariková
Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ obce Dolná Mariková   
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte základnej školy v obci Dolná Mariková, na parcele č. 1976/1 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Košický samosprávny kraj
CESTA III/3404 VYŠNÝ KLÁTOV, ZOSUV SVAHU - OKR. KS   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, v rozsahu a za podmienok stanovených DRS, zmluvou o dielo apríslušnými stavebnými povoleniami na ceste III/3404, zameraných na sanáciu zosuvu rekonštrukciu oporného múra,zlepšenie únosnosti podložia cestného telesa, zlepšenie systému odvodnenia komunikácie, úpravu povrchu komunikáciea realizáciu nového dopravného značenia v mieste realizácie stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie