Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1574 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice emulznými technológiami   
Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby rýchlostných ciest údržba vozoviek v správe Strediska správy a údržbyrýchlostných ciest (ďalej SSÚR) 4 Košice emulznými technológiami s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky apredĺženia životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Predmetzákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Zvolen
Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa,1 a 3 časť   
Stavba (revízia 2013) zahŕňa chýbajúcu časť III. etapy rekonštrukcie Námestia SNP vo Zvolene na polyfunkčnú pešiu zónu. V tejto etape je umožnený aj prejazd vozidiel obslužnou komunikáciou pozdĺž východnej i západnej línie námestia. Komunikáciu na západnej strane lemuje cyklotrasa, čím je dopravný koridor vymedzený a ostatné plochy sú určené pre pohyb peších a ich aktivity. Riešené územie v konečnej fáze zahrňuje celý priestor námestia s priamou kompozičnou i priestorovou väzbou na areál Zvolenského zámku, ako jeho prirodzeným vyústením a zároveň dominantou. Návrh zahŕňa i dotvorenie zelene a drobnej architektúry.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Nitra
Výstavba cintorína Nitra - Chrenová   
Cieľom realizácie stavebných prác je výstavba nového cintorína pre mestskú časť Chrenová v lokalite na východnomokraji intravilánu Nitry. Ide o pozemok s rozlohou 19 949 m2, s navrhovaným počtom hrobov 1334, čo predstavuje 2525hrobových miest. Súčasťou stavby je výstavba objektu s obradnou sieňou približne pre 100 osôb. V centrálnej časti,resp. ťažisku areálu cintorína má byť umiestnená lúka v podobe urnového hája.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Martin
Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin   
Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin asfaltom AC 11 v súlade sSTN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a opravyalebo rekonštrukcie poškodenia komunikácií zámkovou dlažbou v súlade s STN 736101 a STN 736133 v jednotkovejcene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Pri opravách a rekonštrukciách komunikácií asfaltom AC 11 sajedná sa o opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 počas celého roka, ale v malých častiach do 100 m2.Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne na 30 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie. Práce na oprave a rekonštrukcii mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk (predmet diela) budú realizované v priebehu rokov 2019-2020 na základe výzvy objednávateľa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Stará Ľubovňa
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa   
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . Vúzemí sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravýchstromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečujemesto Stará Ľubovňa. Priestor je dobre prístupný a oslnený. Riešené územie je ohraničené zo štyroch strán bytovýmidomami. Okolie nebude mať na daný objekt negatívny vplyv vzhľadom na charakter zóny. Rovnako ani riešený objektsvojou prevádzkou nebude negatívne vplývať na životné prostredie.  Hlavnou myšlienkou revitalizácie je vytvorenie príjemného prostredia. Pre lepšie a krajšie prostredie sa vovnútroblokových priestoroch bude realizovať obnovenie zelene. Vytvorí sa spoločenská zóna, ktorá bude slúžiť ako oázapokoja a relaxu. Detské ihriská sú navrhnuté tak, aby slúžili širokej verejnosti v danej lokalite. Okolo detských ihrísk je navrhnutéobnovenie existujúcich chodníkov. Tieto chodníky budú asfaltové. Okolo celého vnútrobloku budú hlavné obslužnéchodníky tiež z asfaltu. Odvodnené budú do zbernej nádrže, ktorá bude slúžiť na zavlažovanie zelene. Povrchy ihrísk súnavrhnuté z vode priepustného materialu.  V súčasnosti je daný verejný priestor bez väčších architektonických zásahov. Ako prvé sa budú demontovať detskézostavy, ktoré už nespĺňajú požiadavky bezpečnosti a funkcie. Následne sa odstránia spevnené plochy asfaltové ako ajbetónové.   1/6 Návrh kompozičného riešenia verejného priestoru vychádza zo súčasných požiadaviek na kvalitu verejného priestoru sohľadom na jeho funkciu. Celkový význam priestoru je mestského charakteru. Návrh úpravy priestoru zohľadňujefunkciu priestoru vzhľadom na jeho polohu, ako aj morfológiu terénu. Riešené priestranstvo je navrhnuté s dôrazom nakoncepciu priestoru vo vzťahu k jeho funkcií a významu, vo väzbe na zeleň a v nadväznosti na komunikačný systémmesta a občiansku vybavenosť.  Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska obsahuje nasledovné stavebné objekty 01 ASANÁCIA SO 01 VÝSADBA ZELENE SO 02 ODVODNENIE JESTVUJÚCIH SPEVNENÝCH PLÔCH A ULOŽENIE NOVEJ ŽIVIČEJ ZMESI SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY - ZÁMKOVA DLAŽBA SO 04 CHODNÍK - ŠTRK SO 05 MODRÁ INFRAŠTRUKTÚRA SO ZÁZEMÍM SO 06 SPOLOČENSKÁ ZÓNA SO 07 ODVODNENIE SVAHOV SO 08 VÝBEH PRE PSY SO 09 BASKETBALOVÉ IHRISKO SO 10 FITNES ZÓNA SO 11 BETÓNOVÉ GULE SO 12 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO SO 13 DETSKÉ IHRISKO PRE DETI 5 - 12 ROKOV  SO 14 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO SO 15 DETSKÉ IHRISKO PRE DETI 2 - 5 ROKOV SO 16 RAMPA PRE IMOBILNÝCH SO 17 PRÍSTREŠOK NA KONTAJNERI SO 18 HOKEJBALOVÉ IHRISKO 02 MOBILIÁR  Súčasťou diela sú aj práce naviac, ktoré je potrebné zrealizovať v rámci predmetu zákazky, t.j. práce naviac sú súčasťousumy predpokladanej hodnoty zákazky.  Pred výkopovými prácami je potrebné vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia a siete. Vytýčenie zrealizuje zhotoviteľ anáklady je povinný zahrnúť do jednotkových cien jednotlivých položiek.  Počas realizácie výstavby sa bude postupovať systematicky, aby nedochádzalo k poškodeniu vzrástlej zelene a okoliepredmetnej stavby sa po realizácii upraví do pôvodného stavu. Všetky použité mechanizmy a technické prostriedky sabudú udržiavať v čase realizácie hlavnej aktivity projektu v dobrom prevádzkovom stave a v súlade s podmienkamisprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných predpisov. Odpadvyprodukovaný počas výstavby bude vyseparovaný podľa platných predpisov a zabezpečenie jeho likvidácie v zmysleplatnej legislatívy. Pred kolaudáciou stavby uskutoční dodávateľ skúšobné prevádzky jednotlivých inštalácií podľaplatných STN a predpisov. Konkrétne podmienky realizácie, obmedzenia počas výstavby, zabezpečenie okolia objektu astaveniska budú zadefinované pred samotným zahájením stavebných úprav.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Gregorova Vieska - verejný vodovod   
Premetom zákazky je realizácia vodovodu obce Gregorova Vieska. Verejný vodovod bude napojený na skupinovývodovod H-L-F vetvu MUB v km 4,575 vedľa komunikácie medzi Tomášovcami a Gregorovou Vieskou. V miestenapojenia bude vybudovaná šachta s redukčným ventilom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Veľké Dravce - verejný vodovod   
Premetom zákazky je realizácia vodovodu obce Veľké Dravce. Vodovod sa napojí na existujúce prívodné potrubie z obceBuzitka, ktoré je ukončené na okraji obce Veľké Dravce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami   
Predmetom zákazky je údržba vozoviek v správe Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej SSÚD) 2 Bratislava emulznýmitechnológiami s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky a predĺženia životnosti vozovkového súvrstviazabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov   
Predmetom zákazky sú opravy vozovky diaľnice D1 v správe Strediska správy a údržby diaľnic 10 (ďalej SSÚD)Beharovce a SSÚD 11 Prešov (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiouhutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránenímvplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky podľa technických a kvalitatívnych podmienok. Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trenčín
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na SídliskuJuh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku.   Stavba pozostáva zo stavebných objektov   SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka optického vedenia ORANGE SO 04 Terénne úpravy a detské ihrisko SO 05 Sadovnícke úpravy SO 06 Odvodnenie ihriska SO 07 Kanalizačná prípojka SO 08 Vodovodná prípojka. Stavebné práce budú uskutočnené, tovary dodávané a služby poskytované v rozsahu výkazov-výmer a za podmienokpodľa projektovej dokumentácie pre stavbu Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh, ktorú spracoval Ing. Juraj Zvědělík, Ing. Ivan Smolán, Ing. Vladimír Gajdošík, Ing. Viliam Gavenda, Miroslav Skovajsa,(ďalej v texte označovaná aj len ako projektová dokumentácia alebo projekt) pričom táto projektová dokumentáciatvorí prílohu k súťažným podkladom a v zmysle platného stavebného povolenia.  1/9  Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti  1.Časť Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín Juh- stavebné práce 2.Časť Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín Juh- zariadenie detského ihriska 3.Časť - Revitalizácii vnútrobloku Východná ulica,Trenčín - Juh sadovnícke úpravy  Pričom 1. Časť zákazky zahŕňa SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka optického vedenia ORANGE SO 04 Terénne úpravy SO 06 Odvodnenie ihriska SO 07 Kanalizačná prípojka SO 08 Vodovodná prípojka 2. Časť zákazky zahŕňa SO 04 Detské ihrisko 3. Časť zákazky zahŕňa SO 05 Sadovnícke úpravy  Vzhľadom k tomu, že elektr. formulár nových ozn. použív. vo ver. obst. uvedené do prevádzky 18. 4. 2016 obsahujú ztechn. dôvodov súvisiacich s odosielaním, ako aj spracovaním prísl. form. limitáciu na počet znakov, na zákl. metod.usm. č. 8276-5000/2016 z 18.05.2016 uvádzame v tomto bode .len dôležité základ. informácie.  Ďalšie podrobnosti sú uvedené. v projektovej dokumentácii dokumentácii a v č.B1 a B.3 súťaž. podklad.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Žilinský samosprávny kraj
Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji   
Účel navrhovaných stavebných prác spočíva v obnove a zosilnení povrchov komunikácií II. a III. triedy, ktoré sú vspráve SC ŽSK. Predmet zákazky verejný obstarávateľ rozdelil na 13 častí
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Myjava
Revitalizácia sídliska Vŕšok   
Predmetom zákazky je revitalizácia sídliska Vŕšok v meste Myjava. Účelom navrhovaného zámeru je revitalizácia vnútroblokov sídliska Vŕšok s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Stavba pozostáva z nasledovných lokalitných častí 1. Vnútroblok 1 2. Vnútroblok 2 Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany - Lúčka   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/3189 v mieste napojenia miestnej komunikácie z geotermálneho parku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Dunajská Streda
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“   
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede Prvá časť Športová ulica Druhá časť Komenského ulica Technické riešenie sa skladá z opravy vozoviek a priľahlých chodníkov, vjazdov na pozemky podľa priloženého výkazu výmer. Oprava krytov vozoviek sa uskutoční -na celom riešenom úseku miestnych komunikácií Komenského ulica. -Športová ulica v úseku od Hlavnej ulice po kruhovú križovatku s ul. Istvána Gyurcsóa. Oprava sa bude realizovať odfrézovaním a spätným uložením asfaltového krytu. Oprava bodových porúch bude predstavovať vybúranie horných vrstiev a podkladu vozovky a chodníkov a uloženie novej vrstvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty č. III/1223 hr. ČR - Zemianske Podhradie (6,000 km)   
Predmetom zákazky Rekonštrukcia cesty č. III/1223 hr. ČR - Zemianske Podhradie (6,000 km). Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie