Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8918 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Markušovce
Novostavba materskej školy v obci Markušovce   
Predmetom tejto zákazky je výstavba novej budovy materskej školy a výstavba detského exteriérového ihriska.
Stavebné práce
Obec Horné Otrokovce
Výstavba bytového nájomného domu A a B   
Predmetom zákazky je uzavretie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom bude obstaranie v čase podpisu zmluvy neskolaudovaných nájomných bytových domov vrátane technickej vybavenosti na účel sociálneho bývania. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Norovce
Norovce – obecný vodovod   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Norovce obecný vodovod ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Salka
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Salka   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Salka.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
ARRIVA Nové Zámky, a.s.
AUTOBUSOVÁ STANICA ARRIVA   
Zámerom investora v priamej súčinnosti so zástupcami Mesta a Nitrianskeho samosprávneho kraja je vybudovaniemodernej autobusovej stanice v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.181/2011 oprávach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.2006/2004 vovybranej lokalite s primárnym zámerom komplexného riešenia integrovanej dopravy mesta Nové Zámky v danej lokalite. Navrhovaná stavba pozostáva zo samotného objektu stanice, ktorý je navrhovaný ako jednopodlažný polyfunkčný objektkubického tvaru s prvkami súčasnej architektúry, kde sú zastúpené prvky kovu a skla, ktorý v plnej miere bude pokrývaťpožiadavky cestujúcich z hľadiska komfortu cestovania ako aj doplňujúcich služieb vybavenosti v rámci časti stavby preobchod a služby ako vyššej vybavenosti autobusovej stanice. Objekt stanice je cez exteriér prepojený s navrhovanýmnástupiskom resp. výstupiskom stojiskami pre autobusy, ktoré bude prestrešené prístreškom v tvare dosky položenej nastĺpoch vytvorenej ako oceľová konštrukcia ktorá bude opláštená kompozitným materiálom. V rámci riešeného priestorusa vybuduje parkovisko pre osobné autá krátkodobé parkovanie, chodníky a ostatné komunikačné priestory. Stavbabude napojená na inžinierske siete NN elektrickú energiu, vodovod, kanalizáciu a slaboprúdové pripojenie (WIFI).Vykurovanie objektu a príprava teplej vody je plánované tepelnými čerpadlami vzduch voda s možnosťou chladenia vletnom období. Z hľadiska potreby primárnej energie bude objekt riešený ako nízkoenergetický. Vnútorné a vonkajšieosvetlenie bude riešené komplexne na báze LED svietidiel. V rámci stanice sa bude riešiť aj informačný systém v súlades požiadavkami vyššie uvedených smerníc. Celý priestor stanice bude riešený ako bezbariérový. V rámci lokality budúriešené sadové úpravy s cieľom vytvorenia zelených oddychových zón a tieniacich oddeľovacích zón pomocou vzrastlejzelene v rámci širšej lokality. Autobusová stanica vytvára potenciál na prepojenie s vlakovou stanicou komunikačnýmkoridorom ako vybudovaním záchytného parkoviska na druhej strane ulice M. R. Štefánika, čím bude umožnené ucelené 1/6 riešenie integrovanej dopravy. Zároveň je lokalita stanice dostupná cyklistickou dopravou, kde zo strany predstaničnéhonámestia končí pri železničnej stanici cyklotrasa s jestvujúcim státím pre bicykle, ktoré bude doplnené o cyklostojany vrámci mobiliáru autobusovej stanice. Rovnako je celý komplex integrovanej dopravy dostupný peši z každého smeru.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré zároveň predstavujúaj súčasť tohto opisu predmetu zákazky.
Stavebné práce
Mesto Ružomberok
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu II. Ružomberok   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na objektoch SO 01 Sklad BRO 460m2 Objekt je určený pre skladovanie a manipuláciu s dovezeným biologicky rozložiteľnýmodpadom od obyvateľstva. Skladová plocha je na rozlohe 460 m2 - odovzdanie do 30.4.2019. SO 03 Sklad hotového kompostu Objekt je určený pre skladovanie a manipuláciu s hotovým kompostom. Sklad jeprízemná konštrukcia, podlahová doska so stenou/oporným múrom zo železobetónu z východnej a čiastočne aj južnejstrany. Vstup do objektu je z voľných priestranstiev na severnej, východnej a čiastočne južnej strany. Výška objektu vnajvyššom bode je +2,820 m. Zastavaná plocha 651 m2. SO 04 Mostová váha 8x3m Objekt je prípravou pre osadenie technológie a zariadenia váhy. Je to jednoduchápriestorová železobetónová konštrukcia. Samotná váha bude zarovnaná s okolitými spevnenými plochami. Zastavanáplocha 32,65 m2. Vodohospodársky projekt rieši Prívod úžitkovej vody pre prevádzkový súbor , SO 07 a splaškovú kanalizáciu SO 08.1. SO 09-2 Elektroinštalácia a bleskozvod Projektová dokumentácia v oblasti elektrotechnických zariadení rieši elektroinštaláciu v rozsahu stavebnej elektroinštalácie. SO 10-1 Búracie práce a SO 10-2 Spevnené plochy. Stavebné práce na zhotovení manipulačnej a pojazdovej plochy vrámci areálu, zhotovenej z cestného betónu CBIII s podkladnými vrstvami z drveného kameniva. Búracie práce aodstránenie existujúcej plochy a oplotenia. Zastavaná plocha 583 m2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky, projektovej dokumentácie avýkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
REkonštrukcia rozvodov tepla a TÚV v obci Plešivec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôvodných potrubných rozvodov vykurovania a teplej vody pre sídlisko Letná v Plešivci. Pôvodné potrubné rozvody budú nahradené novými viackanálovými potrubiami vykurovania a teplej vody. V obytných domoch budú staré potrubia nahradené novými s menšími dimenziami, a taktiež budú riešené nové regulačné a meracie rady pre vykurovanie. Teplá voda bude riešená napojením na jestvujúce ležaté rozvody, s osadením regulačnej armatúry na cirkulácii TÚV. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené v Súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Stará Ľubovňa
Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mostov   
Predmetom všetkých častí zákazky je spracovanie projektu pre stavebné povolenie (ďalej DSP), realizačného projektu (DRS), vrátane výkazu výmer a položkovitého rozpočtu stavby, dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS, projekt dočasného dopravného značenia (DDZ), trvalého dopravného značenia (TDZ), obchádzkových trás (ak sa s nimi uvažuje), inžinierskej činnosti - zabezpečenie vydania príslušných stavebných povolení resp. súhlasov stavebných úradov a náležitostí v zmysle týchto súťažných podkladov a ich príloh a samotná realizácia stavebných prác.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Liptovské Revúce
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Liptovské Revúce. Súčasťou stavebných prác sú - búracie práce, - rekonštrukcia a zateplenie plochej strechy, - zateplenie obvodových stien, - zateplenie stropu nad suterénom, - maľby a nátery, - úpravy povrchov, - klampiarske práce, - výmena výplní otvorov, - elektroinštalácie, - vykurovanie, - ďalšie súvisiace práce v zmysle súťažných podkladov (ďalej len SP) a príloh SP
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Kráľovičove Kračany
Región Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou - D1.11 – Obec Kráľovičové Kračany - kanalizácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie predmetu zákazky RegiónDunajská Streda Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou - D1.11 Obec Kráľovičové Kračany -kanalizácia vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania,geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia a plánu užívaniaverejnej práce, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo a súťažnými podkladmi. Zhotoviteľ je povinný vypracovaťrealizačnú projektovú dokumentáciu predmetu zákazky, zrealizovať predmet zákazky v súlade so schválenou realizačnoudokumentáciou ako aj ostatnými ustanoveniami Zmluvy o dielo a odstrániť na predmete zákazky akékoľvek vady. Podokončení má dielo spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako je to špecifikované v Zmluve o dielo. Predmet zákazky rieši výstavbu kanalizačných stôk a kanalizačných čerpacích staníc v obci Kráľovičové Kračany. V rámcikanalizačných stôk sa vybudujú stoky z korugovaného PVC DN 250, 315 mm SN8 a výtlaky z HDPE DN 100 a 150 mmPN10. Okrem kanalizačných stôk a výtlakov sa vybudujú i kanalizačné šachty, čistiace kusy na výtlakoch (v extraviláne)a kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm SN8.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Rekonštrukcia I. gynekologicko – pôrodníckej kliniky   
Predmetom zákazky je kompletná a komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení chodby, sociálnych zariadení a izieb vlôžkovej časti. Jedná sa o rekonštrukciu a vybudovanie nových sociálnych zariadení, novej elektroinštalácie a chladenia,nových lôžkových rámp a podláh. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena ležatých rozvodov vody a kanalizácie ačiastočná výmena okenných výplní v počte 3 ks v severnej izbe lôžkového oddelenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OÚ Skalica, klientske centrum – stavebné úpravy   
Predmetom zákazky je v súvislosti s prebiehajúcou reformou štátnej správy zriadenie pracoviska klientskeho centra v priestoroch objektu Domu zdravia v Skalici v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Trenčín OR PZ, pracovisko klientskeho centra – stavebné úpravy   
Predmetom zákazky je zriadenie pracoviska klientskeho centra v objekte OR PZ Trenčín na Inoveckej ulici vTrenčíne v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie