Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 12530 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Zámutov
Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb spojených s  -Rekonštrukciou jestvujúcich priestorov materskej školy,  -Nadstavbou nad jednopodlažným objektom materskej školy.  Navrhovaná nadstavba nad jednopodlažným objektom MŠ bude z dispozično-prevádzkového hľadiska vychádzať zkoncepcie prízemia dotknutého objektu t.j. spoločná šatňa a hygienické zariadenie pre dve triedy. V nadstavbe súnavrhované po dve herne so spálňami - po 14 detí, hygienické zariadenia detí a učiteliek, miestnosť pre upratovačku amiestnosť pre pedagogický personál. Celková kapacita nadstavby MŠ je 28 detí. Vertikálna komunikácia budezabezpečená trojramenným schodiskom, ktoré sa bude nachádzať v priestore medzi existujúcimi objektmi a spojovacouchodbou. Navrhovaný priestor so schodiskom bude slúžiť ako hlavný vstup do objektu s prepojením do spojovacejchodby. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby je navrhované vonkajšie únikové schodisko z nadstavby na voľnépriestranstvo.  Architektonický výraz navrhovanej nadstavby vychádza z riešenia existujúceho objektu. Navrhovaná je sedlová strecha,ktorej hrebeň bude rovnobežný s pozdĺžnou osou dotknutého objektu.  1/5  Nosnou konštrukciou nadstavby objektu je oceľový skelet modulového typu zateplený vo zvislých stenách, podlahe astrope izoláciou z minerálnych vlákien. Každý modul zostavy má vlastnú nosnú oceľovú konštrukciu, ktorá je statickynavrhnutá ako samostatná jednotka prenášajúca zaťaženie z konštrukcie stropu a podlahy do stĺpov a následneprostredníctvom základovej konštrukcie do konštrukcie spodného podlažia. Opláštenie je tvorené sendvičovoukonštrukciou. Tieto moduly sú vopred vyhotovené a následne na mieste stavby pomocou spojovacích prvkov vzájomnéspojené, do jedného uceleného objektu.  Súčasťou riešenia bude  -úprava priestorov v dvojpodlažnom objekte na prízemí, kde z hľadiska navýšenia kapacity stravovacej časti budezväčšená jedáleň, zmenšená riaditeľňa a zrušený sklad pri kuchyni, ktorej funkcia bude zmenená na výdajňu stravy. Naoboch podlažiach je navrhovaná výmena vnútorným dverí a zárubní, vo vybraných priestoroch aj výmena podlahovýchkrytín.  -úprava v existujúcich priestoroch. Sú to hlavne výmena interiérových dverí vrátane zárubní, výmena podláh, úpravypovrchov stien a stropov, maľby. Navrhovaná je aj výmena všetkých svietidiel za LED svietidlá. Navrhovaná je ajvýmena celého systému vykurovania vrátane kotolne, zmena v systéme ohrevu TÚV, kde sú elektrické zásobníkovéohrievače nahradené tepelným čerpadlom. Navrhované sú aj decentrálne vetracie jednotky v existujúcich triedach,spálňach a jedálni. Cieľom uvedených zmien je okrem zvýšenia kvality priestorov aj znížiť energetickú náročnosťbudovy.  Oceľové konštrukcie modulov a zábradlie schodiska v interiéri budú opatrené náterom proti korózii 2x základný, 1xvrchný. Oceľové konštrukcie umiestnené v exteriéri budú žiarovo pozinkované.   Pôvodný bleskozvod bude zo strechy a stien demontovaný. Zachytávacia sústava bleskozvodu je navrhovaná akohrebeňová sústava. Zvislé zvody budú prevedené ako nástenné, zvodový vodič sa osadí nad omietkou, materiál lapacejsústavy a zvodov bude vodičom ALMgSi 8mm. Po streche sa lapací vodič osadí na podperách. Zvislé časti zvodov budúosadené nad omietkou. Zvody budú napojené na existujúce zvislé zvody a jeden zvod sa osadí nový spolu sprislúchajúcim uzemňovačom. Uzemňovacia sústava nového zvodu bude tvorená uzemňovacími tyčami ZT 2m.   Pripojenie objektu k inžinierskym sieťam je existujúce.  Pred vstupom do objektu je navrhovaná spevnená plocha a rampa pre bezbariérový prístup. Materiálovo je riešená zbetónovej dlažby a palisád. Plocha je spádovaná od objektu. Skladba jednotlivých vrstiev je uvedená vo výkresovej častiPD.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetomzákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
LIGNA, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o. /stavebné práce/   
Predmetom verejného obstarávania sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti objektu spoločnosti LIGNA, s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
BENET, s. r. o.
REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA – MESTO NOVÁKY.   
Stavebné práce na rozvodoch tepla a distribučnej výmenníkovej stanice, ktorých cieľom je efektívnejšia prevádzka tepelného hospodárstva v meste Nováky spoločnosťou Benet, s.r.o.. rekonštrukcia CZT v konkrétne dvoch okruhoch prezásobovanie objektov v SCZT v intraviláne mesta Nováky Rozvody tepla Fortischem, na ktoré je v nulovom bode napojená SO 01 okruh Fortischem Distribučná výmenníková stanica TN ENO - Prievidza ktorá transformuje parametre tlak teplonosného média na tlak rozvodu tepla SCZT SO 02 okruh odbočky č. 4. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Levoča
Vodná nádrž Levoča – revitalizácia prírodno-ekologického centra, Žabia cesta   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou inovačných náučných chodníkov v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina, revitalizácia plôch okolo jestvujúcej vodnej nádrže za účelom rekonštrukcie jestvujúcicha rozvinutia nových zariadení za účelom rozvoja turizmu v lokalite a skvalitnene ochrany okolitej fauny a flóry.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Súkromná stredná odborná škola technická
Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce   
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na objektoch školy a dielní.
Stavebné práce
Univerzitná nemocnica Bratislava
Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave V   
Komplexná rekonštrukcia striech komplexu budov Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), pracoviskoNemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Svätý Jur
REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SVÄTÝ JUR   
 REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SVÄTÝ JUR
Stavebné práce
Mesto Sečovce
Prístavba MŠ Obchodná 26 Sečovce   
Predmetom zákazky je prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce v rozsahu Objekt SO - 01 Architotechnické stavebnériešenie, Zdravotechnika, Ústredné kúrenie, Vetranie s rekuperáciou tepla, Elektroinštalácia, Bleskozvod, Objekt SO - 02Vodovodná prípojka, Objekt SO - 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, Objekt SO - 04 Teplovodná prípojka, Objekt SO -06 Spevnené plochy a Objekt SO - 07 Požiarna nádrž.
Stavebné práce
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
KOMPOSTÁREŇ - STREŽENICE, PÚCHOVSKÁ CESTA   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnomgramatickom tvare) zákazka na uskutočnenie stavebných prác.  Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní zastanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešnýchuchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácieprojektu KOMPOSTÁREŇ - STREŽENICE, PÚCHOVSKÁ CESTA a záväzok obstarávateľskej organizácie dielo zhotovené vsúlade so stanovenými podmienkami v súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu.   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Udržiavacie stavebné práce   
Predmetom zákazky Udržiavacie stavebné práce je uskutočňovanie bežných opráv a údržby v priestoroch v správe verejného obstarávateľa v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Stavebné práce
Obec Richnava
Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richnave – pripojovací plynovod, plynoinštalácia   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pripojovacieho plynovodu a plynoinštalácie, ktoré je potrebné realizovať z dôvodu zmeny stavby pred dokončením a ku zabezpečeniu kolaudácie stavby Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richnave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Cífer
Školská telocvičňa v obci Cífer – zázemie a nadstavba   
Predmetom zákazky je stavba zázemia školskej telocvične v obci Cífer.  Zázemie na prízemí sa delí na dve základné časti. Delenie na prevádzku po prezutí a pred prezutím. Uvedené členenie jeriešené na základe hygienických a prevádzkových požiadaviek, ktoré sú stanovené v príslušných technických predpisocha odborných usmerneniach. Dispozičné riešenie umožňuje prístup do šatní pre žiakov v priamej väzbe na objekt školytzv. suchou nohou, ale taktiež prístup športovcov mimo prevádzku školy cez hlavný vstup. Na tieto priestory naväzujúmiestnosti šatní a hygienického zázemia. Po prezlečení športovci pokračujú už po čistej chodbe do priestoru telocvične.Zázemie taktiež obsahuje WC pre návštevníkov, vozíčkárov, miestnosť prvej pomoci, technickú miestnosť, klubovne anáraďovňu, ktorá je v priamom kontakte so športovou halou. V priestoroch vstupu sa nachádza bufet s príslušnýmtechnickým zázemím. Na poschodí sú navrhované 4 učebne pre potreby základnej školy, resp. ZUŠ. Učebne majú na poschodí k dispozíciídelené hygienické zariadenia (chlapci - dievčatá). Obe podlažia sú prepojené dvojramenným schodiskom. Podrobný opispredmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy   
Zabezpečenie udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave prostredníctvom zabezpečenia ich štandardnej a rutinnejúdržby a celoročných opráv výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy. Predmetom zákazky jerealizácia projektu komplexného zabezpečenia opráv a údržby pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnychkomunikácií I. a II. triedy a komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú v správeMagistrátu hlavného mesta. Predmetom zákazky sú tiež udržiavacie práce a opravy na pozemných komunikáciách naúzemí Hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a zastudena, tryskovou technológiou a vypravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku podľa Technickýchpodmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky súčinnosťou odo dna 15.8.2011, KATALÓG TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK, PrílohaA s názvom LISTY TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST TECHNOLÓGIERECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZAŤAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI,na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  Zabezpečenie prác údržby povrchov bude na pozemných komunikáciách, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. ažIII. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385,997 km o celkovej výmere 4 033 209,0 m2 akoi chodníkoch v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116,0 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie