Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 12260 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajský súd v Banskej Bystrici
Obnova budovy Okresného súdu Lučenec - 2. ETAPA   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove Okresného súdu v Lučenci. Objekt Okresného súdu v Lučenci sa skladá z dvoch častí. Budova "A" Pôvodná historická časť vybudovaná v rokoch 1900-1923 a Budova "B" Prístavba dobudovaná v rokoch 1988-1989. Vo dvornej časti sa nachádza taktiež budova garáže. V roku 2018 prešla budova OS Lučenec 1. etapou obnovy, kedy sa zrekonštruovala fasáda na historickej časti budovy OS vrátane výmeny okenných konštrukcií. V tom istom roku boli na časti budovy B prístavba z roku 1988 vymenené taktiež okenné konštrukcie. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, resp. v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov pre oddelenie Centrálnych operačných sál a Centrálnej sterilizácie. Dôjdek zmene a úprave dispozície existujúcich priestorov a stavebno-technickej úprave súvisiacej s inštaláciou technického,technologického a energetického vybavenia stavby. Ide najmä o tieto stavebné práce a úpravy Stavebné a búracie práce Zdravotechnické inštalácie Silnoprúdové inštalácie Slaboprúdové inštalácie Vzduchotechnika Úpravy rozvodov medicinálnych plynov Práce súvisiace s úpravou ústredného kúrenia Meranie a regulácia Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Moravské Lieskové
Bytové domy pre 52 b.j. a technická infraštruktúra pre 52 b.j.   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, projektový manažment pre kompletizáciu podkladov a príloh pre podaniežiadosti na ŠFRB a MDVaRR SR, vo veci výstavby štyroch bytových domov s celkovým maximálnym počtom 52 b.j. (t.j.jeden bytový dom bude mať 13 b.j.) plne na náklady uchádzača, ktoré budú tvoriť predmet kúpy jednotlivýchnájomných bytov a ich spoločných priestorov a prislúchajúcej technickej infraštruktúry verejným obstarávateľompoužitím rozpočtu obce, Štátneho fondu rozvoja bývania a zdrojov MDVaRR SR formou dotácií a úveru. Bytové domy ako aj každý z ich bytov vrátane technickej infraštruktúry musí vyhovovať požiadavkám na poskytnutiedotácie na kúpu bytu v bytovom dome a na poskytnutie dotácie na kúpu technickej vybavenosti v zmysle zákona č.443/2010 Z.z. v platnom znení a na poskytnutie úveru na kúpu bytu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 vaktuálnom znení.
Stavebné práce
Obec Výborná
Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná   
Projektová dokumentácia rieši prístavbu existujúcej materskej školy v dvorovej časti areálu juhozápadne od existujúcehoobjektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prešov
Stavebné úpravy plôch M. Nešpora 17-21   
Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je vybudovanie parkovacích miest. Stavba bude umiestnenána pozemku p. č. 16134, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov. V súvislosti s pretrvávajúcim nedostatkom parkovacíchmiest na prešovských sídliskách sa pristúpilo k úprave zelenej-nespevnenej plochy na ul. M. Nešpora č. 17-21 v Prešove.Na predmetnej ploche sa navrhuje rozšírenie kapacity jestvujúcich parkovacích plôch podobným spôsobom ako bolo vminulosti realizované pred susedným bytovým domom č. 25 na ul. M. Nešpora. To znamená, že vjazd na navrhovanéparkovisko bude z miestnej obslužnej komunikácie pred vchodom č. 19 bytového domu. V tomto mieste bude vylúčenédoterajšie parkovanie v šírke 5,0 m. Teda dve doterajšie parkovacie miesta ubudnú. Na navrhovanom parkovisku budecelkovo 21 nových parkovacích miest. Z toho počtu bude v zmysle vyhlášky č. 532/2002 jedno parkovacie miestovyčlenené pre telesne postihnutých. Rozmery kolmých parkovacích miest sú 4,5 m * 2,5 m, parkovacie miesto pre TPmá rozmery 4,5 m* 3,5 m. Parkovisko bude osvetlené a zazelenené.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Modrany
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ Modrany   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Modrany. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Žilina
Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na existujúcich zastávkach mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina a mestskych častiach. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažnych podkladov.
Stavebné práce
Mesto Martin
ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa   
Predmetom zákazky II. etapy projektu je dostavba futbalového areálu, jeho okolie s areálovými komunikáciami,príjazdovú komunikáciu a parkovisko, spolu s napojením areálu na splaškovú kanalizáciu a vybudovanie dažďovejkanalizácie z ciest a striech. Riešené časti areálu 2. etapy výstavby sa nachádzajú na pozemkoch k. ú. Priekopa 1025/4,1025/18, 1025/19, 1030/11 a 1030/12, 3379/28, 3379/29 a k. ú. Záturčie 418/10, 418/12, 418/11, 418/9. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o.,Thurzova 16A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. Miroslav Stolárik a podmienok stavebného povolenia.  Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny tieto činnosti -vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;  -dočasné dopravné značenie; -porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté; -úpravu okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy, štrkov alebo výsev trávy, ak bude potrebné apod.  -náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác; -náklady na likvidáciu odpadu; -zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme; -geodetické vytýčenie stavby. Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo č. 02/UHI/2020 ( Príloha č. 2 k 1/7 Zmluve o dielo). Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovúdokumentáciu, výkazy výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Stavebné práce
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha)   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia komplexu budov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Mierovej ulici vBratislave (vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby). Súčasťou predmetu zákazky je aj kompletnýinžiniering (vybavenie všetkých povolení).
Stavebné práce
Mesto Lučenec
Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec   
Predmetom je realizácia stavebných prác s názvom Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec" pozostávajúca z častí a) Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk, chodníka, štvrť MRŠ, pozdĺž BD č.16-21 v meste Lučenec, b) Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča v meste
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Krásnohorské Podhradie
KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE   
Predmet zákazky rieši novostavbu budovy Komunitného centra vrátane spevnených plôch a napojenia na médiá napozemku č. KN - C 2339/130 v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie podľa vypracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB ČADCA, MODERNIZÁCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HLAVNEJ BUDOVY ŠKOLY   
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie v riešenom objekte, vybudovanie rozvodovelektrickej požiarnej signalizácie do všetkých priestorov a miestností, vybudovanie nových rozvodov EZS (elektrickázabezpečovacia signalizácia) a kamerový rozvod do vybraných priestorov a miestností, vybudovanie nových SLProzvodov (nové dátové rozvody, telefónne TF rozvody, rozvody školského rozhlasu a rozvody ozvučenia v učebniach). Ďalšie podrobnosti v bode 36 Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenská akadémia vied (SAV)
Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab   
Stavba sa nachádza v existujúcom uzavretom Areály SAV, okres Bratislava IV, zapísaný v katastrálnom území KarlováVes, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava, na liste vlastníctva č. 2582, č. parcely reg. C 2691. Jedná sa o prízemnústavbu v areáli SAV na Dúbravskej ceste z montovaných drevotrieskových stenových panelov, zastrešenú priestorovýmkrovom z drevených väzníkov. Stavba je v schátralom stave. Stavba je značne schátralá, ponechané budú ibanepoškodené časti základových konštrukcií. Ich stav posúdi prizvaný statik počas búracích prác. Búracie práce nie súpredmetom tohto verejného obstarávania. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Projektovejdokumentácii, ktorá tvori prílohu súťažných podkladov.
Stavebné práce
Slovenská akadémia vied (SAV)
Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV   
Stavba sa nachádza Areál SAV nachádzajúci sa v obci Bratislava, okres Bratislava IV, zapísaný v katastrálnom územíKarlová Ves, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava, na liste vlastníctva č. 3489, č. parcely reg. C 2693. Jedná sa opôvodne prízemnú stavbu z montovaných hranolov a panelov, postavenú na základových pásoch a zastrešenú krovom zdrevených väzníkov. Nakoľko pôvodná budova je značne schátralá, ponechané budú iba nepoškodené časti základovejkonštrukcie, odkryté počas búracích prác a posúdené statikom. Búracie práce nie sú súčasťou tohto verejnéhoobstarávania. Prestavaný objekt bude dvojpodlažný, zastrešený plochou strechou. Navrhovaný objekt bude slúžiť navedecké účely.
Stavebné práce
Slovenský hydrometeorologický ústav
Realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Gánovce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Gánovce. Účelom stavebných prác je komplexná rekonštrukcia objektu, t.j. zlepšenie stavebnotechnyckých, tepelnotechnyckých vlastností objektu a optimalizácia resp. doplnenie existujúceho technologického vybavenia budovy, bez dispozičných a funkčných zmien v objekte. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie