Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 11775 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Stará Ľubovňa
Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou   
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovejdokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukcie strechy objektu ZŠ Zavodou. Navrhovaný stav pozostáva 1.Odstránenie vrchných vrstiev strechy až po predpäté nosné panely SPIROLL. ( viď. PD) 2.Na existujúce panely realizovať novú skladbu strechy podľa PD. Strechu spádovať do existujúcich zvodov.  3.Demontáž existujúceho oplechovania atiky.  4.Zateplenie realizovať minerálnou vlnou s celoplošným lepením hr. 80 mm. Montáž nového oplechovania s kotvením.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Technická univerzita vo Zvolene
Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – Výmena okien a dverí   
Predmetom zákazky je výmena okien a vstupných dverí podľa platného výkazu výmer a prehľadu okenných a dvernýchvýplní. Výmena okien a vstupných dverí bude realizovaná na budove Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, ktorá jenárodnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Obec Padáň
Padáň kanalizácia   
Realizácia stavebných prác pri budovaní kanalizácie v obci Padáň. Blizsia specifikacia je obsiahnuta v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Snežnica
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby   
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcej vodovodnej a kanalizačnej siete v obci, v časti kde sa výhľadovo uvažuje svýstavbou nových rodinných domov. Stavenisko sa nachádza v katastri obce Snežnica, vodovod a kanalizácia budúvedené okrajom miestnych komunikácii. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trebišov
Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj, nájomné byty   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých výsledkom bude postavenie stavby Trebišov sídlisko JUH I., 2x 39 bj, nájomné byty. Stavba pozostáva z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D, zpríslušných inžinierskych sietí a zariadení a z komunikácií a parkovísk. Bytové domy sú 4+1 podlažné, každý pozostáva z39 bytových jednotiek. Byty sú 1 - , 2 - , a 3 izbové. Počet parkovacích miest 122. Stavebnotechnické riešenie obochbytových domov je identické, inžinierske siete k nim sú riešené individuálne podľa daností územia. Detailné vymedzeniepredmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. Predmetná zákazka pozostáva z nasledovných činností - SO 01 Bytová dom C, - SO 02 Bytová dom D, - SO 03 Verejná kanalizácia, - SO 04 Kanalizačné prípojky, - SO 05.1 Distribučné NN vedenie, - SO 05.2 Odberné elektrické zariadenie, - SO 06 Verejné osvetlenie, - SO 07 Terénne úpravy a spevnené plochy, - SO 08 Oplotenie, - SO 10 Dažďová kanalizácia, - SO 11 Verejný vodovod a - SO 12 Vodovodné prípojky. Detailná špecifikácia požadovaných činností je uvedená vo výkazoch výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Čakajovce
Kanalizácia obce Čakajovce - II. etapa   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela na výstavbu diela s názvom Kanalizácia obce Čakajovce - II. etapa a odvedenieodpadových vôd na ČOV Nitra.  V súčasnej dobe má obec Čakajovce čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť, z ktorej sú splaškové vody prečerpávanévýtlačným potrubím do verejnej kanalizácie mesta Nitra s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOVNitra. Novonavrhovaná kanalizácia rieši odkanalizovanie zvyšnej časti obce.  Účelom čerpacej stanice je čerpať splašky do úrovne potrebnej k ďalšiemu odtoku.  K tomuto účelu je navrhnutá čerpacia stanica ČS1, ktorá odvádza splaškové odpadové vody z Čakajoviec.  Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Revúca
Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca   
Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenskýchhodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkovéhomobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov a trás pre peších, obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže aostatné vekové skupiny formou dobudovania absentujúcich prvkov pre hru a pohyb (herné prvky detských ihrísk a fitnesprvky pre exteriérové cvičenie) spĺňajúcich súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov anoriem. V riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, zakladaním novýchtrávnikov výsevom alebo hydroosevom dotknutých výstavbou navrhovaných prvkov v prostredí, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, trvaliek a tráv. Návrh rozmiestnenia akoaj materiálového a technického prevedenia nových prvkov a zostáv detského ihriska a exteriérových fitnes zariadení, súriešené s veľkým dôrazom na bezpečnosť. Podrobne je predmet zákazky opísaný v oddiele B.1 súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Brehy
Čistiareň odpadových vôd Brehy   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu Čistiareň odpadových vôd Brehy Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Hostie
Hostie - Kanalizácia I. etapa   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela pre projekt Hostie - Kanalizácia I. etapa.   Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť   
Predmetom zákazky je dodávka stavebnych objektov stavby Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území Partizánske (845426), mesto Partizánske, okres Partizánske, hlavná parcela číslo 3958/126.
Stavebné práce
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Stavebné úpravy vyplývajúce z osadenia dvoch lineárnych urýchľovačov a CT simulátora   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy vyplývajúce z osadenia dvoch lineárnych urýchľovačov a CT simulátora naonkologickom pracovisku FNsP F.D.R. Banská Bystrica. Účelom stavebných prác je príprava priestorov, kde sú užosadené pôvodné zariadenia, teda priestory, ktoré svojím základných konštrukčným vyhotovením spĺňajú požiadavkyradiačnej ochrany.
Stavebné práce
Obec Radvaň nad Dunajom
Zateplenie obecných objektov - stavebné práce   
Predmetom zákazky je zateplenie obecných objektov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
CHODNÍKY TRNAVA   
Predmetom zákazky je spracovanie samostatných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou a následná realizácia chodníkov v Trnave na Seredskej ulici od č. domu 158 po č. 176 a k divadlu DISK naKopánke. Po odovzdaní projektovej dokumentácie oboch chodníkov verejný obstarávateľ zabezpečí inžiniering stavieb a po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení vyzve zhotoviteľa/-ov na realizáciu prác podľa spracovaných projektových dokumentácií.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Komplexná obnova Administratívno-prevádzkovej budovy ŠS ZVJS Santovka   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy.  Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je -zateplenie fasády a strechy,  -zateplenie podlahy, -výmena okien, dverí,  -inštalácia systému rekuperačného vetrania, -elektroinštalácia osvetlenia, -rekonštrukcia vykurovania, -úprava interiéru /napr. sadrokartón, zárubne, dlažba a obklad v sociálnych zariadeniach/.   Súčasťou realizácie sú aj súvisiace služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať podľa návrhu zmluvyo dielo, a to najmä  -zneškodnenie, prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópiezáznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).   Detailný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá je súčasťou súťažných podkladov av technickej správe.
Stavebné práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vodná stavba Ružiná, oprava objektov   
Realizácia opravy objektov na vodnej stavbe Ružiná z dôvodu zachovania bezpečnej prevádzky po viac ako 40 ročnejexistencii. Z dôvodu technického stavu jednotlivých objektov vodnej stavby je potrebná jej komplexná oprava v rozsahubližšie špecifikovanom najmä v prílohe číslo 1 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie