Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 11987 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Liesek
Rekonštrukcia chodníka v obci Liesek pri štátnej ceste II/520   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej komunikácie - štátnej cesteII/520 v Liesku ulica Oravická.
Stavebné práce
Obec Ožďany
Výstavba nájomných bytov s následným prevodom vlastníckych práv.   
Predmetom zákazky je výstavba bytov na pozemku uchádzača, spĺňajúcich požiadavky na poskytnutie úveru a dotáciena ich kúpu podľa Zákona č.443/2010 Z. z,, zákona č.150/2013 Z. z ako aj prislúchajúcej infraštruktúry a ich následnúkúpu verejným obstarávateľom. Súčasťou predmetu zákazky je aj technická infraštruktúra a pozemok. Pozemok musíbyť vo vlastníctve uchádzača, a musí sa nachádzať v katastrálnom území Obce Oždany, Slovenská republika. Popis bytového domu  Bytový dom pozostávajúci z troch 1 - izbových bytov a z jedenástich 2-izbových bytov z prislúchajúcich nebytovýchpriestorov a z technickej vybavenosti, t. j. vodovodná, elektrická, kanalizačná a plynová prípojka, prístupovákomunikácia a odstavné plochy.  Podmienky pri vypracovanie PD  -Dodržať bežný štandard -Priemerná podlahová plocha bytov cca. 50 m2, -Dodržať požiadavky na energetickú hospodárnosť, ktorou je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny 1/4 ukazovateľ, -Dodržať všetky podmienky zo ŠFRB a MDV SR, podmienky vyplývajúce s príslušných právnych predpisov (napr. početparkových miest).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Radošina
Obecný úrad – stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Miesto stavby Obec Radošina. Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Riešený objekt je umiestnený v obciRadošina, na adrese Radošina s.č. 416/3 na parcele č.354/2. Budova OBECNÉHO ÚRADU je riešená v hlavnom tvare 3-ojpodlažného kvádra s plochou strechou, s vysunutýmhlavným a bočným schodiskom k Školskej ulici /sprístupňujú 2.NP/ - zabezpečené sú transparentným pultovýmprestrešením so spádom kopírujúcim tvar schodísk, s vysunutým kvádrovým vstupom zo severozápadu do 1.NP a 2-mavystupujúcimi balkónmi 3.NP nad schodiskovými vstupmi 2.NP. Bočný balkón je zabezpečený markízou. Fasáda je omietnutá už starou neestetickou omietkou. V 2. a 3.NP sú otvorové prvky plastové okná s dvojsklom, v 1.NPdrevené okná s dvojsklom a teda nevyhovujúce z hľadiska energetickej náročnosti budovy, vstupné dvere sú plastovézabezpečené dvojsklom. Exteriérové dvojkrídlové dvere do skladového priestoru 1.NP /zozadu objektu/ sú nevyhovujúceželezné. Presklená stena hlavného vstupu na fotobunku má tiež len dvojité presklenie. Nové architektonické stvárnenie bude obdobného charakteru ako pôvodné, čo sa týka tvaru, avšak farebne sa zateplenáfasáda skombinuje s omietkou bielou zelenou a žltou /farby v znaku obce a zástavy obce/ s doplnenou tmavosivouomietkou a tehlovým obkladom dotvárajúcim textúrovo prírodnejší vzor fasády budovy. Nové výplne otvorov budú s3jitým zasklením a antracitovými rámami. Prístrešky schodísk sa po menšej úprave ukotvia na pôvodné miesta azabezpečia sa bielym náterom. Budova OBECNÉHO ÚRADU rozdelená podľa podlaží do 3och celkov  1/5 1.NP slúži ako posilovňa a sklady /max .10 cvičiacich+ 2 údržbári/  2.NP pošta a knižnica /3 pracovníčky pošty + 1 pracovníčka knižnice/ 3.NP OBECNÝ ÚRAD /6 pracovníkov/ STAVEBNÁ ÚPRAVA týka sa - odstránenia konštrukcií  - SO 01 - Búracie a demontážne práce - odpojenia a znovunapojenia po zateplení - osadenia nových výrobkov SO 02 Nadmurovka atiky SO 03 Obmurovanie ostení + primurovanie starého sklobetónového otvoru miestnosti č.1.19, 2.18, 3.16 SO 06 Výmena bleskozvodu SO 07 Klampiarske výrobky SO 08 Doplnkové práce   podlažia plynomerové skrinky merania strecha zateplený výlez 600/600 mm, nadstavenie betónových pätiek pre stožiar sirény, vetráky predpokladanejkanalizácie 2 ks,  pohľady - informačné tabule, 2 zástavy, RS elektro pre prípojku elektro a telekomunikačný kábel, nadstavenie rebríka nastrechu, žalúzie v miestnosti 2.13 SO 09 Dobetonávka spevnenej plochy po obvode budovy +žľab spevnenej plochy zo SZ strany pred vstupom doposilovne./kôli zatepleniu pod terénom/  Nakoľko terajší stav budovy nevyhovuje z hľadiska energetickej hospodárnosti je nutné urobiť zateplenie obalu budovys výmenou výplní otvorov, kotlov, gamatiek, ohrievačov TÚV SO 02 Zateplenie strešného plášťa s hydroizoláciou  SO 03 Zateplenie obvodových stien, zateplenie stropov miestností č. 1.02 a 1.03 pod vstupným schodiskom, zatepleniestropu vstupného schodiska 2.20 SO 04 Výmena výplní otvorov SO 05 Výmena 1 kotla s priamym ohrevom TÚV + nové rozvody ÚK a radiátory v 1.NP, knižnici 2.14 s archívom 2.16 +3 nové dymovody nad atiku strechy  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Radošina
Radošina, ochrana vodného zdroja – ČOV, 2. etapa   
Navrhovaná 2. etapa výstavby ČOV Radošina sa vybuduje v jestvujúcom areáli ČOV Radošina, ktorý bol vybudovaný vrámci 1. etapy výstavby ČOV. Stavenisko 2. etapy výstavby objektu ČOV sa nachádza -V jestvujúcom areáli ČOV ( parcela č. 815/20 ), ktorý bol vybudovaný v 1. etape; -Medzi cestou III/1735 úsek Radošina Veľké Ripňany a pravým brehom potoka Stará Radošinka; -V dotyku jestvujúceho objektu ČOV, v smere na juhovýchod, t.j. smerom od najbližšieho jestvujúceho rodinného domu; -Vo vzdialenosti cca 114,9 m od najbližšieho rodinného domu; -Vo vzdialenosti cca 40,9 m od brehovej čiary potoka Stará Radošinka. Navrhovaný objekt ČOV (2. etapa) je z hľadiska stavebného riešenia navrhnutý ako objekt železobetónový,polozapustený, zakrytý, s jeho odvetraním nad strechu. Z hľadiska technologického riešenia je dostavba ČOV (2. etapa)navrhnutá ako mechanicko biologická, s nízkozavažonou aktiváciou, s úplnou stabilizáciou kalu, bez spracovania kalu. Vrámci 1. etapy bol vybudovaný podzemný uzatvorený kalojem, ktorý bude slúžiť aj pre potrebu 2. etapy. K jestvujúcimdvom dúchadlám, ktoré slúžia pre potreby 1. etapy, sa v rámci 2. etapy osadí do jestvujúcej dúcharne jedno novédúchadlo, ktoré bude slúžiť len pre potreby 2. etapy. Dúchareň je vybudovaná ako samostatná, protihlukovo izolovanámiestnosť.  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce
Mesto Lipany
Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany   
Predmetom zákazky je realizácia diela "Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany" Existujúca stavba sa nachádza v meste Lipany. Jedná sa o 3 podlažnú budovu s podpivničením. Budova slúži ako zdravotnícke zariadenie pre Lipany a širokú spádovú oblasť. Zámerom investora je zrekonštruovať vybrané existujúce priestory objektu Medicum a vytvoriť tak lepšie a modernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckeho oddelenia.
Stavebné práce
Obec Smižany
Komunitné centrum Smižany - ZMENA I.   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Komunitné centrum Smižany v členení SO 01 Hlavný objekt ASR Hlavný objekt architektonicko- stavebné riešenie ZTI Hlavný objekt zdravotechnika UK Hlavný objekt ústredné vykurovanie PLYN Hlavný objekt inštalácia zemného plynu + NTL prípojka ELI a BLSK Hlavný objekt elektroinštalácia a bleskozvod  SO 02 Prípojka plynu STL SO 03 Prípojka vody SO 04, 05 NN prípojka a odberné elektrické zariadenie SO 06 Prípojka splaškovej kanalizácie + dažďová kanalizácia SO 07 Prípojka telekomunikačného kábla SO 08 Domček na náradie, Čerpacie miesto HaZZ SO 09 Parkovisko SO 10 Chodníky
Stavebné práce
Mesto Kremnica
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS   
Predmetom zákazky je realizácia diela Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici. Jedná sa o riešenie centra zdravotnej starostlivosti umiestnením do jestvujúcej budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, na ulici Dolnej číslo 49/21 v Kremnici. Priestory ktoré sú navrhnuté na využitie pre centrum zdravotnej starostlivosti sa nachádzajú na 2.NP až 4.NP. Vstup je na 1.NP (bezbariérový) odkiaľ sú jednotlivé podlažia prístupné vertikálnym komunikačným jadrom schodiskom a tiež výťahom.
Stavebné práce
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Oprava ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín v hr.km 5,000 ĽHZ po hr.km 17,000 ĽHPK   
1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác stavby Opravaľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín v hr.km 5,000 ĽHZ po hr. km 17,000 ĽHPK, ktoráspočíva v natiahnutí nového asfaltového koberca na jestvujúcu korunu hrádze s pôvodným čiastočne opotrebovanýmasfaltovým povrchom medzi obcami Čilistov a Gabčíkovo podľa zmluvnej špecifikácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Široké
Prístavba materskej školy v Obci Široké (2020)   
1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor984,50 m3 , zastavaná plocha 220,50 m2 , úžitková plocha 177,29 m2. 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu SO 102. Pôvodná budova materskej školy MŠ má vymenené okenné a dvernéotvory za plastové okná a dvere s tepelnoizolačnými vlastnosťami. Obvodový plášť objektu bude zateplený kontaktnýmzatepľovacím systémom z minerálnej fasádnej izolácie, hr. 200 mm. Taktiež bude zateplený strop nad 2.NP. 3. Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry SO 103 zahŕňa A detské pieskovisko, vrátane drevenej lavičky poobvode,B Drevený domček so šmýkačkou a schodiskom, C sadové úpravy výsadbu kríkov popri oplotení okrasný ker listnatýstálozelený 50 ks. Úplný opis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a vo výkazoch výmer, ktoré sú v prílohe ksúťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kleňany
Obstaranie 6 nájomných bytov v obci Kleňany   
Predmetom zákazky je "Obstaranie 6 nájomných bytov v obci Kleňany" vrátane technickej infraštruktúry. Záujmomverejného obstarávateľa je odkúpenie bytového alebo radového bytového domu so 6 bytovými jednotkami bežnéhoštandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru zo ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou technickou vybavenosťouna základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa §10 ods. 8 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a osociálnom bývaní v platnom znení. Ak bude ponúknutý bytový dom, požaduje sa 6 2i bytov. Ak bude ponúknutý radovýbytový dom, požaduje sa 6 2i bytov. Priemerná podlahová plocha bytov je od 58,00 do 60,00 m2. Požadujememinimalizovať pomer plochy spoločných priestorov k podlahovej ploche bytov v bytovom dome, ak bude ponúknutýbytový dom. V rámci navrhovaného projektu bytového domu alebo radového bytového domu požadujeme dodržaťpožiadavky zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a zákona č.150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení, hlavne v znení zákona č. 230/2019 Z.z.. Poukazujemehlavne na maximálnu možnú plochu bytovej jednotky, štandardné vybavenie bytových jednotiek, požiadaviek naenergetickú hospodárnosť budovy. Materiálové a technické prevedenie stavby požadujeme zosúladiť s normovýmipovinnosťami v rámci každej profesie tak, aby sa daný objekt dal právoplatne a legálne skolaudovať podľa platnýmnoriem a technických požiadaviek. Stavba môže byť montovaná ale aj kombinácia betón / murovaná konštrukcia.Jednotlivé prípojky na inžinierske siete požadujeme dimenzovať tak, aby kapacity jednotlivých médií vyhovovali kapacitepožadovaného počtu bytov. Spevnené plochy (areálová komunikácia, parkovacie miesta, chodníky) navrhnúť podľanormových a technických požiadaviek. Minimálny počet parkovacích miest je 6. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Vidiná
Obstaranie 12 nájomných bytov v obci Vidiná   
Predmetom zákazky je "Obstaranie 12 nájomných bytov v obci Vidiná" vrátane technickej infraštruktúry. Záujmomverejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu/domov s 12 bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúcipodmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou technickou vybavenosťou na základe zmluvy obudúcej kúpnej zmluve podľa §10 ods. 8 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vplatnom znení. Celkovo je v obytnom dome / domoch plánovaných 12 bytov na dvoch nadzemných podlažiach, z tohtopočtu je plánovaných 0 jednoizbových bytov, 6 dvojizbových bytov, 6 trojizbových bytov. Priemerná podlahová plochabytov je od 58,00 do 60,00 m2. Požadujeme minimalizovať pomer plochy spoločných priestorov k podlahovej plochebytov. V rámci navrhovaného projektu bytového domu požadujeme dodržať požiadavky zákona č. 443/2010 o dotáciáchna rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a zákona č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania vplatnom znení, hlavne v znení zákona č. 230/2020 Z.z.. Poukazujeme hlavne na maximálnu možnú plochu bytovejjednotky, štandardné vybavenie bytových jednotiek, požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy. Materiálové atechnické prevedenie stavby požadujeme zosúladiť s normovými povinnosťami v rámci každej profesie tak, aby sa danýobjekt dal právoplatne a legálne skolaudovať podľa platným noriem a technických požiadaviek. Stavba môže byťmontovaná ale aj kombinácia betón / murovaná konštrukcia. Jednotlivé prípojky na inžinierske siete požadujemedimenzovať tak, aby kapacity jednotlivých médií vyhovovali kapacite požadovaného počtu bytov. Spevnené plochy(areálová komunikácia, parkovacie miesta, chodníky) navrhnúť podľa normových a technických požiadaviek. Minimálnypočet parkovacích miest je 12. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Levoča
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Francisciho č. 8, Levoča   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s dosiahnutím úspory energie pri prevádzkovaní objektuMŠ, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Krásno nad Kysucou
Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou   
Predmetom zakazky je vystavba zberneho dvora v meste Krasno nad Kysucou. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sanachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce
Mesto Komárno
Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu 776/8, 10   
Predmetom zákazky je nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu 776/8, 10. Podrobná špecifikáciapredmetu zákazky je uvedená v SP - Opis predmetu zákazky - Technická správa - príloha SP.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie