Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7279 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Senica
Revitalizácia vnútrobloku v meste Senica   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác revitalizácie vnútrobloku,ktorá zahŕňa demontovanie nevyhovujúcichdetských zostáv a opotrebovaného mobiliáru, odstránenie celej skladby vnútorných chodníkov, odstránenie vrchnejasfaltovej vrstvy ihriska. Po vykonaní všetkých asanačných prác budú zrealizované plochy nových vnútorných chodníkov,dopadové plochy detských ihrísk vrátane dodávky a montáže jednotlivých prvkov pre pohyb a hru. Herné prvky musiaspĺňať bezpečnostné štandarty v zmysle platných noriem a predpisov. Osadenie nového mestského mobiliáru( lavičky asmetné koše) . Obnovené plochy športových ihrísk, obslužných chodníkov. Obnova plochy trávnika a výsadba vzrastlýchstromov .  Celkový návrh zariadenia ihrísk dodávky a montáže jednotlivých prvkov je navrhované a riešené s veľký dôrazom nabezpečnosť užívateľov.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky , príloha č. 2 - projektová dokumentáciaa príloha č. 1 výkaz výmer súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Moravany nad Váhom
Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii pôvodnej časti MŠ a vybudovaní novej prístavbyobdĺžnikového tvaru. Bližšia špecifikácia je uvedená v PD a VV, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SOLAR Real, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. Sabinov   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej obnove 2 stavebných objektov (SO.01 - administratívno - prevádzková budova a SO.02 - výrobná hala), na parc. č. KNC 1291/3, 1291/4, k.ú. Sabinov, okres Sabinov, kraj Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorej je znižovanie energetickej náročnosti budov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Žilina
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie   
Cieľom projektu je výstavba novej lávky pre peších a cyklistov v Brodne, ponad rieku Kysuca vo vymedzenom úseku zhľadiska bezpečnosti jej užívania, technického stavu a jej komplexného vybavenia. Realizácia projektu ako celku svojímvýznamom a estetickým účinkom presahuje hranice vlastnej polohy a stane sa nositeľom prezentácie regiónu, rozšíri azlepší podmienky pre spoločenský život a cyklistický ruch. Účel a funkcia bude zameraná na vytvorenie verejnýchpriestranstiev a ako súčasť cyklotrasy vyššieho významu. Novo navrhovaná lávka bude situovaná na pôvodnom miesteako je v súčasnosti existujúca (stará) lávka. Pri výbere úspešného uchádzača, bude kladený dôraz aj naenvironmentálne požiadavky, nakoľko výkon stavebných prác bude realizovaný ponad a v tesnej blízkosti rieky Kysuca,ako vodohospodársky významného vodného toku aj z pozície ochrany životného prostredia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Bratislavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP na objektoch 4 SOŠ   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch štyroch strednych odbornych škôl určenych pre COVP v rozsahu prác a dodávok podľa projektovych dokumentácií (ďalej tiež ako PD) a zmluvnych podmienok. Zákazka je rozdelená na 4 samostatné časti podľa investičnych zámerov budovania COVP
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi   
Predmetom zákazky je obnova povrchových vlastností vozoviek na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy na území PSKv správe verejného obstarávateľa technológiami dvojvrstvový náter z asfaltovej emulzie a kameniva frakcie 8/11 a 4/8-N2V. Súčasťou predmetu zákazky je tiež -vyčistenie vozovky od nánosov a prachu a iných nežiadúcich častíc a predmetov, -odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním hr. 50 mm predpokladaný rozsah do 2% plochy realizovanéhoúseku, -vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením asfaltovým betónom AC O 11 hr. 50 mm predpokladaný rozsah2% plochy realizovaného úseku, -oprava porúch na predmetnom úseku vozovky tryskovou metódou v rozsahu 5 % plochy náteru, -dopravné značenie počas výstavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
„Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre“   
Renovačné práce na objekte jestvujúcej budovy, jej vonkajších drevených výplní otvorov. Práce budú vykonávané počasplnej prevádzky a musia zohľadniť potreby užívateľov. Budova je pamiatkovo-chránený objekt.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Závod
MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Obec Závod   
existujúce zastavané územie obce intravilán, rovinatý terén, prístupnosť z verejnej cestnej komunikácie. Prístavba k pôvodnému - existujúcemu objektu ZŠ s MŠ je navrhnutá v súlade s architektúrou existujúceho objektu. Prístavba je charakterizovaná ako materská škola. Prístavba je v rozsahu dvoch nadzemných podlaží so šikmou strechou sedlová s valbou, naväzujúcej na tvar strechy existujúceho objektu Základnej školy a detského ihriska vybudovaného liatej dvojfarebnej gumy so zabudovaným vybavením
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra   
Predmetom zákazky je riešenie sanácie a opráv so zameraním na obvodový plášť piatich pavilónov a niekoľkých menšíchprevádzkových objektov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre.  Obvodový plášť pavilónov A, B, C, D, a E  Fasáda pavilónov v dôsledku tepelných strát , mikrotrhlín, opadávajúcej krycej vrstvy a zatekaniu neplní svoju funkciu.  Odstránenie poruchy obvodového plášťa je riešené prídavným opláštením jeho zateplením. Prekryjú sa existujúce trhliny,čím sa zamedzí zatekaniu, zníži sa teplotné namáhanie obvodových stien, zlepšia sa tepelno-technické vlastnostiobvodového plášťa, vytvorí sa ochrana voči atmosférickým vplyvom a tým sa zamedzia predpoklady pre vznik ďalšíchtrhlín. Použitý bude kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou. Povrchová úprava Ostenia a nadpražia okien vobvodovom plášti budú zateplené minerálnou vlnou. Parapety okien v obvodovom plášti budú zateplené extrudovanýmpolystyrénom. Povrchová úprava fasádna tenkovrstvová omietka bude rovnaká ako je použitá na zateplenej častiobjektu (na obvodových stenách telocvične). Zateplenie bude ukončené v úrovni atiky pod existujúcim oplechovaním apod rímsami. Rímsy a markízy budú zateplené minerálnou vlnou a zhora extrudovaným polystyrénom. Nad markízamibude nové oplechovanie, vyspádované. Vymení sa oplechovanie vonkajších parapetov okien v obvodovom plášti aosadia sa nové oplechovania z hliníkového poplastovaného plechu . V pavilóne A budú v suteréne vymenené okna zaplastové, zasklenie dvojsklom, z vonkajšej strany drôtosklo. Hliníkové horizontálne žalúzie budú namontované zvonkajšej strany na oknách do tried a kabinetov. V pavilóne C sú v úrovni atiky vetracie otvory na fasáde, ktoré sa zachovajú, mriežky sa vymenia.  Pavilóny sú oddilatované a dilatáciu je potrebné zachovať. Existujúce oceľové mreže na oknách pavilónov sa demontujú,opatria ochranným náterom a znova osadia, okrem vymenených okien s drôtosklom v suteréne pavilónu A, kde samreže sa len demontujú. Lokálne vedené plynové potrubie na fasáde bude pred začiatkom zatepľovacích prác demontované a po zateplení budeznovu namontované v rovnakej trase ako pred zateplením. Bleskozvod bude vedený v rovnakej trase a bude skrytý v chráničke. Okapový chodník bude odstránený a na jeho 1/4 mieste sa zrealizuje nový, monolitický chodník vyspádovaný smerom od objektov.  Obvodový plášť spojovacej chodby  Poškodená omietka bude odstránená, povrch stien bude vyrovnaný a opravený. Zrealizuje sa stierka s výstužnou vrstvoua fasádna omietka bude rovnaká ako na zatepľovanej fasáde pavilónov. Väčšiu časť obvodového plášťa tvoria oceľovépresklené steny v pôvodnom stave. Z ich povrchu bude odstránený farebný náter, zrealizuje sa základný ochranný afarebný náter.  Ostatné objekty Sklady, garáže sú v pôvodnom stave. Výplne okenných a dverných otvorov sú poškodené, omietka je na mnohýchmiestach opadaná. Poškodená omietka sa odstráni, povrch stien bude vyrovnaný, opravený. Zrealizuje sa stierka svýstužnou vrstvou a fasádna omietka rovnaká ako bude na zatepľovanej fasáde pavilónov. Okná budú vymenené zaplastové, zasklenie dvojsklom, z vonkajšej strany drôtosklo, bez mreží, plechové brány sa opatria ochranným a farebnýmnáterom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ   
Predmetom zákazky je odstránenie následkov havárie alebo akéhokoľvek poškodenia zariadení buď vlastnou prevádzkoualebo cudzou osobou prípadne organizáciou v dôsledku výkonu stavebnej činnosti alebo cestnej prevádzky a uvedenietýchto zariadení do prevádzkyschopného stavu. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Mesto Lipany
Nadstavba, výťah a stavebné úpravy obj. MEDICUM v Lipanoch   
Predmetom obstarávania je zákazka na uskutočnenie stavebných prác na stavbe Nadstavba, výťah a stavebné úpravyobj. Medicum v Lipanoch. Účelom tejto stavby je zväčšiť počet ambulancií jestvujúcej polikliniky v meste Lipanynadstavbou 3.NP; úpravou suterénu a vybudovaním výťahu sa zabezpečí užívanie objektu osôb so zníženoupohyblivosťou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Malé Trakany
Bytový dom 9.B.J. Malé Trakany   
Predmetom zákazky je realizácia projektu na stavebné práce spojené s výstavbou Obecných nájomných bytov v obciMalé Trakany
Stavebné práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
BUS pruh Popradská – Svornosti   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Stavebné úpravy Popradská Svornosti SO 02 Oprava povrchu vozovky v križovatke Popradská Svornosti SO 03 Cestná dopravná signalizácia
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Národné lesnícke centrum (NLC)
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel. Stavba sa delí na nasledujúcestavebné objekty  SO1 Prevádzková budova  SO2 Prednáškový altánok  SO3 OplotenieSO4 Spevnená plocha  SO5 Chodníky SO6 Vŕtaná studňa  SO7 Prívodné potrubie  SO8 Terénne úpravy  SO9 Fotovoltaicky zdroj s príslušenstvom  SO10 - Záhradná infraštruktúra a doplnky lavičky, mostík, altánok a vyhotovenie realizačného projektu stavby.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie