Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 9250 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Spišské Vlachy
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy   
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Zákazka je členená na a) Lokalita č. 1 - vnútorná plocha kruhového objazdu -Výsadba zelených prvkov a kvetinových záhonov vo farbách obce b) Lokalita č. 2 - zelená plocha pri kostole  -Posilnenie peších komunikácii v obci -Oddychovú zónu pri chodníku / osadenie lavičiek a smetných košov / -Obnovenie starobylej studne  -Výsadba zelených prvkov a živých zelených oplotení od cestného telesa c) Lokalita č. 3 - zelená plocha pre oddych a športovú činnosť  -Oddychová zóna a detské ihriská   1/4 -Detské herné zostavy a chodník pre malých cyklistov z recyklovanej gumy -Verejno-spoločenská zóna vytvorenie plochy pre usporiadanie obecných slávností -Zóna pre šport , fitness a posilovanie v exterierovom prostredí -Posilnenie peších komunikácii v obci -Vytvorenie piknik zóny  -Výsadba zelených prvkov pre ochladenie a živých zelených oplotení od cestného telesa d) Elektromontážne práce (verejné osvetlenie)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kameničná
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná (VO2)   
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná, ktorý sa nachádza vcentrálnej časti obce na parcele č. 231/1. Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu spočíva v zateplení fasády astropu objektu, vo výmene výplní otvorov a v rekonštrukcii vykurovacie systému. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Obec Bánov
Nadstavba materskej školy a úprava areálu MŠ   
Nadstavba materskej školy a úprava areálu MŠ. Predmetom obstarávania je nadstavba k jestvujúcej budove MŠ Bánov.Je to rozšírenie priestorov MŠ na druhom nadzemnom podlaží a úprava areálu ihriska MŠ.
Stavebné práce
Mesto Žilina
Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline   
Predmetom zákazky sú stavebné práce 1.Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline 2.Revitalizácia detského ihriska Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Stavebné práce
Košický samosprávny kraj
C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice-okolie „III/3343 Čaňa – križovatka s I/17 – stavebná úprava cesty“   
Predmetom postupu zadávania zákazky je dopracovanie poskytnutej Zjednodušenej projektovej dokumentácie do stupňaProjektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a zapracovanie podmienok zostavebného konania, inžinierska činnosť - zabezpečenie vydania príslušných stavebných povolení, resp. súhlasovstavebných úradov a náležitostí (definovaných v TP 03/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), v zmyslesúťažných podkladov a ich príloh a samotná realizácia stavebných prác.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Teriakovce
Bytové domy - Kondomínium pri Šalgovíku – TERIAKOVCE   
II.1.5)Bytový dom C sa bude nachádzať v katastrálnom území obce Teriakovce na parcelách KNC Teriakovce 220/26,220/27, 242/8, 242/9, 242/20, KNE Teriakovce 317/2, 320/1, 320/2, 440/2, 452 KNC Šalgovík 431/130, 306/2 KNEŠalgovík 299/1, 299/2, 343, mimo zastavaného územia, na pozemkoch podľa vyznačenej situácie. Bytový dom budenapojený na všetky inžinierske siete na základe vyjadrení jednotlivých správcov verejných sietí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Gymnázium Mikuláša Kováča
Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici   
Predmetom zákazky je zniženie energetickej budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie obvodových stien, strechy - rekonštrukcia plochej strechy - výmena oplechovania vonkajších výplní otvorov - výmena bleskozvodu - výmena vnútorných elektroinštalácii - návrh nových klampiarskych výrobkov, - návrh nových zámočníckych výrobkov vrátane výmeny bleskozvodnej sústavy, PO rebríka a doplnenie komína - doplnenie fotovoltaických panelov na strešnú konštrukciu Rekonštrukcia vnútorných priestorov školy v rozsahu -vyspravenie poškodených povrchov stien po výmene vykurovacích telies, vyspravenie povrchov po výmene elektroinštalácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Čakanovce
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach   
Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce.  Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č.3.1SP/ 1 -3 a 5-9.,Výkaz-výmer, príloha č.3.2SP/4 - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava narušenia statiky stavebného objektu a časti krovu nad kultúrnou sálou, - dobudovanie kotolne sobnoviteľným zdrojom tepla na pevné palivo, -zníženie energetickej náročnosti stavebného objektu zateplenímobvodových stien, strechy a podlahy, výmenou okenných a dverných výplní, otvorov a zmenou elektrického vykurovaniana systém vykurovania obnoviteľným zdrojom energie.
Stavebné práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Mestský park v Karlovej Vsi (2)   
Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej častiBratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a aniinak využívaný, sa umožní obyvateľom a návštevníkom tejto lokality využiť priestor na oddych a relax z dôvodu absencietakejto funkcie v danom území. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Sadové úpravy SO 02 Terénne úpravy SO 03 Chodníky a spevnené plochy SO 04 Parkové osvetlenie SO 05 Parkový mobiliár
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Mestský park Komenského (2)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a závlahou. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Architektúra - Prvková skladba mobilných elementov prefabrikovaných výrobkov, ktoré vymedzujú a ohraničujú pochôdzny parter terasy. SO 02 Architektúra - Zostava všetkých prvkov drevených montovaných konštrukcií SO 03 Elektroinštalácia SO 04 Inštalačné zariadenia parkovej závlahy
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Mesto Nové Mesto nad Váhom
PRESTAVBA OBJEKTU S.Č. 6312 NA BYTOVÝ DOM UL. J. KRÉNA V NOVOM MESTE NAD VÁHOM   
Predmetom zákazky je komplexná obnova a stavebné úpravy domu na ul. J. Kréna v Novom Meste nad Váhom.
Stavebné práce
Spišská katolícka charita
Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej Školy sv. Gianny Berettovej Mollovej   
1.Prestavba objektu, 2.Stavebno-technické úpravy areálu a zriadenie detského ihriska, 3.Zníženie energetickejnáročnosti objektu uskutočnením nasledovných opatrení- zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmenaotvorových konštrukcií, výmena osvetlenia za LED svietidlá, vyregulovanie vykurovacej sústavy. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Dlhé Pole
Dom seniorov   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác "Dom seniorov". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opisepredmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
IUVENTA
Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní.
Stavebné práce
Mesto Modrý Kameň
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlých administratívnych priestorov v Modrom Kameni   
Predmetom zakazky je znizenie energetickej narocnosti budovy KD v Modrom Kameni. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie