Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8568 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Michalová
Vybudovanie vodovodu v obci Michalová   
tručný opis Predmetom zákazky je vybudovanie vodovodu v obci Michalová, pričom výstavba bude prebiehať hlavne v miestnychkomunikáciách. Realizácia v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Tekovské Lužany
Zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy Tekovské Lužany   
Predmetom zákazky je zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy podľa projektovej dokumentácie
Stavebné práce
Obec Oravská Lesná
Projekt opatrení v obci Oravská Lesná na prispôsobenie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi   
Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane meracieho a monitorovacieho systému na opatreniach v obci OravskáLesná na prispôsobenie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Kálnica
Kanalizácia - Kálnica   
Predmetom zákazky je vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie. Podrobné informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
HOTELOVÁ AKADÉMIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY   
Predmetom zákazky rekonštrukcia telocvične vrátane zateplenia obvodového plášťa budovy telocvične a výmenyokenných výplní (strecha nie je súčasťou projektu zateplenia prvej časti!), v druhej časti sa realizuje zateplenie strechy(1. úprava PD), dodatočné stavebné úpravy na základe rozhodnutia RÚVZ (2. úprava) a stavebné úpravy sociálnehozázemia a šatní (pôvodná PD). Vonkajšie stavebné práce (zateplenie a strecha) je nutné realizovať v rovnakom čase.Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, vprojektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LIGNA, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o. - stavebné práce   
Predmetom verejného obstarávania sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti objektu spoločnosti LIGNA,s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Mesto Trnava
G. Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby G. Dusíka spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov a požiadaviek verejného obstarávateľa v súťažných podkladoch. Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť vhodné, moderné oddychové plochy pre všetky vekové kategórie obyvateľov (detské ihrisko pre deti predškolského veku a školopovinné deti, trávnatú plochu pre šport a zábavu, odpočinkovú zónu, cvičiacu zónu s fit a workout prvkami pre všetky vekové kategórie).
Stavebné práce
Obec Beňuš
Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základná škola Beňuš   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základná škola Beňuš". Podrobný popis stavebných prác vrátane technickej špecifikácie vykurovacieho kotla je uvedený v Opise predmetuzákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Košice
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov: Stavebné práce   
Stavebné práce zahŕňajú stavebné úpravy samotného zastávkového pruhu, nástupných plôch s vytvorenímbezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenieprechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov, spätná úpravadotknutých plôch, vodorovné dopravné značenie vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ichdopravou na miesta použitia, geodetické zamerania, vypracovanie harmonogramu stavebných prác, umiestneniedočasného dopravného značenia, vyhotovenie porealizačnej dokumentácii, a. i. súvisiace práce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Čachtice
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zatepleniefasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budúvymenené na nové plastové výplne otvorov s izolačnym trojsklom. V rámci projektu je navrhnutá modernizáciavnútornej elektroinštalácie kultúrneho domu a výmena osvetľovacích telies, výmena zdroja tepla na plynové tepelnéčerpadlo a výmena radiátorovej vykurovacej sústavy. Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby pre účel zabezpečenia stavebného povolenia resp. ohlásenie stavebnych úprav a pre realizáciu stavby. V projekte sú zdokumentované príslušné práce. Súčasťou projektovej dokumentácie je výkaz výmer, ktorý predstavuje podrobný opis prác a je k dispozícii v profileverejného obstarávateľa.
Stavebné práce
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
Zníženie energetickej náročnosti komplexnou modernizáciou systému osvetlenia objektu č. 15   
Projekt rieši  Demontáž osvetlenia a prívodov k terajším svietodlám Demontáž rozvádzačov osvetlenia Úprava rozvádzača hr15 v rozvodni NN, vrátane merania spotreby elektrickej energie Prívody pre nové rozvádzače osvetlenia  Návrh nových rozvádzačov osvetlenia RS2, RS3, RS4, RS5  Úpravu terajších rozvádzačov osvetlenia RS15 na prízemí a rmo na 1.poschodí-rozvádzač pre kuchyňu a jedáleň  Prívody k novým svietidlám  Ochranu proti skratovým prúdom a proti prúdovému preťaženiu Pospájanie  Neoddeliteľnou prílohou súťažných podkladov sú výkaz výmer a projektová dokumentácia, ktoré preukazujú opis 1/5 predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Veľké Kapušany
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy mestského kultúrneho strediska Veľké Kapušany
Stavebné práce
Mesto Moldava nad Bodvou
Zateplenie objektu ZŠ na Severnej ul. – 1. etapa   
Predmetom zákazky je zateplenie objektu Základnej školy na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou v rámci 1. etapy, konkrétne stavebný objekt SO 011 Škola strecha a stavebný objekt SO 021 Jedáleň a kuchyňa strecha; zateplením strešných konštrukcií.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Ždiar
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ždiar   
Predmetom zákazky je "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ždiar" s cieľom zlepšiť energetickú bilanciu objektu a v tejto súvislosti sa pristúpi aj k ostatným drobným stavebným úpravám, ktorými sa dosiahne zlepšeniedispozično-prevádzkových vzťahov v objekte. Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
CESTA II/511 TOPOĽČIANKY-SKÝCOV   
Predmetom obstarávania je uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby spolufinancovanejeurópskym spoločenstvom (ES) podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej R-PROJECT INVEST, s.r.o.,overenou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Richardom Urbanom a položkovitého rozpočtu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie