Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 10126 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Detva
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy polikliniky, ktorá bude zahŕňať -Bezbariérovosť na vstupnom schodisku -Celková rekonštrukcia sociálnych zariadení v celom objekte obklady, dlažby, sanita  -Výmena podhľadov, maľovanie, stierkovanie stien, hygienický náter  -Výmena podlahových krytín, ambulancie  -Úprava existujúcich okien na chodbách, výmena interiérových a exteriérových dverí  -Nové priečky a nevyhnutné úpravy na prevádzku  -Výmena stúpacích potrubí a rozvodov teplej a studenej vody do ordinácií, meranie a príprava TÚV  -Výmena elektroinštalácie, meranie, svetelné obvody, zásuvkové obvody, svietidlá + slaboprúdové rozvody  -Obnova ÚK telies, doplnenie hlavíc a spätných ventilov, výmena ÚK rozvodov  -Vytvorenie toaliet pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie  -Obnova miestnosti pre RTG. Predmet zákazky je podrobne popísaný v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF UPJŠ Šrobárova 2, Košice   
Stavebné úpravy budú realizované na I. PP a z časti aj na I. NP-chodba s výmenou zasklenej steny a miestnosť prípravyvzoriek (výmena okien, umiestnenie dvojdrezu). Projektová dokumentácia rieši tieto hlavné stavebné úpravy Etapa I.rekonštrukcia hygienického zázemia zamestnancov filter, obnova priestorov schodiska, chodby, miestnosti macerácie,príručného skladu chemikálií, vytvorenie miestnosti pre upratovanie, PP výmena okien, NP výmena okien v miestnostiprípravy vzoriek, NP zasklená stena schodiska. Etapa II. obnova priestorov uloženia kadáverov a vstupu I. PP, výmena výťahu prepojenie I. PP a I. NP (pitevňa)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Lipany
Lipany – centrum, južná časť – rekonštrukcia   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou komunikácií, parkovísk, komunikácií prechodcov chodníkov, plochy pre odstavovanie bicyklov, oplotenia, kanalizácie, verejného osvetlenia a realizovaniesadových úprav s napojením na nadradenú cestnú sieť cestu III/3193 ul. Krivianska.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Bajany
Obecné komunitné centrum v obci Bajany   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou obecného komunitného centra v obci Bajany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Matiašovce
Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou obecného komunitného centra v obciMatiašovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Gbely
Cyklotrasa Gbely Adamov 1. a 2. časť   
Predmetom zákazky je úprava povrchu cyklotrasy. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Mesto Stará Ľubovňa
Realizácia prístupovej komunikácie, parkovísk a asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií   
2.4Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi A)prístupovú komunikáciu a parkovacie plochy pre navrhovaný zimný štadión, B)parkovacie plochy pri objekte športovej haly a C)rekonštrukčné stavebné práce na miestnych komunikáciách a chodníkoch. v intraviláne mesta Stará Ľubovňa. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a Časti B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky týchto SP s obrazovou prílohou uvedenú v Prílohe č. 9 až Prílohe č. 11.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Kameničná
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná   
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná, ktorý sa nachádza vcentrálnej časti obce na parcele č. 231/1. Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu spočíva v zateplení fasády astropu objektu, vo výmene výplní otvorov a v rekonštrukcii vykurovacie systému. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obnova budovv školských dielní SOŠOaS Krupina   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budov dielní praktického vyučovania  Časť 1 je Rekonštrukcia dielní autoservis SOŠOaS Krupina - úprava povrchov, tepelné izolácie, podlahy, strop.  Časť 2 je Obnova budovy dielní SOŠOaS Krupina a)sanácia obvodového plášťa vrátane aplikácie fasádneho zatepľovacieho systému, b)zateplenie strešnej konštrukcie a výmena časti krytiny, c)opravu nadväzujúcich a doplnkových konštrukcií, d)ostatné konštrukčné práce , e)úprava povrchov, tepelné izolácie, f)ústredné kúrenie, g)elektromontáže elektroinštalácie, h)nátery,  1/5 i)ostatné práce v zmysle projektovej dokumentácie.  Časť 3 je Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina a)prístavba a obnova cukrárenskej dielne, b)sanácia obvodového plášťa vrátane aplikácie fasádneho zatepľovacieho systému, c)prístavba nových priestorov,  d)ostatné práce v zmysle projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Spišské Bystré
Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy č.p. 395   
Predmetom zákazky je uskutočnenie prestavby a prístavby kultúrneho domu s multifunkčnou sálou pre 180 osôb + zázemie a využitie podkrovia na nenáročné ubytovanie. Výdaj do 150 jedál formou občasnej prevádzky / svadba, kar, konferencie/. Stavba sa nachádza v rozostavanej fáze.
Stavebné práce
Mesto Stupava
Nadstavba modulového pavilón ZŠ Stupava – 2   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe NADSTAVBA MODULOVÉHO PAVILÓNU ZŠ STUPAVA.  Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Slovenský Grob
Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ   
Predmetom zákazky je realizácia projektu Prístavba základnej školy Slovenský Grob obnova a nadstavba ZŠ rozšírenie jestvujúcej modulovej stavby
Stavebné práce
Obec Dolná Poruba
ZŠ Dolná Poruba – rekonštrukcia telocvične - havária   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia telocvične v rozsahu podľa priloženého Výkazvýmer. Uchádzači predložia cenovú ponuku podľa priloženého výkazu výmer a výzvy. Obhliadku miesta plnenia objednávateľ neorganizuje. Záujemca si môže vykonať obhliadku mies-ta realizácie zákazky,aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebo-vať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavkyspojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záu-jemcu. Pre záujemcov, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadkymiesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan, obecdporuba@mail.t-com.sk
Stavebné práce
Obec Dolná Poruba
ZŠ Dolná Poruba – havária elektroinštalácie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične a budovy základnej školypodľa priloženého Výkaz výmer. Uchádzači predložia cenovú ponuku podľa priloženého výkazu výmer a výzvy. Obhliadku miesta plnenia objednávateľ neorganizuje. Záujemca si môže vykonať obhliadku mies-ta realizácie zákazky,aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebo-vať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavkyspojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záu-jemcu. Pre záujemcov, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadkymiesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan, obecdporuba@mail.t-com.sk
Stavebné práce
Mesto Jelšava
Rekonštrukcia zdravotného strediska Jelšava - zníženie energetickej náročnosti objektu   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou objektu nachádzajúceho sa v mesteJelšava na Tomášikovej ulici č.688. Od začiatku prevádzky objekt slúži ako zdravotné stredisko.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie