Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 11428 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Trenčianske Teplice
Obnova Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na rekonštrukcii budovy Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach,tak aby bolo dosiahnuté zníženie spotreby energie pri prevádzke tejto budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prešov
Parkovisko na ul. A. Prídavku 26 – na zákrute za MŠ   
Predmetom stavebných prác je vybudovanie odstavnej plochy a chodníka. Predmet zákazky je podrobne zadefinovanýprojektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Zemianske Kostoľany
„Prestavba ubytovne č. 17 na byty“ – Zemianske Kostoľany   
Predmetom zákazky je realizácia SO 01 Prestavba ubytovne č.17 na byty Zemianske Kostoľany v rozsahu kategorizácie1, 2 a 3-izbových bytov p. č. 931. Objekt bol vybudovaný koncom 50tych rokov. Jedná sa o dvojposchodovú stavbu sdvoma nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím (pivnice). Objekt je zastrešený sedlovou strechou splechovou krytinou. Po prestavbe bude vytvorených 12 bytových jednotiek. Súčasťou realizácie je i SO 02 Spevnenéplochy pre Bytový dom. Celkový rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťousúťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prešov
Detské ihrisko vnútroblok Exnárová   
Predmetom stavebných prác je vybudovanie detského ihriska vo vnútro bloku ul. Exnárova na sídl. Sekčov so súvisloudopadovou plochou z gumených rohoží a novými hernými prvkami na ploche existujúceho detského ihriska mimo trasyjestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný projektovou dokumentáciouvrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Lendak
Výstavba zberného dvora Lendak   
Predmetom stavby je vybudovanie zberného dvora. Zberný dvor je navrhnutý na základe požiadavky investora stavby napozemku investora v extraviláne obce Lendak, parcelné číslo 1783/1, 1781/1,9, 1785.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Nové Zámky
CULTPLAY - Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva   
Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska s tematikou renesančného opevnenia mesta Nové Zámky. Cieľom je prilákať návštevníkov z regiónu a pútavou formou hry priblížiť deťom, ale aj ich rodičom a príbuzným, históriu mesta Nové Zámky. Riešené územie sa nachádza v juho - východnej časti mesta Nové Zámky, na nábreží rieky Nitra existujúceho sídliska na parcele č. 6825/1. Areál je voľne prístupný s možnosťou blízkeho parkovania. Herná zostava je svojím tvarom inšpirovaná renesančnou šesťuholníkovou hviezdicovitou pevnosťou vybudovanou v Nových Zámkoch. Dokumentácia rieši výstavbu detského ihriska, dopadového povrchu z liatej gumy, informačné médiá a mobiliár.
Stavebné práce
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
PCÚ Komárno - rekonštrukcia   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektantomIng. arch. Tomášom Devečkom, Belopotockého 6, 811 05 Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 3 k súťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
7_Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním   
Predmetom zákazky je oprava koľajových oblúkov, výhybiek a križovatiek vrátane ich súvisiacich funkčných častíreprofiláciou opotrebovaných častí do zodpovedajúceho prierezu a tvaru bez prerušenia električkovej dopravy s max.využitím nočnej dopravnej výluky. Realizácia odstraňovania havarijných stavov častí koľajového zvršku električkovýchtratí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Liptovská Teplička
Nadstavba materskej školy v Liptovskej Tepličke   
Výstavba nadstavby materskej školy v obci Liptovská Teplička. Nadstavba predmetného objektu z objemového hľadiskapozostáva z nadstavby štvrtého nadzemného podlažia. Zastavaná plocha objektu sa však nemení. Dispozičné riešenietohto navrhovaného objektu je zrejmé z výkresovej časti PD. Na prvom až treťom nadzemnom podlaží ostane dispozičnériešenie nezmenené, zmení sa len účel niektorých miestností. Na treťom nadzemnom podlaží v miestnosti WC budepotrebné vymeniť zariaďovacie predmety a nahradiť ich novými, určenými pre deti v predškolskom veku. Nanavrhovanom štvrtom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať kancelária, miestnosť pre poškolské aktivity, sklad, výdajjedla s výťahom a šatňa pre deti prepojená s umyvárňou a WC a s miestnosťou spálne, herne a jedálne. Vmiestnostiach výdaju jedla sa nachádza výťah na dopravu stravy na vyššie podlažia. Strojovňa výťahu s rozvodňou sapresunie na navrhované podlažie a na výťahu sa predĺžia vodítka a lanovanie. Navrhované obvodové murivo nadstavbyje navrhnuté z keramických tehál hrúbky 300 mm a 250 mm na murovaciu maltu. Nenosné priečkové murivo hrúbky 140mm bude navrhnuté z tehál. Existujúcu stropnú konštrukciu z panelov bude potrebné spevniť vytvorením novejželezobetónovej dosky hrúbky 180 mm uloženej na obvodovom murive viď. realizačná statika. Strešná konštrukcia naobjekte bude bude navrhnutá z drevených väzníkov, s plochou strešnou krytinou. Ako izolácia krovu je použitáminerálny izolácia v dvoch vrstvách 260 mm a 140 mm. Bude potrebné doplniť strešné zvody, ktoré budú napojené naexistujúce ležaté rozvody dažďovej kanalizácie s identickým materiálovým riešením ako pôvodné rozvody. Okná naobjekte sú riešené ako plastové s izolačným trojsklom. Zateplenie obvodového plášťa nadstavby bude realizované 1/4 zatepľovacím systémom s minerálnou izoláciou hrúbky 150 mm pri osteniach hrúbky 30 mm. Pred realizáciouzatepľovacieho systému bude potrebné demontovať bleskozvod a po zateplení ho osadiť na predlžené kotvy a vykonaťrevíziu bleskozvodu, či je vo vyhovujúcom stave. Zateplením objektu stúpne povrchová teplota na stenách, strope apodlahe, čím budú odstránené príčiny porúch stavebných konštrukcií a zvýšená tepelná pohoda, čiže znížená potrebatepla pre daný objekt. Pre nadstavbu objektu a jeho zateplenie, bude použitý certifikovaný kontaktný zatepľovacísystém, ktorý bude plne rešpektovať teplotechnické, požiarne a statické riešenie predpísané v tejto projektovejdokumentácii.  Podrobná špecifikácia je súčasťou príloh k súťažným podkladom - projektová dokumentácia, výkaz výmer
Stavebné práce
Mesto Partizánske
Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna Partizánske   
Projekt rieši realizáciu nových rozvodov pre zabezpečenie výroby ľadu na ľadovej ploche s rozmermi 59,7 m x 29,7 m. Rekonštrukcia prinesie zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Západoslovenská distribučná, a.s.
Rekonštrukcia ES Nové Mesto - R8135   
Navrhovanie riešenie pozostáva z rekonštrukcie ES v plnom rozsahu. Všetky zariadenia ES budú umiestnené na pozemkuvo vlastníctve ZSD a.s. Rozvodňa 110kV bude klasická vonkajšia so vstupnými portálmi v smere JV. Rozvodňa bude klasického vyhotovenia jednoradová, jednosystémová, ako typu H, pričom vstupné vedenia budúorientované na rovnakej strane, ako vývody na transformátory. Návrh riešenia musí rešpektovať požiadavku nanezávislosť základových dielov (musia sa dať v budúcnosti nezávisle asanovať). Celá stavba pozostáva z troch základných častí A) zaústenie vedení 110kV do ES NM R8135 B) vybudovanie novej ES NM R8135 C) 22kV vývody z ES NM R8135 a ich napojenie na existujúcu distribučnú sústavu 22kV
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina". Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne Dielo "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina" -Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno" -Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina,I. etapa". Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatickéhokoridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technickéšpecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská správa ciest
„VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC“ rozdelená na časti   
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek na cestách I. triedy (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstievkrytu vozovky s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšiepoložené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok týchto súťažných podmienok nasledovnýmitechnológiami  Oprava krytu vozovky technológiou za studena kladených emulzných zmesí  Oprava krytu vozovky technológiou recyklácie za horúca na mieste  Oprava podkladných vrstiev vozovky technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste vrátane výmeny krytu. Oprava podkladných vrstiev vozovky technológiou hutnených asfaltových vrstiev  Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti Časť I kraj Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky Časť II kraj, Žilinský, Banskobystrický  Časť III kraj Prešovský, Košický  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY je identický pre všetky časti predmetu zákazky a je uvedený v SP v časti 1.2 Opis predmetuzákazky  Výsledkom tohto verejného obstarávania je výber viacerých úspešných uchádzačov (minimálne dvoch, maximálne 1/7 troch), s ktorými Objednávateľ uzatvára Rámcovú dohodu pre konkrétnu časť zákazky (1,2,3) s opätovným otváranímsúťaže na obdobie 48 mesiacov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Považská Bystrica
Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica   
Stavebné práce na prístavbe, prestavbe, novostavbe a rekonštrukcii vybraných hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hažlín
Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2. etapa   
Predmetom zákazky je realizácia prác na rekonštrukcii priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín 2 etapa, vrozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer stavebných objektov a k ním príslušnej projektovejdokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3 Projektová dokumentácia SO a sprievodnáprojektová dokumentácia a výkazy výmery jednotlivých SO. Stavebné objekty, ktoré tvoria predmet zákazky sú  - SO Stavebné práce - SO El. inštalácie - SO Vykurovanie - SO Zdravotechnika - SO Plyn OPZ rozvod  Podrobné informácie sú uvedené v nasledovných dokumentoch, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov Príloha č. 3Projektová dokumentácia SO a sprievodná projektová dokumentácia a výkazy výmery jednotlivých SO.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie