Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 9663 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starosltlivosi Gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Krompachy   
Predmetom zakazky je uskutocnenie stavebnych prac v Nemocnici Krompachy s. r. o.. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce
Obec Spišské Bystré
Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy č.p. 395   
Predmetom zákazky je uskutočnenie prestavby a prístavby kultúrneho domu s multifunkčnou sálou pre 180 osôb +zázemie a využitie podkrovia na nenáročné ubytovanie. Výdaj do 150 jedál formou občasnej prevádzky / svadba, kar,konferencie/. Stavba sa nachádza v rozostavanej fáze.
Stavebné práce
Gymnázium Mikuláša Kováča
Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici   
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrovbudovy - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie obvodových stien, strechy - rekonštrukcia plochej strechy - výmena oplechovania vonkajších výplní otvorov - výmena bleskozvodu - výmena vnútorných elektroinštalácii - návrh nových klampiarskych výrobkov, - návrh nových zámočníckych výrobkov vrátane výmeny bleskozvodnej sústavy, PO rebríka a doplnenie komína - doplnenie fotovoltaických panelov na strešnú konštrukciu Rekonštrukcia vnútorných priestorov školy v rozsahu -vyspravenie poškodených povrchov stien po výmene vykurovacích telies, vyspravenie povrchov po výmene elektroinštalácii -rekonštrukcia taktiež zahŕňa vyregulovanie vykurovacej sústavy v celej škole, vyčistenie a náter na pôvodné liatinové telesá, výmena nevhodných vykurovacích telies prípadne doplnenie výmena termostatických hlavíc a ventilov ako aj úprava vykurovacej sústavy.(viď Príslušnú časť PD - UK) -rekonštrukcia zahŕňa aj výmena svietidiel a výmena elektrických káblov a rozvodov -výmena bojlerov na výrobu teplej vody. Podrobne bude predmet zákazky popísaný v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Krupina
Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina   
Predmetom zákazky je revitalizácia medziblokových priestorov na sídlisku Majerský rad v Krupine. Súčasťou zákazky budú nasledovné stavebné objekty SO 01 Rekonštrukcia chodníkov SO 01-01 Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane doplnenia obrubníkov SO 01-02Rekonštrukcia štrkového chodníka na chodník zo štrkového trávnika (tzv. schotterrasen) SO 01-03Rekonštrukcia panelového na asfaltový chodník SO 02 Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity a mobiliáru SO 02-01Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity prvky detského ihriska, fitnes SO 02-02Obnova mobiliáru SO 03 Rekonštrukcia verejného osvetlenia SO 04 Revitalizácia verejnej zelene SO 04-01Rekultivácia existujúcich zatrávnených plôch SO 04-02Výsadba drevín SO 04-03Výsadba okrasných krov a živých plotov Podrobne bude predmet zákazky popísaný v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Mesto Dunajská Streda
„Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark“ (kód projektu SKHU/1601/1.1/041)   
OBJEKTOVÁ SKLADBA SO - 01 TERÉNNE ÚPRAVY SO - 01.1 DOCASNÁ MANIPULACNÁ PLOCHA PRE LÁVKU SO - 01.3 DRENÁŽ SO - 02 SPEVNENÉ PLOCHY SO - 03 PEŠIA LÁVKA SO - 04 JAVISKO SO - 05 HĽADISKO SO - 07 AREÁLOVÝ ROZVOD NN SO - 08 VEREJNÉ OSVETLENIE
Stavebné práce
Obec Ohradzany
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU Ohradzany   
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy OcÚ Ohradzany.
Stavebné práce
Základná škola Pavla Marcelyho
Zateplenie Pavilónov ZŠ Drieňova 16   
Predmetom zákazky je realizácia zateplenia podľa realizačnej projektovej dokumentácie Zateplenie Pavilónov ZŠ Drieňova 16, Bratislava , spracovateľ Ing Tokoly, spracovaná v 05.2017 a aktualizovanej 11/2018 .  Predmetom stavebných úprav bude zateplenie obvodového plášťa objektov SO-01 Pavilón A - pavilón učební SO-02 Pavilón B - pavilón telocvične a nová hydroizolácia a zateplenie strechy SO-01 Pavilón A - pavilón učební, Výmena klampiarskych konštrukcií vrátane oplechovania parapetov, nový bleskozvod, nové odkvapové chodníky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Mesto Žiar nad Hronom
Rekonštrukcia atletickej dráhy na 4. ZŠ v Žiari nad Hronom   
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia bežeckého oválu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) na úroveňšportovisko s umelým športovým povrchom UMELÝ VODOPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm(napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR SP), UMELÝ VODONEPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCHhr.13mm (napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR SP) kladený na drenážny asfalt betón hr. 90mm (50+40mm), arevitalizáciu okolitého priestoru ihriska. Rekonštrukcia bežeckej dráhy 4. ZŠ, Žiar nad Hronom katastrálne územie Žiarnad Hronom. Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Zemianske Kostoľany
Ihrisko TJ Slovan – šatne – prístavba a nadstavba   
Predmetom zákazky je realizácia prístavby a nadstavby existujúcich šatní a modernizácia objektu šatní Ihriska TJ Slovanv obci Zemianske Kostoľany. Realizácia výstavby je plánovaná v troch etapách v rokoch 2019 až 2021. Rozsah je danývýkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica – stavebné práce   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej obnove Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica,ktorá stojí na parc. č. KN-C 2537/63 (vlastný objekt) na pozemku C KN 2537/64 ( nádvorie), k. ú. Sásová zapísaných naLV č. 1000, v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica – stavebné práce   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej obnove Materskej školy Strážovská 6443/3, BanskáBystrica, ktorá stojí na parc. č. KN-C 2562/7 ( vlastný objekt) na pozemku C KN 2562/8 ( nádvorie), k. ú. Sásovázapísaných na LV č. 1000, v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Strážovská 3, BanskáBystrica. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Rimavská Baňa
Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa   
Predmetom zákazky je zriadeniekomunitného centra v obci Rimavská Baňa. Obstarávajú sa nasledujúce stavebnéobjekty SO 01.1 Komunitné centrum, SO 01.2 Zdravotné stredisko, SO 04 Odberné elektrické zariadenie Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. - 2   
Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Beladice v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, vnútorných stavebných úprav, výmena dverí za kvalitatívne lepšie, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov a montáže pásového svetlíka s nutnosťou demontáže stávajúceho bleskozvodu a opätovnej montáže nového, rekonštrukcia elektrorozvodov vrátane obmeny svietidiel a montáže fotovoltaického systému, inštalácia teplovodného vykurovania vrátaneplynovej kotolne a rekonštrukcia vzduchotechniky. Zákazka realizovaná v IS EVO verzia 18.0
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
MBB a.s.
Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny - dokončenie   
Predmetom zákazky je dokončenie prestavby severnej tribúny t. j. dostavba šatní v prízemí a príslušenstva vrátane VZT,ELI, ÚK a ZTI. Predmetom zákazky sú iba práce uvedené Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd   
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie